en van Patrimonium groeit snel „Woningstichting” nam afscheid van B. de Vries Brandmeester M. Kaspersma Heeg kreeg een gouden onderscheiding Werkloosheid daalde in Sneek van 484 naar 452 SNEKER^QERIER WONINGSTICHTING „PATRIMONIUM" IS NIET GEPORTEERD VAN HUURSUBSIDIES 1 K de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan I IJLST 'I nieuwe s I M éjjl H Friese Regenboogteom voor Kaagwedstrijden 9 Mi|g WW COURANT, 9ESER COURANT, DRUFHOUK NIEUWSBLAD Het Sneeiwr MiemwMad is eea 3 14114 ;:T' k- MB g SNEEKER NIEUWSBLAD -W- s; X? y.'.: De heer Kaspersma heeft (vervolg zie pagina drie) het elf- 1 H Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in 't Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! van de MAANDAG 14 JUNI 1978 131ste JAARGANG No. 47 j s -ff: ’Ms!®® „Wy binne tige tofreden”, vond de heer S. Wagenaar, voorzitter van de kaatsvereniging „Sneek”, na afloop van de Waterpoortpartij za terdagmiddag op het gemeentelijk Sportpark aan de Leeuwarderweg. Dat „tofreden” sloeg in dit geval meer op het aantal toeschouwers dan op de kwaliteit van het kaat sen tijdens deze vrije-samenstel- lingspartij. Hoewel, de finale ver goedde veel. Het trio De Groot, Nota, Hempenius kwam uit verlo ren positie knap terug, maar moest tenslotte in het partuur Herrema, Fokkema, Van der Molen toch zijn meerdere erkennen. Ondertussen hadden de toekijkers wel van een aantrekkelijke partij kunnen genie ten. Studio Ger Dijs maakte een overzichtsfoto uit de eerste om loop, Burgemeester B. W. Cazemier van Wymbritseradeel heeft vrijdagavond, in zijn hoedanigheid van hoofd van de brandweer een gouden onder scheiding uitgereikt aan de heer M. Kaspersma uit Heeg. De heer Kas persma is veertig jaar aktief geweest bij de Heger brandweer, vanaf 1952 als brandmeester. Dat hij zijn werk goed heeft gedaan moge blijken uit het feit dat men hem niet gaan liet op zijn 60ste of 65ste zoals te doen ge bruikelijk is, maar dat men de heer Kaspersma door liet gaan tot z’n 68ste. Daarmee is de brandmeester, die overigens een punt achter z’n karrière bij de spuitgasten heeft gezet, de oudste van Nederland. Burgemeester Cazemier speldt de heer Kaspersma de gouden onder scheiding op. (Foto Studio Ger Dijs). moeilijk naar wonin- De heer Ot- Als men kijkt naar de rayons van de arbeidsbureau’s dan blijkt de da ling iri het gebied van Sneek precies een half procent te zijn. Er valt een terugloop van 588 naar 545 te kon- stateren. Lemmer telde eind april 350 werkloze mannen. Een maand later bedroeg het aantal 269. Dat is 1,4 procent minder. Ook bij de da mes liep het aantal werklozen terug. Sneek van 147 naar 130 en Lemmer van 61 naar 45. Bekijken we de vraagzijde dan blijkt dat momenteel op het arbeidsbureau in Sneek 52 vakatures voor mannen- bekend zijn en 19 voor vrouwen; in Lemmer be dragen die aantallen 94 en 7, Met betrekking tot de Centrale An tenne Installatie heeft men onder zoekingen laten verrichten. Een groot deel van de woningen in de Lemmerwegwijk zouden momenteel kunnen worden aangesloten op een CAI. Het probleem is dat iedereen moet worden aangesloten of nie mand. Wanneer er wordt aangeslo ten, kunnen ook de onwilligen daar van meeprofiteren, ondanks dat men niet gedwongen kan worden te beta len. een woning wordt afgestemd woning voor de minst draag- De woningstichting vindt het te bepalen hoe de vraag gen in de toekomst ligt, ter suggereerde een vorm van overleg tussen alle betrokken instanties. Ver der vraagt men zich af hoe groot men de leegstand moet laten zijn. De wo ningstichting vindt een kleine leeg stand voldoende. Ook dit punt kan echter besproken worden met anderen. Verder is men van mening dat het bevorderd zou moeten worden dat huur- en koopwoningen door elkaar ko men te staan. Vandaar dat de woning stichting biy is met plan Tinga, waar dat het geval is. De heer Otter vertelde iets van de stormachtige ontwikkelingen die Pa trimonium onder voorzitterschap van de heer De Vries heeft meege maakt. Het woningbezit in 1964 bedroeg 186. Het „bedrijf” werd toen nog gerand door mensen die daar hun