KAPPIE EN DE LUCHTDRUKTEMAKER (Hii bet Vevlatan. 2222 NIJ STIK TRYATER I M I waterpoortstad Wij kindeling Sneker huisartsen I I I I WWW RONO-PROGRAMMA f Moord op Koninginnedag OI E&. Provinsiale Toanielpriisfraech Geslaagd W. G. Baarda Scholengemeenschap ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. Orgelkonsert Klaas Mulder in Bolsward HOTEL HANENBURG - SNEEK I Sikma Installatie b.v. 1 ■a TAPTOETJE LIL ■IIIIM AB &iiiiira in-en*om de Bk Lj ■I 1 Maandag 14 juni 1976 NIEUWSBLAD S N E E K E R Pagina 2 waar te niet het over vuile was uur openbare gelijke betrek- Waterpolotournood zeilwedstrjid feestelijk sportdag In' en Een IIIIIIIIIIIIIBIIIlllffllIlllWllllllli zit te spelden?” noteerde FEUILLETON teleurstellen, echt T Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. 9 Herexamens; 20 afgewezen. De kandidaten met een x voor de naam zijn meisjes. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis! Uitsluitend bestemd voor de pa tiënten van C. J. Overdijk, arts, die van 12 juni tot en met 4 juli afwezig is. Verschijnt: maandags en donderdags I DOOR FRANK VAN FALCKENOOR1 bijl Ma- I Plantinga Siemonsma ILLI l'Ud^U'cUS. bit! 1.11LJU XJOU11UL11. 19.30-19.45 Radio Fraemclap 050-133441 1 19.45-20.00 Dier en plant in RONO-land WIJK 2: J. Nauta, arts, Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied begrensd door de Franekervaart en de spoorlijn naar Leeuwarden. (de Noorderhoek). Eveneens Oppenhuizen en Uitwellingerga. WIJK 6: C. P. Dros, arts, Kanaalstraat 9, tel. 3681 Het gebied begrensd door de Woudvaart, de stadsgracht en de Geeuw Lemmerwegwijk Oost, West en Selfhelp). Boodschappen vóór 8.30 uur bij de betreffende arts. Bar-Dancing De Lichtboei: Ad Roberts Bar-Dancing De Sneker Pan: in juni ’Telephone’ Bar-Dancing Luida: dj Fokke Huisman Bar-Dancing De Viking: vrijdag Ferar- ri, zaterdag en zondag Izzbizzy Woensdag 16 juni Bolwerk: start avondvierdaagse Zuidersportpark Korte Vreugde: Sne- jer Tenniskampioenschappen Amicitia: 20.00 uur film „The dragon dies hard” Donderdag 17 juni Bolwerk: start avondvierdaagse Zuidersportpark Korte Vreugde: Sne ker Tenniskampioenschappen TELEFOON 2570 Zondag 20 juni Heegermeer: 10.00 uur zeilwedstrijren WSV Heeg WIJK 1: C. NI. Eykman, arts, Bothniakade 1, tel. 2612 Het gebied begrensd door de stadsgrachten, de Geeuw en de Franekervaart (de bin nenstad, omgeving Bolswar- derweg en de Stationsstraat) en Ysbrechtum. reclame ook een annonces Nog =3 I WJIK 3: W. Lofvers, arts, Stationsstraat 24, tel. 3155 Het gebied tussen de spoorlijn Sneek Leeuwarden, stads gracht en Leeuwarderweg (Klooster-, staatsmans- bomenstraten, eveneens Leeuwarderweg, zowel de on even als de even nummers). UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 Leden van de redaktie zijn na kantooruren te bereiken onder de nummers 3918 (sport), 05155-548 en 5001. FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 7,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 14,per halfjaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 30 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs. Hoolwerf schudde beslist zijn hoofd wegging, waren „Helemaal niet Grada”., „Nou dan. WIJK 5: W. L. Bogtstra, arts, Singel 38, tel. 2624 Het gebied begrensd door de Houkesloot, de stadsgracht en de Woudvaart (het Sperkhem) Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot ui terlijk vrij dag 12.00 uur, voor die van donderdag tot uiterlijk dinsdagmiddag 12.00 uur. WIJK 4: J. P. A. NI. v. Wayenburg arts, Singel 38, tel.2624 Het gebied tussen Leeuwar derweg, stadsgracht en Hou kesloot (Stadsfenne, Domp en Eiland). 