UW BOOT HELLINGEN? SNEKER WILLEM NIJDAM BESTE L-RUITER H'VEEN DRUKKER evt. bekend met offset. Tenniskampioenschappen Sneek op video opgenomen B. en w. gaat maatregelen tegen vervuiling wal nemen I BURGERLIJKE STAND SNEEK H. DOEVENDANS B.V. Waterpomp naast Martinikerk wordt opgeknapt Bonds Jachtwerf JOH. VAN DER MEULEN EN ZN. Wie zit zonder zijn enveloppe met inhoud? Gemeenten underut, doarpsbilang oerein MGC Sneek blijft op eerste plaats via zege op selektie Gasselte BURGERLIJKE STAND WYMBRITSERADEEL Stukje moderne zelfopvoeding met klassiek tintje op schoolfuif D.D. Tweede team zorgenkindje 1 vdm c v Sollicitaties Singel 11-17 - Sneek - Telefoon 05150-4233 E iïlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l .iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiinniiiinimiiiiiiiiiiiinin braderie Pagina 5 NIEUWSBLAD S N E E KE R Maandag 14 juni 1976 fl Van 5 11 juni. A a Van 5-6 t.e.m. 11-6 1976. van Maaike en ward. Woudvaartkade 19 - Sneek Telefoon 05150-3078 len. Willem Nijdam op Lisander van poorters uit - het Noorden des Lands, bovendien gaven de NCRV springtrofee acte de présence. pedijk en Tetje Ostnga te Westhem. Gehuwd: Geen. Vijf pluspunten waarom u dit bij Jachtwerf Joh. v. d. Meulen en Zn. gaat of laat doen: Moderne hogedruk spuit tot 90 atm. Uw boot wordt door onze vakmensen schoon- gespoten. Uw boot na deze behandeling gereed om te teren. Teren kan ook door ons worden gedaan. Al het benodigde materiaal op werf aanwezig. Billijke tarieven. juli als Geboren: Fokke zv Ruurd Freerk Hoe- kema en Agatha Maria Witteveen te Woudsend; Walter zv Johannes Theo doru's Eijgel en Wicherdina Geertrui- da Lanjouw te Oppenhuizen; Sietske Uilkjen, dv Marten Anne de Boer en Uilkjen Sijbesma te Scharnegoutum; Tjitte Pier zv Broer Pieter Bouwe Op- Aan ons bedrijf is plaats voor een Overleden: Johanna Diederika Kempe naar 9 jaar te Ysbrechtum. om een Deze startte Op verzoek van een bewoner besloot het kollege maatregelen te nemen te gen de hinder van boten en afval op de wal achter de Partuurstraat. Een verbetering van de wal is in de ge- Haye de Boer van Tally Ho wist op Dijksland een zevende plaats te ver overen bij het M-Z springconcours voor ponies. Jaap Baerveldt, eveneens van oene fan snits deuren en ramen gesloten om te voorkomen dat haar manlief hetzelfde lot treft als mij. Hij is momenteel voor zijn doen bijzonder veel in de tuin aan te treffen. werd gehouden in het Thialf sta- “i uit alle delen aantal kombinaties Voor het dames enkelspel is echter maar door 8 dames ingeschreven; In verband met de jaarlijkse school fuif gaven donderdag- en vrijdagavond in de rijksscholengemeenschap een aantal eindeksamenkandidaten een ka- baretvoorstelling onder de titel „Zeg dat wel”. Ondanks de korte voorbe reidingstijd is men erin geslaagd de aanwezigen aan het denken te zetten, hetgeen duidelijk aan het publiek was te merken. Een voorbeeld: een jongen en een meisje voeren een gesprek en steeds meer praten ze langs mekaar heen. De voorstelling was helemaal in han- ringa-Boersma 46 26, A. Barend- sen-A. v. d. Zee-Metz-Noll 06 16, EINDSTAND 04 in het voordeel van T.C. ’t Beldse. Aan de aktiegroep Oosterdijk is toe stemming verleend om tijdens de Sneekweek in die straat een brade rie te organiseren. Het provinciaal