vrije tijd voor opofferden. Bij het afscheid van de heer De Vries bedroeg het aantal woningen in bezit van de stichting 1451. Dat houdt in dat het woningbezit gegroeid is met een gemiddelde van honderd per jaar. De balanswaarde is in die twaalf jaar gestegen van 2 naar 153 miljoen. Het Friese team dat op 30 juni en 1, 2 en 3 juli zal uitkomen in de traditio nele Regenboogontmoeting tussen de teams van De Kaag en de KZVS is als volgt samengesteld!: Beitus ter Beek Almelo, UMk Jager Lemmer, Hessel Donter Sneek, Jacky de Wilde Sneek, Jappie Hettinga Sneek en Harry Am sterdam Sneek. Het wordt de 69ste maal dat de beide verenigingen tegen elkaar strijden. De Kaag won 36 keer, die KZVS 32 maal. Een aantal Regen- boogzeilers vertrekt deze week al naar Holland. Komend weekend zijn er wed strijden op de Westeinder, evenals het weekend daarop. Daarna volgt de Kaag terwijl van 8 tot en met 11 juli die Na tionale kampioenschappen op het Alk- maardermeer worden gehouden. iA,. w... Overigens is het zo dat degenen die huursubsidie willen aanvragen daar voor per 1 juli bij de woningstichting terecht kunnen. Dit vindt men bij de stichting een verheugende ontwikke ling. Vooral ook omdat binnenkort hu ren van 350,per maand heel nor maal zullen zijn in Sneek. Dit alles werd vrijdagmiddag bekend gemaakt op een bijeenkomst in HJanenburg, waar de woningstichting Patrimonium, het gemeentebestuur, de raad van temmisisarissen, en de kommissie Ver deling Woonruimte vertegenwoordigd dan wel tegenwoordig waren. Op de bijeenkomst van de woningstichting Patrimonium Sneek, het ge meentebestuur van Sneek, de raad van kommissarissen en de kommissie verdeling Woonruimte, is vrijdagavond in hotel Hanenburg nog eens aan dacht besteed aan het aftreden van de heer B. de Vries als voorzitter van de stichting. De heer De Vries moest zijn funktie neerleggen in verband met zijn benoeming tot wethouder van de gemeente Sneek. Hoewel de heer De Vries niet aanwezig was, zwaaide direkteur T. Otter hem toch woorden van lof toe. In intieme kring was dat reeds gebeurd, maar men wilde een en ander meer openbaar maken. De heer De Vries is 12 jaar bestuurslid van de korporatie geweest, waarvan de langste tijd als voorzitter. „In de heer De Vries hebben wij een voorzitter gehad die wij hogelijk hebben gewaardeerd”, aldus de heer Otter. Als blijk van waardering krijgt de heer De Vries een foto-album waarin foto’s zijn ge plakt van alle kompleksen die de stichting heeft. reerd dat zij een groot aandeel heeft gehad in het werk van haar man. Wanneer hij op pad was om het vuur te bestrijden, zat zij bij de telefoon en belde door hoe de ontwikkelingen waren. Haar rustige manier van doen was daarbij van veel waarde. Ook heeft ze vaak in het holst van de nacht een ploeg bij elkaar getrom meld. De geregistreerde arbeidsreserve on der de mannen is in de maand mei in de gemeenten van de Zuidwesthoek verder afgenomen. Waren er eind april in de vijf gemeenten waar het Sneeker Nieuwsblad verschijnt 634 ge registreerd, nu bedraagt dat aantal 575. Sneek voert daarbij de kop aan met 452 wat 7,5 procent is van het maksimale aantal dat mogelijk is in de Waterpoortstad. Eind april bedroe gen die cijfers respektievelijk 484 en 8,1 procent. De heer Otter vertelde iets over koop woningen die worden gebouwd in de „beschutte sfeer”. Op een speciaal belegde bijeenkomst bleek dat zo’n vijftig man daarvoor belangstelling toonde. Bouwen in de „beschutte sfeer” houdt in dat er koopwoningen wonden gebouwd die gekocht kunnen worden door minder draagknachtigen. Deze kunnen dan een maksimale sub sidie en een lenihg van honderd pro- cet krijgen. Bovendien is het moge lijk de lasten 'maandelijks af te beta len, alsof men huur betaalt. De prijs van die woningen ligt tussen de 85 en 90 duizend. De maandelijkse lasten bedragen het eerste jaar 260,per maand, en het elfde jaar (wanneer de ontwikkelingen zich tenminste zo voort zetten als ze lijken te zullen doen) 8000,per jaar. Dezelfde woningen in de huursektor kosten het eerste jaar 360,per maand, en de jaar 9400,— per jaar, Wymbritseradeel telt ha Sneek de meeste werkloze mannen. 