De landbouw in de nota „Werken” intercity mode PINKSTERAANBIEDING MANTELS EN KOSTUUMS op: - alle kostuums Komt 't Christelijk Vormings instituut in Zwetteboerderij - korte en lange mantels korte en lange regen mantels - korte en lange suède mantels I I I I vanaf heden tot Pinksteren. WfllTA'S SLAGERIJ I BURGERLIJKE STAND SNEEK BURGERLIJKE STANL WYMBRITSERADEEI f3.25 Ernstige dieren mishandeling Anjerfonds? Nooit van gehoord Leeuwarden, o/d Kelders Sneek, N. Burgstraat 13 i I I I 1 750 gram VERSE WORST 750 gram GEHAKT f5.25 Fietspaden verdienen naam en een kleurtje I f INGEZONDEN INGEZONDEN I I. Maandag 31 mei 1976 SNEEKER NIEUWSBLAD Pagina 7 Van 22 28 mei 1976. ais relatiegeschenk. te. elkaar aan. op 20°/o KORTING te het Anjerfonds onige- voor en Het plaatseJij'ke Anjerfondskomité pi- van de bedrijfsvoering ontstond zekere specialisatie waarbij Waar landbouw en rekreatie elkaar raken. mei de een de legd ten aanzien van grond met agrarische bestemming. met be eld uit gingen, ziekin- .veefge- ekspotsi- gebied kuituur wv Froukje Molenmaker; Maaike Dijk 90 jaar wv Jentje Harstra, TEGENSTELLING Niet aile doelstellingen vullen elkaar aan. De in de aanhef genoemde bij- van het Hoe ho- e grtóer Tussen 1970 en 1974 is het aantal be drijven van 30 tot 50 hectare aanmer kelijk toegenomen, iets wat in minde re mate geldt voor de bedrijven 50 ha of meer. Het sterkst van de kavels en een ligging daarvan aan de verharde openbare weg is ge wenst. Dit onder meer met het oog op het bulk-transport en de afvoer van melk via tankwagens. 1976 deze tegemoetkoming niet meer rechtstreeks ontvangen. Op verzoek van het ministerie van Volkshuis vesting wordt huursubsidie direkt in de huur verrekend. Aan de stichting Christelijk Vormingsinstituut zal toestemming worden verleend om de tuin achter het gebouw aan de Jan van Nassaustraat te gebruiken voor schoolbiologie. Ook stemt het kollege van b. en w. in prin cipe in met de gedachte om het instituur te huisvesten in de boerderij de Zwette. Rond de boerderij bevindt zich te weinig vrije ruimte om er een kinderboerderij te huisvesten. De plannen voor een dergelijke voorziening zijn nog in otwikkeling. Gezocht wordt naar een geschikte plaats elders in de gemeente. gesteld wordt dat de in een gebied 'T kultuur- historische en archeologische waarden door de agrarische bedrijfsvoering in hun essentie onverlet dienen te wor den gelaten. Daartegenover staat weer de wens dat er geen beperking aan de bedrijfsvoering dient te worden opge- een MAATREGELEN Een aantal faktoren die met de grond te maken hebben, konden streeksge wijs worden aangepakt. De wettelijke mogelijkheden daartoe werden gescha pen in de Ruilverkavelingswet. Verder werd de stichting OntwikkeUings- en Saneringsfonds voor de Landbouw op gericht terwijl de EEG ook een aan tal richtlijnen gaf. Deze hadden maken met de modernisering van de bedrijven, het beëindigen van een be drijf en voorlichting en scholing. Opvallend in Friesland Is na de oor log, aldus de nota, het aantal arbeids- Het adres voor ECHTE FRIESE DROGE WORST en HARD DROOG SPEK. DINSDAGS: WOENSDAGS: Tevens: verse KIP NASI BAMI, KOOK, en LEVERWORST Nauwe Noorderhorne 1 - Sneek Telefoon 05150-2453 Zaterdags 4 uur gesloten. WEDEROPBOUW De eksport van de landbouwprodukten werd zo spoedig mogelijk op gang ge bracht om weer over deviezen te be- ■chikken. Daaruit konden vele impor ten gefinancierd worden voor de we deropbouw van de industrie. Dat bete kende dat er gewerkt werd in een richting van een zo hoog mogelijke opbrengst per produktie-eenhe.id. Me chanisatie en intensivering van de be drijfsvoering werden