wat is filmen? I geluid er bij? welke kamera’s er zijn U ziet ze stellig wel eens op de heid kan eventueel ook met de televisie. Die filmbeelden van sierlijk zwevende voetballers of kunstschaatsers, die in een ver traagd tempo worden geprojek- teerd. Of beelden, die in elkaar overvloeien. Wilt u dat ook graag met uw kamera bereiken. Dat kan! Kijkt u maar: a HH wat kost het? filmen is gemakkelijk spelenmet uw filmmateriaal filmwerk Z. filmkamera meemet vakantie! W - i Informeer wat uw kamera in dit kunnen beleven. Over ’njaarof tien bekijkt u zo’nfilm met een lichte ontroering: wat waren toen de kinderen nog klein! wordt dan wanneer u de film bij- ren. onderkant van de kamera vol- nen. uittrekken. met meer mogelijkheden wil of is filmen. Wie geluid bij zijn film wil, kan voorbeeld klokgelui, kijken enhet indrukken van eenl a. Achtergrond-muziekviaeen grammofoonplaat Dit is de eenvoudigste vorm van beeld en geluid-kombinatie. Toch is het mogelijk om met passende muziek van een plaateen band- of kassette-rekorder een goede sfeer te scheppen, die de waarde van de film verhoogt. scherm en de projektor zijn opges- teldenhet licht uitgaat. De projek- tor begint te zoemen, de eerste beelden komen op, een stukje van uw leven en van uw gezin begint zich af te spelen op het witte zal voor de aanschaf van een komplete ’’basis uitrusting” met Wie een film wil projekteren heeft - ook een echt scherm nodig, waar- Als u terug komt Dan komen er toevallig nog een. half miljoen mensen thuis. Voor een deel ook met smalfilmpjes, dat u degene was, die het had* ingezonden. tenspeler of rekorder met daar naast een projektor. Het is ook mogelijk beeld en geluid in één projektor te kombineren. In die geluidsprojektor wordt tijdens het projekteren een kassette afge speeld, waarbij de snelheid van beeld en geluid geheel aan elkaar zijn aangepast, zodat alles keurig ”in de maat” blijft. --"X men nog boeiender maakt. Boeiender, omdat nu ook eventu- per sekonde. Als uw kamera vlugger opneemt (bijv. 36 of 54 beeldjes per sekonde) en er wordt op normale snelheid geprojek- teerd, dan ontstaat de vertraagde weergave (’’slow motion”). Omgekeerd; als uw kamera in plaats van 18 beeldjes slechts 12 beeldjes per sekonde opneemt, dat ontstaat bij normale projektie het versnelde lachfilm-effekt. b. Met geluidsband werken Meer mogelijkheden geeft een geluids-ondersteuning met een band- of kassetterekorder. Het voordeel is, dat de muziek kan „t aan g van de film en dat er geluidseffek- satie) is ook verzekerd als beeld en een bladzij vol wetenswaardigheden tips over fotograferen en filmen Niet in ’t gezicht We willen geen kwaad woord spreken van wie ook, maar ook in uw vakantieland kan allicht een enkel persoon wonen, die het ver schil tussen ’mijn’ en ’dijn’ niet weet. Pas daaronjgoed op uw ka mera en laat hem nooit van buiten zichtbaar alleen in de auto liggen. scherm. Dat is een heerlijk mo- K ment, dat u veel voldoening zal schenken. Voor die projektie hebt u een pro- eigen leven'zichtbaar wordt. En Jo- a^e niogelijke uitvoeringen. Dan vaak als u het zélf wil zient. Wisselende opname-snelheden projektor worden bereikt. Nog meer mogelijkheden Als u een beweging, die een aan tal uren duurt (bijv, het ontluiken van een bloem) in korte tijd wilt laten zien via uw film, dan is een enkelbeeld-knop ideaal. Ook voor teken- en poppenfilmpjes en voor titels maken is deze moge- Normaal filmt u met 18 beeldjes lijkheid erg praktisch Fade-in en fade-out Letterlijk betekent fade-in: zicht baar worden en fade-out: verva gen. Er zijn kamera’s, waarbij dit door middel van een knop of hen del kan worden geregeld. f 1 r i Naam er in geslaagde vakantie: gooi alles, Stel, dat u uw kamera ergens laat J v-J jekteerd. Eventueel mét projektie- pel en leg het bedrag, dat u wilt wijze verliest. En stel, dat-ie door tafel om makkelijker en op de besteden, er bij. Halveer de stapel een eerlijk mens