9.15-9.45 Fryske Skoalleradio 18.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 uur: De RONO-Vakaturebank. 18.10-18.40 Fryske Utstjüring Eindrediaiktie Klaes Wielinga. Aktualiteiten. Nijsgjiirrige minsken esn dingen, 18.40-19.30 Drents programma Eindredaktie Hitjo D, Schuth. 19.30-20.00 Radio Fraemclap 050-133441 20-104. El Brallo voerde het gezelschap naar een ruw opgetrokken bouwsel, dat in het tropische geboomte verscholen lag. „Mijn aanstaand paleis is mo menteel nog in handen van de uitzui gers des volks”, sprak de rebellen-dic tator schallend. „Voor ons hier, als redders van het volk, is ’t hard brood en harde zitbanken. Treed binnen en gaat zitten”. Inderdaad bleek het interieur geheel uit kaal hout opgetrokken. „Een schamele boel”, sprak de meester, maakt geen inlichtingen, In dit laatste „taptoetje” nog even de vermelding dat de tamboergroep van het trompetterkorps „Ahoy” uit Rot terdam, één van de deelnemers aan de taptoe op 19 juni a.s., onder leiding staat van Wout Hottinga. Het bijzondere aan deze Wout Hottinga is dat hij oud-inwoner van Sneek is en dat z’n vader, broers en zusters allen lid wa ren van de gymnastiekveren. Adendo. ik heb werkelijk Nittels i we boekjes’ U bankboekje gezien!” i „Daar twijfel ik geen moment aan. Alleen.je zult noodt kunnen verkla ren, bewijzen, dat het inderdaad haar boekje was en dus haar geld, want je hebt nooit haar naam en adres in het boekje gelezen” „Nee, dat niet Maar ik wel het volg nummer gezien. En dat was 1343. Dat S'® De hear V. d. Zee sil it rapport fan de jury bikend meitsje. In tal learlin- gen fan de toanielopliedmg dy’t koart- lyn under auspysjes fan Tryater ütein set is, sille de jouns fers nü. 48 üt de bonded Riemersma II: 26-50 en fragminten üt „Simson” fan Fedde Schurer en üt „In Deseteur” fan Arjen Terpstra oer it fuotlocht bringe. maar El Brallo scheen horen. „Welaan professor”, sprak hij. „Mijn opdracht is eenvoudig: ik wens een j vloot. Om mijn volk te kunnen bevrij den met invasie. Een invasievloot dus voor mijn leger, voor mijn wapens, vor mijzelf”. De rebl beende langs het gezelschap. „U professor, bouwt hem”, sprak hij. „U kapitein bouwt hem. En U machi nist onderhoudt hem”. Maar Kappie kon zich met dit optre den niet verenigen. ,Zeg eris, bevelen- Dinsdag 15 juni Bolwerk: start avondvierdaagse Zuidersportpark Korte Vreugde: Sne ker Tenniskampioenschappen Amicitia: 20.00 uur film „The Dragon dies hard” I UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI E op. „O ja, riep de rebellenleider. „Jij kunt mooi de afwas doen dikzak!” Hij klopte de maat op de schouder en vervolgde: ,Jij zult mijn trouwe, mijn onderda nige lij fisbediende zijn!” De maat kromp ineen. „M-maa? ik heb zo’n hekelaan afwassen”, zei hij klaaglijk. „Daarom ben ik juist naar zee gegaan Klaas J. Mulder. Het programma dat die avond zal wor den uitgevoerd luidt: Sinfonia in C (ouverture uit Cantate 29) en koraal- voorspel „O Mensch, bewein dein Sün- de gross”, J. S. Bach; Allegretto, Ch. M. Rinck; Fuga in C, F. Mendelssohn; Scherzo, Ed-Lemare; Grand Choeur Dialogue, E. Gigout; Cantabile. C. Franck; Toccata in f, Ralph Driffill; Aanvang 20.00 uur, heen De Fryske Toaniel Stifting