2222 Taxi cut pet Verte ben. I I I I I il! P! wa te r po o rtst a d Il I I I ae i 118011 iii.eB.gm de ijl MNO-PROGMMMfi Moord op Koninginnedag I Eli. I I I A ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden trok door het Noorden HOTEL HANENBURG - SNEEK i Sikma Installatie b.v. 1 pagina 2 Maandag 31 mei 1976 S jèe. I Onze kollektie bruidsjaponnen de mooiste belofte voor de mooiste dag! s Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis! Verschijnt: maandags en donderdags BURGERLIJKE STAND VAN GAASTERLAND TELEFOON 2570 J ■HIIIIIMM I BaFEUILLETON DOOR FRANK f VAN FALCKENOORT &Eringa njode lllilllllliBlilllllliMIM Ig S 1 nT'r OPBRENGST KOLLEKTE sanitaire installaties centrale verwarming loodgieterswerken Telefoon 05150-4418 //A, I SNEEKER NIEUWSBLAD CDA MMMN YQQRMI fQ waar o 18-1041 „Telephone” is er gebeurd?” .Generaal!" riepen zijn soldaten, ,wij oenefan snits Bosma 60 j., Mulder te Leeuwarden. uur: uur: Oene fan Snits Van 18 t.e.m. 25 mei 1976 Gerdo pro- A. J .de V. *1* dronk van de koffie, die een jongen een en 4* i op haar. 1 1 Qi weg. Terug las ook dit door. In het algemeen het relaas vrij analoog met diat van in Holten; de ander heeft een fabriek- Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. op op „Formidabilo!” riep de krijgsoverste. „Gouden medailles zulten u sieren, rijke landerijen zullen u worden ge schonken en een hoge positie wacht u zodra de revolutie is volbracht. Ah! De krijgshaftige trouw in onze strijd voor de weerlozen ontroert mij. Ziet de huurlingen der regering kruipen hebben een vijandelijk vliegtuig neer geschoten”. Maandag 31 mei Amicitia: 20.00 uur film „The bridge on the river Kwal” kwam, keek ze me met een van haat vertrokken gezicht aan en zei: jJa, hij is één van hen: Ruud Bennin- ger. De held! Met z’n drieën durfden 1 en werd ik weggebracht. Naar een cel... i! T*'- Wj s blijven. Die krijgt van mij een pluim pje. „Ik soe sizze hwer hellet dy kea- rel it wei” zei hij in Haagsche kringen tegen Joop van Tijn, zich blootstellend aan de spotterij van ieder die maar anti-Fries is. Maar anti-Fries heb je nodig om de zaak gesmeerd te laten lopen. Joop van Tijn reageerde met: „ik begrijp dat de tekenen van de kri- i” en a ft] UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 Leden van de redaktie zijn na kantooruren te bereiken onder de nummers 3918 sport J, 05155-548 en 5001. FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 7,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 12,— per halfjaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 30 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs. Voor mij is de maat nu vol. Ik hebaandacht zo nu en dan heb ik wijselijk gezwegen, slechts af keurend mijn hoofd geschud, maar nu moet het hoge woord er maar uit. IK HEB MIJN VERTROUWEN IN JOOP EN ZIJN PLOEG OPGEZEGD! Dat gedonder daar in Den Haag. Ze kun nen niets normaal afwikkelen. Kan een Nederlands bedrijf in deze moeilijke tijden eens een flinke orker krijgen, Ootterdijk 17-21 Sneek ongehuwd. ADVERTENTIëN. aan een hooier, Ik de school. Voor andere dingen had ik im mers geen tijd. Het rapport van de ambtenaar 1 het gesticht was moedgevend. Een in cident, weliswaar een ernstig vergrijp medeplichtig aan verkrachting van een minderjarige maar toch niet iets om beiden daarmee voor de rest i van hun leven te stempelen. Als ze -iy «r g Opgaven voor deze rubriek voor de ft krant van maandag tot uiterlijk vrij- i ft dag 12.00 uur, voor die van donderdag i 18-104. De zware dreun tot uiterlijk dinsdagmiddag 12.00 uur. DINSDAG 1 JUNI 09.15-09.30 Teleboerd Utstjüring 13.