wordt gevonden, goede hoogte te kunnen projekte- spullen. Verdubbel het bedrag aan Datkanbest, wantdaarzijnernog ren. geld. En u hebt een fijne vakantie, eer. hekbee! r>"“ Maarhetgaatomdatenemoment, Akkoord, beste mensen. Maar naam-etiketje in de tas en op de dat Het licht uitgaat, de projektor laat bij dat halveren niet uw film- tz beginttelopeneninhetdonkeruw kamera thuis. Die hóórt er bij. doende voor een hereniging. jèktornodigï Ook kaarin bestaan zichtbaarkanblijven,zolangenzo Voor wie een echte geslaagde va- De behandeling blemen geven. De allereerste keer Ja, filmen is gemakkelijk. Want Dat is geen technische hokus po- eerste keer filmt en daarna het zelf te doen en te proberen. Dat is: resultaat van zijn of haar werk ziet je fantasie aan het werk zetten. En op het projektiescherm, is verrast kreatief bezig zijn. Met andere door wat hij of zij ziet, namelijk: woorden: je heerlijk ontspannen goed belichte beelden, vloeiende met een fijne, zinvolle hobbyDat bewegingen en heldere kleuren, is filmen. de heel simpele projektor, die al leen beelden geeft tot de veelzij dige geluidsprojektor, die beeld èn geluidkan weergeven. Vaneen projektor, die niets extra’s doet, tot die met goed zichtbare stilstaandbeeld-projektie, achteruit-projektie, mogelijkheid tot ’’slow motion” of versnelde weergave, zoomlens, enzovoort. De zomer staat al op de stoepMet voor erg veel mensen een vakantie in eigen land of ver weg. Dat zijn drukke dagen voor de kameraNiet alleen defotokamera, maar in steeds meer gezinnen ook de filmkamera. Voor mensen, die al. filmen of die van plan zijn om dat deze zomer te gaan doen, hierbij een hele bladzij over filmen, monteren en projekte ren. Alstublieft.hieriseenkleine gids voorde mensen, die de a.s. vakantie in kleur èn beweging (en eventueel met geluid) nog vaak willen bleven. Dankzij de filmkamera. II 'L,-J Dat hangt er van af. Wie begint. Monteren ...dat is spelen met uw filmmateriaal. Leuk werk, dat van uw losse filmfragmenten een echte film maakt. Huisdierenook dat zijn dankbare motieven voor de smalfilmer. laag. Dat mag je best een klein wonder noemen, want per se- - - konde verspringt die strook acht- de kinderen, spelend in de tuin tien keer en wordt achttien keer de het alledaagse leven zit vól mo- lichttoevoer geopend als de film- menten, die later uniek zullen blij- <je juiste afstand zal niemand pro- strook stilstaat. En weer gesloten ken te zijn. Al filmend houdt u die voordat de strook beweegt om het gebeurtenissen vast. Voor nu.en volgende stukje film achter de lens voor later, als alles anders zal zijn. moeilijker is dan fotograferen, leven. En natuurlijk groeit dan het opzicht kan als u er een gaat aan beleven, Herinneringen verva- maar een film bewaart de Vooral als ze zo’n ideaal filmsterrenpaar vormen als dit kontrastrijke duo. F ■- X- Knoeien met de suikerpot en daar nog trots op zijn ookOok binnenshuis filmen is mogelijk, dankzij de extra gevoelige films en niet Tja, daar kun je een lang, tech- te brengen. Dat is de technische te vergeten defilmzon, die voor extra licht kan zorgen. Kortom: een stukje van zijn eigen staan. Dat kan als u na het filmen en der montage de film laat ”stri- pen”, zoals dat heet. Daarbij wordt op de film een. heel smalle geluidsband aangebracht, net als die van een bandrekorder. Door nu met de projektor op die band geluiden en muziek en zelfs draaior- stemmen op te nemen, ontstaat er kiezen uit de volgende mogelijk- gelmuziek, een kinderliedje e.d. ^e^en* c. In de projektor Bij de tot nu toe genoemde moge- pe jaatS{e ontwikkeling is: de ge lijkheden was er steeds sprake van twee aparte apparaten: pla- dbekt tijdens het filmen al wordt beeld en door de geluiden, die daarbij horen,eenfilmwaard zijn. Zo’n 1 f vastgelegd op de filmstrook. X’ 7 7 Waardoor smalfilmen een nieuwe verdiept zijn in het gitaarspel van een serieus muzikantDat vraagt om het resultaat vergelijkbaar