Industrie in eerste aanleg naar Leeuwarden, Sneek Drachten en Heerenveen I I I I r V i E Brandmeester Kaspersma Heeg kreeg 'n gouden onderscheiding WAITA'S SLAGERIJ I I I I I I I I I I I I I I I I Sikma Installatie b.v. i sanitaire installaties centrale verwarming jjc loodgieterswerken Telefoon 05150-4418 Man pleegt ontucht met jongen van 11 Man met hoge nood aangereden door motor Pessimistische planverkenning „Werken" f3.25 CMTS-ERS BOUWKUNDE ONTWIERPEN KLEEDGELEGENHEID MET 'N KANTINE i I I BETALING ABONNEMENTSGELD 750 gram VERSE WORST 750 gram GEHAKT f5.25 •S Ss e OPBRENGST KOLLEKTE Middenstanders hoeven voor stedelijke fiets routes niet te vrezen E l I ■p Pagina T NIEUWSBLAD S N E E K E R Maandag 14 juni 1976 (vervolg van de voorpagina) gemeentewerken, bedrijven; van indirekte maatregelen, H gen aan de hand waarvan de ruimtelijke ordening in onze provincie ge stuurd kan worden. ADM. SNEEKER NIEUWSBLAD Kantoor Singel 17, Sneek. De nota Werken, waarvan we in een tweetal artikelen al de delen „wen selijkheden en de mogelijkheden” ten aanzien van diensten- en de nij- en van Ki Tot 1 juli a.s. stellen wij onze abonnees gaarne in de gelegen heid het abonnementsgeld voor het tweede halfjaar 1976 op onze girorekening 932730 (t.n.v. H. Doevendans b.v. Sneek) bij te schrijven of per bank te betalen. Voor abonnees in Sneek bedraagt het abonnementsgeld 7,00 per half jaar en voor hen die de krant per post ontvangen 14,00 per half jaar. Na 1 juli wordt met verhoging van incassokosten gedisponeerd. In de dorpen wordt het abonnementsgeld door de agenten ge ïnd. Architekt L. Zijlstra uit Bakhuizen die met de bouwkunde-leraren S. Bloem hof en J. de Graaf alle plannen had beoordeeld vond het gemiddelde resul taat van een redeljik nivo. Er waren duidelijke uitschieters naar bedde kan ten. De heer Zijlstra legde er de na druk op dat de tekening inzicht moet geven aan de klant hoe de plannen maker zich een en ander heeft voorge steld. Daarom moeten tekeningen dui delijkheid en zorgvuldigheid uitstralen. zoals verbetering van woon- en leefkli maat, gaat nauwelijks meer enige wer vende werking uit. Overplaatsing van (semi(overheidsbedrijven kan ook posi tief werken. De 43-jarige onderhoudsmonteur P.B. uit Arnhem is gistermiddag aangere den door de 23-jarige motorrijder D.B. uit Stroobosch (gemeente Grootegast). Het gebeurde allemaal om ongeveer half zes, toen een file automobielen stond te wachten tot de brug over het Prinses Margrietkanaal weer dicht zou gaan! I Het adres voor ECHTE FRIESE DROGE WORST en HARD DROOG SPEK. DINSDAGS: WOENSDAGS: Tevens: verse KIP NASI - BAMI, KOOK, en LEVERWORST Nauwe Noorderhorne 1 Sneek Telefoon 05150-2453 Zaterdags 4 uur gesloten. De tollekte voor het Rode Kruis heeft in IJlst 1751,opgebracth. Dat is ongeveer 400,meer dan vorig jaar. Er werd bij de prijsuitreiking gewezen op de onderwijskundige waarde van zo’n opdracht. Men heeft gelegenheid het beste van wat men weet en kan te geven. Het „worstelen met de ma terie” zal het inzicht verbreden en verdiepen. Jonge mensen moeten daar toe uitgenodigd worden. De bedrijvigheid in Friesland is vrij sterk over de provincie verspreid. Dit heeft tot gevolg dat zich weinig zelf standige groeikracht ontwikkelt. Vrij algemeen wordt dit spreidingspatroon dan ook minder gunstig ervaren. Friesland zal waarschijnlijk weinig merken van de stimulering van de groeipool Groningen-Delfzijl-Eemsha- ven. Friesland zal voorlopig niet op een sterke zelfstandige ekonomische ontwikkeling kunnen rekenen