1 life**--- Ba Uitslagen o Pagina 7 NIEUWSBLAD S N E E KER Maandag 14 juni 1976 Sfe* Ils'8 - t I Ik i fel It Foaründer was Zaterdagsavonds Tj. Geveke WEDSTRIJD Berg Zaterdag. Flits: 1. M. -.1 oud verfhaal over de nog steeds duis tere herkomst van. de Sneker Pan ge vonden. van een avond kwam de de konkurrentie van Mantel, 5 .A. van O.K.-jollen:l. P. IEDEREEN WAS DE JARIGE K.Z.V.S. GUNSTIG GEZIND Sloeg vwee neer vui, keer verder te zeilen tot zijn grote schrik dat hij de Het feest begon vrijdagavond met een Hem was ook gebleken dat het KNWV receptie m da tuin Scheepvaart Museum, kwam een kado aanbieden voor het startschip. Een kompas, dat 1™. ffe-fe; Vele sprekers plaatsten zich achter de mikrofoon. De eerste die naar kwam, was de burgemeester vrijwel vlekkeloos. Er ging wel eens een bootje om, er werd wel eens te vroeg Regenboogklasse werd Harry Amster dam door Bertus ter Beek nadrukkelijk gewezen op het feit dat hij op het verkeerde moment gijpte in een boord- aan-boord-situatie. Harry was als eer ste gefinisht en zag zijn naam uit de uitslag geschrapt. Voorzitter Van der Zijpp spreekt de belangstellenden op het feest in „it F oar under” toe. Naast hem A. H. Tromp en W. J. M. van Oerle. meswedstrijden Regenbogen: 1. D. Hof, 2. T. Groenland, 3. A. Amsterdam, 4. mej. De Vries. Stern: L Doelens. Pampus: 1. mej. Van den Ouden, 2. under terecht. Ook het „aan- voerschip” de Toerist HI was charterd om als bar te fungeren. Van- Zondag af het terras kon men voor het eerst eenmans- in de historie licht in de i i van deze eeuw de rechter verschijnen in ver- Een beeld van de receptie in de tuin van Fries Scheepvaart Museum. Op het moment dat deze foto door studio Ger Dijs gemaakt werd, luisterden de bezoekers en het bestuur van de jubilerende zeilvereniging naar de voor zitter van het Friese (Koninklijke) zusje Oostergoo uit Grouw, Tj. Y. Kmgma Boltjes. Voor pne de de bestuurs- (penningmeester) en J. W. van der Zijpp (voorzitter). De heer A. H. Tromp is op deze foto niet zwhtbaai wist toch iedere en bemerkte toen ver keerde baan had gezeild, net als overi gens een groot aantal van zijn kolle- ga’s. Prompt ging hij op weg om de juiste route af te leggen en dat lever de hem uiteindelijk toch nog de derde prijs op. ma, 2. A. Polet. ife Zoals gezégd verliepen de wedstrijden ste spreker was die zei te hopen dat beide verenigingen Joustra, 8. E. F. Nierstrasz De Pampussen hadden het er zaterdag maar moeilijk mee. Een groot aantal kwam te vroeg aan de start, de 31. van Hennie Jongejans moet zelfs een slag naar de wal maken. Marten van den Ouden (306), Nol Bok (122) en Bennie de Jong (uiterst rechts) proberen het met klapperende zeilen te redden. Zaterdag. Flits: 1. M. Bosma Lem mer, 2. G. J. Abma Sneek, 3. A. D. Veenstra Sneek, 4. P. van Beijeren Leeuwarden. 