Jeugdkorfbaltournooi Waterpoort: geslaagd avHORROR MEISJES-C DISTRIKTSKAMPIOEN SHOW nieuwen gebruikt o /W©0 Leden watersportver. „Heeg" toerden, aten en zeilden samen Dekker naar QVC Bea Wiarda (Horror) bedreigt Ria Stallmann Glasschade MAC Visser hield rit met fotozoekopdracht Visclub De Baars wint A. Fleurbeker opnieuw ■life a.. o Pagina 8 NIEUWSBLAD S N E E KE R Maandag 14 juni 1976 M. Bos kampioen van Sneek BEL: 5923 SNEEK-VALKSTRAAT 2 TEL.05150-5825 Autobedri jven b.v. «MM lil; Bijna was de verrassing kom pleet op het Leeuwarderweg- Sportpark. Met notabene drie eersten achter, op een schijn baar niet meer weg te werken stand van 5-2, vocht het jeug dige drietal De Groot, Nota, Hempenius zich terug tot 5-5. Maar toch zou alsnog het doek definitief voor hen vallen. xt J gr keer en werd desondanks door het wed- strijdkomité uitgesloten. •CMiLnan m vium vlu« rnaoïaa UITSLAG Stand: 1. KI. Herrema Joure, D. Fok kema Winsum, J. v. d. Molen Frane- ker; 2. S. de Groot Arum, Sj. Nota Harlingen, Sj. Hempenius Huizen; 3. R. de Groot Leeuwarden, G. de Jong Ysbrechtum, A. Roozenburg Franeker. permanente Een wedstrijdopname uit het jeugd- toernooi van de korfbalvereniging De Waterpoort die gehouden werd op het Zuidersportpark. Scheids rechters hierbij waren: J. Dekker, M. Castélein, mevr. T. Post, mevr. B. Eppenga, W. de Goede, A. Land man, J. Schotanus, G. Eringa, J. de Vries, T. Elzinga. (Foto Studio Ger Dijs), Bea Wiarda wierp zondag in Hilver sum bij het discuswerpen 50.76. Op nieuw een poging van formaat, maar •minder ver dan haar geslaagde po ging van vorige week van 53.34, ge realiseerd op Papendal, Bea vormt op dit moment een ernstige bedreigi. .g voor nationaal rekordhoudster Ria Stall mann, die woensdag nog een worp van 56.78 noteerde. Enkele dagen tevoren had Bea in het Duitse Koningswinter al van zich laten spreken door drie maal boven de 50 meter te komen, waaronder een van 52.88. Op het zoge heten Frauenfest in Dusseldorf, waar alle groten uit Europa aanwezig wa ren, deed ze de gevestigde orde ver steld staan door als juniore een tiende plaats in te nemen met een worp van 50.20. Ter vergelijking: nummer één wierp 65.10. Maar dat is dan ook de absolute top. Gezien haar huidige pres- tatiecurve mag verwacht worden dat Bea Wiarda over een week of acht de 56-metergrens overschrijdt. Van Seijlst, Wallendal werden 1 6—6, In Drachten zorgden de Horror-pu- pillen voor de navolgende resulta ten. (Jongens B) Gurbe Wiarda 3. 40 m. 7.1, balwerpen 24.0, ver. 2.83; Onno Wynia 5. 7.3, 24.0, 2.88; (jon gens A) Erik Huisman 3. kogel 6.97, 60 m 8.8, hoog. 1.20; Arjen Visser man 5. 6.98, 8.7, 1.10; (meisjes B) Karin Veldman 40 m 7.7, hoog 0.75, kogel 2.92; (meisjes A) Petra v. d. Vliet 60 m 9.7, ver 4.03, balwerpen 18.0. Gistermiddag werd de laatste oriënta- tierit van MAC J. C. Visser vóór de zo merstop gehouden. Als ekstraatje had uitzetter G. Methorst uit Parrega een fotozoekwedstrijd ingelast. De deelne mers die de plaat vonden, zagen op de achterkant een nieuwe opdracht staan. In totaal diende er minimaal 60 kilome ter te worden afgelegd. De eerstvol gende is op 16 augustus, eveneens van uit het motel te Bolsward. Het einddoel was overigens voor de deelnemers geheim gehouden. Toen ze WEDSTRIJDEN Gistermiddag was Tweede lijst: 2. S. Saakstra c.s.-.3 R. de Groot os. 35 66; 5. KI. Herre ma C.S.