is met wat u van de TV en de bioscoop eel de stemmen van uw kinderen gewend bent. (korte gesprekjes die u met ze Dü waren ze voert, maar ook hun liedjes) wor- De mogelijkheden om geluid toe den vastgelegd en wel lipsyn- tepassenbijuwfilm.Welkema- chroori. Tot voor kort was dit al- nier u het meest aantrekkelijk leen met behoorlijk ingewikkelde vindt, hangt af van de beschikbare apparatuur mogelijk. Nu is filmen geldmiddelen.Envandetijd.dieu met geluid echter even gemakke- hebt. Maar één ding is zeker: ook lijk als filmen zónder geluid, ter- zonder geluid is uw leven waard wijl de mogelijkhedenlegiozijnen om gefilmd te worden. trale. Dus ongemonteerd^Dat is pr piakpersjes, die uitslui- want de herinneringswaarde blijft geschikt zijn. Een tweede type -- nog graag naar hun filmwerk band. Het hangt van uw eigen voorkeur of, soms ook wel, van De tweede groep draait, na ont- de gebruikte soort film af, welke vangst van de spoeltjes, ook de' plakpers u nodig hebt. Er is keus film af. Maar deze filmers begin- uit zeer eenvoudige uitvoeringen nen dan aan een nieuw avontuur: en apparaten, die voor een deel ze proberen met viewer en plak- automatisch werken via een bat- pers een nieuwe film te maken, terijtje. De keus hangt mede af Een film met een verhaal erin, met van het beschikbare budget, speelse verbindingen en vloei-, r ende overgangen, met een titel ervoor en misschien met geluid er bij. Wie daarvan houdt, ontdekt I vele mogelijkheden omkreatief en ontspannen bezig te zijn. X.J hand de film kunt afdraaien en wel zo, dat u deze op een matglas- raam kunt bekijken. Het voordeel is, dat u het doordraaien zo vlug of langzaam kunt doen als nodig is. U kunt het beeld stoppen of terugdraaien en zonder ingewik kelde handelingen in een film duurdere kamera’s hebben vaak Overvloeier een (automatische) overvloei- In films en op televisie ziet u deze inrichting. mogelijkheid om van een scène Voor alle hiergenoemde extra over te gaan in een volgende wel opnamemogelijkheden van de eens toegepast. Het ene beeld ver- kamera is het raadzaam, met uw vaagt en daar doorheen wordt het fotohandelaar een persoonlijke schaffen. Dat wisselen van snel- volgende beeld zichtbaar. Vooral keuze te bepalen. Er zijn twee soorten filmers. De eersten vullen vele filmkassettes met stukjes van hun leven, ze draaien de films af voor familie en vrienden precies zoals ze te- nisch verhaal over houdenMaar kant van de zaak. dat is niet nodig om toch met veel plezier te kunnen filmenDaarom Stukje van uw leven een korte toelichting, die duidelijk gen js 00j,. een smkje van uw leven. Filmen is: het leven zelf Veel mensen denken, dat filmen dikwijls als u wilt, opnieuw te Dat is een misverstand of - beter verlangen om die stukjes netjes gezegd-een onjuiste opvatting uit aan elkaar te voegen via montage, het verleden. Want met de mo- Om een soepel lopend geheel te deme filmkamera, die de belich- maken. Misschien wel om er ge- ting meestal zelf en automatisch luid bij te krijgen en zo een echte l leuke overgangen, met een be- knop. Want het instellen van paalde lijn er in, een titel er voor. Stap voor stap Maar dat is iets, wat vanzelf groeit. Dat leer je stap voor stap. .Wie zijn films wil monteren, heeft twee dingen beslist nodig. Dat is allereerst: Een viewer Dat is eigenlijk een heel kleine projektor, waarmee u met de maakt wat er gebeurt als u de knop van uw kamera indrukt en filmt. 