Tryater komt de 16de desimber 1976 mei. in nij oarspronklik Frysk toan-ielstik yn de Harmonie to Ljouwert. Dêr sil dan 1 de earste ütfiering pleats hawwe fan it nije stik fan de Lippenhüster skriu- wer Jelle van der Meulen: „Yn de Riperknite”. De 62-jiierrige Van der Meulen krige as skriuwer binammen bi- j kendheit troch it forskinen fan it boek I „De Swarte Ruter” yn 1974. Yn’e mande mei Dam Jaarsma sfcreau hy al earder toanielstikken. Moarn sil de jouns om acht ure yn’e boppeseal fan Sealen Schaaf, Sacra- mentstrjitte 24 to Ljouwert, de toaniel- prizen 1975 ütrikt wurde. De jury bistie üt S. v.d. Meer, Ljouwert, J. Riemer sma to Arnhim en P. v. d. Zee to Ljouwert en juffer A. B. Faber fan de Fryske Kultuerried to Ljouwert. I draaier”, begon hij. „Ik wil niets met I jou dekselse recolutie te maken heb- ben. Knap jij je vuile was maar zelf gesproken” en overgedragen aan den heer A. Zandstra. Met dank voor het genoten Vertrouwen beveel ik mijn opvolger in Uw gunst aan, Mantel naar Maat van prima ribstof met zijde gevoerd 52, Mantelcostume 52,costume complet 85,in alle gewens- schte modellen en kleuren. A. van der Heide Dames- en Heerenkleer- maker Grootzand 15 Sneek. Al leenverkoop voor Sneek van de beroemde „Kaene Qutlity”. waarborg voor soliditeit. ge in- maandag 21 Juni mijn in fijne vleeschwaren heb WOENSDAG 16 JUNI 18.10-18.55 Fryske Utstjüring Eindrediaiktie Klaes Wielinga. Aktualiteiten. „Om midswike”, in pypfol radio mei: birjochten üt it underwits, tsjerkenajs, de klacht fan de wike, in koart forhael, tillefoantsjes en muzyk. 18.40-19.30 Overijssels programma (tot 18.55 uur niet via FM 88,60 mhz kanaal 5) 19.30-20.00 Radio Fraemclap 050-133441 2^ sanitaire installaties sjc centrale verwarming E loodgieterswerken Telefoon 05150-4418 iïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiTi meneer Hoolwerf, want wij geven nooit inlichtingen over kliënten hun inieg of solvabiliteit, kredietwaardig heid of wat dan ook Dat is bepaald geen usance in de bankwereld*’ „Ook niet als de justitie het wil we ten? Ik kan vanzelfsprekend in dit ge val een bevel van de officier vragen” „Maar meneer Hoolwerf, wat heeft de justitie te maken met één onzer kliën ten? Als het een kwestie van belastin gen is, moet ik onder zeer bepaalde omstandigheden kapituleren en inlich tingen geven, Zeer tegen mijn zin ove- riges, want het bankgeheim is mij al tijd nog heilig, al wordt het in ons land niet meer als zodanig erkend” „Ik kan u verzekeren, dat het onder ons blijft De justitie misbruik van bepaalde die zij verkrijgt” „Tjadat neem ik terstond aan. Desondanks moet ik weigeren Het is geen usance” „U vergeet bij uw weigering één ding, meneer Blansjaar: er is een vrouw vermoord Koelbloedig, geraffineerd Met voorbedachte rade Die moord moet opgelost worden, dat eist de ere- kode van de politie In het kader van het onderzoek zijn we gestuit op '•en spaerboekje genummerd 1343. Met er op een vrij aanzienlijk bedrag. De le vensomstandigheden van de eigenaren in aanmerking nemende.” Het tweede orgelkonsert in de serie zo- meravondkonserten die onder auspi ciën van de Stichting Orgelcentrum in de Martinikerk te Bolsward plaats vindt, wordt op 22 juni gegeven door xTreesje Cnoissen, IJlst, Cor Faber, Gauw, xJelly Hornsitra, Sloten, xSjouk- je Hospes Offingawier, xWilly v. d. Moilen Lemmer, xRia Monsma, Heeren- veen, xJikkie de Peuter, Sneek Auke