-7. J. v. d. Veen c.s. 54 60; 10. O. v. Seijst c.s.; - 11 .S. de Groot c.s. 1—5 6—6. EINDSTANDEN. Adspiranten 1: Spannum A 36 92, Sc. Joure A 3—2 8—8, DTG A 3—2 5—7, Harich A 3—2 3—8; Adspiran ten 2: Lege Geaen A 35 61, De Waterpoort A 34 42, Donia A 32 2— 3, L. en F. A 31 17; Adspiran ten 3: DTG B 3—6 4—0, Lege Geaen B 3— 4 2—1, Sc. Joure B 3—2 5—3, De Waterpoort B 3 00 07; Meisjes ad spiranten: Sc. Joure MA 35 123, Lemmer MA 35 82, Harich MA 32 78, De Waterpoort MA 30 014; Pupillen: Lege Geaen 36 80, Ha rich 3—2 7—3, L. en F. 3—2 2—7, De Waterpoort 3—2 310. Spannum A, Lge Geaen A, DTG B, Spd. Joure (M) A en Lege Geaen zjjn zaterdag de winnaars geworden van het door de Waterpoort op het Zuider- sportpark te Sneek gehouden jeugdkorf- baltoemooi voor achttallen. Genoem de teams eindigden in de poules ad spiranten 1, 2 en 3, meisjes-adspiran- ten en pupillen (welke elk uit vier Na afloop van deze traditionele Water- poortpartij reikte de heer S. Wagenaar, voorzitter van de vorig jaar zijn 75- jarig bestaan vierende k.v. „Sneek”, de prijzen uit. De eerste prijswinnaars (uiteraard in de kransen) werden fraaie eetekens en elektische „mouilinettes” overhandigd, aangeboden respektieve- lijk door het gemeentebestuur van Sneek en de firma N. Silvius en Zonen. De nummers twee ontvingen elektri sche moulinex-messen en door de VW-Sneek ter beschikking gestelde medailles, terwijl het op de derde plaats geeindiigdte partuurelektrische messenslijpers ter hand werd gesteld. De Koningsprijs, de bekende „Wandel- bal” kreeg Herrema omgehangen. De Jouster kreeg twee van de drie stem men. In die eerste omlooop gaf men daar al blijk van door Fokkens, Velstra en achttallen bestonden) op de eerste plaats. In totaal namen acht verschil lende verenigingen aan deze geslaag de korfbalgebeurtenis deel. Harich 12, Sc. Joure-Spannum 14. Adspiranten 2:Donia-Lege Geaen 11, L. en F.-De Waterpoort 03, Lege Geaen- L. en F. 30, De Waterpoort- Donia 10, Donia-L. en F. 11, Lege Geaen-De Waterpoort 20. Adspiran ten 3: DTG-Sc. Joure 20, Lege Geaen- De Waterpoort 10, Sc. Joure-Lege Geaen 01, De Waterpoort-DTG 01, DTG-Lege Geaen 10, Sc. Joure-De Waterpoort 50. Meisjes-adspiranten: Harich-Sc. Joure 26, Lemmer-De Wa terpoort 50, Sc. Joure-Lemmer 11, De Waterpoort-Haridh 04, Harich- Lemmer 12, Sc. Joure-De Waterpoort 50. Pupillen: Harich-Lege Geaen 01, L. en F- De Waterpoort 03, Lege Geaen-L. en F. 3—0, De Waterpoort- Harich 06, Harich-L. en F. 01, De Waterpoort-DTG 01. Het meisjes C-team van Horror is zaterdag, geheel volgens de ver wachting, noordelijk distriktskampioen geworden. In Drachten kwam de Sneker ploeg tijdens de derde en laatste kompetitiewedstrjjd tot een puntentotaal van 8345, 300 meer dan het kansloze HAK uit Hooge- veen. Het winnende „elftal”, dat op 2 oktober aan de landelijke finale meedoet (waarbij een middenmootpositie al een fraaie verrichting zou zijn), kent de volgende namen: Ingrid Blondeau, Wietske Olthuis, Elly Westhof, Jelly v. d. Werf, Simone v. d. Laan, Hetty en Resy Bones, Inge Larmené, Joke Wiarda, Gerda Wiersma en Kitty v. d. Vecht. Gerrit de Jong en André Roozenburg werden toen herhaaldelijk „forrifeld” door het opslagarsenaal van Klaas Herrema, dat goeddeels door een „zij- windgevoeligheid” werd gekenmerkt. De Jong was echter als vanouds bij de bovenlijn, waar hij lustig bijna-her- culessen met het grootste gemak fors retourneerde. Meer steun van zijn ma ten ondervond de Ysbrechtummer in de eerste en tweede ronde. Aller eerst werd afgerekend met het door de afwezige Bert Rinia enigszins ver zwakte trio De Boer, Leeuwen, Van der Heide (52 64, kaats niet voor bij), waarna het drietal een uitsteken de verrichting realiseerde met het eli mineren van op papier een der sterkste parturen, Sake Saakstra, Piet Jetse Faber, Dirk Talsma: 35 66, bovenslag. 