steeds betangrij- ker. Uit die cijfers kan gekonkludeerd wor den dat de Friese bedrijven in sterke mate eenmansbedrijven zijn gewor den. De bedrijfsekonomische oplossing va dit vraagstuk bestaat uit een voort- g ande stijging van de arbeidsproduk tiviteit. Dit met behulp van verder g- aide mechanisatie, rationalisering S'l" al vergroting, intensivering en spe- c a‘’aatóe. In dit kader past het struk- tuvrbeleid met zijn aandacht voor be- drijfisvergroting, in belangrijke mate mcgelijk te maken door afvloeiing van arbeidskrachten en door beëindi Toen de periode van wederopbouw achter de rug was, steeg de ar- beidsproduktiviteit met als gevolg de inkomens. Maar niet in de landbouw. Gemiddeld genomen ble ven de inkomens van de agrari- x ache beroepsbevolking achter, on danks alle produktiviteitsstijgingen in de eigen sektor. Het stelsel van garantieprijzen werd geïntrodu ceerd en de imposten ondervonden aan de grenzen last van heffingen. „De agrarische bedrijfsvoering mag in het beginsel niet door beperkingen vanuit landschapsbeheer en behoud van archeologische en kultuur-histo- rische waarden in de weg worden gestaan”. Dit is één van de doelstellin gen met betrekkig tot de landbouw die te vinden zijn in de nota Wer ken. Vorige week hebben we aandacht besteed aan datgene wat er in het diskussiestuk van de PPD is gesteld over de nijverheid en diensten. In onderstaand artikel gaat het over wat er over de landbouw, en in mindere mate de bosbouw en de visserij gezegd is. Een andere wenselijkheid is dat men vindt dat de in de bebouwde kom ge legen agrarische bedrijfsgebouwen uit het oogpunt van bedrijfsvoering zoveel mogelijk worden geplaatst naar het buitengebied. De bedrijfsgebouwen moeten centraal liggen ten opzichte Het kollege van burgemeester en wethouders heeft van de VVV-Fries- land 75 onderzetters met de water poort als afbeelding menteerd. Een voorbeeld: op advies van de gemeentelijke verkeerskom- missie zal op de Boerendijk in Woer den een fietsstrook in de kleur heide- paars worden aangebnacht. Proefon dervindelijk is gebleken dat deze kleur het beste bestand is tegen uiteenlopen de weersomstandigheden zodat het do mein van de fietsers goed zichtbaat blijft, althans als er geen sneeuw ligt. Intensieve veehouderij bedrijven dienen op een zorgvuldig overwogen afstand van gekonsentreerde bebouwing geves tigd te zijn. Dit om bijvoorbeeld stankoverlast te voorkomen. Slechts bij agrarische bedrijven die ook op langere termijn beschouwd kunnen worden als twee- of meermansbedrij- ven, moet een tweede bedrijfswoning kunnen worden geplaatst. De eerste na-oorlogse jaren waren voor ging van niet voor de toekomst leveris- die landbouw bijzonder gunstig. Door vatbaar te achten bedrijven, de voedselschaarste werden op de we-1 reldmarfct de prijzen voor voedings- i CENTRALE LIGGING middelen hoog. Om de zaak wat in de hand te houden werden in ons land deze aan een maksimium gebonden. Het streven was zoveel mogelijk men sen aan de landbouw te binden, om dat buiten de landbouw in de weder- opbouwfase grote werkeloosheid heers- landbouw en de omgeving behandelt. De doelstellingen zijn in wezen formu leringen van de ontwikkelingen die1 aanwezige landschappelijke, men in Friesland verlangt. Soms zijn ze strijdig met elkaar, soms vullen ze Geboren: Machiël zv John Vos en Reintje Rosema; Melle dv Pier Zwer ver en Johanna Maria Kuipers, van St. Nicolaasga; Chantal Denise dv Jan Pieter Brouwer en Hiltje Hoeksma; Abraham zv Abraham Bijlsma en Teetske Salverda; Hans Albert zv Al bert Boors ma en Tjitske Wijtske Hof man; Willem Anne zv Cornells Johan nes Verhoeven