55 beteke nen 2,8 procent van de mannelijke af hankelijke beroepsbevolking. Eind april waren er in Wymbritseradeel 66 man nen werkloos wat overeenkomt met 3,4 procent. Gaasterland telde op dat moment evenveel werklozen. Hier liep het aantal nog sterker terug, namelijk van 66 naar 51. Procentueel betekende dat een daling van 5,4 naar 4,2. In Sloten veranderde er niets; één man is werkloos. MIst zag het aantal werklo zen met 0,3 procent oftewel met 1 da ten. De heer Cazemier kenschetste de heer Kaspersma als een Hegemer in hart en nieren, „Als je met Heeg te doen had, had je met Kaspersma te dloen; beleefde je iets in Heeg, dan beleefde je iets met Kaspersma. Heeg heeft van de kennis, het kunnen en kennen van de heer Kaspersma duide lijk geprofiteerd”, zo meende de bur gervader. De heer Kaspersma is na melijk ook zeer aktief in het vereni- gjingsleven. De burgemeester kon zich dan ook niet voorstellen dat de eks- brandmeester in een luie stoel gaat Zitten met de voeten op een bankje om naar de televisie te kijken. De aanwezigen werden toegesproken door direkteur T. Otter, Hij bracht problemen van die stichting naar vo ren, en ook droeg hij punten aan waarop het gemeentebestuur van Sneek en de stichting eventueel zou den kunnen samenwerken. maar rende attentie diende plaats te den”. Voor dat alles werd de '.—-21 onder- Kaspersma dus onderscheiden, meer jarenlang in het bestuur van ontving hij tevens een oorkonde, de Oranjevereniging gezeten, waar van vete jaren ais voorzitter. Daar- Mevrouw Kaspersma werd overigens naast zat hij in het bestuur van het niet vergeten. Zij kreeg bloemen en bejaardentehuis It Skülplak te verschillende malen werd gememo- Snieek, was hij 25 jaar voorzitter van de IJswegencentrate rayon Heeg, zat hij in het bestuur van de voetbalvereniging, was hij lid van de kommissie belast met de organi satie van bejaardentochten, en was hij een jaar of tien diaken van de gereformeerde kerk. De woningstichting Patrimonium Sneek is niet zo weg van het feit dat men er de laatste tijd meer en meer toe over gaat subsidie te verstrek ken aan huurders van woningen, in plaats van die subsidies op de wo ningen zelf te verlenen. Hoewel men wel inziet dat dit laatste in de hand zou werken dat iemand die eenmaal voordelig zit, altijd blijft zit ten terwijl hij wel een duurdere woning zou kunnen betalen, vond men aan de andere kant dat de drempels wel eens te hoog zouden kunnen zijn voor mensen die voor huursubsidie in aanmerking komen. Een op lossing ziet men hierin, dat de huur op de minst draagkrachtigen en dat krachtigen wordt bestemd. „Wij zijn blij dat u uw werk bij de brandweer zo lang hebt willen volhou- den”, sprak burgemeester Cazemier. „We zijn ook blij diat u het op uw ei gen manier hebt gedaan, want als we het hadden over die groep Heeg, dan was het zo dat we dachten: och dat draait wel, want Kaspersma is er im mers. Het brandmeester-zijn was niet een zaak waar elke dag werk aan zat, wel een zaak waarbij voortdu- vta- heer en Een volgepakte Toerist III manoeuvreerde gistermiddag voorzichtig over het Sneekermeer. Net te laat voor de start van de Ronde- en Platbodems en net te vroeg voor de Valken, kwam de rondvaartboot uit het Kolmeersgat en werd koers gezet naar de Roekoepólle. Aan boord bevonden zich een 150 bejaarden en minder valide inwoners van Sneek die op uitnodiging van de Koninklijke Zeilvereniging Sneek een tochtje over het Sneekermeer en de aangrenzende poe len maakten. Het was één van de jubileumaktiviteiten van de 125-jarige vereniging De wedstrijden trokken veel be langstelling, ruim 200 deelnemers streden om de hoogste eer. Ze troffen ideale omstandigheden. Datzelfde geldt ook voor de leden van de visklub De Baars en De Vriendschap die streden om het kampioenschap van Sneek. Twee boten met deelnemers aan deze wedstrijd kan men op de foto zich niets aantrekkend van het zeilgeweld om zich heen, zien liggen. Meer hierover elders in dit nummer.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1