Raad Sloten: Uitbreiding van intergemeentelijke diensten cvv O.N.S.- inplaats van een herindeling HAARLEM Dieven met gesto len wagen op stap Familiedag Hoekstra’s snekerWkqerier de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van «^Puzzei ook rn.ee: breng zwerfdieren onder dak IJLST n I COURANT. DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de Vanwege tachtigste verjaardag Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, MIst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten huls aan huls - In de oplaag van 18.500 exemplaren. DONDERDAG 3 JUN11976 131e JAARGANG No. 44 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Hei Sneeker Nieuwsblad is een van NIEUWE SNEEKER COURANT, mr .7 A. L 1 door. De opbrengst van de laatste puzzel voor de afdeling Sneek van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren heeft ons, waarde puzzelaars, tot tevreden heid gestemd. In totaal kwam een bedrag van 200,76 binnen. Dat betekent dat de totaalstand is gekomen op ƒ845,01; dat bedrag hopen wij binnenkort te kunnen overdragen aan het afdelingsbestuur. forklearring fan it CDA wêze kinne. Ik leau net dat it op myn wei leit der tsjin yn to gean”. Met behulp van een kraanwagen werd gis termiddag de machinerie van de Algemene Technische School aan de Kloosterstraat in Sneek uit het gebouw gehaald. Zoals bekend is voor deze onderwijsinstelling een nieuw pand gebouwd aan het verlengde van de Graaf Adolfstraat. Dat is nu zover klaar dat de zaak ingericht kan worden. Vandaar de verhuizingswerkzaamheden. De leerlin gen varen er wel bij. H. BROUWER (CDA) geen illusies SNEEKER NIEUWSBLAD a >uinMiiAsra*ramnui>^ -^voc» nnx m amsm Ook de heer J. Bouwsma (PvdA) kon zich volledig bij de vorige sprekers aansluiten. Hij deed de suggestie het standpunt van de CDA-ers als uitgangspunt te laten dienen voor de gemeenschappelijke besprekingen die met omringende gemeentes zullen wor den gehouden. Waarnemend burgemeester A. Oosterhoff dacht „dat wy wiis mei de De CDA-fraktie was van mening dat er door Gedeputeerde Staten geen rekening is gehouden met de wensen van de bevolking van Sloten zoals die door een indertijd gehouden enquête naar voren zijn gekomen. „We hoeven ons geen illusies te maken dat verschillende dingen in Sloten zouden ver beteren. Het in een groter geheel opgaan zou als groot nadeel hebben dat het Sloten eigene verloren gaat. De afstand tussen bestuur <*n bevolking wordt groter, wat niet als voordeel kan worden aangemerkt”. ruggevondlen ffln de Noorderhoek. Naar die daders wordt nog gezocht. De manege is ook weer eens het slacht offer geworden. van snoodaards. Geld! werd niet gevonden. Daarom nam men maar wat eet- en drinkwaren tot zich. Twee ruiten werden vernield. Vrijwel zeker zijn kinlderen van een jaar of elf op een tijdstip dat de school gesloten was, in de Dompschool geweest Ze moeten onder het gebouw zijn dootrgfe- kropen, er was vanwege werkzaamhe den een sleuf gegraven, en via een rooster in een lokaal geklommen. Er verdween wat snoepgoed dat bestemd was voor het schoolreisje. Verder is er in^ebroken bij de groot- i •handel Van der Meuten aan de Lo- rentzstraat. Er was vergeten het •kasgeld mee naar huis te nemen. De inbrekers vonden het en namen het in bewaring. Het gaat vrij zeker om twee personen. Het duo heeft ook een bezoekje gebracht aan het pand van Erven Feenstra aan de Einstein- straat, Daar werden rookartikelen ontvreemd. Enkele sigaren werden teruggevonden in de, ook gestolen, auto waarmee het tweetal zich ver plaatste. Deze wagen, een Datsun Cherry, werd bij garagje Fritsma aan Frittemalaan ontvreemd en later te- Het eerste elftal van de cvv ONS zal op donderdag 5 augustus in Sneek een oefenduel spelen tegen de eerste- divisiekampioen en kersverse eredivisio- nist Fc. Haarlem. In de Haarlemse ploeg zullen door trainer Barry Hughes ondermeer opgenomen zijn Jonny Met- god, Jan Franz en Gerry Kleton. En mogelijke andere aankopen; in ieder geval op volle oorlogssterkte. Wellicht zal ook de ONS-selektie dan enkele nieuwe gezichten tonen. De wedstrijd neemt om half zeven een aanvang en zal verspeeld worden op het Zuider- sportpark. Deze week geen puzzel. Even op adem komen voor de volgende serie. De opbrengst van de derde aktie die volgende week start is bestemd voor Jongens- en Meisjesstad, het festijn dat jaarlijks op het IJsbaanterrein aan de Leeuwarderweg wordt gehouden. Volgens hem is de gemeentelijke herinder- ling financieel beslist niet voordeliger dan de bestaande situatie. En aan het eind van zijn betoog verzuchtte hij dat „wy wol in soart fan rampentsjinst oprjochtsje meije, om Sleat fan de kaert to faeijen”. De derde prijs twee bonnen voor een gratis saunabad aangeboden door Sauna ’t Bolwerk