en Alida van de Vis, van Scharnegoutum; Marcel zv Johan nes Vlasman en Pierkje Plekkringa; Roelf zv Hendrik Deelstra en Freddy de Jong, van Zwaagwestemde; Anna Martentje dv Rienk Bouwma en Mart- zen Grietje Lolkema; Peter Lode wijk zv Sibbele Theodoras Flapper en Anna Joukje Witteveen, van Blauwhuis; El ly dv Klaas Johannes Tolsma en Di na Mosselaar; Herman Christaan Ber nard zv Anne Christiaan Bernard van der Burg en Jansje Trijntje Hansma: Stephan Philip zv Stephanus Wilhel mus Maria Janssen en Tity Kuipers, van Ijlst; Nadiine dv Elard de Vries en Eelkje de Graaf. Ondertrouwd: Hilbert Slof 21 jaar en Bianca Kuipers 17 jaar; Bonne Stien- stra 22 jaar en Hiltje Douma 21 jaar; Lieuwe van der Pol 24 jaar en Lasina IJmkje Faber 20 jaar; Jan Engel Ja cob van der Wal 20 jaar en Anne de Jong 19 jaar. Gehuwd: Age Herman Jan Huitema 26 jaar en Helena Euphemia Cathari na Verkooijen 20 jaar; Frederik Johan Bartels 26 jaar en Joukje Kramer 26 jaar; Douwe Hokwerda 30 jaar en Trijntje Janne Daniëlla Hemminga 25 jaar; Maarten Dirk Miedema 26 jaar en Jantje Boersma 21 jaar; Bauke Boomstra 24 jaar en Frandsca Jo hanna Pakue 20 jaar; Teake Jurrit Veenstra 30 jaar en Maria Geertrui- da Willy Truijets 24 jaar; Jozef Nico- laas Henderikus Schoot 26 jaar en An na Welmoed van Veen 23 jaar. Overleden: Cornells Baarda 72 jaar wv Froukje Molenmaker; Maaike van Dijk 90 jaar wv Jentje Harstra, van Blauwhuis; Welmoed van der Wal 76 jaar. VEEHOUDERIJ Verreweg de belangrijkste produktie- tak is de veehouderij. In mei 1974 werd een telling gehouden en toen bleek dat van de 11.882 landbouwbe drijven er 11.079 veehouderijen waren. De meeste daarvan, 91 procent, is ge specialiseerd in de melkveehouderij. Het rundveebestand nam tussen 1947 en 1974 toe van 381.209 naar 646.406. gekocht. x De Veel van de toeristische fietspaden in „schoteltjes” zullen worden gebruikt ons land liggen er naamloos bij en dat terwijl men in het buitenland met zul ke jaloerse blikken naar ons uitge- De direktie van het Fries Scheepvaart breide fietspadennet kijkt. Als alle an- Museum heeft' van het kollege toe- dere wegen, verdienen ook de fietspa- stemming gekregen voor het aanstel- den een naam te hebben en dat zal voorbeeld, staat tegenover die waarinstellen van een hulpsuppoost. de naambedenkers echt niet voor gro- - - - - - - - -Het aantal Surinaamse kinderen aan te problemen plaatsen. Nog onlangs de openbare lagere Frittemaschool in namen burgemeester en wethouders de Willemstraat is gedaald tot twee, van Waddinxveen het besluit om het Daarom zei aan de tijdelijke onder- fietspad door het Gouwebos officieel wijzeres, die voor de begeleiding van het Wilgenlaantje te noemen. Om an- deze kinderen was aangesteld, eervoldere en wel veiligheidsredenen verdie- ontslag worden verleend. i Naar de mening van de werkgroep dient de agrarische bebouwing zich zo te ontwikkelen dat vernieuwingen en aanpassingen verwezenlijkt kunnen worden. Met deze doelstelling start het hoofdstuk dat de relatie tussen de Geboren: Ineke Jolanda dv Haring v. i en Een vaak voorkomende reaktie - hoe wel niet altijd uitgesproken - wanneer iemand te maken krijgt met het An jerfonds. Overigens niemand kwalijk te nemen, want het Anjerfonds tim mert niet aan de weg. Wèl doet het elk jaar een beroep op de ingezetenen en dan is het jammer te vernemen dat veel mensen niet weten wat het Anjerfonds precies inhoudt. Vandaar 'e volgende zeer kort gehouden toe- chting. Het Anjerfonds Friesland is een zelfstandig onderdeel van het landelij ke Prins Bernhard Fonds. £en aanzien van de bosbouw stelt me 2. Het doel van het Anjerfonds is om