elektriciteitsbedrijf is opgedragen de openbare verlichting in de nieuw bouwwijken Tinga-Duinterpen en De Zwette aan te brengen. De werk groep jeugdtoerisme heeft toestem ming gekregen om het gebouw van de Meester Visserschool aan de Oude Koemarkt in de periode van 31 tot 14 augustus te gebruiken sleep-in. VERLIES DAMES NOMI De dames van het tweede team van LTC NOMI kregen voor hun laatste wedstrijd T.C. ’t Beflidse uit St. An na Parochie op bezoek. Zouden de NOMI-dames winst boeken dan ein digde men op de 3e plaats. Bij ver lies zou het een vierde plaats worden. De NOMI-dames bleken evenwel niet tegen de bezoeksters opgewas sen en eindigden hierdoor op de 4e plaats. De uitslagen waren hier als volgt: G. v. Bentum-F. Verwer-Metz- Noll 16 46, A. Barendsen-A. v. d. Zee-Wieringa-Boersma 57 62 2—6, G. v. Bentum-F. Verwer-Wie- Aangezien de agenda voor de eerstko mende raadsvergadering overvol is, zal deze bijeekomst niet zoals gebrui kelijk om half acht, maar om vier uur ’s middags beginnen. Plaats van handeling: de raadszaal in het stad huis. Deze vergadering wondt op 29 ju ni gehouden. waaronder 4 jeugdleden. Mejuffrouw J. Kuipers, titelhoudster bij de dames, zal hier nog een zware dobber krijgen, Vooral tegen de jeugdige dames J. Bot- tema en R. Bottema. Tally Ho rijdend op Charmant, sleep te in de L klasse bij de kategorie B en C ponies een vijfde plaats in de wacht. Het nadeel van het mooie weer in deze tijd van het jaar, is dat je zo snel verkouden bent. Het is in huis soms om te stikken van de hitte. Het dames dubbelspel is in drie poules (van 5) ingedeeld. De dames hebben hierdoor het voordeel dat per poule 4 wedstrijden worden gespeeld. De poule- winnaars spelen tegen elkaar in de fi nale om de hoogste eer. Hier verde digen de dames Kuipers/Eldering de titel. Het herendubbel mag er zijn. Spijtig is het dat de titelhouders geen koppel meer konden vormen. Afge wacht moet worden wie het gaan ma ken. Waarschijnlijk hebben hier de he ren jeugdleden een kans. Bij het dressuurrijden behaalde mejuf frouw Vrolijk in ring vijf een vierde plaats. Caspar Lampe en Ate Sy- brandy, beiden van de Waterpoorters en rijdend op respektievelijk Mare en Norman, sleepten in ring drie de eer ste en de tweede plaats in de wacht. Ik weet niet of u het gelezen hebt, maar een aantal verenigingen van Dorpsbelang gaan de krachten bun delen om gezamenlijk de plannen van G.S. voor wat betreft de herindeling te bestrijden. Een lofwaardig streven, de vraag is echter of het veel effekt zal sorteren. Het is weer hetzelfde eigen ikje dat voorop staat net als dat het geval was toen de plannen om Friesland te laten verdwijnen in Den Haag ter tafel kwamen. „Frys- l&n fordwine nea” zag je overal aangeplakt; nu is het „üs gemeenten fan de kaertgekkepraet”. Het is duidelijk dat de FNP gedeputeerde staten niet ziet zitten. Ze worden daar maar even voor gek uitgeschol den. Rancune, dat is de oorzaak. Ze hadden immers in 197Jf gerekend op een zetel in g.s. en dat werd door het CDA. voorkomen. Als het de FNP-ers echter wel gelukt was, dan was deze sticker, plakker noemen ze haar in het Fries, nooit uitgegeven en hadden üs Fryske Folksfreonen falikant ach ter de plannen gestaan. Het kan ver keren, zei Bredero eens. Oene jan Snits. '■.fs De