Kleine Sneek week snippers uitslagen kleine sneekweek I ||B i Ti] ii Ife e SNEEKER tn g wwsw i'il'tec WA s i pagina 5 NIEUWSBLAD Maandag 31 mei 1976 KLEINE SNEEKWEEK 1976 ■4 de 5. A. J. de Jong Bleskens- Leeuwarden, 4. F. D. Bonnema Ijlst. Blijkbaar zaten de schoten vast, want boord ,,-S' -■ '•^S 9.W i' Voor het wedstrijdkomité gaf het de nodige komplikaties. Wat moest men beslissen? In één en dezelfde klasse waren schepen die wel en niet de boei hadden gerond. Uiteindelijk besloot men voor een aantal, groepen waarvan vast stond dat er deelnemers de dupe kon den worden, de wedstrijd nietig te ver klaren. Voor één van het zestal, de Simoun 485, werd deze uitspraak na derhand ingetrokken toen bleek dat alle een de Da Vaurlens in aktie. I Foto Studio Ger Dijs) REGENBOOG GEZONKEN Mr. Anne van 1” i De Sneeker Zellclub en de Konin klijke Zeilvereniging Sneek die ieder twee wedstrijiden voor hun rekening namen, hebben allebei een stille dag beleefd. Voor de SZC was dat de vrijdag. De laatste schepen kwamen na zeven uur binnen. De KZVS kon zaterdag rekening houden met een la- tertje; het liep toen echter niet z» uit als de dag daarvoor, Op de bei- Sensatie was er donderdag en gisteren volop te beleven. Dat was ook wel tè merken aan het grote aantal bezoekers dat zach langs de boorden van het Sneekermeer verzamelde om de vaak spektakulaire starts te aanschouwen. Wanneer er iemand op het punt stond om te slaan, ging er een gejuichje op. Met spanning werd bijvoorbeeld ge volgd of de gebroeders Van der Pal Uit Grouw het zouden redden. De la tere winnaars van de Schakelklasse A waren te vroeg gestert, werden terug geroepen en in hun haast om terug te komen verloren zij alle voorzichtigheid uit het oog. Na twee keer omgeslagen „In die Sailhorse kunnen maar drie mensen zeilen; de rest rekreeert”, ver zuchtte één van de wedstrijdzeilers, die voortdurend geplaagd was door een zeüpaardberijder. Het is overigens de vraag of de Sailhorse wel gerechtigd was aan de wedstrijden deel te ne men. De definitieve erkenning door de NNWB (na een jaar proeftijd) heeft niet plaatsgevonden (men trok het ver zoek daartoe in), terwijl ’t KNWV nog geen beslissing heeft genomen. 4. F. J. van der Werf, 5. P. H. ter Horst Leimuiden. Spanker: 1. H. Zwaagstra Boer Doorwerth. Yngling: 1. J. Faber Bolsward, 2. J. Tjallema Irnsum, 3. J. Leeuwarden, 2. A. Bonnema Hardega- de Vries Ijlst. Simoun 485: 1. B. Baay- rijp, 3. Roel E. Wester, 4. H. A. Minks, er, 2, C. J. van Beieren Leeuwarden, 3. Centaur: 1. J. Winselaar Franeker, 2. H, B. Onstweddier, 4. Fr. van der Kruk, 5. - A. L. van der Veen. VROEGER STARTEN Er deden zo’n 290 schepen aan het eve nement mee. Ze waren verdeeld over negentien klassen. Traditiegetrouw wa ren dat vrijwel alle bekende schepen die regelmatig op het Sneekermeer verschijnen; nieuwe gezichten waren de racepaardjes Simoun 445 en 485. De Zestienvilerkante mieters waren afwe zig. Dit omdat op het Bergumermeer ter gelegenheid van het 45-jarig be staan van die klasse jubileum wedstrij den werden gehouden. T. Zijlstra Leeuwarden, 5. W. Sikma Zaandam, 3.^ Fr .