dat die in de toekomst nog wel wat financiële steun te verlenen waardoor uitgebreid kan worden. De aanplant de zelfwerkzaamheid op het gebied Volgens de PPD-werkgroep zijn er een aantal voorwaarden waaraan aandcht moet worden besteed betrekking tot de Indbouw in toekomst. De betrekkelijke gunstige eksportpositie moet gehandhaafd blij ven, het landbouwbeleid moet ge richt blijven op een inkomensontwik keling die gelijke tred houdt met die buiten de landbouw en de landbouw- produkten diie ten behoeve van de verwerkende industrie worden aan geboden, dienen een zo laag moge lijke kostprijs te hebben. Dat heeft natuurlijk te maken het streven van CRM land ten hoeve van, zoals ze wel smalend ge noemd worden, de „fügeltsjepar- ken”. Dat moet niet teveel gebeu ren, aldus de samenstellers van de nota. Een absolute scheiding naar funkties in het landelijk gebied dient uit een oogpunt van goed natuurbe heer niet plaats te vinden. De als natuurwetenschappelijk waardevol erkende gebieden dienen als zodanig beheerd te wanden. Bedrijf svergroting in toekomst nog nodig... Een ieder die een gemeentelijke kleurtje te krijgen, huurwoning bewoont en huursubsidie laatste jaren al hard mee geëksperi- ontvangt, zal met ingang van 1 juli nen fietspaden niet alleen een naam maar verdient ook het wegdek een Daar wordt de Veranderingen van strukturele aard waren noodzakeslijk. Ze kregen een steeds Ingrijpender karakter. Uiteinde lijk resulteerde een en ander in het afvloeden van arbeidskrachten uit landbouw, als gevolg van mechanisa tie door wijziging in de bedrijfsvoe ring en door aanpassingIn grote gebieden waren de mogelijkheden ech ter maar beperkt. Burgemeester en wethouders zijn in principe van mening dat er in Sneek een sociaal rechercheur aangesteld moet worden. Voordat er een defini tieve beslissing genomen wordt zal het kollege eerst de financiële konse- kwenties en de taakomschrijving be kijken. aanplant de zelfwerkzaamheid op het dent een landschapsvormende invloed .e hebben. Als plaatsen waar bosbouw gepleegd kan worden, noemt men het stadsgebied Leeuwarden (om een ge leidelijke overgang te krijgen van stad naar het omringende weidegr bied), de Wouden en Ameland. Ov< de visserij schrijft men onder mee de visserij en andere bronnen va bestaan welke de Waddenzee als wer! gebied hebben, dienen de natuurwetc schappelijke waarden van het Wa dengeNed niet aan te tasten. namen in J bereiken dat men in de toekomst VW&AA 4A*o.J wwl VOOCT VAX- •n ha^afl ge™1®0 door 5 tot 10 en schoonheid van de ons omringende na- en voor de flora en fauna die van wetenschap, kunst en wondt bevorderd. 3. De middelen vian het Anjerfons bestaan uit de opbrengst van de jaar- ijkse Anjerfondskollekte, die rond de erjaardag van Prins Bemb-ri wordt houden, én een bijdra- rins Bernhard Fonds. N.F er de kollekte-opbrengst, 'e bijdrage uit het PBF. Het Anjerfonds geeft z an muziekkorpsen, zang brptshuizen voor aanscha trument, toneel vereniging t ouwen, musea, pubMkatie' bies kreativlteitsbenodigdhedcn, bepaal de uitvoeringen, restauraties, kulturele manifestaties, klederdrachten e.d. 5. De bijdragen variëren van enige honderden tot epiige duizenden guldens. 6. Per jaar veer 100.000 gulden uit. 7. Aanvragen moeten worden Inge diend bij de sekretaris van het Anjer fonds Friesland, Tweebaksmarict 52 te Leeuwarden. 8. Inlichtingen eveneens bij het sekre- tariaat, tel. 05100-41214. 9. Degenen, die ails kollektant een steentje willen bijdragen (van harte welkom!) kunnen zich in verbinding stellen met de kulturele raad in de woongemeente, dan wel met de afde ling of ambtenaar voor kulturele za ken op de gemeente-isekretarie. 