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 De RONO-Vakaturebank. 18.10- 18.40 Fryske Utstjüring Eindredactie Klaes Wieünga. Aktualitedten. Nijsgjirrige minsken en dingen. 18.40-19.30 Drents programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth. 19.30-20.00 Radio Fraemclap 050-133441 WOENSDAG 2 JUNI 18.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 De RONO-Vakturebank. 18.10- 18.55 Fryske Utstjüring Eindredalrtie Klaes Wïeüinga. Aktualiteiten. „Om midswike”, in pypfol radio, mei: birjochten üt it ünderwüs in kunstyn- terfjoe in koart forhael, de' klacht fan de wike, tifflefoantsj.es en muzyk. 18.40-19.30 Overijssels programma (tot 18.55 uur niet via FM 88,60 mhz ka naal 5) Eindredactie Alex Jan van der Worp. 19.30-20.00 Radio Fraemdap 050-133441 DONDERDAG 3 JUNI 18,00-18.10 Nieuws met om 18.07 uur: De RONO-Vakaturebank, '18.10-18.40 Fryske Utstjüring Eindredaktie Klaes Wieünga. Aktualitedten. j „Frou mei oranje paraplu", in gramma med as fêste ünderdielen: .Lettertape” fan Tiny Mulder. (Om de tje. Een eindje buiten het dorp. Tot Nittel zou komen en dlat duurde maar enkele minuten. Ze kwam op haar fiets, helemaal gekleed in tennistenue, het was een warme dag voor de tijd van het jaar. R 14 dagen) .Wettergolf”, in program- ma oer saken, dyt’ bmammen de frou (en dertroch fanisels likkegoed de man S aangelande. a Foar in dübeltsje op’e earste rang", 5 j toanielrubryk. (lenrds yn ’e moanne). 518.40-19.30 Drents programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth. 2 19.30-19.45 Radio Fraemclap 050-133441 ft 19.45-20.00 uur Dier en plant In RONO- land. Zaterdag hield de afdeling Sneek van de Nederlandse Veren, voor Slecht horenden, haar uitstapje. Begunstigd door knap weer, niet te warm niet te koud, stonden ’s morgens een 35-tal personen aangetreden deze tocht mee te maken. Na een welkomstwoord van de presidente der vereniging me vrouw J. M. Edens werd aan de eerste etappe Sneek-Leek begonnen, welke plaats via Offingawier, Rauwerd (we gens wegomlegging), Irnsum, Olde- boorn, Nij Beets en Drachten werd be reikt. De koffie in Leek was prima en het door de vereniging aangeboden ge bak liet zich eveneens goed smaken. 'X op School, wandplaten met afbeeldin- g gen van schepen. Openingstijden maan- g dag tot en met zaterdag 10.00-12.00, X 13.30-17.00 uur boete, subs. 5 dagen hechtenis, terzake dat hij in de gemeente Gaaniterland als van De kolékte voor Sonnevanck en Zonne gloren, ter bestrijding van tuberkuiose in binnen- en buitenland, heeft In Heeg 595,30 opgebracht. drijven. Het is hem allang een doom in het oog geweest. Daar wordt gesold met het ongeboren menselijke leven. Als goed katholiek wil hij daar niets van weten. Eens verwekt blijft altijd verwerkt, wie zaait zal moeten oogs ten. Van Agt is door Rome op de vin gers getikt. Als vooruitgeschoven post in een rood kabinet dient hij niet in alle