waterpomp naast de Martinikerk in Sneek zal worden opgeknapt. Dit hebben burgemeester en wethouders van Sneek vorige week besloten. De beplanting rond de pomp is al ver plaatst. Er komt een stukje bestra ting en het muurtje voor de pomp wordt weggebroken. Achter de bestra ting komen een ligusterhegje en enige leilinden. Verder zal er een bankje worden geplaatst. De dames van het le team verloren ook hun thuiswedstrijd tegen Bonte- koe 3 uit Leeuwarden. Dit was de tweede nederlaag die de Sneker da mes moesten inkasseren. Dinsdag moet ook in deze le klasse (distrikt Noord) de laatste wedstrijd worden gespeeld. Een klein kansje op de tweede plaats is nog aanwezig, maar dan moet wel van Boatekoe 2 in Leeuwarden wor den gewonnen. Tegen Bontekoe 3 ging NOMI 1 echter thuis met 31 ten onder. Hier waren de set standen mevrouw StalUnga-Kroon-Kwast-Boer- sma 13 36, mevrouw Zondervan- Bijlsma-Dhamen-Kramer 61 62, mevrouw Stallinga-Kroon - Dhamen- Kramer 16 46, mevrouw Zonder- van-Bijlsma-Kwast-Boersma 57 67, Als de gemeenteraad er mee akkoord gaat zal het politiebureau in Sneek de beschikking krijgen over een tweede bedieningspaneel op de meldtafel. Kos ten f 8.100,—. Deze meldtafel vormt het knooppunt van de verbindingen van het korps. Verder zal worden voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor het maken van een plan - voor de bouw van een nieuw pension- 66 jaar wv Reinholt Banse, van Bols- tehuis „Cruycebroedershof”. De inschrijvingen bij de heren voor het enkelspel worden steeds groter. Er hebben zich inmiddels de:tig heren voor dat cnderdeel aangemeld. Vol gens de verwachtingen zal titelverde diger Kuiper het niet bijzonder moeilijk krijgen en waarschijnlijk zijn titel wel prolongeren. Tenzij D. Schaap of W. Zancfetra in zo’n blakende vorm zou den verkeren, dat één van beiden een spaak in het wiel zou steken, meentelijke planning op genomen. Op verzoek van de Milieuraad zullen de kosten voor het maken van een aan tal lessen over voorjaarsplanten wor den vergoed. Deze lessen zijn ge maakt onder auspiciën van deze raad. Donderdagavond wordt in het Diels- hüs te Wommels een aktie-vergade- ring gehouden met het doel te komen tot een bundeling van krachten van dorpsbelangen die tegen de gemeente lijke herindeling zijn. Daarvoor zijn die besturen dan ook uitgenodigd. Dit onder het motto: „Gemeenten ünder- üt, doarpsbdlangen oerein”. Tijdens de aktie-vergadering geeft de heer L. Meekma uit Ferwerd, waarnemend voorzitter van het Komité Handhaving Zelfstandigheid Ferwerderadeel, een uiteenzetting over hoe dat komité is samengesteld en opereert. Verder zal de heer Meekma mogelijkheden aan dragen tot vorming van een Provinci aal Frysk Komité en mogelijkheden tot verdere aktie. Kommentaar op de herindeliingspiannen wordt geleverd door de heer S. Andringa uit Ooster- bierum, raadslid van de gemeente Barradeel. De initiatiefnemers voor de ze vergadering zijn W, Boonstra uit Folsgare, mevrouw Zwaagstra uit Hen- naard en F. Zuidema uit Ferwerd. Overleden: Wiebe Wiersma 50 jaar ev Anna Wilhelmina Jacoba Nieuwen huis; Arma Johanna Weirna 65 jaar wv Bouwe yan den Berg; Elise Bertus van Kalsbeok 89 jaar ev Hittje Fol- kertsma, van Gaast; Sies Visser 81 jaar wv Baukjen Strikwerda, van Bolsward; Annigje Boonstra 99 jaar wv