Postma Sneek, xPea Reitsma, Molkwe- rum, Tjalling van der Zee, Sneek, Jeep Bulthuis, Harlingen Ton van Dillen Bolsward Epie Dijkstra, Sneek, Hylke Dijkstra, Sneek, xMona Hogenes, Bols ward, Wouter de Jonge Sneek, Douwe Luurs Sneek, Dirk Oppenhuizen Sneek, xHendrika Stroband, Kubaard, xGeke Sysma St. Nicolaasga, Gerrit Tichelaar Bolsward, Epie Wienia, Heeg, xTony v. d. Werf Workum, xHilly van Bavel Sneek xMarjan de Boer, Sneek, Ignas Bult, Bakhuizen, Jan van Dijk Goënga, xLieuwkje Dijkstra Sneek, Gerben Hof- stra Sneek, xAnneke Hottinga Sneek, Johan de Jager, Sijbrandaburen, Jan de Jong Sneek, xTrijntje de Jong Sneek, xGreetje Lageveen, Sneek, Her man Leppink, Sneek, Werner Rooth Sneek, Sake D. Akkerman, Sneek, Lol- ke Cnossen, Sneek, Cathrinus Faber, Sneek, Sietze Grijpstra, Bozum, xRiek- je Jansen, Sneek, René Jellema, Sneek, Gaspar Lampe, Sneek, Rob Leek Nije- mirdum, Henk Meesters, Goënga, xDo- mien Mulder, Bolsward, xLies Nauta Jutrijp, Reynold v. d. Poel, Sneek, Sic- co Rypma Blauwhuis, xNienke v. d. Schaaf Jutrijp, xArja Stelwagen, Sneek Bert Sijbesma, St. Nicolaasga, Jurjen v. d. Wal, Sneek, Hyltsje Walinga Ou- dega W. kan kloppen Want toen ik bij de bank-bij de familie Blansjaar Een oudere 1 m p/'TT/vn z-vrrrvv> rl 1 vwrttn rlltxcwl Li oA rliO XTQiH'OT* 10 11300 heen met de uitgifte van nieu- 'i xiho K,rvo.lr „Dertien drie een veertig”, Hoolwerf „Dus dat weet je zeker?” „Absoluut, meneer En als Geert-Jan Blansjaar verklaart dat Nittel geen spaarboekje had, moet hij maar eens in het register gaan kijken, aan wie dat nummer is uitgereikt!” Nog dezelfde avond - de bank was al gesloten - was Hoolwerf op de stoep Vrijdag 18 juni Gerechtsgebouw: 10.00 zitting kantongerecht L. Rasterhoffbad: Waterpolotoumooi Neptunia Zuidersportpark en Korte Vreugde: Sneker Tenniskampioenschappen Clubgebouw SWU: 22.00 uur start mid- zomerna chtwandel tocht Maandag 21 juni Piso: 20.00 uur bijeenkomst DS ’70, spreker partijvoorzitter H. Staneke Martinikerk: 20.00 uur orgelkonsert Piet Post P.A. De Him: 16.30 uur voorlichting over Fries voor onderwijzers tal foto’s worden opgenomen waaronder zeer interessante op sportgebied, van voetbal- en zeil wedstrijden, voorts stadsgezich ten enz. enz. De Ver. van Vreem- ker Zeilclub hebben hunne mede delingen Verkeer en de Sneeker werking toegezegd, zoodat het voor adverteerders een geschik te geleegenheid voor vormt. Waarom dan aantal pagina’s voor beschikbaar wordt gesteld. vernemen wij dat de nieuwe wis- selprijs van Sport en Liefdadig heid waarschijnlijk zal bestaan uit een zilveren plateau, geheel gedreven, met een symbolische voorstelling van het samengaan van Sport en Liefdadigheid, een en ander vervaardigd door de be kende firma De Haas alhier. BURGELIJKE STAND SNEEK van 7 tot 14 Juni. Geboren. Ma ria Theresia, dv Laurentius Jose- sephus Witteveen en Caroline Ma ria Herga.rden; Simon zv Hen drik Pieter Bakker en Jitske Dijkstra; Tjitze zv Hendrik Jo han Poppiinga en Riemke Jorrit- sma woonpl Tandim Hilir (S.O.K.) Job zv Titze Efdée en Anna Fonk. Gehuwd: Wiebe Hofstra 23 j. en Aaltje Kuiper 23 j,; Jan Wie- benga 26 j. en Antonia Seven- sma 25 j. Overleden: Catharina vd Wal 79 j., echtg van Nicolaas Silvius; Janke Pool 75 j„ echtg van Hotze BoersmaDiieuwke Steenbergen 62 j. wed van Jacobus Kapper; Hotze Boersma 86 j. wedr van Janke Pooi; Aagje Marinus 68 j. wed van Hendrik Prins; August Joseph