van Weglopen uit een kleine kern mag er is niet maar Rekord: 7000 deelnemers aan rij wielelf stedentocht 1 Verwarring rond boei 2 POLITIE SNEEK VAT DIEVEN IN DE KRAAG ’n weg terug meer IJLST SNEKERfefKOERIER f' r de gemeenten SNEEKf WYM B R ITS ER AD EEL Officieel Orgaan en Welzijnsstichtingen in reaktie op antwoordnota SCHUUR BRANDDE UIT WATERSPORTBIJLAGE Van Harinxmabrug wordt geschilderd s 0 COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD jt.d.rd.gr iMfe-Mn-hak ia GAASTERLAND, SLOTEH ax Hei Seeeker Nieuwsblad is eea va. NIEUWE SNEEKER COURANT, f SNEEKER NIEUWSBLAD 4 vast te stellen om iS de drukte Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJ 1st, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarievenl Grote lezerskring! Als dan op basis van een inventarisatie in alle dorpen zou blijken dat de pro vinciale gemeentelijke middelen tekort schieten, dan zou de provincie Fries land, als provincie met het grootste aantal kleine dorpen, bij de rijksover heid de aandacht voor deze uitzonder lijke problematiek kunnen vragen. Al dus de brief. Het standpunt ten aanzien van de even redige womngverdeling vindt men ver heugend. De opvatting dat deze situatie in wezen al bestaat echter niet en juist weinig hoopvol voor de kleine kernen. DINSDAG 8 JUN11976 131ste JAARGANG No. 45 b. H -Wij WAAKZAAM BELEID Intussen en wel met onmiddellijke in gang moet de provincie een positief en waakzaam beleid gaan voeren door ten aanzien van de redelijke woning- plannen, die door gemeenten .ten be hoeve van kleine dorpen worden inge deeld en verder door een beperkend beleid ten aanzien van eenzijdig op gro te kernen gerichte woningbouwplannen van bepaalde gemeenten. Er moet geen normenstelsel ontwik keld worden op grond waarvan gesteld kan worden dat een dorp door een be paald inwonertal recht heeft op ’n be paalde voorziening en een dorp met minder inwoner» niet. Aan de gemeen ten moet worden gevraagd per dorp ’n diskussie op gang te brengen om aan de weet te komen hoe het dorp tegen over de toekomst staat, wat de verwachtin gen en de wensen zijn. Een beeld van de verwarring die zaterdag tijdens de eerste wed strijd op het Sneekermeer in de Flying Junior-klasse ontstond bij boei 2. Blijkbaar voer een schip dat voorop lag verkeerd en toen ging de hele meute er maar ach teraan. Sommigen wilde hun fout herstellen, gingen terug en ze trachtten het toen wel goed te doen, met alle gevolgen voor achterop liggende deelnemers van dien. De organisatie verklaar de deze wedstrijd ongeldig, het geen prompt een aantal protes ten opleverde. De protesterenden werden evenwel niet in het gelijk gesteld. Een meer gedetailleerd verslag van deze en andere zeil wedstrijden vindt men elders in deze krant. (Foto Studio Ger Dijs). In verband met schilderwerkzaamhe- dien is de Van Harinxmabrug (elektri sche brug bij Wouda’s meelfabriek) de ze week op 9 en 10 juni afgesloten voor verkeer. Dat wil zeggen: alleen overdag, ’s Nachts word! er niet ge werkt en kan iedereen zo vaak over de brug als hij wil, STEDELIJK DENKEN Het stedelijk denken is voortdurend op de achtergrond aanwezig. Daarvan getuigt ook meermalen het meten met twee maten. De kleine kern moet zijn be hoefte aan woningbouw aantonen, voor de stad geldt dat kennelijk niet. Uit breiding van plattelandskernen doet schade aan het landschap, over stads uitbreiding wordt niet gesproken. Een snelle groei verstoort de sociale ge meenschap van de kleine kern, over de sociale gevolgen voor de stad of het dorp wordt nauwelijks gesproken. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd brand ontdekt in de bergschuur van J. Postma aan de Berkenlaan. Mevrouw Postma had ’s nachts haar fiets in het onafgesloten schuurtje geplaatst en toen niets bijzonders op gemerkt. De deur bleef onafgesloten. Het schuurtje brandde geheel uit. De naastgelegen schuurtjes kregen lich te brand- en waterschade. De brand weer was snel ter plaatse en had de brand na enkele minuten geblust. De verzekering dekt de schade. Hoe groot die is, is nog niet bekend. De brief is opgesteld door de staven van de Vormingscentra De Oorsprong in Sint Nicola asga, en Vinea Domini in Witmansum, het Buurthuis Allards- oog in Bakkeveen, de Regionale Wel- zijnsstichting