Gerrit van den Broek van Mak- kum; Gerben Zwerver 44 jaar wv Hijl- kje Reinstra, van Koudum; Jacobus Johannes Hubert 67 jaar ev Hendrika Gerarda Buijs, van Rutten; Tamme Spijkerman 57 jaar ev Johanna Mei- nema; Steven de Bruin 70 jaar ev Geertje Okkema; Wilhelmina Adipati In IJlst trok de gezamenlijke uitvoering van de muziekvereniging Concordia en de volksdansgroep vrijdag veel belangstelling. Een en ander vond plaats in de weinig kultureie omgeving van een deel van de houtop- slagpiaats van S. O. de Vries. Beide kompagnons in het konsert traden afzonderlijk op. Concordia speelde verschillende muziekwerken, terwijl de Volksdansgroep enkele authentieke dansen ten tonele bracht. Op de foto de dames in aktie. Aangezien er geen heren lid zijn, dansten de dames met de dames. Het onder scheid werd gemaakt door de rokken. In de effen rokken de „heren”; in de rokken met opdruk de dames. (Foto Studio Ger Dijs). den van de leerlingen. De teksten zo wel als de muziek waren door henzelf gemaakt en werden door henzelf uit gevoerd. Algemeen koördinator was Bas die Vries. Resumerend kan wor den gezegd dat de leerlingen erin ge slaagd zijn een stukje moderne zelf opvoeding te brengen waaraan een klassiek tintje zat. De rest van de avond werd donderdag gevuld met een optreden van de Volendamse forma tie Jen Rog en vrijdag met muziek van de J. Rock Revival Band uit Jou- re. In dezelfde L klasse werd mejuf frouw I. Vrolijk op June van de Wa terpoorters negende. Bij het M sprin gen veroverde Inge de Vrij op Frits, m de Waterpoorters, een vierde plaats. Bij de Z ruitens, bleek ruiters op Lelege de beste. Hij werd gevolgd door Jan Bouwman op Niebeck en Jan Burema op Hortense. veroverde Inge de Vrij op Frits, Elisabeth eveneens van Schultze; Annie dv Bart Jan Hoekstra en --1 de landelijke rijvereniging De Water- Sneek is zaterdag eerste geworden bij het L springen over een klassiek parcours. Het concours dion te Heerenveen. De deelnemende ruiters kwamen van Moorden des Lands, bovendien gaven een s.. van Door deze nieuwe overwinning kon Sneek 1 de voorsprong van 3 punten vasthouden hetgeen belangrijk is aan gezien men beide konkurrenten Bols ward en Ruinen nog op bezoek krijgt. In de tweede klasse stevent Bolsward 2 recht op een kampioenschap af ter wijl zich aan de staart grote proble men voordoen voor Sneek 2 dat op nieuw verloor, ’t Thuisspelende Norg 1 bleek te sterk voor Sneek dat boven dien met één speler minder moent aantreden. Het is dan ook niet ver wonderlijk dat Norg met de maksi- male cijfers (80) wist te winnen. Louis Westhof sipeelde een redelijk goe de wedstrijd en eindigde met een to taal van 132 terwijl Richard Veld- wiesch tegenviel met zijn totaal 138. Henk Bos tenslotte kon geen vat krij gen op die baan en kwam niet verder dan het aanzienlijke totaal van 193. De enige mogelijkheid voor Sneek 2 om in de tweede klasse te blijven ligt in de wedstrijd van volgende week tegen Appelscha 4 die kost wat kost gewon nen moet worden. Rood-zwart beursje m. inhoud Geeuw- kade 21, gouden ketting met hanger, Galigastraat 12, schooltas bureau van politie, bruine beurs met inhoud Meij er Horseweg 33, zwarte portefeuille met inhoud Brattiniga Perk 18, bruine portefeuille bureau van politie, zwar te huishoudbeurs met