en ook niet op een afgeleide op grond van ekonomische groei elders. Daarom zal het stimuleringsbeleid voorlopig niet gestapt moeten worden. RANGORDE Men blijft van mening dat de rangor de van voorzieningencentra (deze is tijdens de inspraakprocedure Wonen nogal aangevallen) voor zowel de kon- sument als de aanbieder het beste is. De grotere centra zijn voor een groter gebied van belang met inbegrip van de daarin gelegen kleinere centra met hun meer beperkte voorzieningen-appa- raat. Daarmee hangt uiteindelijk auto matisch samen dat een deel van de woningbouw gericht wordt op de plaat sen die voor de ontwikkeling van Friesland van het grootste belang wor den geacht: Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. De plannen om veilige fietsroutes bin nen de steden aan te leggen, heeft in een aantal gemeenten aanvankelijk nogal op verzet gestuit bij de winke liers die meenden dat hun verkoop mogelijkheden hierdoor zouden worden beperkt. In vele gevallen is men hier op teruggekomen nu blijkt dat het ge makkelijk toegankelijk worden voor fietsers de omzet eerder doet stijgen dan dalen. Dit hangt samen met het feit dat voor het doen van inkopen in toenemende mate van de fiets gebruik wordt gemaakt. Zij die per auto inko pen doen kiezen bij voorkeur de buiten de binnensteden gelegen centra waar meer parkeermogelijkheden; zijn en die men minder door ander verkeer gehin derd kan bereiken. Ze zoeken het tegenwoordig maar hoog in de Sneker binnenstad. Bij het Amicitia Theater staan regelmatig kraanwagens om de lasten ver boven de huizenzee te tillen. De vaste bezoekers van de Eierbrug zullen in de toekomst het dagelijks verzetje missen. Donderdag speelde een en an der zich pal voor hun neus“af. De Friesland Bank schakelt van c.v. over op air-conditioning en daarvoor werd een ketel met een gewicht van ruim een ton naar boven gehesen. Het karwei was bijzonder vlot ge klaard. De mannen van de firma G. Sikma en Zn. konden weer verder met de arbeid. (Foto Studio Ger Dijs). plaats vinden in het konsept-streekplan. Als dat laatste goedgekeurd is en daarmee verheven tot beleidsstuk (na de inspraakproceduren en de behandeling in de Friese statenvergadering) is er een instrument verkre- PRESTATTE Direkteuir van gemeentewerken, de heer F. van der Wal, feliciteerde de her Kaspersma eveneens. Daar hij zelf ook bij de brandweer heeft geze ten, wist de heer Van der Wal waar hij over sprak toen hij het een pres tatie noemde dat de boerderij van Douwe de Jong bij Nïjhuizum twee maal voor afbnanden gespaard, was gebleven. De betreffende boerderij ligt vier kilometer het land in, een goede togangsweg was er niet. Desondanks Slaagde de Heger Brandweer beide ke nen dat er branld uitbrak erin de boer derij te behouden. De heer Kaspersma tenslotte bedank te de aanwezigen (de brandweerploeg van Heeg) en hij was van mening dat dt medaille de kroon op zijn werk is. Verder Wist hij nog te vertellen dat >,berou en brandweer altyd to let kom- me. Je skreppe en skoure om op tiild to wêzen, mar je binne altyd to let”. Je kunt er nooit voor de brand zijn. Het mooiste van zijn brandweerwerk vond hij altijd het moment dat .er wa ter werd gegeven en er ook werkelijk VOLDOENDE WEGEN Voor de situering, vormgeving materiaalkeuze bij het plaatsen nieuwe bedrijfsgebouwen moeten stren ge richtlijnen gelden, waarbij aanslui ting dient te worden gezocht bij ruim telijke strukturen. Als bestaande en verlaten bedrijven om kultuurhistori- sche of landschappelijke redenen niet gehandhaafd