12-voetsjol: 1. J. L. ten Berg, Zwolle, 2. D. ten Bloemendaal Sneek. Vaurien: 1. J. van der Steeg Leeuwarden, 3. S. J. van Wagtendonk Alkmaar, 3. M. Dijkstra Leeuwarden, 4. T. de Jorig Opmeer. Stern: 1. W. Na gel Diemen, 2. G. L. Kromhout van der Meer, 3. O. Verwer Sneek. Flying Junior: 1. R. A. van der Veen Leeu warden, 2. H. van der Kevie IJlst, 3. K. en D. Elzinga, 4. A. van der Haar Nijmegen. O.K.-jollen 1. Bakker Langweer, 2. P. Bodemeyer Heelsum, de voorzitter van de sma, 4. D. A. Veenstra, 5. A. R. van 3. H. v d Veen Dokkurm IOR: LH. de 6. G. Hendriksma en Mr. R. Mulder had voor bootvaarders een tocht tweemaal het een- opdrachten. Onder andere moest een Polet een v';- KZVS-jeugd in aktie; tje samengesteld, diepte gepeild, De KZVS heeft geen reden tot klagen over haar jubileumfeest, De weergoden waren de 125-jarige uitermate gunstig gezand. Ondanks alle Sombere voorspellingen van weerkoffiedikkijker Pelleboer scheen het zonndtje gjisteren weer volop en viel er geen drup water. Er stond een stevig windje, al moet gezegd worden dat Aeolus wat betreft de rich-i ting wel wat wispelturig was. De deelnemers aan die krachtmetingen waren door een en ander in een dermate vriendelijke stemming geko men dat er bijna niet geprotesteerd werd. Op een totaal van ruim 200 schepen werd over beide dagen maar tweemaal een formulier ingevuld en door de protestkommissie behandeld. konstateerde dat al heeft het er niet altijd op geleken, de KZVS toch een gezonde vereniging is 1 mens het g een envelop met inhoud aan. Drie zeeschouwen en een tjalk op weg naar de eerste boei Van ^k%na^.e^ ker (2071 de Trewis van J. Renema (lift) en de Vrouwe Antje van J. Westeihof (187) allen uit Sneek. Daai tussen de’TA 66, de Vrouwe Jo Anna, van Evert Steensma uit Balk. Op de achtergrond snijdt ee.n Regenboog, Anak Mas van Ulrik Jager door het Sneekermeer. Alle bakens rond het Sneekermeer waren „gepavoiseerd”. Deels van wege het KZVS-feest, deels als on derdeel van de puzzeltocht. De sein vlaggen stelden letters voor en sa men vormden ze de zin „Hoera KZVS 125”. De opmerkelijkste prestatie leverde overigens Sternzeiler Obbe Verwer. Hij sloeg twee keer om, in A. Bonnema Hardegarijp, 2. J. Faber Leeuwarden, 3. II. A. Minks Leeuwar den. Centaur: R. J. Winselaar Frane- de motor- ker. Pampus: 1. H. de Jong, 2. P. uitgezet met Boetema Sneek, 3. N. Bok Sneek, 4. K. .V. r.’.-t Sneek; Randmeer: 1. A. van vlagge- Kooten De Bildt, 2. J. Daarna Sneek, 3. een Anita de Bruin Sneek. Boeiers: 1. W. i der Meer. Platbodems: -lo- BJ en nog meer van dat 1. E. S. Steensma Balk. Zeeschouwen: het soort grapjes. Er traden wat strubbe- 1. J .Westerhof Sneek, 2. W. Wester- i;..Sci. fox.i bleek dat niet iedereen hof Huizen, 3. J. Renema Sneek. Val- de opdracht voor het opsporen van de ken: 1. Tj. Schuurmans, 2. D. T. Zand- u te hebben gekre- stra Leeuwarden, 3. A. van der Zwaag eindrangschikking luidde uit- Emmeloord ,4. F. Fokkema Wolvega, Me ^daarvoor'elders 1 “üe be- eindelijk: 1. mevrouw Tromp-Heeres, 5. A. J. de Jong Rotterdam. Vrijheid (zie daa J - x™», 3 Th. Doeven- 1. Th. W. Zijlstra Molden, 2. J. F. "en'af- dans’ 4. J. W. van der Zijpp. Westers Sneek, 3. A. de Jong Joure, „e_ 4. G. Postma Grouw, 5. Th. Pasma werden in de ochtenduren Sneek. Schakel: 1. P. K. Nauta,. 