opzichten de Roomse leer te ver loochenen. Eén of andere raad in het Vatikaan zal hem wel opdracht heb ben gegeven kontakt op te nemen met die pastoor uit Limburg, die blijkens het verslag in de LC ook aanhangers onder de raadsleden in Ijlst telt. (Het valt me af redaktie dat u daar geen geen brug te vinden was). De smoes- kabinet soms zo onduidelijk is”. Met jes vliegen de pan uit. Amerika heeft dat laatste had hij wel gelijk. Van ook een rol gespeeld bij het mislopen, i Doom, de man die zo graag met zijn Niet het huidige ploegje, maar wel de boot door Friesland vaart, heeft Trya- ter nu in het landelijk toneelbestel op genomen, maar financieel maakt het niets uit. Dat is hetzelfde als iemand die geen cent heeft een kaartje voor de olympische spelen in Montreal ge ven, maar het geld voor de reis ont houden. Je hebt er nog niets aan. Nee mensen, voor mij hoeft het alle maal niet meer. Laat er maar een ka- binetskrisis komen. at ypy en is in Delden woonachtig, Niet en dronk zijn kopje eens zo gek ver van elkaar. Voorts is er de ex-echtgenoot in Boxmeer. Ze geven alle drie een alibi op, maar wa terdicht is er geen. Terug in Dorringen vertelde hij aan Hoolwerf, wat hij in het Opvoedings gesticht over Verhoen en Benninger te weten was gekomen. „Zo heel veel wijzer werd ik er niet van, meneer”. „Wel, Jaap, dan heb ik wat meer ge luk gehad. Die vroegere man van Nit tel, die Van Dutten, had het immers over een Geert-Jan?” „Inderdaad.” „We hebben in ons dorp een Geert- van Jan gevonden. Het is de laatste baas van Nittel, in casu de direkteur van de Boerenbond, bij wie Nittel onge veer tien maanden heeft gewerkt. Dat is één. En jij had het over een bank- boekje, dat Nittel volgens haar vrien din had, nietwaar? Er biedt zich ook wel voor acht weken, alle werk verstaan de, Adres H. Kooistra P-a. W. Bos, Komhorn Gem. Grootgast Prov. Groningen. In den hooitijd. Biedt zich aan een beste Melkster. Liefst in Sneek of om Sneek. Hoekstra mirdum. Ondertrouwd: Peter van der Naald 21 jaar te Leeuwarden en Christina Vis ser 21 jaar te Balk. Getrouwd: Jan Visser 23 jaar te Lem mer en Lijsbert Haga 18 jaar te Oude- mirdum. Overleden: Geen. Een tientje vooraf en een tientje daar na. Afgesproken? Vanmiddag om half drie. Twee tientjes betekenden voor mij een ekstra maandgeld, dus ik ha ie toe. Ben aarzelde, maar Bram zei nog eens: Je loeft enkel even haar armen vast te houden. Ze vindt het al gauw goed e .in gpcm jullie er vandoor. Morgen krijgen jullie dan het andere t ,^an a^tepïeerde Ben evc-icens. ’s Middags, het was v ha. den we geen school, stonden v: gedrieën verscholen tussen de bomen bij de grote bocht in het Sparreniaan- haar hand in heTgezichtï Dat die stommelingen niet meteen door hadden, wat die Bram Pools in werkelijkheid met Nittel wilde uithalen. Een zoentje en wat strelenBen je op vijftien-, zestienjarige leeftijd zo nalïef, dlat je daar intrapt? Hoe was ik eigenlijk op die leeftijd? Ik weet het niet, want de meisjes interesseerden me toen in het geheel nog niet, had mijn hobby’s en natuurlijk Durkje Zondervan Sneek; Henderikus van der Goot 24 j. met Sibbeltje Leenstra 23 j. Overleden: Jan Bakker 24 j. 1 stadgenoote, mejuffr. M. G. Haytink, pharm. 