Sudergoa, de Stichting Jeugd- en Vormingswerk in Stiens, Samenlevingsopbouw W eststeilingwerf te Wolvega, Werkplaats Opbouwwerk Noord Nederland in Drachten en de Stichting ter bevordering van het Buurtwerk in het Noorden te Beet- sterzwaag. Deze organisaties verzoeken g.s. de opmerkingen in de diskussie over de konsept-antwoordnota te be trekken. Door de recherche te Sneek werden aangehouden de 15-jarige M.H. en de 18-jarige P. J. L., beiden wonende te Sneek. Gedurende de laatste paar we ken hadden deze knapen ingebroken in de steenhouwerij De Steenklip, bij groothandel Van der Meulen, Erven Feenstra, Metalfinish, Yoshida, Hol- vrieka-Nirota, De Blaauw, Douma’s ijzerhandel en werd een poging gedaan om bij De Boer’s banket in te breken. Alle genoemde bedrijven zijn gelegen op het industrieterrein te Sneek. Te vens ontvreemdde P.J.L, een bromfiets van een vriend en verkocht die aan derden. Ten gerieve van de inbraken werden er ook nog twee fietsen ont vreemd, die door de politie konden worden achterhaald. Tegen de 16-jarige W.P. werd proces-verbaal opgemaakt in verband met joyriding met een Dat sun, en een Fiat. De eerste auto werd uit de garage van Fritsma Frittema- leane en de tweede voor de woning van Feringa, Leeuwarderweg, wegge nomen. De Datsun werd gebruikt bij de inbraken bij Van der Meulen en bij Erven Feenstra. Aanstaande vrijdag om vijf uur start in het Fries Scheepvaartmu seum de viering van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Zeilver eniging ’Sneek’. Daar kan men niet zonder meer aan voorbij gaan. In dit Sneeker Nieuwsblad kan men daarom een watersportbijlage vin den, waarin het aksent vooral ligt op het wedstrijdzeilen. Enkele gre pen uit de inhoud: interviews met de Schipper in de Orde van de Sne- ker Pan 1975, drs. H. de Boer, en ex-international/zeezeiler/„zeilprof” Kienk Alberda, vijf jaar Stand By en de bouw van een regenboog. Vorige week werd ingebroken in de Gereformeerde Oosterkerk op de hoek Jachthavenstraat-Leeuwarderkade. Via een vernielde ruit drong men het kerk gebouw binnen. Een slotvast afgesloten binnendeur werd tamelijk ernstig be schadigd. In kasten en bureauladen werd kennelijk naar geld gezocht. Voor zover kon worden nagegaan wordt er niets vermist. De snelste fietsers hadden om ’n uur of twee de hele route al afgelegd. De minder snellere kwamen nog tot 12 uur binnen druppelen, en het zul len deze mensen wel geweest zijn die zo nu en dan eens een klacht lie ten horen over 't feit dat bijvoorbeeld fietspaden minder goed berijdbaar en onderhouden zijn dan de wegen voor snelverkeer. En waarschijnlijk zul len het ook die mensen zijn geweest die het bepaald hinderlijk hebben ge vonden dat het altijd de fietsers zijn die „wegen moeten oversteken”, gro tere tochten moeten maken en meer van dergelijke zaken. Tja, als je za delpijn hebt telt elke meter In de brief wordt de antwoordnota niet systematisch behandeld. Slechts enkele punten worden er uitgelicht, punten die niet duidelijk-'zijn, maar wel belangrijk. Inderdaad is het zo, aldus de welzijnsorganisaties, dat er meer dan voorheen aandacht zal moeten worden besteed aan de klei ne dorpen. „Een aantal malen wordt daarover in die zin gesproken. Op an dere plaatsen in de nota worden de mogelijkheden van de provincie met betrekking tot het bevorderen van de leefbaarheid van de kleine dorpen echter dusdanig gekleineerd, dat wij ons afvragen, wat er van de aandacht overblijft”. Het hoeft nauwelijks betoog dat dit wedstrijdelement er geregeld de oor zaak van was dat er kleinere of grotere 'ongelukjes gebeuren Even voor Leeuwarden kon een EHBO ploeg het niet meer bijbenen en moest een wielrijder op straat wor den gehecht. In Holwerd arriveerde een ploeg die geheel over de kop ging doordat een van de voorrijders op de remmen ging staan. Twee Nijmegenaren vlogen, ook in Holwerd bovenop een voorrijder, en liepen al lebei een gebroken sleutelbeen op. In Workum keek een wielrijder bij het némen van de bocht niet voor zich, en hij kneppelde prompt tegen een muurtje op: hoofdwond. wereld mee, onder wie Jappie van Dijk, Atje Keulen-Deelstra, Sippie Tichelaar en wielrenner Jan Janssen. En natuur lijk waren er fietsers die met een of ander gek voertuig aan de