'X» De Sneker John Dekker (29) traint het volgend seizoen het naar de vierde klasse gedegradeerde QVC. Hij neemt daarmee het oefenmees- tersroer over van stadsgenoot Bun ny Haiga, dlie bij de Staverense ploeg in de slotfase van de kompetitie als interim-coach werkte. Dekker heeft het D-diploma en heeft zich in laten schrijven voor de C-kursus. Hij is als trainer verbonden geweest aan WZS en Black Boys. Hij zag al snel in dat hij een fout bad gemaakt. Bliksemsnel stuur de hij zijn Laser terug naar de doorgaande lijn, passeerde deze en wist alsnog met een aanzien lijke voorsprong te finishen. Hij r dagmiddag bovendien over een be- ■wondierenswaardige konditionele aus dauer bleken te beschikken. Bij „de Vriendschap” ving J. Jetten de meeste vissen. Ih totaal wist hij 7 binnenboord te halen en dat was 2 meer dan klubgenoten S. Hoekstra en M. Elzinga die beide 5 aan de haak sloe gen. Hoekstra wist met 2 millimeter Elzinga achter zich te houden. Vierde was A. Blauw met 4> stuks. De groot ste baars werd gevangen door M. El- zinga (33,5 cm). J. Jillings van de Baars wist bij deze vereniging de grootste vis van hetzelfde „merk” te verschalken (32 cm). rnené 2.03.8; discus. J. Wiarda 3.22.00, H. Bones 4. 21.60, G. Wiersma 16.12; estafette 3. 46.0. Herrema, Fokkema, Van der Molen op Waterpoortpartij bijna verrast De persoonlijke resultaten waren de volgende. Joke Wiarda 1. kogel 9.30, Resy Bonus 2. 8.58, Gerda Wiersma 6. 6,72; hoog. Kitty v. d. Vecht 1.30, Simone v. d. Laan 1.30, Resy Bones 1.20, Inge Larmané 1.20; ver. In grid Blondeau 4.39, Jelly v- d. Werf 3.95, Elly Westhof 3.94, Wietske Olt huis 3.40, Simone v. d. Laan 3.40; 80 m Ingrid Blondeau 11.6, Hetty Bones 11.8, Wietske Olthuis 12.4; 600 m K. v. d. Vecht 1.56.8, E. Westhof 1.59.1, 1. Lar- De meeste belangstelling ging uit naar de strijd om de A. Fleurbeker. Deze beker, voor de vierde maal in zet van het ktubkampioenschap, werd voor de derde achtereenvolgen de maal gewonnen, door de Baars.De- ze kluib heeft haar nu definitief in bezit. De eerste tien Baarsleden brachten het totaal voor deze ver eniging op 32 stuks. De beste tien van de Vriendschap wisten niet meer dan 30 te vangen. Eerste lijst: 1. G. Okkinga Arum, Joh. v. d. Ploeg Winsum, E. v. d. Akker Nij- beets- 2. S. Saakstra Winsum, P. J- Faber Sticns, D. Talsma Weidum 35 66; 3. R. de Groot Leeuwarden, G. de Jong Ysbrechtum, A. Roozenburg Fra neker- 4. Sj. de Boer Exmorra, H. Leeuwen St. Jacobiparochie, G. v. d. Heide Harlingen 52 64; 5. KI. Her rema Joure, D. Fokkema Winsum. J. v. d. Molen Franeker- 6. G. Fokkens Winsum, T. Velstra Baard. Tj. v. d- Kooi Leeuwarden 5—5 66; 7. J. v. d. Veen Driesum, J. Westra Britsum, E. v. d. Akker Nijbeets; 8. Joh. v. d. Meij Menaldum, M. Hovenga Wommels, W. Hiemstra St. Annaparochie 54 62; 9. L. Breuker Marssum. A. de Boer Franeker, W. Kolthof Buitenpost- 10. C. van Seijst Drachten. Tj. Wallendal Franeker, G. Schiphof Berliikum 35 46; 11. S. de Groot Arum, Sj. No ta Harlingen, Sj. Hempenius Huizum- 12. Joh. v. Seijst Drachten, K. v. Wie ren Berlikum, W. v. Wieren Marssum. 5— 5 6—4. Het meer geroutineerde partuur Her rema, Fokkema, Van der Molen her stelde zich juist op tijd en verwees zij n mede-Waterpoortpartij fininalis ten terecht naar het tweede plan. Blijk baar hadden De Groot c.s. tijdens de eerste omlopen toch teveel krachten verspild om deze vrije-samenstellings- partjj in hun voordeel te beslissen. Weliswaar haid het trio in die laatste omloop een staand nummer toegewe- zlen gekregen, voordien had men met dermate sterke tegenstanders te ma ken gekregen, dat een plotselinge te rugval na een laatste krachtsinspan ning nauwelijks te verwonderen was. In de eerste ronde kwtam tegen een van die favoriete parturen Johan van Seijst, Klaas en Wieb van Wieren bijna alles aan de hang (55, 64), voordat een buitenslag