IJLSTER KOLLEGE OVER OPENHEID: Rondvraag biedt alle mogelijkheden Ds. Wurmbrand van Ondergrondse Kerk Wereldraad verzwijgt dat wat er in Rusland gebeurt Oude liefde roest niet bij Hubert Sneek’s jeugd... Gevonden voorwerpen lm mBilHli if I 1 Rio ui I Pagina 3 NIEUWSBLAD S N E E KE R Maandag 31 mei 1976 Mr. A. v. d. Werf speldt Hubert Sneek voorzitter K. Doevendans de zilveren KNVB-speld op. (foto Studio Ger Dijs) ik gevonden, Jezus Christus. "3 dood als het maar kon toch vieren we vandaag de hemel- mes van de jeugdafdelingleiders ieder een boeket bloemen aanbood. GEEN INLICHTINGEN Dat laatste houdt in dat bijvoorbeeld W. Friso- Vervolgens kwamen aan het woord: de heren Polderman (VVO), KI. de Haan (cw ONS), J. J. d’Ancona (Be Quick Groningen), mevrouw Meijer (donatri- ce-afdeling), G. Abma (trainer Hubert Sneek), H. Nauta (oud-jeugdtrainer) en L. Nauta (scheidsrechter). Bij monde van de heer W. Westra boden de ter- reinwerkers van Hub. Sneek de jeugd afdeling een fraai dundoek aan. Daar tussen door maakte de heer Boot regel matig gewag van ontvangen geluks telegrammen en het aanbieden van ballen. Bovendien lieten vele vertegen woordigers hun komst vergezeld gaan van enveloppen-met-inhoud. Op grond van een aantal artikelen uit de giemeetewet en de toelichting daarop, we zullen daar verder niet op ingaan, vindt men een diskussie over de taakafbakening geen enkele zin hebben. Op grod van artikel 153 van de grondwet („aan de raad wordt de regeling van het bestuur van de huishouding der gemeente overgelaten”) kan de raad inlichtin gen verlangen van burgemeester en 1969 geldt dat het bestuur in zijn ge heel. Wel komt die verantwoordelijk heid uitsluitend neer op het verstrek ken van inlichtingen. Zij is aan de raad verschuldigd, aldus de nota, en dus niet aan een individueel raadslid. Bovendien geldt de beperking „een en ander voor zover zulks niet strijdig is met het openbaar belang”. wege zijn geloof gevangen zit. Wurmbrand vertelde verder Roemeens predikant die werd avondmaal te i ven van tekst en uitleg in een open bare raadsvergadering lijkt het kolle ge niet te beantwoorden aan het doel bij ons bordje aardappetschillenisoep dat onze broeders en zusters in het vrije westen konden genieten van een heerlijk bordje soep. lang hier niet mee wondt ge schaad, voldoende inlichtingen ont vangen.” „Wanneer er duizend mensen srijn, zijn er evenzovele smarten. Ieder krijgt zijn deel. Toch is het mogelijk om ondanks alle tegenslagen de vreugde van het leven te zien. Ik was vroeger atheïst. Thuis, ik ben van Joodse afkomst, deden ze niets aan godsdienstige opvoeding. Ik was een zwaarmoedig ingestelde jongeman, die al mediterende over kerkhoven liep.” In een nagenoeg volle Zuiderkerk sprak op Hemelvaartsdag de be kende ds. Wurmbrand van de Ondergrondse Kerk over het vervolgde christendom achter het Ijzeren Gordjjn. Dominee L. Wurmbrand is het Nederlands niet machtig. Zijn Engelstalige toespraak werd vertaald door ds. Maris die vroeger predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Sneek was. Voordat de heer Van Kampen deze bijzonder op prijs gestelde gift had kunnen doen, had ceremoniemeester en oud-jeugdafdeling voorzitter A. Boot al een hele lijst van sprekers aan de grote schare toehoorders voor kunnen stellen. De eerste in de rij was de heer B. de Vries, wethouder van de gemeente Sneek. Hij sprak zijn waar dering erover uit dat in de loop der jaren steeds mensen zich in dienst hebben willen stellen van een belang rijke zaak, namelijk de jeugd een spor- tieviteit meegieven die hen later ook bij tegenslagen van pas zal komen. De heer K. Doevendans zei blij te zijn dat Hubert Sneek in staat is ge bleken steeds de juiste mensen aan te hebben kunnen trekken. Dat is dan zeker niet bedoeld als