2 stud, te Groningen, slaagde jl. g Vrijdag voor het examen apo- V thekersassiistente. Opening Eerste Friesche Bo- xengarage. Zaterdagmiddag is de nieuwe boxengarage van den heer F. Ozinga aan de Bolswar- derweg geopend. Te midden van een schat van bloemen sprak de heer Ozinga een woord van wel- kom tot de talrijke aanwezigen, 'rt' inzondertiedd tot den burgemees- ter, die de officiële opening zou t verrichten. Dank bracht hij aan de clientele, wier blijvende gunst g hem in staat had gesteld de w zaak verder uit te breiden, tot n den architect den heer F. Poel- man en de uitvoerders S Schoolcompetitie. Zaterdagmid- dag jl. zou op het terrein aan de S Almastraat de wedstrijd worden gespeeld voor de schoolcompetitie tusschen het elftal van de RHBS Uiiliiilllllliiiiliillllliiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) ■aa niiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiïi Vanaf Leek op Groningen aan. In stad Groningen een klein ommetje ge maakt, daarna langs het Damsterdiep om even een kijkje te nemen bij de nieuwe Eemshaven waar 3 grote boten voor anker lagen. Het was toen nog een kort ritje om de Menkema-borg te bereiken, waar half één voor het diner werd neergestreken. Na de dis was er gelegenheid het kasteel te bezoeken of een wandeling te maken in de fraaie tuin waar na tuurlijk door allen dankbaar gebruik van werd gemaakt. Na het vertrek signaal reisde het gezelschap door noordelijk Groningen, vele unieke Gro ningse boerderijen passerend, via plaatsen als Usquert, Baflo, Leens, Ul- rum naar de Lauwerzeedijk. In een restaurant op Lauwersoog werd de theepauze gehouden. Op voorstel van chauffeur Sijpersma bezochten we de bekende drie vissers huisjes in Paesens-Moddergat waarbij de ons rondleidende gids zeer veel ex- plikatie gaf. Iedereen was dan ook best tevreden met deze inlas in het programma. Het had evenwel zoveel tijd gevergd, dat de laatste koffiepau ze moest komen te vervallen. Via de kerkdorpen en Leeuwarden arriveerden we rond 8 uur in Sneek na 12 uur veel te hebben gezien en gehoord daar chauffeur Sijpersma zijn vak als reisleider verstaat en ons veel belang rijke informatie verstrekte. In het dankwoord van mejuffrouw Edens kwam dit wél naar voren. Zij bedank te de reisorganisatoren, de heren U. Jaasma en A. J. de Vries. En daar mede was aan een mooie dag het ein de gekomen. Geboren: Joukje dv A. de Vries en A. van der Wal te Balk; Gerdo zv G. en G. A. Gevers te Oude- aan hebt besteed.) Inder daad, die pater die citaten uit artike len over de Bloemenhovekliniek en an dere abortusplaatsen zo uit zijn ver band weet te rukken en ten eigen ba te weet te gebruiken. En die tekst wordt dan begeleid door foto’s die men in ieder boek over zwangerschap en bevalling kan teruvginden. Ik heb Van Agt zaterdagavond zichzelf zien verdedigen. Ik werd er zo misselijk een order waarmee ook nog de nodige van dat ik de t.v. heb afgezet. Geluk- kennis wordt vergaard, laten die slo- kig wordt dat recht mij door die pas men hem door de Fransen voor de toor nog niet ontzegd. neus wegkapen. Omdat er nog de no- Ik ben het kabinet Den Uyl zat. AI- dige inlichtingen moesten worden ver- leen Jaap Boersma, die mag van mij gaard, zei Duisenberg vrijdag in Haagsche Kringen en zaterdag nog eens in Brandpunt. Ja, ik