behoeven te worden, die nen ze te worden afgebroken, De plaatskeuzemogelijkheden voor zogehe ten intensieve veehouderijbedrijven moeten duidelijk worden beperkt. Het is raadzaam, aldus de werkgroep, om oip provinciaal niveau enkele duidelijk begrensde gebieden aan te wijzen waar de tuinbouw tot ontwikkeling zou mogen komen. Bebouwing ten behoeve van nijverheid en dienste is in het algemee in het landelijk gebied niet op zijn plaats. Om verzekerd te zijn van een goede aan- en afvoer dient in Friesland een hoofdverbindingenstruktuur van een goed niveau aanwezig te zijn. In dat net zijn de verbindingen tussen de centra in Friesland "an belang, maar ook met die daarbuiten. In beginsel zijn in onze provincie voldoende wegen aanwezig. Gestreefd moet worden naar de verdubbeling van de bestaande be langrijkste wegen. Nieuwe aanleggen heeft weinig zin. Onder meer dient de weg Leeuwarden-Sneek verbeterd te worden. De belangrijkste knelpunten voor het waterverkeer dienen aange pakt te worden. water kwam. Vertjer heeft de heer Kaïspersma een paar keer loos alarm gehad. Toch is men die keren nooit uitgerukt, doodeenvoudig omdat de brandmeester het zaakje niet vertrouw de, en eerst inlichtingen inwon of het alarm gerechtvaardigd was. In gebieden waar aan de agrarische bedrijfsvoering belemmeringen worden opgelegd ten behoeve van beheer van natuur en landschap, mogen de boe ren geen financieel nadeel ondervin- de voorzover ze uitgaan boven de normale beperkingen die in andere ge bieden agrariërs worden opgelegd, net zoals dat het geval is met degenen die direkt financieel belang hebben bij andere funkties van het landelijk ge bied. In het streekplan Friesland zul len de planologische uitgangspunten voor ruilverkavelingen in hoofdlijnen moeten worden vastgelegd. Voor elke ruilverkaveling zullen ze verder die nen te worden uitgewerkt. Zaterdagmiddag heeft een 23-jarige man, J.R.O. zander vaste woon- of ver blijfplaats, ontuchtige handelingen ge pleegd met een elf-jarige jongen uit Sneek. De man is door de rijkspolitie van Gaastertand opgepakt en voorlo pig in hechtenis genomen. Hij wordt waarschijnlijk voorgeleid. Om een optimaal rendement te ver krijgen zal er een sterke konsentratie van bedrijvigheid op een beperkt aan tal plaatsen moeten komen, waar rond om een arbeidsmarkt zach ontwikkelt met een ruim geschakeerd aanbod. Dat betekent handhaving van het sy steem van groeikernen. Alle soorten bedrijven kunnen zich gaan vestigen in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek; voor een zevental andere plaatsen komen alleen de bedrijven van lokaal en regionaal niveau in aan merking. De rest van de kernen in Friesland is, zo vindt men, alleen ge schikt voor lokale bedrijven. Drachten, Heerenveen en Sneek kunnen wat be treft de dienstensektor plaats bieden aan bedrijven van lokaal en regionaal belang. Leeuwarden mag daarbij ook het inter- en het „gewone” nationaal niveau hebben. De overige kernen heb ben weer alleen belang bij lokaal ni veau. In de „Driuicpolle” werd vrijdag weer een jubilaris bejubeld van de verzekeringsmaatschappij Woudsend 1816. Vijf en twintig jaar in dienst was de heer A. (van Auke) de Jongh, chef auto-afdeling en sinds vorig jaar tevens assistent van de direktie voor algemene- en personeelszaken. De heer De Jongh is Jflf jaar en begint uiterlijk steeds •meer te lijken op zijn vader, die ook tientallen jaren bij „Woudsend” werkte. En die konstatering was van direk- teur A. H. Tromp, die voor de jubïleumtoespraak zorgde