18 dia’s per sekonde Elke sekonde maakt u achttien dia’s, die stuk voor stuk worden gen, vastgelegd in een lichtgevoelige momenten van geluk voor later. Een vakantie in de zon., een trouwpartijeen jubileumreg7it, is filmen een kwestie van film te”maken van het gezin, met tien keer en wordt achttien keer de het alledaagse leven zit vól gesloten ken te zijn. Ai filmend houdt u die voor later, als alles anders zal zijn. Filmen in de vakantie.dat betekent, dat u nog vaak die vakantiezult iedere beginner, die voor dealler- kus, maar dat ontdek je door het een eenheid tussen beeld en ge luid. e. Direkt bij het filmen luidskamera, waarbij het geluid Filmen met geluider zijn vele momenten in het leven, die door het v vaT V Y 1 1 mb J ^7 scène als deze bijvoorbeeld: een mooi stukje natuur..jongens, die dimensie heeft gekregen, die fil- een kamera, die beweging, kleur en geluid kan vastleggen. wikkelcentrale. Zet daarom vooral uw naam en adres duide- Probeer de kamera vooraf even den. Zand in de Sahara of op het lijk op de zending. Want als uw Filmtu veel, dan zullen de kosten En‘hebt u filmpjes genoeg? Dan ook, kan uw kamera tot knarsende ’t een hele toer om uit te vinden, kamera en tas, een filmzon, plak- het maken van geluidsfilm moet knippen en hem verbinden aan een ander gedeelte. Het tweede onmisbare hulpmid- worden aangepast d. Op de filmstrook gedeelten De gelijktijdigheid synchroni- ten kunnen worden gebruikt, bij- geluid op dezelfde filmstrook kantie wil hebben, die hij daarna Films zijn niet gek op warmte, vaak weer opnieuw kan beleven, Houd daarom uw kamera koel. hierbij enkele adviezen. Vooral in warme streken. En leg die ze óók opstureiuiaar een ont- hem zeker niet in een stilstaande Voorbereiding auto, waar de zon op staat te bran- ongeveer 100,- tot 150,-. uit. Eventuele batterijtjes in orde? strand van Roemenië of waar dan filmpje zonder adres aankomt, is uiteraard ook hoger liggen. Voor bet vakantiefilmfeest begin- storingen brengen. Een plastic ,r- ^en zakje brengt uitkomst. persje en een viewer al toekomen menweleenhogerbedragperfilm met een bedrag van zo rond de uittrekken. 500,-. Daarbij bestaat altijd de mogelijkheid om de projektor en vVat is de hoofdzaak? het scherm voorlopig te huren of £>at js; ziet u er jets m om via de te lenen. Wie verder gaat zal voor smaifiimhobby uw leven vannuin een bedrag vanaf 300,- (in een al zijn ueurige afwisseling vast te later stadium) zelf een projektor houden voor later? Dan is ’t niet en scherm kunnen aanschaffen, belangrijk, op welke wijze u dat Wie een kamera en/of projektor gaat doen< Met of zonder geiujd. met meer mogelijkheden wil of j^et apparatuur, waarmee u erg wil filmen met een geluidskamera veej kunt doen of met een minder zal daarvoor meer moeten beta- kostbare kamera en projektor. len. Want waar het om gaat is: wilt u Het filmen zelf graag vanaf nu de vele mooie mo- De kosten zijn afhankelijk van de menten van het leven bewaren intensiteitwaarmeeufilmt. Schiet voor de toekomst? Als u dat wilt, u - wat het gemiddelde in de loop danis ’tgoedomdaarnueensover van een jaar is - zes tot tien films te praten met de film-adviseur, die vol, dan vraagt dit, inklusief de u alles kan vertellen over die boei- ontwikkelkosten, een bedrag van ende vrijetijdshobby. del bij het monteren van films is: rugkomen van de ontwikkelcen- pe p]akpers trale. Dus ongemonteerd. Dat is Er piakpersjes, die uitslui- één manier. Een goede manier, tend voor het lijmen met filmkit want de herinneringswaarde blijft geschikt zijn. Een tweede type en ook over vijf of tien jaar zullen piepers last alleen met plak- ze nog graag naar hun filmwerk band. Het hangt van uw eigen 1\ 8 kijken. voorkeur of, soms ook wel, van j familie en vrienden m dekamer ookeenechtsche7m nodig, waar- IWimmilVl U T hun plaats hebben gevonden, het •{joor weergave nog briljanter U kent misschien de tip voor een voorbeeld zomaar op de muurpro- wat u mee wilt nemen op een sta- liggen. Of datu hem op andere tafel om makkelijker en op de besteden, erbij. Halveerde stapel een eerlijk mens wordt gevonden. geld. En u hebt een fijne vakantie, een heleboel van. Dan is een dat *'et licht uitgaat, de projektor laat bij dat halveren niet uw film- y'N R. 8 («LX s. alstublieft! «MSgsa fotocollage -''X' z» ‘X z. X--- J Im UMB MM 1 B BM. UW V mb MM MM. M MM m1 m «Uk Im bM A 1* X

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 10