Kruger 52 j., echt van Aafje Koolmees; Atze Wierstra 75 j„ echtg van Tytje vd Weij; Geertej Aukema 36 j„ woonpl Id- sega, echtg van Pieter Boersma. WYMBRITSERADEEL van 7 tot 14 Juni geboren: Jan zv Uilke Abma en Tetje Schaafsma te Nijland; Lijsbeth dv Klaas Bok- ma en Aagje de Witte te Nij- huizum; Meine zv Jorrit Jorrit- sma en Arendje Wierda te Heeg; Antje dv Thewis Zijlstra en Tjit- ske Koopmans te Heeg; Pieter zv Marten Hiemstra en Brechtje Abma te Heeg. Gehuwd: Jelte Visser 23 j. en Catharina de Jong 24 j. beiden te Woudsend; Theunis van der Schoot 24 j. te Heeg en -Klaaske Burmania 21 j. te Ferwerd; Ume Branidsma 24 j. te Ferwerd en Grietje van dier Schoot 22 j. te Heeg; IJmke Jellema 20 j. te Gauw en Akke Loikema 25 j, te Oppenhuizen. Overleden: Maria 94 j. wed van Rein te Oudega; Wiebe Elzingsa 89 j. wed van Antje Werkman te Gaastmeer; Trijntje Maria Flap per 18 dagen, dv Fokke Flapper en Tjitje Miedema te Idzega; Bau- ke Terpstra 55 j. wed van Hotsche van der Meer tw Sandfirden. IJLST van 11 tot 18 Juli. Ge boren: Doedtje dv Ate de Boer en Lolkje Schilstra. ADVERTENTIëN Bekendmaking. Hiermede bericht ik mijne achte clientèle dat ik met gang van zaak comestibles heer A. net even over de i man deed open: het bleek de vader te zijn Hoolwerf verontschuldigde zich en zei, dat hij in ’t kader van het onder zoek in de moordzaak-Stooilberg nog even zijn zoon moest spreken Een halve minuut later kwam de direkteur naar voren, „Ha, meneer Hoolwerf! Waarmee kan ik u van dienst zijn?” „Sorry, dat ik u op deze tijd lastig val maar wij van de recherche heb ben nu eenmaal geen vaste werktij den. We zijn allemaal bezig met de moordzaak en ik zou nog gtt-aag een inlichting van u willen hebben” „Als het in mijn vermogen ligt „In uw kwaliteit als direkteur van de Boerenbond en de daaraan verbonden Boerenleenbank moetik u vragen mij te zeggen aan wie indertijd boek je nummer 1343 werd uitgereikt” De man keek de bezoeker verwonderd aan „Komt u even verder, dan kun nen we in het zijkamertje verder pra ten We waren namelijk al aan de maaltijd, begrijpt u?” Hoolwerf volgde de man naar het klei ne vertrek De direkteur sloot de deur achter zich en ging er met zijn rug tegen staan „Als ik het goed begrepen heb, wilt u weten aan wie een bepaald spaarboek je is uitgereikt?” „Dan moet ik u Uit de Nieuwe Sneeker Cou rant van Woensdag 16 en Zater dag 19 Juni 1926, vijftig jaar ge leden dus. IJLST 16 juni. De onthulling van het nieuwe vaandel der Christe lijke Zangiveren. Looft den Heer had hedenavond onder veel bel langstelling plaats. De oud-voor- ziitter en het Eere-lid de heer H, van der Goot uit Koudum, hield bij deze gelegenheid een toespraak terwijl zang en muziek elkaar afwisselden., waarna tot besluit een rondgiang door de stad gedaan werd, waarbij’ de muziek vtn Concordia weer goede diensten bewees. BOZUM Het dertienjarig dienst meisje van den veehouder H. de Vries op Kleiterp was op het stalt aan het werk, viel voor over in de sloot en is in de mod der gestikt. Het meisje is afkom stig uit Oosterlittens en was pas sedert Mei in dienst. WOUDSEND 17 Juni Benoemd tot onderwijzer aan de Chr. schooi alhier de heer E. van der Brug, thans in king te Assen. IJSBRECHTUM Bij Kon. Besluit vain 15 dezer is benoemd, bij het roserve-personeel der land macht, bij het personeel van den geneeskundigen dienst, tot reser- ve-officier van gezondheid 2de