een soort vlagvertoon, maar een heilig moe ten”. Daarna verscheen een kompleet pupillenelftal ten tonele dat de da- geling. Dat inspraak aan belangheb benden dient te worden gegeven, vindt men nuttig. Maar in dit geval, het ter inzage leggen van een beslui tenlijst, voelen twee van de drie le den van het kollege daar niet veel voor. Namens de Raad van Sport van de gemeente Sneek sprak vervolgens de heer D. Dam. De heer A. Jellesma, direkteur van machinefabriek Hubert en Co b.v., zei er tot nu toe geen spijt van te hebben dat zijn firma naam aan die van een voetbalvereni ging is gekoppeld en hoopte dat dat wederkerig zou zijn. Hij schonk de jeugdselektie een veertiental trainings pakken en wilde binnenkort een ge- sprek met de penningmeester van het jeugdbestuur om te pogen de finan ciële tekorten, opgelopen door deze ju bileumviering, op te heffen. Dat oude liefde niet roest bewees de heer S. van Kampen woensdag avond in hotel-restaurant Hanenburg door als oud-sekretaris op de re ceptie van de jubilerende jeugdafdeling van Hubert Sneek duidelijk door te laten schemeren speciaal om reden van dit vjjftig-jarig bestaan van uit het Amerikaanse Florida Sneek-waarts te zijn gegaan. Hjj was dan ook bepaald niet met lege handen gekomen. Hjj bood de club mede namens de dochters van oud-bestuurslid R. Karsten een fraaie „trophy” aan („maar die mag niet vergokt worden”) en een blinkende bokaal. „Staatsrechtelijk gezien”, konklu- deert de meerderheid van het Ijl ster kollege „lijkt ons het aan de raad overleggen van een besluiten lijst van het verhandelde in de ver gaderingen van burgemeester en wethouders niet de juiste manier, Om beter geïnformeerd te worden zijn er wel andere wegfèn. Bij de uitoefening van de taak als raads lid kan men, als men meer ach tergrondinformatie wenst, bij de bron, voorzover het openbaar be- WERELDRAAD Hij laakte het optreden van de Wereld raad van Kerken. Zij verzwijgen en verbergen systematisch wat er in Rus land gebeurt. Honderdduizenden gezin nen Lijden honger omdat de vader van- Mr. A. v. d. Werf FVB-voorzitter, me moreerde in zijn speech even de moei lijke beginfase tijdens de oprichting. Tenslotte was het in die jaren geen eenvoudige tijd, maar zich erbij neer leggen daar paste men voor. De heer V. d. Werf reikte Hubert Sneek de FVB vlag uit en onderscheidde de heer K. Doevendans, Hubert Sneek’s voorzitter, met de Zilveren Speld van de KNVB. Dit vanwege diens staat van dienst als bestuurder van dit moment Friesland’s enige hoofdklasser. „De kommunisten denken dat zij de macht hebben om de christenen van de ondergrondse kerk te kunnen dood schieten. Die macht hebben ze niet. Ik zal u vertellen van een .meisje bij mijn vrouw in de cel. Zij was een christen en 19 jaar oud. De avond voor haar terechtstelling om 12 uur midder nacht zaten ze bij elkaar en ze aten niet want iedereen leefde mee met dat meisje. Toen ze een paar uur voor de terechtstelling weggevoerd werd, zong ze de geloofsbelijdenis zoals u die zon dags in de kerk belijdt. Zij zong hem op weg naar de terechtstelling. Chris tenen worden niet gedood. Zij worden weggezonden naar het paradijs. Ik weet niet of u wel eens van de moderne theologie hebt gehoord, zo niet dan mist u helemaal niets. In Rusland zijn we erg ouderwets. We geloven de bijbel zoals het er staat. Er staat dat het gezicht van Stefanus straalde. Dat geloven we niet alleen, dat hebben we zelf ge zien”. Ds. Wurmbrand werkt in samenwer king met de „Internationale Raad van Christelijke Kerken.” Deze Raad doet veel aan evangehsatieverspreiding ach ter het Ijzeren Gordijn. Op velerlei manieren tracht men bijbels en evan gelische lektuur daarheen te smokke len. In Albanië zijn alle kerken geslo ten. Van de 200 predikanten zijn er nog 14 in leven