en de jubilaris typeerde als een „binnenvetter”, die de oaken die hem beroeren eerst innerlijk verwerkt en daarna met voorstellen komt waarmee de direktie meestal goed wit de voeten kan. De Jongh is van vele markten thuis, vervult en vervulde een skala van funkties en kwijt zich bizonder goed van die veelomvattende taak. Namens de maatschappij bood de heer Tromp mevrouiv De Jongh bloemen aan, de direktie-assistent kreeg de bekende env eloppe-met-inhoud en namens het direktieteam was er nog een dia-projektiescherm. Een bloemstuk voor mevrouw De Jongh werd ook aangedragen door de heer L. Vissers, die dat namens het personeel deed. Tuin- en ander hobby gereedschap, plus nog meer apparatuur voor het projekteren van dia’s mocht het echtpaar op het toneel (zie foto van Studio Ger Dijs) in ontvangst nemen. Ter ere van de jubilaris was de vlag in top gehesen op het gebouw van „Woudsend” en vrijdagmiddag werd de familie De Jong namens de maatschappij een diner aangeboden in hotel Gaasterland te Rijs. Voor de leerlingen van de drie hoogste klassen van de CMTS te Sneek is het kursusjaar *75-’76 afgelopen. Voor de 2de klassers eindigde dit donderdag met het uitreiken van de prijzen verbonden aan de traditione le tekenprijsvraag-opgave. Dit jaar moest een kleedgelegenheid met kan- tineruimte volgens verstrekte situatie en enige gegevens worden ontwor- teken-technisch het geheel verant- Jn die file stand ook een toeringcar, ■waarin P.B. zat. De man had hoge nood en ktom uit de bus om daar wat aan te doen, Hij liep voor de bus langs en wilde de andere weghelft oversteken. Qp dat moment werd hij geraakt door de motorrijder, die, ko mende uit d!e richting Sneek, de file inhaalde om Zich bij de brug op te stellen. De voetganger liep knieletsel op, dat gezien de toedracht van het ongeluk, nogal meeviel. De motorrij der Heef ongedeerd; zijn voertuig werd enigszins beschadigd, maar hij ton zijn weg naar huis vervolgen. Ullllillllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllli ïïllIllIlllllIlllIlllllIllIllllllIlIlIllllllllllllllllTÏ GEHUWDE VROUWEN De samenstellers van de nota ver wachten dat in de kamende jaren de werkgelegenheid in de landbouw en nijverheid geleidelijk zal afnemen. De dienstensektor zal niet voor voldoende kompensatie kunnen zorgen; bepaalde takken wel, maar andere weer niet. Er zal een steeds groter verschil ont staan tussen de kwaliteit van het ar beidsaanbod en de kwaliteit van de werkgelegenheid met als gevolg een vertrek van de hoger opgeleiden naar andere provincies of het gaan verrich ten van werk door deze groep dat la ger gekwalificeerd is, De mogelijkhe den voor gehuwde vrouwen die aan het arbeidsproces willen deelnemen, zijn maar beperkt aanwezig. Het is tenslot te de vraag of men er in zal slagen de inkomensachterstand die Friesland heeft ten opzichte van het westen van het land in te kunnen lopen. Een stimuleringsbeleid voor Friesland kan volgens de werkgroep dan ook be slist niet gemist worden, waarbij wel bepaalde aanpassingen zullen moeten - plaatsvinden. Zo behoeven er niet ail te veel welzijnsvoorzieningen meer te komen; er is al een voorsprong ten op zichte van de rest van Nederland. De wegverbindingen kunnen worden verbe' terd, waarbij gedacht wordt aan het maken van vierstrookverbingen van bestaande wegen en de aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Lelystad-Heeren- veen-Drachten-Groningen. De direkte stimuleringsmaatregieten voor bedrijven moeten op hun regionale effekten wor den bekeken. Voor