^Jurgens Maarsen, 4. Heerenveen. Flits B: 1. R. v. d. Sluis, A TT J TTi 1"t J T 2. J. Dijkstra. Vaurien: 1. J. Kooistra Leeuwarden, 2. A. Salverda Leeuwar- „Weggesleepte” boei zorgde op slotdag voor konsternatie den vlot afgewerkt. Hier en daar werd onder de zeilers wel gemord over het feit dat er zo laait gestart moest worden. Liever wat vroeger op de dag vertrekken, was de wens. worden, ’s Avonds werd het schip ge licht en de volgende dag kwam de Sneker advokaat, overigens met zwaardere bemanning, weer aan start. „Ik zeil al dertig jaar, maar dit is me nog nooit overkomen” verzekerde Ynglingzeiler Abe Bonnema uit Harde- garijp. Deze voormalige crack uit de 30m2-er-kIasse sloeg gister om. Het driemanssehip bleef drijven dankzij de luchtkasten in de boot. Bonnema’s be manning hield de spinakerschoot te los waardoor er een parachutewerking ontstond. Toen het schip ietsje uit het roer liep, was het gebeurd. Bonnema probeerde het later te vergoeielijken door te zeggen: „een goede nroef voor het wereldkampioenschap”. Mr. Anne van der Werf zorgde don- Ier B. Baayer, R. J. Wimselaar in de der Zwaag. Uiteindeljjk gaf het feit dat derdag voor een noviteit. Hij kon zijn Centaur, Roel Wester in de Yngling en laatstgenoemde gisteren als tweede Het leek er gistermorgen op dat de Kleine Sneekweek, editie 1976, een voorspoedig slot zou krijgen. Er stond een stevige bries, het KNMI sprak van matige wind maar dat was wat te licht uitgedrukt, met andere woorden: de zeilers konden vlug terug zjjn aan het starteiland. Edoch, wat gebeurde er? In de omgeving van de Heerenztfl sloegen de nodige bootjes om. Een voortvarende motorbootbestuurder nam in zjjn jjver assi stentie te verlenen niet alleen een slachtoffer maar ook één van de boei en op sleeptouw zonder daar uiteraard erg in te hebben. Het gevolg was prompt dat de zaak in de hobbel liep. De zeilers misten het merkte ken van de baan. Harry Amsterdam bijvoorbeeld zag uiteindeljjk de boei op de wal liggen (een gedienstige watersporter hield hem omhoog) en maakte rechtsomkeer richting Kolmarslan. Hjj had er niet veel fiducie meer in. Later konstateerde hjj dat de rest van het Regenboogveld en bloc op één bepaald punt afstevende en daar bleek de boei weer te liggen. Hjj liet het maar zo. Er waren er zondag velen die kennis maakten met het Sneekcrmeernat. Het was ondoenljjk om ze allemaal bij te staan. Anderen willen helemaal niet ge- holpen worden. Zo bijvoorbeeld de Si- gestarte schepen in deze klasse wel om moun-zeiler Jurgens die zjjn schip, de de boei wanen gegaan. Een onplezie- Arlequin, naar lager wal_ Uet^ drijven rig en onverdiend slot van een evene ment dat weer veel belangstelling trok. en daar later werd opgepikt door zijn begeleiders die met auto en trailer naar Terhorne moesten rijden. (Na de vlek keloos verlopen wedstrijd van zaterdag ging er overigens ook nog een schip ondersteboven). Valse starts waren er natuurlijk ook weer. Traditioneel de Valken, verder noteerden we gisteren de Regenbogen en later de Simoun 485. Bij de laatste klasse leek het wedstrijkdomité even te weifelen. Eerst klonk