en 12 hiervan zitten in de gevagenis. Voor het oog is er vrijheid van godsdienst in Rusland. Maar de kerkleiders van de officiële staatskerk zijn vaak zetmannetjes en ze dienen boven God eerst gehoorzaam te zijn aan de staat. De avond werd muzikaal opgeluisterd door het christe lijk zangkoor „Excelsior”. Ds. van een gedwongen vieren met uit werpselen en urine; „nog altijd als ik avondmaal vier moet ik daaraan den ken”. In Rusland verheugden wij ons GEVANGENISSEN „Zo’n groepering heb namelijk de kerk van Jezus was zo C2 vaart van de opgestane Heer. In deze groepering heb ik mijn vreugde gevon den. Toch is leed mij niet gespaard gebleven. Mijn familie is bijna uitge moord en ik heb 14 jaar van mijn le ven in de gevangenissen doorgebracht. Eerst onder de nazi’s en later onder de kommunisten”. Van 19-5 t.e.m. 25-5. Wit-groen truitje, mevrouw Roodveld, Partuurstraat 41; zilveren halsketting, A. Drayer, W. Lodewijkstraat 45; ge varen driehoek, S. Hamersma, Fur- merusstraat 46; bos sleutels, Blom, Gedempte Pol; portemonnaie met in houd, Bakker, Suffridusstraat 61; hou ten visboot, H. Paqua, Spitaal 25; ge le kanarie, Van Delden, Jachthaven naast het zwembad; bankbiljet, W. Rozenberg, Johan Willem straat 111; zwart hondje met blauwe halsband, Koning, Boerestreek 41, tel. 05151-1576; 2 bankbiljetten, Katsma, Kaatsland 110; autosleutels aan ring, Rijkspolitie, Oosterdijk; gouden da- mesring, Ypma, Liaukemastraat 96; gouden hangertje, Felkov, Leeuwarder- kade 35; bos sleutels, Wijngaarden, Waghenbrughe 6; 2 bankbiljetten Wit- teveen, Gossepalen 133; zwarte swea ter, Dijkstra, Hettingawei 12, Hom- merts; bruine halsband met pen ning, V. d. Veen, De Bourbonstraat 17. De voorwerpen die aan het politiebu reau berusten: Wollen shawl, bruine damesportemonnaie met inhoud; ra biespenning, etui met sleutels, corde- roy jasje, kinderbril, schooltas met inhoud, plastic bal, B, en w. vinden het gevaar aanwezig dat er vragen worden gesteld omtrent zaken waarover al een beslissing is genomen en die tevens behoren tot de kompetentie van het kollege. Indien ten aanzien van zo’n zaak in de raad een andere mening naar voren komt, kan dit leiden tot diskussie die noch het belang van de betrokken zaak of j persoon, noch in het belang van het gemeentebeleid in zijn algemeenheid I kan zijn. Met de verantwoordings plicht van b. en w. is niet bedoeld dat de raad in alle zaken van het dage- lijks bestuur betrokken moet worden, wat in wezen met het overleggen van een besluitenlijst wel het geval is. Zaterdag is een gezelschap van het pensiontehuis „Cruycebroedershof" voor een weekje vakantie naar het land van Bartje vertrokken. Met speciale toestemming van de politie was de Kruizebroederstraat tot de voor deur van „Cruycebroedershof” enige tijd wandelgebied af. In twee bungalows zal men verblijven, ze staan in het vakantiecentrum „Ellert en Brammert” te Dieverbrug. Op het programma staan onder meer een dag Giet hoorn (met bij goed weer punteren), een bezoek aan de bossen bij Appelscha en een middagje winkelen in Assen. In en om de bungalows zal men zich bezig houden met sport en spel, op een van de avonden wordt een spoorzoekwedstrijd gehouden. Zaterdag komt het gezelschap, dat begeleid wordt door mej. F. A. Neef en de heer J. Reen, weer terug. (Foto Studio Ger Dijs). wethouders en verantwoording vor deren over het door dit kollege ge- I voerde bestuur. In de maartvergadering kwam me vrouw Koopmans met het voorstel. Het stoelde, aldus die nota (die alleen voor verantwoordelijkheid komt van burgemeester H. W. F. Mumsen en PCP-wethouder J. J. de Vries) „wel licht op een wat onbevredigend gevoel van raadsleden die in deze funktie ge- konfronteerd worden met een scherpe afbakening van taken van de drie be stuursorganen van