MILIEUVERBETERAAR Muziekschool Sneek zit met de op vang Jeugd en Muziek IJLST snekerWkoerier „JAARLIJKS KADO VOOR H 1 Si Bruggen vaker open op zondag; langparkeerders naar de Geeuw Puzzel de plooitjes glad van Jongens- en Meisjesstad de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van SST# SNEEKWEEKKOMITE SUGGEREERT AAN B. EN W. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de I lilt KERKBEZOEK SNEEKER NIEUWSBLAD doos privé-post bedrukt met naam en adres aangeboden door H. Tweede prijs: een paar trainingsschoenen, eveneens aangeboden door sporthuis De Boer. Op het laatste nippertje maakte de Frie se Milieuraad echter bezwaar tegen de aanleg van die jachthavens (waarvan er één speciaal voor passanten) en ging in beroep bij de Kroon. Dat brengt op z’n minst grote vertraging mee en als er voor 1 januari 1977 geen voor het re kreatieschap Sneekermeer gunstige be slissing uit de bus komt vervalt de reeds toegekende subsidie en wonk de zaak in ieder geval veel duurder. Eerste prijs: 57, Sneek. wordt van half acht tot negen uur ’s mor gens en van zeven tot negen uur ’s avonds. Sneek moet zich als watersportstad bij uitstek bewust zijn van de noodzaak een optimale service te verlenen, waarvan een versoepeling van de openingstijden een onderdeel is. Het Sneekweek-komité verzoekt het kollege van burgemeester en wethou ders van Sneek met klem om de ope ningstijden te herzien. Als akseptabele tijden worden genoemd een blok van 8.0Q-9.00 uur, van 12.00-14.00 uur en van 18.00-21.00 uur. DONDERDAG 10 JUN11976 131ste JAARGANG No. 46 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o am Derde prijs: een Doevendans B V. Namens de beide Sneker zeilverenigingen heeft het Sneekweek-comité zich tot het kollege van burgemeester en wethouders van Sneek gericht met het verzoek de brugopeningstijden op zondag te verruimen. Verder wijst het Sneekweek-komité op het probleem van de langparkeerders in de stadsgrachten. Men is er zich van bewust dat op korte termijn moeilijk iets aan deze problemen te doen is, maar naar de mening van de beide zeilverenigingen zijn er in 1977 wel mogelijkheden aanwezig. Om de beurt en elkaar aanvullend zetten de heren B. van Haersma Buma en B. Cazemier aan de Mileuraad uiteen hoe en waaróm het rekreatieschap eigenlijk is ont staan en hoe de ontwikkelingen rondom de drie Pottenplannen zich de laatste vijf tien jaar hebben voltrokken. Al kort na de oorlog bleek, dat men de groei van de rekreatie op en rond het water niet onge breideld op z’n beloop kon laten. Het bleek beter bij een centraal orgaan de vele belangen te bundelen en af te wegen, om dan voorzieningen te treffen waarbij ook voor de nodige variatie werd gezorgd en allerlei „soorten” mensen aan hun trekken zouden komen. Twee Pottenplannen zijn intussen gerealiseerd en er staat nu een funktioneel gebouw op het KolmarslSn, waarvan verder de oevers op vele plaatsen zijn beschermd. Met name de aanleg van die havens zou indirekt een bescherming van oevers en rietkragen elders kunnen betekenen. Maar zal het in de toekomst allemaal voldoende zijn en zullen geen stringentere maatregelen nodig blijken om „het milieu” te beschermen: bijvoorbeeld door lengtes en motorvermogens van schepen aan ban den te leggen. Dit woord zet men op een briefkaart. Naast de normale porti van 40 cent plakt men postzegels met een minimale waarde van een gulden en een maksimale van vijf gulden. Het geheel stuurt men naar puzzelredaktie Sneeker Nieuwsblad, Postbus 11, Sneek. S.v.p. wel even vermelden puzzel nr. 1. Brieven met de oplossing en een geldsbedrag van minimaal een gulden in de brievenbus van Singel 17 mag ook. Toestemming voor deze aktie werd verleend door het kollege van