de toeter ten teken dat er maar ’n paar terug moes ten, direkt daarna werd evenwel de bel geluid. Dit tot geluk van een twee tal dat voor de start al om lag. Als zesde werd de Vaurien van A. Oosterkamp afgeblazen. Dit tot onge noegen van een dame bjj de starttoren die over het water schreeuwde dat „de 18324 de hele tjjd op wal gele gen had”. Er kwam een protest van en zij kreeg geljjk. Bljjkbaar wilde nr. 5 de Hazzaz de uitgeslapenheid van het wedstrijdkomité op de proef stellen. H. van Dijk Bolsward, 5. J. R. Hettin ga. Sailhorse: 1. Gebr, van der Heide Joure, 2. D. ten Cate Almelo, 3. W. Bos, 4. J. W. van Dort Leeuwarden, 5. F. Ph. Koopman. Schakel A: 1. Gebr. van der Pal Grouw, 2. D. Dijkstra Schel- lingwoude, 3. B. Seinen, 4. mej. F. Geertsma, 5. J. de Vries Drachten. Spanker: 1. S. Hiemstra Amersfoort, 2. J. de Vries MIst, 3. J. Tjallema Irnsum Simoun 485: 1. B. Baayer Ter Aar, 2. C. J. van Beijeren Leeuwarden, 3. C. Polman Zandvoort, 4. Fr. van der Kruk Den Haag, 5. Nederlof. VRIJDAG: Flits A: 1. M. Bosma Lem mer, 2. G. J. Abma, 3. KI. Alkema, 4. A. D. Veenstra. Laser: 1. KI. Polet, 2. G. H. Pabbruwee, 3. S. R. Cats, 4. Tj. te’ PROTESTEN Auke Douwe Veenstra zal met gemeng de gevoelens terugdenken aan de Si- mouns die voor het eerst moch<n uit komen in de kleine Sneekweek. De Ram van I. de Ridder ramde de Tip- si Mot van de Sneker. Resultaat: een maal slachtoffer van een bezwaar schrift. De eerste maal omdat hij volgens Harry Amsterdam d,e boei garaakt had (D<e Vries verklaarde hier jjfantél Damwoude.' tegen in hoger beroep te zullen gaan) De dag daarop, vrijdag, werd hij door schakelzeüer D. Blom nadruk- kelijk gewezen op het feit dat bak boord voor stuurboord gaat. Zondag voerde De Vries het Regenboogveld aan in een valse start. de nodige protesten. Puck de Vries, bos d-achten, 5 R. S Polet. Stern: 1 Amsterdam, 3. P. J. Bonnema MIst, 4. de Sneker Regeniboogzeüer die zon- D Zwart, 2. Gebr.' Velds, 3. Tj. van Waterrot niet door de wind krijgen. J. Kooistra in de Vaurien. i i i 4 toen de Regenboog op het punt stond De spanning in de Valkenklas.se was der Zwaag viel af doordat hÜ op de andere boeg te gaan, kwam er een de Sneker Regeniboogzeüer die zon- zwart, 2. Gebr. Velds, 3. Tj, van dag als eerste finishte, werd twee- <jer Zee, 4. gebr. De Haan, 5. E. de i i Vries. Flying Junior: 1. J. N. de Boer Doorwerth, 2. H. v. d. Kevie Ijlst, 3. R. A. v. d. Veen Leeuwarden, 4. N. Yngling: 1. Roel E. Wester Grouw, 2. A. Bonnema Har- degarijp, 3. J, Faber Leeuwarden, 4. H. A. Minks Leeuwarden. Centaur: 1. R. J. Winselaar Franeker, 2. H. W. Fiji— stra, 3. H. de Bruin Arnhem. Pampus: 1. P. Boelsma, 2, N. Bok, 3. E. W. de Boer, 4. H. Bonnema Deifstrahuizen. __o aValkan: 1. Gebr. Zandstra Leeuwarden, te zijn, •wisten zij als nog de race voort Slechts weinigen slaagden erin dooi- 2. F. v. d. Meer Grouw, 3. P. van der te zetten. Alle moeite bleek uiteinde- steeds te winnen de hoofdprijs te ver- Zwaag. Borger, 4. A. v. d. Zwaag Em- lijk tevergeefs, want de Schakel A be- overen. M. Basma in de Flitsklasse A meloord, A. Harder Utrecht. Randmeer: 1. G. L. J. Gerritsma Heeg, 2. B. Mees Bever- wijk, 3, G. W. Kwant Bennekom. Re- Er waren, hoe kan het ook anders, dent’s. A. Oosterkamp* Almelo, ~4.