Friesland zou het zinvol zijn, aldus de werkgroep, dat meer dan in het verleden het aksent gelegd wordt op financilëe steun aan zich vestigende dan wel uitbreidende verheidssektor en de landbouw hebben belicht, sluit af met een zogeheten planverkenning. In dit deel van het PPD-diskussiestuk van de PPD krijgen vooral de ekonomische processen in Friesland de aandacht. Een aantal zaken wordeu aangedragen waaruit in de toekomst een keuze moet worden gemaakt. Datgene waar de voorkeur naar uitgaat, zal uiteindelijk een plaats vinden in het konsept-streekplan. Als dat laatste goedgekeurd De ekonomie in Friesland staat niet op zichzelf. De invloeden van wat er in ons land gebeurt, van wat er in Den Haag of in EEG-verband beslist wordt, zijn duidelijk te merken. Van provinciewege wordt de algemene eko nomische ontwikkelingen in feite wei nig invloed uitgeoefend. Eigenlijk kan het provinciaal bestuur alleen maar (nagaan of ook in Friesland de midde len van bestaan zich zo ontwikkelen dat een ieder die daarvan afhankelijk is, bestaanszekerheid heeft. Verder kan „Leeuwarden” zorgdragen dat de ruimtelijke omstandigheden, waaron der de ekonomie zich ontwikkeld, gun stig zijn, en aandacht schenken aan de konsekwenties die de ekonomische ont wikkelingen zullen hebben voor be paalde aspekten voor het woon- en leefklimaat en voor natuur en land schap. De heer E. Westerhof, kommandant van Woudsend en Heeg, had uitgere kend dat men in de jaren na de oor log 35 maal was uitgjerüikt. Zes maal ■was een boerderij kompleet afge- hrandi, maar nog vaker had men een 'boerderij kunnen, behouden. De heer D. Nauta, jarenlang de werkgever van de jubilaris, en die opvolger van de heer Kaspersma, bracht gjelukwensen over namens het bedrijf. „As ien him fortsj'inne hat dan binne jo dat wol”, zei hij, döetend op de medaille, De heer Nlauta bood een fototoestel aan, en mevrouw Kaspersma kreeg bloe men. Ten aanzien van het landelijk gebied wordt gesteld dat men het juist vindt de verschillende funkties, zoals wo nen, werken, rekreëren, natuur en landschap en verkeer en transport, van elkaar ruimtelijk te scheiden. De tendens naar bedrijflsvergroting zal voorlopig nog wel niet afnemen en dat zal met zich meebrengen dat er nieu we vormen van bedrijfsgebouwen zul len ontstaan, die niet altijd overeen komen met wat men zich van een fraai landschap voorstelt. Het is nood zakelijk om te komen tot een doelge richte inventarisatie en waardering van natuur en landschap en inzicht in de gevolgen van de diverse vormen van ruimtegebruik voor de aanwezige kwaliteiten van natuurwetenschappelij ke, kultuurhistorische en landschappe lijke aard. pen, waarbij vooraf konstruktief en woord moest worden uitgewerkt. De prijzen gingen, in de vorm van waardebonnen, naar: ie prijs 75 punten T. W. Zijlstra Heeg; 2e prijs 74 punten J. Bosma Sneek; 3e prijs 73 punten H. L. v.d. Zee Harlingen; 4e prijs 72 punten T. J. Zijlstra Joure. Een eervolle vermelding was er voor E. Osinga, Woudsend. De heer Kaspersma was verheugd over de verbeteringen die het branJ- weermateriaal in de loop der tijden heeft ondergaan, en ook over de cen trale alarmering. „Hwant earlik is earlik: je hawwe de saek altyd op’e noed, hwant it moat foarinoar wêze. De léste tiid wiehe de minsken yn’e wykeinen faek fuort, en dan haw ik wolris tocht: jou moat ik se berikke as der hwat bart. Mar nou, mei dy piepers, en nou’t it oer Snits giet, is dat allegearre folie better.” o J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 3