kwam vroe ger ook wel eens te laat op school. „De brug stond open, meester”. De eerste keer geloofde de goede man het, de tweede keer ook nog wel, maar de derde keer niet meer. (Hij was bij mijn ouders op huisbezoek geweest en had toen gekonstateerd dat er weg van huis mede-eigenaar een bosch te’ Rijs, de in dat bosch gelegen Enkhuizerliaan Minnserlaan, welke lanen i g vorigje eigenaren, althans 2’ vertelen eigenaar, tot i en door één een eigenaar, tot algemeen gebruik ate voetpad bestemd wa ren en dientengevolge het karak ter van openbaar voetpad had- ren verkregen, met prikkeldraad hepft d'oen versperren, zonder verlof ven B. en W. van Gaaster- g land. Jonkvr. Van Swinderen, bewoonster van Huize Rijs, had verklaard, dlat zij in de dagvaar ding bedoelde lanen steeds heeft gekend als wegen, opengesteld voor voetgangers, maar door versperring afgesloten voor rij en voertuigen; aan haar was door overlevering bekend, dat die lanen sinds 1682, toen de bos>- sehen en landerijen in het bezit van de familie Van Swinderen a kwamen, steeds openbare voet- i paden zijn geweest. Onze vroegere reeds uit hun veiliggewaande lucht- slagschip te voorschijn. Grijp hen, mannen, en zet hen in- Maar een der schipbreukelingen onder brak El Brafflo. „Pardon” sprak hij. „Het was de wet van Newton. Een parig versnelde val niet neergescho ten. Daar maakt u een foutje. Ziet u de perslucht was op. En nog iets: Dit is geen luchtschip, maar de gemeen, tepont van Lutjewier...” seintje. We kwamen tevoorschijn. Bram greep haar fiets, zodat z» er af- viel, Nittel schrok en gaf een gil, Ik denk, dat we toen in paniek zijn bSd,°dat"over Ben” Verhoen ging maar Bram liet de fiets los, boog zich --- - - - over haar en hield zijn hand voor WYMBRITSERADEEL van 24 tot 31 Mei. Geboren: Douwe Johannes zv Douwe Oppedijk en Froukje Sto ker te Hommerts (woonpl. Dijken) Koop zv Poppe Knobbe en IJbeltje de Koe te Woudsend; Tjitze zv Foppe Dotinga en Jel- tje Koopmans te Gauw; Jacob zv Sippe Westerbonk en Elisabeth Wijnia te Hommerts; Tjitsche dv Ais© Lycklama a Nijeholt en Sa ra Posthumus te Wolsum. Gehuwd: IJmte Johannes Huin- mans 27 j, te Scharnegoutum en Antje Off inga 29 j. te Sneek; In- ke Visser 26 j. te Oppenhuizen en Tjitske de Vos 23 j. te Uitwellin- gerga; Botte Bouma 26 j. te Kou- dum en Trijntje Vellenga 20 j. te Tims; IJnze Hofstra 26 j. te Oost- hem en Pietertje Boomsma 25 j. te Hommerts; Geert Wijnja 29 j. te Oppenhuizen en Allegonda Eli sabeth Boomsma 25 j. te Hom merts; Anne Tekstra 31 j. te Heeg en Gabske Yntema 21 j. te Heeg; Hotze Stallinga 24 j. te Sandfirden en Dirkje Kemker 23 j. te Oudega; Tjalling Brou wer 25 j. te Westhem en Fokje Dijkstra 25 j. te Tims, Overleden: Wijtze Valkena 87 j. ongehuwd te Hteg. IJLST van 21 tot 28 Mei gebo ren: Intje dv Cornells v. d. Meu- len en Hendrikje Jochem Kre mer. Gehuwd: Jacob Riedstra 24 j. van Sneek met IJnskje Nijdam 23 j„ Rink Minkema 31 j. met -1 27 j. van 9> Dinsdag 1 juni S Amicitia: 20.00 uur film „The bridge S on the river Kwai” Sloten: stadhuis 20.00 uur raadsverga- dering g Woensdag 2 juni g Amicitia20.00 uur film „The bridge o on the river Kwal” S Schoolplein De Terp (Middelzeelaan) het lang aangekeken, s 14.00 uur wijkmarkt Stadsfenne Donderdag 3 juni Bolwerk, Fries Film Circuit. 