~J.~L. &»‘iboog: 1. U. Jager Lemmer, 2. H. Simoun 445: l^J. P. Lub, 2. K. Meijer nema ijlst, 4. A. Oosterkamp Almelo. Stern: 1. S. van der Wal, 2. gebr. Hoek- sma Joure, 3. Tj. van der Zee, 4. gebr. De Haan. Flying Junior: 1. R. A. van der Veen Leeuwarden, 2. J. N. de Boer Doorwerth, 3. J. Jongejans. Yngling: 1. Roel Wester Grouw, 2. U,. de Vries Grouw, 3. H. A. Minks Leeuwarden, 4. A. Bonnema Hardegarijp. Centaur: 1. Wimselaar Franeker, 2. H. de Bruin, 3. H. W. Fijlstra. Pampus: 1. H. de Jong, 2. H. Bonnema Deifstrahuizen, 3. P. Boelsma. Valken: F. van der Meer Grouw, 2. gebr. Zandstra Leeuwarden, 3. T. Groenewoud Diemen, 4. P, van der Zwaag Borger, 5. A. van der Zwaag Emmeloord. Vrijheid: 1. J. W. Westers 2. H. Niemendal, 3. L. de Jong Amster dam, 4. A, de Jong Joure, 5. W. Elsinga Oppenhuizen. Schakel B: 1. gebr. Sik ma, 2. D. J. Dijkstra Friens, 3. R. Lam pe Rijswijk. Simoun 445: 1. J. P. Lub, 2. K. Meijer Zaandam, 3. Fr. Jurgens Maarssen, 4. A. Harder Utrecht. Rand- meer: 1. G. Gerritsma Heeg, 2. B. Mees Feenstra, ~5~ E. v?’d? Meer Grouw. Flite Beverwijk, 3. G. W. Kwant Bennekom. d. Veer Drach- Regenboog: 1. G. J. ter Beek Almelo, ten, 3. Fr. Zijlstra Leeuwarden. Vau- 2. P. Bonnema Mist, 3. H. Donker, 4. rien: 1. J. Kooistra Leeuwarden, 2. H. H. van Dijk Bolsward, 5. J. R. Hettin- de Jong Opmeer, 3. J. van der Steeg ga. Sailhorse: 1. gebr. van der Heide Joure, 2. R. Koolwijk, 3. H. Buursema Stern: 1. Gebr. De Haan, 2. gebr. Hoek- 4. W. Bos, 5. Sierdsema. Schakel A: sma Joure, 3. gebr. Velds, 4. R. de Wijk 1- Sj. Faber, 2. D. Dijkstra Schelling- Zwolle. Flying Junior: 1. J. Jongejans, woude, 3. gebr. Van der Pal Grouw, 2. R. A. van der Veen Leeuwarden, 3. H. van der Kevie IJlst, 4. J. N. de Er waren nogal wat zeilers die klaag den over het feit dat de wedstrijden zo laat startten. „We zijn hier al de hele dag en we zwerven maar wat rond”. Donderdag en zondag klonken de eerste schoten om één en vrijdag en zaterdag om twee uur. Het argu ment dat er vrijdag en zaterdag door het late tijdstip van vertrek nog men sen konden meedoen die eerst moes ten werken, werd van de hand gewe zen. „Ze zijn er ’s morgens ook alle maal al”. a. v IJ IOC xvXCaX X 1 Ul 1 I. i 11, de Bruin Arnhem, 3. A. C. Slob, Pam pus: 1. p. Boelsma, 2. E. W. de Boer, 3. D. de Haan. Valken: 1. A. van der ZONDAG. Flits A: 1. M. Bosma Lem- Zwaag Emmeloord, 2. F. van der Meer mer, 2. KI. Alkema, 3. P. van Beieren Grouw, 3. P, van der Zwaag Borger, 4. Leeuwarden. Laser: 1. T. Zijlstra Leeu- Waar men nog altjjd behoefte aan heeft, is een trailerhelling in de nabij heid van het Sneekermeer. De zeilers die het niet aandrufden hun boot van de groene wal af te water te laten, meesten eigenlijk te ver weg. Moge- bjj Terhorne. De mogelijkheid bestond ook nog in Sneek, maar dat vonden de meesten in principe te ver weg. Moge lijk dat straks bij het nieuwe paviljoen de situatie verbeterd wordt. B: 1. P. Moedt, 2. P. v. hoorde tot de