start ver- nchenen. Wat te denken van de be mande vierpersoonis tandém met wie len zo dik als autobanden en een kom- plete toeterorkest achterop. Deze tan dem moest zo om het half uur een stop maken omdat de ketting er af lag. Verder deed er een fanatiekeling mee met een gebroken arm in het gips, rustend in een speciaal daarvoor gemaakt steuntje op het stuur. „Als er gereageerd wordt op de vrij heid van woonkeuze, wordt door u op gemerkt dat een dergelijke vrijheid nimmer heeft kunnen bestaan en dat beperking van die vrijheid noodzakelük is. Dat komt er op neer dat men wel gedwongen mag worden in de stad te gaan wonen, maar ten aanzien van de kleine kern wordt gesproken van on toelaatbare dwang en dirigisme. Voorts is men wel vrij uit de kleine kern weg te lopen, maar niet uit de stad. Als men eenmaal weggelopen is, mag men niet terug”. De grote deelname noopte de organi satoren er toe over te gaan om de tien minuten groepen van driehonderd man van start te laten gaan. De eerste start vond plaats om klokslag vijf uur. De koplopers van deze groep hadden een uur en drie kwartier la ter Holwerd al bereikt, waar een tijd- kontrole werd gehouden, en dus ge wacht moest worden. De gemiddelde snelheid van de deelnemers is name lijk traditioneel gerekend op 25 kilo meter per uur. De elfstedentocht is immers geen wedstrijd, maar een toer tocht. Onderling maken die wielrij ders er echter vaak wel een wed strijd van. Het was in IJlst een drukte van be lang bij de stempelpost. Verschil lende snelle fietsers moesten wach ten tot de tijd was aangebroken dat ge weer verder mochten. De foto graaf pikte Jappie van Dijk uit de menigte. Hij ziet er nogal ver moeid uit. erg aldus de werkgroep, en beeld van eenzijdig denken. De opstellers van de reaktie vragen zich dan ook af welke ruimte dit laat voor de toezegging een onder zoek te doen verrichten naar het voor- zieningennivo en de mate van sprei ding daarvan. van acht verschillende Welzijnsorganisaties in Friesland een gezamenlijke reaktie op de antwoordnota Wonen naar het gestuurd. In die reaktie dringen zij De inbraak in de Dompschool van begin deze maand, blijkt te zijn ge pleegd door 12-jarige knapen. Een kleine 7000 wielrijders hebben zich gisteren gewaagd aan de Frie se elfstedentocht op de fiets. Aangezien er - mede door het mooie weer - weinig afvallers waren, betekende dat dat er bijna evenzovele malen 230 kilometer werd weggetrapt. Een gebeuren dus, dat op z’n minst sportief genoemd mag worden; en helemaal wanneer je daar de enkeling mee aanduidt die op een gewone toerfiets de tocht volbracht. De route voerde van Bolsward door het noorden van Friesland naar Bols- ward. Vervolgens werd dan de zuidelijke helft gepakt. De stempelposten konden over het algemeen aardig verwerken. Alleen in Holwerd en IJlst bijvoorbeeld waar tijdkontroles waren, was het wel eens wat moeilijk om het verkeer een goede doorgang te laten vinden tussen de enorme aantallen fietsers door. In Bosward was geen stoeprand meer te zien: de auto’s stonden tot bij het motel in drommen geparkeerd. De sport velden in Bolsward, die de nachten voor de tweede pinksterdag altijd die nen als kamping, stonden afgeladen vol. En nog waren er mensen uit bij voorbeeld Eindhoven die geen plaats je hadden kunnen vinden en daarom maar midden in de nacht op reis gingen om vijf uur maar te kunnen starten. Toen ze ’s avonds om negen uur binnen waren moesten ze nog eens een keer terug ook. Voor de thuisblijvers die ineen klap stoeltje het gebeuren zaten te bekij ken was er veel te zien. Er deden ver scheidene vedetten uit de schaats- De gedachten hiërachie zijn de van De staven hebben kollege van gedeputeerde staten aan op het nemen van een aantal stappen om het desastreuze proces, zoals het in de brief wordt genoemd, in de kleine dorpen te stoppen. Als één van de maatregelen wordt aanbevolen het in het leven roepen van een onafhankelijke werkgroep die tot taak heeft het bestaande wetenschappe lijke onderzoekmateriaal over de leefbaarheid van de kleine dorpen te verzamelen en op basis daarvan beleidsmaatregelen die leefbaarheid te bevorderen. over de verzorgings- vooringenomen, geven <_on getalsmatig <y*5'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1