aan alle onzekerheid en vermoeienissen een einde maakte. uitemdelijk ter plekke waren, blieken de meeste deelnemers nog weinig droog linnengoed aan te hebben, zo buisde het water over de schepen. Terug in Heeg ging .het gezelschap naar het Heechhüs waar men aianzat aan het diner. Van dér Kooi, nadat al het nodige hout aan de telegraaf hing, met het passeren van de kaats uit de strijd te werpen. Ook V. d- Veen, Westra en de voor Soolsma ingevallen Van der Akker moesten de kracht van Herre ma c.s. ondervinden. (54 60, boven slag), In een overigens niet beste par tij delfden De Groot, De Jong en Roo zenburg daarna het ondlerspit: 45 66, niet passeren van de kaats. UITSLAGEN: Schouwen: 1. S. van der Meer, 2. E. Gerritsma. Jollen: 1. J, Feenstra, 2. P. Hofkamp Bakke- veen. Handikapklasse. 1. G. Gerrit sma, 2. M. van Barneveld, .3 F. Nooit- gedagt IJlst, 4. D. Flapper Gaast- meer, 5. T. Uitenbooigaard Amster dam. Lasers: 1. S. Cats Leeuwarden. Schakels: 1. F. ?ost Beverwijk. Span kers; 1. G. Cnossen, 2. Gebr. De Vries IJlst, 3. Gebr. Roodhuis, 4. Th. Potma, 5. J. S. Hettingfa. (Waar geen plaats naam is vermeld, komt de prijswin naar uit Heeg) Derde lijst: 3. R. de Groot c.s.; KI. Herrema c.s. 45 66; 11. S. de Groot c.s. (st. nr.) Finale: 11. S. de Groot c.s.- 5, KI. Her rema c.s. 55 06. M. Bos van de visklub „De Baars” is gistermiddag op het Sneekermeer viskampioen van Sneek geworden. Net als K. Njjenhuis ving hij 4 stuks, maar de lengte van zjjn vangst gaf de door slag. Op de derde plaats eindigde bij de Baars A. Elzinga (3) en op de vierde J. Hofstra (3). UITSLAGEN: Adspiranten 1: DTG-Sc. Joure 43, Harich-Spannum 13, Sc. Joure-Ha- rich 40, Spannum DTG 20, DTG- Gistermididag wais gereserveerd, voor zeilwedstrijden. De wind was draaierig en dat speelde de deelnemers danig parten. F. Feenstra uit IJlst bracht de gemoederen danig in beweging door, toen hij een flinke voorsprong opglebouwd had, niet die doorgaande, maar de finishlijn te passenen. Bij de jongens D werd Auke Cnossen bij het hoogspringen derde (1.19) en noteerde hij bij het verspringen een sprong van vier meter. Marcel Rood stootte de kogel 8.44 en sprong 3.99 ver, Neeltje Tolsma en Anneke Breeuwsma (meisjes D) vestigden bij het kogel stoten allebei een persoonlijk rekord door respektievelijk tot 6.19 en 5.98 te komen. Karin Larmené sprong ver volgens 1.15 hoog en Hester Ozinga liep de 60 meter in 9.5. Tineke Breeuw sma legde deze afstand af in 10.4 (p.r.). De duizend meter leverde voor Erik Visser een tijd op van 3.51.4, voor Bert Visser 3.50.6 en voor Er win Roozenstein 3.39.9. Afgelopen weekend organiseerde de watersportvereniging Heeg enkele ak- tiviteiten. Zaterdagmiddag gingen 25 leden op stap voor een klubtocht. De foto van Studio Ger Dijs laat zien hoe de verschillende schepen al laverend op weg gingen naar het Heegermeer. De tocht voerde via de lentemasleat, het Grote Gaastmeer en het Zand- meer naar de Oudegaaster Brekken. '1 en Schiphof vervolgens geklopt (15 niet pasneren van de kaats), waarna het jeugjdlig élan het tegen de routine tenslotte af moest leg gen. Die kwam dus dit Weer van Herrema, Fokkema en Van der Mo len, die daarnaast in Sneek zater- De beste van de 35 deelnemers was de winnaar van de A-klasse Koch uit Hi- polytushoef die 81 strafpunten opliep. Nummer twee in deze groep was Tj. Wiersma uit Sneek (103). De B-klasse werd een zege voor C. Reinsma uit Wons (93), 2. E. de Vries uit Franeker (129). C-klassie: 1. S. R. J. van der Meulen Bolsward (131), 2. W. Hoekstra Hardegarijp 164), 3. Tolsma Harlingen (171), 4. A. Toering Joure (177), 5. J. Bruinsma Pingjum.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 9