klassen die uiteindelijk bijvoorbeeld wist dat te presteren, even- - - niet geklasseerd werden door de ai als G. Gerritsma in de Randmeeer. genoemde boeienkwestie. Wannéér we kijken naar drie overwin ningen dan kunnen in dit rijtje ook garen. Dat waren de gebroeders Zand- worden bijgeschreven Simoun 485-zei- stra en de broers Piet en Albert van tweede eindigde de doorslag. Het aantal eerste plaatsen was bij allen gelijk. Piet van i geen op de andere boeg te gaan* kwam er na de laatste wedstrijd bijzonder groot, tweede plaats had veroverd. De Zand- een wind Jcot die het schip plat op het Drie zeilers kwamen in aanmerking stra’s en Albert van der Zwaag bad water drukte. De 73 liep vol en de be- voor de hoofdprijs omdat zij een gelijk den beiden een tweede, een vierde en manning moest van boord gehaald aantal punten hadden weten te ver- een vijfde plaats op hun lijstje staan. Het rennerskwartier bij de overzet was maar matig bezet (zie foto). Dat kon ook niet anders, want er was maar ’n klein stukje grond beschikbaar. Het ziet er naar uit dat daar verandering in komt, want er schijnen onderhande- lingen over ’n aangrenzend terrein ge voerd te worden. De toestand in het insteekhaventje lijkt bijzonder triest. Er ligt een nieuw „eiland”, de palen staan schots en scheef. Een nieuwe walbe- schoeiing wordt te duur omdat dan te gelijkertijd het haventje moet worden uitgebaggerd. Nu valt ‘t als er vracht schepen met veel waterverplaatsing langs komen regelmatig droog. van Veen. 5. Nederlof. ZATERDAG. Flits A. 1. M. Bosma I.emmer. 2. G. J. Abma, 3. P. van Beie ren Leeuwarden, 4. KI. Alkema. Laser: c I" e- „Die jongens hebben zich voor niets doodgewerkt”, was de reaktie van een verbolgen dame die zeker een half uur voor het bureau inlichtingen had staan te wachten om de prijs voor haar reeds vertrokken, door- en doornatte echtgenoot-zeiler in ontvangst te ne men. „Ik sta hier al drie kwartier”, merkte een ander op, „waarom hebt u niets gezegd want u wist wel dat ik hier stond”. „Het is omgeroepen maar dat hebt u blijkbaar niet ge hoord”, was de reaktie van achter het loket. „Dan moeten ze maar wat har der praten”. „Of u moet maar wat minder lawaai maken”. ,Ik heb mijn mond niet open gedaan en ik sta hier al drie kwartier”. Dp beide dames ste venden kwaad naar de starttoren waar ze voor elkaar kregen dat de Simoun 485 alsnog geklasseerd werd. gebr. Zandstra Leeuwarden. 5. Roelof warden, 2. W. Sikma Heerenveen, 3. H. A. Wester Grouw. Vrijheid: 1. H. Nie- A. Tromp, 4. S. R. Cats Leeuwarden, mendal, 2. J. van Tuinen, 3. Th. W. 5. H. Suwijln Ysbrecrtum. Flits B: nie- Zijlistra Muiden, 4. L. de Jong Amster- mand aangekomen. Vaurienklasse: 1. J. dam, 5. G. Postma Grouw. Schakel B: van der Steeg Leeuwarden, 2. J. Kooi- 1. P. M. A. Schildkamp Enschede, 2. R. stra Leeuwarden, 3. G. Bakker, 4. M. Lampe Rijswijk, 3. O. J. Potma Heeg. Hoekstra, 5. A. Oosterkamp Almelo. Simoun 445: 1. K. Meijer Zaandam, 2. Stern: 1. D. Zwart, 2. gebr. Velds, 3. Fr. Jurgens Maarssen, 3. J. P. Lub, 4. J. Tj, v. d. Zee, 4. gebr. De Haan. Flying F Meijer Amsterdam. Randmeer: 1. G. Junior: 1. J. N. de Boer Doorwerth, 2. Gerritsma Heeg, 2. G. W. Kwant 'Ben- J- Jongejans, 3. R. A. van der Veen nekom, 3. J. Douma. Regenboog: 1. U. Leeuwarden. Yngling: 1. Roel Wester Jager temmer, 2. H. Donker, 3. J. R. Grouw, 2. U. de Vries Gnouw, 3. H. A. Hettinga. 