20.00 uur j „Die Sage vom alten Hürten Xeudi” F Vrijdag 4 juni Sloten: N.H. kerk 19.30 uur ingebruik- g neming gerestaureerd» orgel g Gerechtsgebouw Sneek: 10.00 uur open- bare zitting kantongerecht waarmee de pontvger van professor Piriipit was neergekomen had het hele eiland doen Bar-Dancing De Licrtboei: Ad Roberts schudden en rebellenleider El Brallo 5 Bafr-Dancing De Sneker Pan: in juni opgeschrikt. Met haastige tred kwam „Ttisphsr.s” de generaal aangesneld, met getrok- Bar-Dancing Luda: dj Fokko Huisman ken sabel, en reeds van verre riep Fries Scheepvaart Museum, geduren-hij„Houd moed en stand! Red onze de de maand mei met ekspositie Schip makkers! Wat g Uit de Nieuwe Sneeker Cou- T rant van Woensdag 2 en Zater- dlag 5 Juni 1926, vijftig jaar ge- g lecen cl'uis. Lotus-rec lame. Heden ontving 5 Rinrke ue Boer, Grootzand 17 W alhier, bericht dat door haar de 6 eerste prijs was gewonnen met a de Lotus-raadsels. De eerste ft prijs bestond uit een 3-lamps Radio-ontvangtoestel of een nieuw rijwiel luxe uitvoering, ft Daar zij het rijwiel koos, staat dlit thans geëtaleerd bij de da ft mes Zandstra en Attema, School- ft straat alhier. Als bijzonderheid g dient nog even vermeld, dat dit ft reeds de derde eerste prijs is ft t welk met de Lotus prijsvra- gen in Sneek is gewonnen, nl. a Geert Zoodsma, Kruizebroeder- ft straat, Hendrik Volbeda, Loox- mastraat, Rinske de Boer, Groot- zand, Kerknieuws. Een predikant uit 2 de omgeving van Sneek die voor eenigen tijd het predikantsambt verwisselde voor een ander, ver- 2 huurde vóór zijn vertrek de lan- ,1 derijen, waarvan hij zijne in- komsten trok, voor de tijd van zeven jaar, voor ongeveer J, 1900 per jaar minder dan hij zelf glewoon was te ontvangen, g De nieuw te beroepen predikant zal daardoor jaarlijks, tenminste J zeven jaar, deze som minder g ontvangen. In prediikantskringen 1 is men over het algemeen zeer verontwaardigd over deze oncol- 5 legiale handeling. 15060 stuks. Blijkens de jaar- klapper op het Algemeen Politle- 2 blad, uitgegeven vanwegje het de- parlement van justitie, werden 1 op 1 Januari ruim 15000 perso- 2 nen door de justitie gezocht. Lanen in Gaasterland. De kan- s tonrechter in De Lemmer heeft I Woensdag jhr A.B.B. te Bloe- C mendaal, veroordeeld tot 5, alhier en dat van d» Hariinger Handelsechóol. De Hariimgers lie ten evenwel op zich wachten zoedat deze ontmoeting moest worden uitgested. Eindexamen Gymnasium: He den slaagden voor het eindexa men aan het gymnasium alhier: Tjebbe Poelstra Leeuwarden (dipl. B), J. H. F. Engel Gronin gen (dlpl. A), J. de Jong Oude ga (W) (d!ipl, A), Wiebe Wiers ma Uitweilingerga (diipi. A). Met ingang van 1 Juni j.l. is de heer T. C. J. de Smidt, sur numerair der registratie en do meinen, belast met de waarne ming van het ontvangkantoor der registratie en domeinen alhier. BURGERLIJKE STAND SNEEK van 25 tot 31 Mei geboren: Wie- cherdaina Ottoüna dv Pieter de Leur en Antonia Ruggenberg; Eelco Albertus zv Andries Coens en Uilkje van der Meij; Elisa beth dv Tamme de Jong en Aafke Zoethout; Rinske dv Keimpe Grondman en Boudlna van der Meulen. Gehuwd: Jelle Bouwhuis 22 j. en Liskje Huisman 19 j., Corne lls de Jong 25 j. en HUtje Wier- stra 