burgemeester en wethouders van Sneek d.d. 13 april 1976 onder nr. 1960/I-AZ. De goede oplossingen dingen mee naar de volgende prijzen: een kindertrainingspak aangeboden door Sporthuis De Boer, Oosterdijk Hier en daar nam de Sneker milieuraad de Friese Lilieuraad in „bescherming", maar bij monde van voorzitter J. R. Visser bleek de Milieuraad van Sneek toch „niét de grootst mogelijke bezwaren" tegen de plan nen voor het laatste Pottenplan te hebben. De huidige brugopeningstijden op zondag stellen de watersporters voor problemen. Het is momenteel zo dat zondags gedraaid Vergelijkt men de brugopeningstijden in Sneek met die in andere plaatsen dan blijkt de Waterpoortstad niet te weinig maar ook niet teveel te bieden. Heerenveen bijvoor beeld draait op zondag helemaal niet, terwijl Woudsend, dat ligt op de doorgaan de route naar het Slotermeer drie blokken kent, één van een uur en één van twee uur. Ijlst draait net als Sneek in twee blokken. In deze krant staat de eerste puzzel ten bate van Jongens- en Meisjesstad 1976, het vakantiefestijn voor de jeugd dat van 12 tot en met 16 en van 19 tot en met 23 juli op het IJsbaanterrein aan de Leeuwarderweg wordt gehouden. Middels deze puzzelak- tie, die traditiegetrouw weer zes puzzels beslaat, gaan we proberen de huur van de tenten, zo’n 1200 gulden, bijelkaar te krijgen. Het op die manier door de organisatoren uitgespaarde bedrag kan dan weer voor andere aktiviteiten worden aangewend. Hoe doet u mee? In deze krant vindt u een puzzel die simpel gezegd op het volgende neerkomt: er zijn «vijftien woorden van drie, van vier en vain zeven letters. Hiervan worden de omschrijvingen gegeven. Elk woord van drie en elk van vier bevatten samen de letters die het woord van zeven vormen. Voorbeeld: els en dove leveren tezamen het woord voedsel op. De eerste letters van de woorden van zeven leveren een woord. Het goedkeuren van een konsept begroting voor 1976-’77 omvatte gisteravond de inten tie van de Sneker Milieuraad om voortaan ieder jaar „degene die een (zichtbare) bij drage aan de verbetering van het milieu heeft geleverd te vereren met een karakte ristiek geschenk”. De eerste „echte” begroting van de Milieu raad eindigt op ruim tienduizend gulden en dat is twee-en-een-half maal zoveel dan over de eerste aanloopperiode. De vibratie van de door de Milieuraad uitgestoken voelhorens rechtvaardigt echter de hoop, dat kollege en gemeenteraad er mee ak koord zullen gaan. Op de lijst van aktivitei ten voor het winterseizoen prijken ook twee „avonden” voor een beter kontakt mét en meer voorlichting één de burgerij. Omdat er bij de Mileuraad behoefte be stond eens wat naders aan de weet te komen over zaken rondom de „Potten plannen” had men het Rekreatieschap Sneekermeer verzocht wat informatie te verschaffen. Het door de gemeenten Wymbritseradeel en Sneek geformeerde schap reageerde gisteravond door het zenden van een „zware"delegatie onder leiding van beide bij-toerbeurt-voorzitter: de burgemeester. Als voorbeeld van de problemen die kun nen ontstaan noemen de opstellers van de brief het feit dat watersporters die in Sneek ter kerke willen, met hun boot wel in de stad kunnen komen, maar na de dienst niet meer de grachtengordel kunnen verlaten. Men zit tot ’s avonds zeven uur opgesloten. Het tweede probleem waarvoor aandacht wordt gevraagd is dat van de langparkeer ders in de stadsgrachten. Het is voor de watersport-toerist zo langzamerhand on mogelijk geworden in de stadsgrachten af te meren. De jachthavens in Sneek zijn vol en in het seizoen overvol en dat ondanks het feit dat vele Snekers tijdens hun afwe zigheid hun ligplaats beschikbaar stellen. VIJVEN EN ZESSEN Na veel vijven en zessen kwam er tenslotte ook