2. J. nvu raat ^x.xx.x-«x—- en dames-wedstrijden gehou- Rijkenberg Heerhugowaard, 3. Sj. Fa in de niïtörie licht in de starttoren den. De resultaten: Eénmans: Regen- ber Sneek, Gebr. Seinen Sneek. 30-m2: z?en branden Overal was de muziek bogen: 1. Harry Amsterdam, 2. Ulrik 1. j. H. Oosterhuis Leeuwarden 2 J. van de JaSteke^em te horen. Jager, 3. Luut Hof, 4. Japie Hettinga Tuinstra Leeuwarden, 3. Ty G«mke v n en 5. Herman van Dijk; Sterns: 1. Leeuwarden. Regenboog: 1. H. Amster- Dirk Zwart, 2. Roodhof, 3. E. de Vries, dam Sneek, 2. U. Jager Lemmer, 3. H. Hennie de Jong, 2. Pie- de Vries, 4. T. Zwart, 5. J. de Wilde. Fries niet de eerste zelforganisatie was die_in uitstekende een proces 7. N. Vries Koudum, 2. M. Bergsma Sneek. 9. H. NKK-klasse: 1. H. Blom. Yngliiyg: 1. eendrachtig de juiste koers zullen we- P. van der Weij. Er werd gevaren ten te vinden. Het Stedelijke Muziek- Pampussen corps bracht het bestuur een serena de. Sneëker Zeilclub, de heer U. de Bruin, der Sluis, Boer Julianadorp, 2. E. S. Steensma KjTcaxx xxxzcm.oxxxc, „«■xxxv., Verwer Balk. Zeeschouwen: 1. W. Westerhof Sneek 4. M. Deen Joure, 5. Geb». Van Huizen, 2. J. Westerhof Sneek, 3. J. UV1 ZjCe ollTOn. 1. R. Renema Sneek. Valken: 1. J. C. Groene- lers overigens zeer voorzichtig op de A van der Veen Leeiiwarden,' 2. K. en woud Diemen, 2. F. Fokkema Wolve- lijn aan), maar veel reden tot klagen D' Elziaga 3 sipke Brandsma, 4. N. ga, 3. A. van der Zwaag Emmeloord, was er niet. Twee protesten waren er Mantel 5 ’A van der Haar Nijmegen. 4. D. T. Zandstra Leeuwarden, 5. B. te „betreuren”. Pampuszeiler Busscher o.K..jo’llen:1; P. - "7-”; T maakte het door een aanvaring Jonge- g^j^ffart Apeldoorn, 3. H. van ters Sneek, 2. Th. W. Zijlstra Huizen, 3. gezien laatstgenoemde over bakboord Zwart Sneek. Sneek, 5. A. de Jong Joure. Schakel: trum voor de feestgangers. Vrijdag- gedicht worden gemaakt, w schoolfeest slalom tussen boeien gevaren, knopen Kromhout^ van zorgde voor een tegenvallend bezoekers- worden gelegd aantal. Zaterdagsavonds was L_t “~r:“ aanmerkelijk drukker. Het rekreatie- lingen op ^toen gebouw was stampvoi. Van de ge- d. J t legenheid werd gebruik gemaakt om seinvlaggen bleek het Fries niet de eerste zelforganisatie was die m meteen de prijzen van die dag_uit, te gen. De Bcneepvaaii miuwuiu, ^.x 3 verwiikeld raakte. De KZVS konden niet alleen in it Foar- 2. de heer Bootsma, plaats voor een dergelijke bijeenkomst, moest in het begin ™,n deze eeuw zoekers konden met alleen m - - - de