inhoud, J. Dik- hoff Nauwe Burgstraat 2, lichtblauwe linnen tas met beurs met inhoud Rose ma Kaatsland 160, 1 paar witte hand schoenen bureau van politie, gouden kinderring R. de Jonge Rijperahem- straat 48, hondenriem met penning bu reau van politie, 2 witte kussenslopen m. blauwe bloemen, B. Zoethout Klein zend 85b, zwarte heren beurs met in houd Pranger Oudega, gekleurd lede ren tas met inhoud (beurs) J. Hout- sma De Finne 26 Ysbrechtum, tas met sportkleding Van der Land Pr. Mauritisstnaat 23, dames polshorloge doublé Dijkstra Piékezijlstraat 56, kof fertje met visserij-benodigdheden P. Hermans, Boeierstraat 6, klein bruin/ wit hondje asiel, gouden armbandje met inskriptie Poiesz bakkerij Hoog- end, rood trainings jack Marra Furme- russtaat 99, bruin gespikkelde duitse staander asiel, spijkerjack bureau van politie, autosleutels Boekhandel Baar- da Grootzand, hondepenning Stikker Furmerusstraat 130, zonnebril In groen etui Oppenhulizen Dr. Kuyperiaan. 16, zakmes en bromfiets verzekerings plaat Harkema Dr. Wumkesstraat 23, groene etui met sleutels bureau van politie, damescentuur (zwart/oranje) A. J. van der Koot Morrahemstraat 49; veneloppe m. inhoud, Balt Stations straat 44, groene portefeuille met in houd Spar Noorderhoek, zwart kater tje Versteeg Eenheid 3. Bij het Parijs springconcours voor M en Z ponieruiters wist Romke Dijkstra op Blixem zich te verzeke ren van een derde plaats. Haye de Boer bezette de vijfde plaats, en Sjoerd Lycklema op Catharina van Tally Ho, legde beslag op de zesde plaats. Verder is machtiging verleend voor het seizoen 1976-1977 weer kultureie agenda uit te geven, achtste agenda, (het initiatief in 1968), zal weer worden verzorgd door de Culturele Raad met medewer king van het gemeentebestuur. In de komende jaren zullen geen verschil lende jaarverslagen van de afzonder- iüjke gemeentediensten verschijnen. Men wil nu één jaarverslag samenstei- Het dressuurrijden voor ponyruiters leverde een eerste plaats in ring 1 op voor Nienke Dijkstra van ’t Haske. Rinke en Romke Dijkstra, eveneens van ’t Haske, belandden in ring 2 en 6 op de vijfde en de derde plaats. Romke Dijkstra kwam uit als M rui ter, zijn broer en zuis als L ruiter en -amazone. De jeugd is trouwens dit jaar. toch sterk vertegenwoordigd. Het is te hopen dat zo zoetjesaan eens wat jeugdleden gaan doorbreken, zodat het Sneker tennis voor vergrijzing behoed kan worden. Bij het gemengd dubbel zijn evenzo verschillende kanshebbers. Het echt paar Berg, dat jaren achtereen de ti tel behaalde, kon vorig jaar door om standigheden niet deelnemen. Nu is men echter weer van de partij. Er zijn echter meer koppels die een kans maken. Wat te denken b.v. van het koppel Zandstra/Eldering of Schaap/ Kuipers of Smit/Bottema? Spanning genoeg! Er is reeds een aantal wedstrijden ge speeld en volgens verwachting verlo pen. Maandag wordt echter volop deelgenomen aan de strijd om het Sneker Tennis kampioenschap. Vrijdag worden de finale partijen gespeeld. Dit gebeurd op het tennispark Zuider- sportpark. Akkomodatie voor toeschou wers is genoeg aanwezig. Iedereen is van harte welkom. Ondertrouwd: Krishnapersad Rewti 25 jaar en Frootje Reitsma 20 jaar; Adri- anus Alex Joseph Bahkuizen 19 jaar en Elisabeth Meijer 20 jaar; Jannes Andries Hofstra 25 jaar