een plan voor het terrein bij het oude paviljoen: een restaurant met wat apparte menten, die niet permanent verhuurd mo gen worden, een werfje annex winkeltje voor scheepsbenodigdheden en een twee tal jachthavens met een totale kapaciteit van tweehonderd schepen. Mevrouw J. Nooitgedagt-Oranje, lid van de gemeenteraad Ijlst en tevens bestuurslid van de Muziekschool, belichtte nog een andere kant van de zaak. Volgens haar zijn de leden van Jeugd en Muziek blij dat ze in een orkest kunnen meespelen. Ze gelooft dat ze daar best wat voor over hebben. „Die mensen doen dat voor hun plezier”. Voorlo pig neemt het dagelijks bestuur van de muziekschool deze zaak in beraad. Ook zal men bekijken hoe het zit met de reduktiere- geling voor gezinnen, omdat uit een gezin vijf mensen meespelen in het jeugdorkest. Dat gezin zou wel zwaar belast worden wanneer het het volle pond moet betalen. Een en ander speelde zich gisteravond af op de vergadering van het algemeen bestuur en de kommissie van advies van de „Muziek school voor Sneek en omstreken”. Acht en veertig jaar in de amusementsmu ziek, ongeveer vijf en veertig jaar muziekdo cent, voor de grote vakantie een „afscheids receptie” in de Muziekschool voor Sneek en Omstreken en kort, daarna 65 jaar..... Er is wel met minder recht en reden een interview gepleegd dan met de in Harlingen geboren Sneker Gerrit Schuil, een man die talrijke instrumenten kan bespelen en zijn eigen klassieke opleiding bekostigde door optre dens op bruiloften en partijen, uitvoeringen met bal-na, op recepties en tal van andere gelegenheden waarbij een goed stuk muziek op prijs wordt gesteld. Uit dit leven, waarin volop muziek zat, elders in de krant een kleine greep. Een „kleine greep" omdat de heer Schuil over zijn belevenissen met orkes ten, duo’s, trio’s, als solist en als muziekon- derrichter wel een boek zou kunnen schrijven.... Bovendien is er inderijd de gedachte naar voren gebracht dat er gezorgd moet worden voor een follow-up van de Muziekschool, en daar zou het jeugdor kest nou net zo geschikt voor zijn. Een derde argument dat de heer Van Dijk naar voren bracht was het feit dat het jeugdorkest eigenlijk het visitekaartje van de Muziekschool ij. Wanneer de leden van Jeugd en Muziek door finan ciële moeilijkheden gedwongen zouden worden hun medewerking aan het jeugd orkest stop te zetten, zou dat heel waarschijnlijk betekenen dat het visite kaartje op z’n minst minder mooi wordt. Hij had al vernomen dat ver schillenden van plan zijn te bedanken voor het jeugdorkest, wanneer ze 110,- moeten betalen. Voorzitter B. W. Cazemier bekeek het van Afgelopen zaterdag werden er bij de heer Thijseling, Monnikmolen, een vijftal jonge zwanen geboren. Het bij zondere daarvan is dat ze uitgebroed zijn in een door de heer Thijseling zelf gekonstrueerde broedmachine. De heer Thijseling, in het dagelijks leven chef-kok, is een enthousiaste hulp bij de John F. Kennedy groep, die van de gemeente alle Sneker vijvers in beheer heeft. De heer Reitsma, leider bij de padvinderij, heeft daartoe een jaar of drie geleden het initiatief genomen. Hij was het ook die de gedachte lanceerde de vijvers die eerst helemaal schoongemaakt moesten worden, te bevolken met dieren. Hoewel dat op zich niet zo’n slechte ge dachte was, was het geluk niet met de John F. Kennedy groep. De jeugd gooide de eieren van de vogels kapot en de katten en honden uit de buurt waren ook niet vies van een vers gelegd eitje. De heer Thijseling bracht uitkomst met zijn broedmachine. Daar de heer Thijseling het nogal druk heeft, helpt zoon Bauke trouw mee met het bedienen van de machine en het keren van de eieren. Hij zal er ook een hele toer aan hebben de wa tervlooien en -planten en het kroos waarvan de zwanen leven, bij elkaar te zoeken. Het is de bedoeling dat de zwanen worden uitgezet in de vijvers van de Lemmerwegwijk. Mochten ze voorspoedig opgroeien dan verhuizen ze later naar de andere vijvers. (Foto Studio Ger Dijs). Het dagelijks bestuur van de „Muziekschool voor Sneek en omstreken” zal zich erover beraden wat er met het jeugdorkest van de school moet gebeuren, en dan met name met die leden van het orkest, die geen leerling van de muziekschool zijn. Deze leden zijn lid van de afdeling Sneek van Jeugd en Muziek. Aangezien men van plan is de afdeling van Jeugd en Muziek op te heffen, vallen de leden daarvan die in het jeugdorkest spelen niet meer onder de speciale financiële regeling die tussen Jeugd en Muziek en de Muziekschool getroffen is. Dat zou betekenen dat ze, om met het jeugdorkest mee te mogen doen, in het vervolg 110,- per jaar moeten betalen. een andere kant. „Wat wij doen is niks anders dan het toepassen van de lesgeld- regeling. Waarom moet je tegenover een leerling die regeling wel toepassen en tegen over een ander niet? Gelijke monnikken, gelijke kappen”, vond hij. Volgens de heer Van Dijk is er helemaal geen sprake van gelijke monnikken, omdat de Jeugd en Muziekorkestleden zodanig het orkest ver sterken, dat juist de leerlingen van de Muziekschool er nog wat van opsteken. Overigens betalen deze ƒ30,- voor hun deelname aan het jeugdorkest. Zaterdag houdt de korfbalvereniging De Waterpoort een jeugdtoumooi voor achttallen op het Zuidersportpark te Sneek. Het toumooi is bedoeld voor adspiranten, meisjes-adspiranten en pu pillen. Deelnemende verenigingen zijn: Donia-Huisterheide, DTG-Wyckel, Harich-Sc. Joure, Lege Geaen- Sybrandaburen, Lemmer, L. en F.- Hylaard, Spannum en natuurlijk De Waterpoort. De aanvang is om één uur ’s middags, tegen vijf uur vindt de prijsuitreiking plaats. Het Sneekweek-komité vindt dat er onder zocht moet worden in hoeverre het mogelijk is de langparkeerders die normaliter hun ligplaats hebben in de Kolk en langs de Bothniakade, Harinxmakade, Zomerrak en een deel van de Woudvaartkade te laten verhuizen. Naar de mening van het Sneekweek-komité kan daarvoor de dode arm van de Geeuw, bij de brug in de rondweg, worden benut. Deze is toch onge schikt voor het inrichten van een jachthaven vanwege de ligging aan de „verkeerde” kant van de stad uitgaande van het merengebied rondom Sneek. Dat vond de heer W. van Dijk wel wat te gek worden. Hij sloot zich aan bij de brief van de Culturele Raad van Sneek, waarin wordt gevraagd of het niet mogelijk is de Jeugd en Muziekleden gratis bij het jeugd orkest te laten spelen. Tenslotte, zo bear gumenteerde de heer Van Dijk, zijn die mensen geen leerlingen van de muziek school meer. Ze versterken juist het jeugd orkest, en eigenlijk zou je ze moeten belonen omdat ze mee willen doen. Fascinerende Skiloopestafettes, Knotsgekke Waterballetachttge toe. standen, Dolle Kruiwagen races, Gedurfde Fietsacrobatiek, Kracht- patserjj om koud van te worden en Hersenpijnigende Puzzels, dat waren gisteravond op het Hubert Sneek-terrein aan de Lemmerweg -r de onderdelen die ondermeer door t De Linke Slofteuten, De Rammen, g de Kurtgevers en De Kartinblok- jes afgewerkt moesten worden. Met andere woorden: de v.v, Hu bert Sneek op de Zeskamp-toer. Dat was dus lachen, gieren, brul- - *5 len geblazen. Bijvoorbeeld bij het "*4 „skilopen”, waar fotograaf Wil Steunebrink van Studio Ger Djjs een plaatje schoot van het door Gerrit de Boer gecoachte team De Vatsige Navelpeuken Op dat mom,ent was er nog even sPrake van plankenkoorts. Scheidsrechter 4 Pieter Terpstra volgt het geschui- vel op de voet.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1