voor de rechter v- voren band met een onenigheid met een zei- van Ier. De KZVS trok aan het langste Sneek, mr. B. van Haersma Buma. Hij eind. De voorzitter van de uit 1848 dateren- .vxdsfos gebleken. Na- de Koninklijke zeilvereniging „Ooster- gemeentebestuur bood hij go”, de heer Tj. Y. Kingma Boltjes, x^.x kan die- De meeste belangstelling ging uiter- De voorzitter van hielt Koninklijke Ne- nen om de vereniging op 'de juiste aard uit naar de wedstrijden. Er wa- derlanids Watersport Verbond J. Volle- koers te houden. Voor voorzatter Van ren met alleen „normale ^aer ook bregt had zich wat in de geschiedenis der Zijpp had hij een kompasje aan enkele speciale georganiseerd De le van de vereniging verdiept en daar een een lint. Namens de NNWB sprak de den van het bestuur en het wedstrijd- van ue vereniging voorzitter mr. E. R. Zweep. De heer komité kwamen bijvoorbeeld tegen el- I. J. Doff bood namens de Raad voor kaar in de ring. De uitslag: 1. E. Sport zijn gelukwensen aan. De laat- Bron, 2. L. van der Meer, 3. G. Geert- 1. Sluyter Sneek, 2. Jos J Faber Leeuwarden, 3. P. Eiling Sneek, 3. P. K. Nauta Sneek, 4. Sj. item. 1. R. J. Winselaar. Faber Sneek. 30m2-klasse: 1 .J. H. N. Bok Sneek ,2. H. de Jong Oosterhuis Leeuwarden, 2. J. Tuinstra Boelisma Sneek, 4. D. M. Uitwellingerga, 3. H. Geveke Leeuwar- Grouw. Randmeer: 1. J. den. Regenboog: 1. P. Bonnema, IJlst, 7 2. a. van Kooten De 2. U. Jager Lemmer, 3. H. van Dijk Büdt. Finnjol: 1. A. Abma Sneek.Ron- Bolsward 4. L. Hof Heerenveen, 5. de- en Platbodemjachten: 1 K. de J. R. Hettinga Sneek. Pampus: 1. ter Boelsma, 3. D. Bonnema. Vrijheid: 1. Luuk dekjong,*2. Jan Postma. Da- BONDAG. Flits: 1. G. J. Abma Sneek 1 2. M. Bosma Lemmer, 3. A. D. Veen stra Sneek, 4. Diphoorn, 5. P. van Beijeren. 12 voetsjollen: 1. H. Son- -r-. nenberg Sneek, 2. J. L. ten Berg H. Dijkstra,£A. Kok. Flits: 1. mej. Bos- Zwo]!le‘’ Vaurien; r J. van der Steeg Leeuwarden, 2. F. Bonnema IJlst, 3. R. Polet Sneek, 4. T.- de Jong Op meer. Stern: 1. Gebr. Velds Sneek, 2. Gebr. Hoeksma Joure, 3. O. gestart (zondag gingen de zei- z’ee gneek Flying Junior: lijn aan), maar veel reden tot klagen D’ Elzi a 3 sipke Brandsma’ 4. N. ga, 3. A. van der Zwaag Emmeloord, -...x nx- Ar der Haar Nijmegen. 4. D. T. ZandstraLeeuwarden, 5. B. Bodemeijer Heelsum Troelstra IJlst. Vrijheid: 1. J. F. Wes- jans onmogelijk verder te zeden. Aan- VwiTDokkum "Ïor'/ gem.-klasse: L. de Jong Amsterdam, 4. J. Postma gezien laatstgenoemde over bakboord Sluyter Sneek, 2. Jos Zwart Sneek. Sneek, 5. A. de Jong. Joure. Schakel: lag, werd Busscher uitgesloten. In de YngUn„. j A Bonnema Hardegarijp, 1. M. Bonnema Ulst 2. Gebr. Seinen 2. x. - - Sneek. Centaur: 1 Pampus: 1. 1 Sneek, 3. P. Bonnema Douma Sneek, 2. Winselaar. Faber Sneek. IV -"•= -= - F i -S feV-xks- fei x<?^«

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 7