en Nijdam 21 jaar; Hendrik Lier 21 jaar en Hilda Christina Alexander 22 jaar. Daarom worden de ramen tegen el kaar open gegooid, de deuren uit hun normale stand gehaald en hup, de tocht trekt je weer om de benen. En als er dan ook nog eens een stel vlie gen door de kamer zwermen, die je konstant uit je knippertjje, je siësta, halen, dein is de boot helemaal aan. Want dan ga je, ondanks alle hitte, op jacht. Ik heb zo’n fraaie mepper gekocht voor 95 cent. Het ding heeft hippe kleuren en zwiept heerlijk, maar van dat laatste zijn de diertjes niet zo gecharmeerd. Vorige week vestigde ik mijn rekord. In vijf minu ten verhuisden twaalf van de vrije bedompte lucht naar de beslotenheid van het „jiskepantsje”Maar het ge volg was wel dat bij mij het zweet naar beneden gutste, zodat de vlie genmepper en een koud glas bier voor verkoeling moesten zorgen. En daar kan Oene nu eenmaal niet tegen. Prompt werd ik verkouden. Ik ben daar niet blij mee, en de buurvrouw helemaal niet, want aangezien die mijn lijf- en linnengoed himmelt, ziet ze zich geplaatst voor stapels zak doeken. Zij houdt nu angstvallig alle Gisteren heeft het eerste team van de MGC Sneek met 8—0 gewonnen van Gasselte 1 waardoor zfl haar voorsprong in het klassement wist te behouden. In wat vooraf als een lasti ge wedstrijd werd beschouwd ging Sneek 1 toch op vry eenvoudige wij ze op de overwinning af. Op de slechte baan kwamen de Snekers zeer goed uit de voeten met uitzondering van Tjeerd Hoekstra die met zijn totaal van 136 ver beneden peil bleef. Dit werd echter ruimschoots gekompen- seerd door de anderen waarvan Piet 4 Bruinsma de beste bleek met een to taal van 116. Ook Frans Postma en Cor IJsselstein speelden uitstekend en sloegen respektievelijk 118 en 119. Werd vorig jaar ter ere van de 40e Sneker Tenniskampioenschappen de nationale kampioen Loek Sanders uitgenodigd, bjj de 41e kampioen schappen zal getracht worden zoveel mogelijk partijen op video recor der vast te leggen. Dit om de deelnemers de unieke mogelijkheid te bieden zichzelf later in aktie te kunnen zien. Getrouwd: Alphonsuis Gerardus Maria Schipper 22 jaar en Afke Grietje Are- ma 25 jaar; Sjerp Gerrit Twijnstra 21 jaar en Martha Maria Damwijk 20 jaar; Dirk Hendrik Bos 27 jaar Grietje de Vries 21 jaar. Geboren: Gerrit zv Ane Koopmans en Wijbrigje Schuil, van Sint Nicolaasga; Anna Maria Michaëla dv Adrianus Cornells Johannes Kuijpers en Anna Maria Burger; Jitze zv Jetze Bonne Veldstra en Attje Joma; Johanna Renske Judith dv Klaas Langenak en Reniske Heida; Karolien Margaretha dv Frederilk Zwerver en Grietje Pruik- sma, van Workum; Mascha Petronella Odette dv Hendrik Fnanciscus Huber- tus Cranis en Jacob je Hillegonda Drost; Jom Sasker zv Francis Martin Woudstra en Niessden Bolhuis; Frans Gerrit zv Frans Heijnis en Petronella Johanna van der Baan; Daniël Berdrik zv Fel je Bolhuis en Feikje Vis ser, van Balk; Michael Ids zv Ids Osinga en Tjitske Jell ema; Sabine Ca tharina Jacoba dv Theodoruis Maria Wouters en van Ursula Hiltje Kuperus, van Idskenhuizen; Sietse van der Mei van de Tjonger- Martine Renske Simone dv Johannes T Mi edema en Annemieke Douma; Sij- brigje Jacoba dv Roelof Schotanus en Sijbrigje Imi Antonia Remerij, Workum.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 5