de gemeente, na melijk de raad, het kollege van bur gemeester en wethouders en de burge meester, waardoor het deel van het bestuur, de dagelijkse gang van zaken betreffende, zich grotendeels direkt aan hun waarneming onttrekt.” De verantwoordelijkheid van het kol- lege en van de burgemeester apart tegenover de raad is duidelijk in de gemeentewet opgenomen. Vroeger be sloeg dat maar een klein terrein, sinds Even tevoren heeft FVB-voorzit- ter mr. A. v. d. Werf de jeugdaf deling van Hubert Sneek officieel de FVB-vlag overhandigd. Het ju bilerend bestuur, bestaande uit penningmeester 8. van Sinderen, voorzitter W. Bouius en sekretaris S. Eekma, kijkt goedkeurend toe. Rechts, staat de heer A. Boot en in het midden mr. A. v. d. Werf. Na afloop van de receptie sprak de heer Bouius een dankwoord uit, waarna de feestelijkheden werden voortgezet, ondermeer door toe doen van zanger Ben Cramer. (foto Studio Ger Dijs) PRAKTISCH i Wanneer men de praktische kant van i de zaak bekijkt, komt men tot de kon- klusie dat een besluitenlijst weinig nut heeft. De besluiten zijn al genomen en terugkomen daarop is niet meer mogelijk. De lijst vermeldt niet de motivering. De raad beschikt niet over de rapporten en adviezen op grond waarvan het besluit is genomen en van de raad mag niet verwacht wor- i den dat hij op de hoogte is van de re- gels waaraan men bij het nemen van een besluit ook gebonden is. Het ge- „Wanneer ik dan naar de stenen zag waarop de leeftijd van de overledene stond, greep het me aan wanneer het bijvoorbeeld een jong meisje van 16 en 17 jaar betrof. Misschien was ze knap, had ze idealen. Nu was ze dood en over een paar jaar was ze vergeten. Ik zag de waarde van het leven niet als 1 toch uiteindelijk uitliep in dood gaan. Ik zocht een partij of groepe ring die diepere idealen had da» stre ven naar aardse welvaart.” Eén van de zaken die afgelopen dinsdag in de Ulster raad aan de orde kwamen, was de nota inzake het openbaar maken van de beslissingen van de vergadering van burgemeester en wethouders. Zoals woensdag al in deze krant stond, is de raad met de kleinst mogelijke meerderheid akkoord gegaan met het minderheidsvoorstel uit het kollege om niet op de sugges tie van de indienster van het verzoek, mevrouw W. Koopmans-Kuipers (Vrije Kiezers) in te gaan. Waarom niet? Op het moment dat we van het voorstel gewag maakten (vorige week maandag) hadden we nog niet de beschikking over de komplete tekst, die werd dinsdagavond op de persta fel gedeponeerd. Daarom hieronder wat meer over en uit de nota. INSPRAAK Aan deze zaak zitten echter twee kan- ten, namelijk een staatsrechtelijke en geen inlichtingen behoeven te worden een praktische, die maken dat de gegeven die door de daarin voorko- meerderheld van het kollege zijn twij- mende persoonlijke gegevens tot ern- fels heeft over die juistheid en hetsuge benadeling van partakulieren zou- praktische nut van een dergelijke re- den leiden, of over zaken die „onder rec^er>> zjjni nog hangend zijn of i meer in het algemeen „gevallen waar- in afweging vin alle in het geding lvan deze bijeenkomsten, zijnde belangen tot weigering van in- lichtigen moet leiden”. „Wij twijfelen eraan of bij het doen van het onderhavige voorstel wel alle konsekwenties volledig zijn doordacht. De raad kan duidelijke beleidslijnen uitstippelen door onder andere het bud getrecht, door het vaststellen van be stemmingsplannen ter regeling van de ruimtelijke ordening in de gemeente en bij de- beoordeling van de voor stellen allerhande zaken betreffende. Daarnaast geeft het reglement van or de voor de raadsvergadering ruimte voor de rondvraag, waarin inlichtin gen aan burgemeester en wethouders kunnen worden gevraagd.” - I UU Y. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 3