dankt mejuffrouw A. Bergsma Gloppe 3 in Woudsend aan haar juiste oplossing. In Scharnegoutum komt een sportzaal. Er wordt druk aan gewerkt, al lijkt dat op de foto die Studio Ger Dijs maakte niet het geval. De verenigingen in dit dorp van Wymbritseradeel, op 1 januuari met 1211 inwoners qua grootte het tweede van de gemeente, hopen een optimaal gebruik er van te kunnen maken. Toch brengt de nieuwbouw wel enige problemen met zich mee. De volleybalvereniging de Swette Switters vraagt zich af of de financiële eindjes nog wel aan elkaar geknoopt kun nen worden. Men hoopt dat de gemeente bereid zal zijn om de vereniging wat in deze benarde positie bij te staan en tegemoet te komen. De gemeente heeft een ideeënwed- strijd om op die manier een goede naam te krijgen. De CDA-fraktie in de raad van Sloten kwam dinsdagavond tijdens de raadsvergade ring naar voren met een „standpunt ten aanzien van de gemeentelijke herindeling”. Het werd voorgelezen door de heer H. Brouwer, die zei dat men had verwacht dat ook b en w al een standpunt hadden ingenomen, en dit bekend hadden gemaakt. „Die kleine gemeenten zouden bestuurskrachtig genoeg zijn, als verschillende diensten door een aantal gemeenten gezamenlijk zouden worden behartigd”, aldus een van de stellingen uit het standpunt. De heer Brouwer vertelde dat de fraktie niet inziet waarom in de voorgestelde gemeenten doelmatiger zou kunnen worden gewerkt dan in de nu bestaande gemeenten. Een van de meest opvallen de zaken vond men dat er met geen woord gerept is over de Friese steden. „Het verdient aanbeveling dat juist deze steden, al was het alleen maar om het feit dat ze als monument en als stadsge zicht als zelfstandige gemeente moeten blijven bestaan. Sloten is uniek en ver draagt geen ingreep van hogere be stuursorganen na vete honderden jaren van zelfstandig bestaan. De heer Tj. de Jong (gemeentebelangen) merkte op dat Sloten meer verwant is met Gaasterland dan met enige andere ge meente. De gemeentelijke herindeling is in zijn ogen een „trochdringerij, dy’t men nou ien kear yn’e holle hat en men wol dat trochgean sjen”. Ook de heer De Jong zag meer heil in kombinaties van diverse ge meentelijke diensten, en hij wees daarbij op de al bestaande samenwerkingsverban den die belangrijke voordelen betekenen. Er waren vele goede oplossingen. Dat betekende dat er geloot moest worden. Als winnaar van de eerste prijs een transistorradio ter waarde van f 150,- aangeboden door het radio-elektrotechnisch bureau Hiemstra, Oude Koemarkt 63, Sneek kwam uit de bus de heer of mevrouw E. Adema, Wolsumerketting 2, Wolsum. De tweede prijs een waardebon van f 50,- aangeboden door Herenkleding Ron de Bouter, Oosterdijk Sneek is voor H. L. Zwaagstra, Julianastraat 10, Sneek. De verhuizing van de ATS van de Kloosterstraat naar de Graaf Adolf straat trekt niet alleen de belangstelling van mensen die de vaak spek- takulaire transporten willen bekijken. In de nacht van dinsdag op woens dag zijn er ook één of meerdere personen met weinig eerbied voor andermans eigendom binnengedrongen. Een ruitje bij het kantoor werd vernield. De buit was maar gering, enig telefoongeld, Of er materialen verdwenen zyn, is moeilijk na te gaan. Zaterdag organiseert de familie Hoekstra in Sneek, tenminste de tak die afstamt van het echtpaar dat aan de Loëngasterlaan 312 woont, een reünie. De aanleiding is dat opa O. Hoekstra dinsdag de respektabele leeftijd van tachtig jaar bereikt. Toen het verjaar dagsfeest vorig jaar gevierd werd, stelde één van de zoons voor om op de volgende verjaardag van vader Oepke eens allemaal weer in de huiselijke kring te komen. Dat gaat gebeuren. Vanuit Amerika, Tasmaniè', Singapore en vele plaatsen in ons land zijn de 16 kinderen en aangetrouwde kinderen en de 12 kleinkinderen naar Sneek gekomen. De achterkleinkinderen zijn in Australië gebleven. Op het programma staan onder andere een busrit door de buitenwijken en een wandeling door het centrum van Sneek en een diner bij de Mallejan. Evenals vorig jaar organiseerde de wijkvereniging Domp-Stadsfenne een wijkmarkt. Gisteren vond het gebeuren plaats op het schoolplein bij de basisschool De Terp. Er hadden zich een flink aantal verkooplustigen aangediend, zodat er van alles en nog '5 wat te koop was. Het aanbod varieerde van groente en rotanmeubels tot met ■Wjv. - Hinderlooper motieven beschilderde voorwerpen en beschilderde eieren. Er was een - grabbelton voor de kinderen, ----J-- van de wereldwinkel, en natuurlijk waren er belangstellenden. Gezien de weersom- een lapjeskoopvrouw, een sieradenmaakster, een stand standigheden mochten de organisatoren niet mopperen: de hele middag liep het aardig ■s <1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1