4. H. Amsterdam, 5. G. J. ter Minks Leeuwarden, 4. J. Faber Leeu- Beek Almelo. Sailhorsc: 1. R. Kool- warden. Centaur: 1. H. de Bruin Arn- wijk Bozum. 2. Gebr. van der Heide hem. 2. R. J. Wimselaar Franeker, 3. Joure. 3. S. Hoekstra Leeuwarden. 4. W. A. C. Slob. Pampus: 1 D. de Haan, 2. Bos. 5. J. W. van Dort Leeuwarden. N. Bok. 3. H. B. Jongejans. Valken: 1. Schakel A: 1. Gebr. van der Pal Grouw p- van der Zwaag Borger. 2. A. van der 2. D. Dijkstra Schellingwoude, 3. P. H. Zwaag Emmeloord, 3. R. Wester Grouw ter Horst, 4. Gebr. Rijkenberg Heerhu- 4- Heeringa Witmarsum, 5. gebr. gowaard, 5. B. J. Bouma Groningen. Zandstra Leeuwarden. Vrijheid: 1. Th. Spanker: 1. S. Hoekstra Amersfoort. 2. W. Zijlstra Muiden. 2. II. Keuning, 3. H. Zwaagstra Bolsward, 3. .1. Tjallema J- van Tuinen. Schakel B: 1. D. Blom Irnsum. Simoun 485: B. Baayer Ter Drachten. 2. gebr Sikma Heerenveen. Aar, 2. C. J. van Beieren Leeuwarden, 3- gebr. Heddema Heerenveen. 4. J. J. 3. J. .1. Groenewoud Diemen. 4. A. L. Bosma Oudega, 5. O. J. Potma Heeg. Simoun 445: niet geklaseerd. Randmeer I. G. Gerritsma Heeg. 2. F. A. Kleinjan Wolvega. Regenboog: 1. H. de Vries,'2. J. R. Hettinga, 3. M. Koopmans, 4. H. van Dijk Bolsward, 5. U. Jager Lem mer. Sailhorse: niiet aangekomen. Si moun 485: 1. C. J. van Beieren Leeu warden, 2. J. J. Groenewoud Diemen, 3. Nededlof, 4, Daems. „Ik heb geprobeerd ze af te wassen, maar het water was op”. Met deze woorden overhandigde de stuurman van een Schakel de derde prijs (twee glaasjes) die hij gewonnen had aan het wedstrijdkomité. Het was namelyk gebleken dat de eerste drie van deze B-klasse één van de boeien verkeerd genomen hadden of overgeslagen. Ze erkenden hun vergissing ruiterlijk en leverden de prijzen zonder morren weer in. (Waar geen plaatsnaam is vermeld, te graaf. Vrijheid: Th. W. Zijlstra Muiden, 1. KI. Polet, 2. Tj. Feenstra Leeuwar- 2. J. van Tuinen, 3. J. F. Westers, 4. den, 3. S. R. Cats Leeuwarden, 4. W. H. Niemendal, 5, L. de Jong Amster- Sikma Heerenveen, 5. G. H. Pabbruwee. ina Lemmer, 2? H. Donker, ~3.~P. van dam. Schakel B: 1. Gebr. Sikma Hee- Rl Laserklasse: 1. S. R.’Cats Leeuwarden’, schede, 3. Gebr. Heddema Heerenveen. A. Salverda Leeuwarden, 3. F. D. Bon- 2. G. H. Pabbruwee, 3. Tj. Feenstra, 4. de deelnemer afkomstig uit Sneek). DONDERDAG Fitsklase A: 1. M. Bos- - - mu ma Lemmer, 2. H. Donker, 3. P. van dam. Schakel B: 1. Gebr. Sikma Hee- Flits B: 1. P. Moedt, 2. Fr. Zijlstra. die andere dagen werden de wedstrij- a?n bakboord van het schip. Leeuwarden, 4. E. J. de Boer; renveen, 2. P. M. A. Schildkamp En- Vaurien: 1. J. Kooistra Leeuwarden, 2. ren wat de uitspraak van de protest- kommiissie was en of hij nog een pro test tegen Veenstra kon indienen. Hij wias toen bijna een dag te laat ?:-:o - -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 5