10. Bijdragen kunnen worden gestort op giro 5050 t.n.v. Anjeraktie (tg.v. Anjerfonds Friesland). Ook laat de werkgroep haar licht ■hijnen over de relaties tussen de idlbouw en rekreetie. Zij komt on- meer tot de uitspraak dat met het stand houden en ontwikkelen van creatieve voorzieningen de ekono- sche belagen van de in de nabij- «d wonende en werkende bevolking weten worden gediend. De aanwezig- iaid en het gebruik van rekreatieve voorzieningen mogen de agrarische bedrijfsvoering niet hinderen. Een dezer dagen liep ik ’s avonds naar mijn schuur ondier de flats aan de Furmerusstraat en om daar te kun nen komen moet eerst door de fietsen bergingsruimten worden gelopen waai bij ik tussen de daar staande fletse: een walgelijk voorbeeld van dieren mishandeling ontdekte. Er lag name lijk een dode volwassen stekelvarke de (egel). Bij nadere beschouwing bleek mij dat het dier kennelijk door de jeugd was gevangen en daarna opzettelijk dood gemarteld door middel van houten stokjes die tussen de naalden in zijn lichaam wanen gestoken en er nog in zaten op het moment dat ik daar pas seerde. In deze tijd van het jaar heb ben de meeste dieren ook nog jongen bij zich of te verzorgen zodat de scha de nog groter is, De machteloosheid en de woede die ik toen voelde bij het zien van een der gelijk afgrijselïjke vorm van afbeulen van dieren deden mij besluiten om hierover in deze krant een ingezonden stuk te plaatsen. Welke ouders voelen zich verantwoordelijk voor dit misse lijke wangedrag van hun kinderen? Misschien is het de betreffende ouders •niet eens bekend welke wandaden hier i x idoor hun kinderen worden gepleegd* krachten geweest wat afvloeide uit de vandaar dit schrijven om de aan- Landbouw. In 1947 bedroeg het aanta dacht Werop vestigen. Het zijn ove- bedrijfshoofden ongeveer 22.000, het j rigens niet alleen dieren die worden aantal meewerkende zoons 7000 en demishandeld; ook jonge bomen die overige arbridskrachten 20.000; inlangs trimbanen achter de flats 1973 waren die clJ£ers respectievelijkzy n geplaatst, warden regelmatig ver- yuui^ 2000. nieid door het afrukken van takken en het stuksnijden van de steunbanden Van 21-5 tie.m. 28-5-1976. waarmee deze bomen aan de palen zijn bevestigd. Geboren: Ineke Jolanda dv Haring v. Het lijkt mij daarom wel noodzakelijk Veen en Tettje Tolsma te Nijland; Elizabeth Petronella dv Marius Adria- nus Grims en Agatha Deinum te Goën- ga; Gerlinde Geeske dv Albert Jan van Kaalte en Anna Terpstra te Heeg Gehuwd: Jochum Kuiper 31 jaar te Wolsum met Riemke Luehof 20 jaar te Sneek; Sigfridus Johannes Nagel hout, 22 jaar te Woudsend met Pietje Geertruida Feenstra 19 jaar te Wouds end. Overleden: Fetze Reitsma 85 jaar ev Furmerusstraat te Sneek Boonstra 68 jaar te Hommerts. vooral Met dank voor de plaatsingsruimte Ter illustratie: het oppervlakte bouw land kromp tussen 1947 en 1974 in van bijne 50.000 tot bijna 18.00 hekta- re. dat de ouders en onderwijzers de jeugd thuis en op school er voortdu rend op dienen te wijzen hoe zij zich ten opzichte van de levende natuur van moeten gedragen. Ik hoop hiermee te UI Vvrvr'oi Iroir» /-Ini- in die periode de bedrijven tussen de 10 beter begrip zal krijgen 15 tot 20 ha. Door de intensivering tuur - -1 een daarin leeft. zekere specialisatie waarbij ua.,la. Vuor ue bouwland in grasland werd omgezet. uw aller aandacht. Een flatbewoner van de Anke Boomsma te Oppenhuizen; Anne - sioi&iii 1 met uw drukwerk problemen pak de telefoon en draai: 05150-3174 j DRUKKERIJ ELDER ING 1 oud kerkhof 8 sneek smi ■reJ

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 7