23 j„ Job Efdee 21 j. en Cornelia Jillings 21 j„ Geert Slump 22 j. en Jiskje Piersma 23 j., Taeke Schurer 24 j. en Reintje Bergsma 26 j., Tjeerd Koopmans 27 j. en Lina Frida Löffler 23 j., Jan Martens 43 j. en Kaatje van Akkeren 37 j, Overleden: Jan Bosma 60 j., echtg. van Jacobjen Bergsma te Warns en Bakhuizen; Kleis Dijk man 48 j., echtg. van Jantje van Ejjck te Scharsberbrug; Hen drik Johannes de Haan 76 j., echtg. van Jantje Jorma; Pieter Korfmaker 00 j„ echtg. van Mar- tje Schaper te Koudum; Feike Dokter 82 j., echtg. van Janke nog, dat we overeind kwamen. up, dat kun je Jaap Boelaan stak een sigaret op en niet doen! Maar Bram siste ons toe: dronk van de koffie, die een jongen Donder op,, ik kan 't nu alleen wel af. had gebracht. Hij nam het tweede ver en was geraakt, want we renden naar hét dorp. Hij zei: Houd je bek, anders ver moord ik je ook nog. Nu zul je er aan geloven, helemaal. Ben en ik keken elkaar aan en met- een lieten wij haar armen los. Ik weet ze*.Toen begon *zë te*”huiien Bij de bocht gekomen, grif Bram een Ben riep: Bram, hou op, op de sis niet aan u voorbij zijn gegaan’ -naar school helemaal „nu snap Ik waardoor de zaak in het geen brug te vinden, was). De smoes- kabinet soms zo onduidelijk is”. ook een rol gespeeld bij het mislopen. Doom, de man die zo graag met zijn toekomstige, want van al de kandida- ten heeft niemand zich positief uitge sproken over Zuid-Afrika. Nou hier in Nederland ook niemand. Vroeger de den we dat nog wel eens. Toen Kaap stad nog een Nederlandse kolonie was. En tijdens de Boerenoorlog. Maar te genwoordig: het is alleen maar afkeu rend gepraat over die negerdiskrimi- neerders. Ze zoeken allemaal de schuld bij een ander en helemaal niet bij zichzelf. Nee, dan Van Agt. Die komt er ten minste rond voor uit dat hij de Bloe menhovekliniek wil af-, eh pardon, ver- hun straf achter de rug rebben, moe ten ze weer als normale jonge mensen door het leven kunnen gaan. Voor alle zekerheid nog een paar ja- ren begeleid door de reklassering, maar een tweede misstap zit er ver moedelijk met in. Geen enkele psychi sche afwijking gekonstateerd. Boelaan ging achterover zitten, en dacht na. We zijn nu elf jaar verder. De een is vertegenwoordiger en woont haar mond. Meteen keek hij naar ons Nog diezelfde avond haalde de politie nummer één. Toen legde hij de bladen je omhoog en zei: ons op. Nittel zat met haar moeder terug in de map en dronk zijn kopje ee Toe dan, idioten, sta daar niet te kij- in het politiebureau. Toen ik binnen- leeg. er ken. Houd haar armen beet! We wa- j -- --- t Lijkt wel een sexverhaa.l dacht hij. ge tcïi ook göochrokkon, toen Nittel op -- de grond gevallen was; daar hadden we niet op gerekend. Dus we knielden neer en grepen haar armen beet, neerdrukkend op de grond. Bram zoende haar op de mond, maar ze beet hem en hij vloek te. Ze schold: Zwijn, ga van me af. Toen keek ze ons aan. Woest was ze. Ze zei: Laat me los, jullie zal ik ook krijgen, reken maar. Intussen zat Bram aan haar kleren te frunniken, Opeens viel hij plat boven woensdag, dus Pas toen realiseerde ik me, wat Bram we eigenlijk van plan was. Nittel gilde nog een keer, maar toen sloeg Bram SA 'ïirffr n

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 2