klasse de heer J. H, de Muinck Keizer, arts. Veerdienst Enkhuizen-Stavoren: Op 15 Juli a.s. zal het veertig jarig bestaan van den Veerdienst Enkhuizen-Stavoren feestelijk worden herdacht. Zelfverminking: In' Weenen woade een zekere Emil Marek, die werkte aan de constructie van een houten poip, welke door mid del van een ingenieus bedacht mechanisme zou kunnen loopen, springen spreken en wat iet al meer. Op zekeren dag, toen hij met een scherpen bijl zijn le- vensgrotote pop aan het modelle ren was, schoot de bijl uit en sneed hem den linkervoet radi caal af. In emstigen toestand werd de uitvinder naar het zie kenhuis gebracht, waar het been onmiddellijk geamputeerd moest worden. Nauwelijks uit het zie kenhuis ontslagen, wendde Marek zich tot de Angflo Danubian Lloyd, een Engelse vtrzekerings- maatschappij, waarbij hij zich tegen ongevallen verzekerd had, en verzocht om uitbetaling van de hem voor het verlies van een been toekomende 200.000 dollar. Maar de maatschappij wantrouw de het zaakje. Zij liet door eeni- ge bekende Weense chirurgen het afgekapte been - dat men in het ziekenhuis nog had bewaard - onderzoeken., en wat bleek? Dat het niet met één slag door den per ongeluk uitschietenden was af gesneden, maar dat rek met een ongelooflijke koel bloedigheid en zelfbeheersing zelf zijn voet had afgekapt. Er waren tenminste vier stevige bijlslagen voor noodlig geweest - en bovendien had hij nog drie maal misgeslagen, wat bleek uit drie gapende wanden in het scheenbeen, alle drie slechts en kele centimeters boven de plaats waar hij zijn been had doorge hakt. Het spreekt vanzelf dat Marek naar de tweehonderdui- zend dollar kan fluiten. Zijn gru welijke zelfverminking heeft hem niets in het laadje gebracht. En tot overmaat van ramp zal hij zich nu nog wegens poging tot oplichting te verantwoorden hebben. Sport en Liefdadigheid: De com missie Sport en Liefdadigheid toonde ons een model van het uit te geven Gedenkboek dat werke lijk keurig wordt. Een groot aan- DONDERDAG 17 JUNI 18.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 uur: De RONO-Vakaturebank. 18.10-1840 Fryske Utstjüring Eindredaktie Klaes Wilelinga Aktualiteiten Frou mei oranje paraplu” in pro gramma mei as fêste ünderdielen: „Letterlape”, fan Tiny Muller (Om de fjirtjin dagen), „Wettergolf” in programma oer saken dy’t binammen defrou (en dertroch fansels likegoed de man) oangeane. (lenris yn ’e moanne), „Foar in dübeltsje op ’e earste rang”, toanielrybryk. (lenris yn ’e moanne) 18.40-19.30 Drents programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth. Zaterdag 19 juni Sportpark Lemmerweg: 20.00 uur Tap toe Advendo L. Rasterhoffbad: Neptunia Heegermeer: 14.00 uur WSU Heeg Hommerts: gemeentelijke Wymbritseradeel „De zaak is. namelijk, dat meneer Blansjaar, de direkteur dus, pertinent verklaart dat Nittel Stoolberg geen re kening had op de Boerenleenbank” De uitwerking van deze op rustige toon gesproken woorden was de moei te waard om aan te zien. Het meisje, dat inmiddels weer teruggekomen was in de woonruimte, werd wit, zakte neer op een stoel en zocht automa tisch een sigaret uit het pakje, dat voor haar op tafel lag. Hoolwerf knipte zijn aansteker open en gaf haar vuur Hij zag, dat haar hand beefde Ze trok heftig aan de si garet, voor ze stotterend antwoordde: „Denkt u, dat ik u wat op de mouw i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 2