Mj Stuurgroep biedt werklozen ontspanning en scholing pwtest Projekt voor de rekreatie, Mag ik die hebben? en Puzzel de plooitjes glad van Jongens- en Meisjesstad van Inbraak via tuindeur in Sneker notarishuis Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST f Ml 2 Geen Avondhavo Sneek DE „SERVICEPAGINA" VOORTAAN ACHTERIN Duitsers na diefstal van brommers in Epe gepakt Sneker uit de lucht heid is des duivels oorkussen”. DONDERDAG 1» JUNI 1976 131>te JAARGANG No. 46 touw te zetten, dat de werklozen Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Hoewel het niet allemaal zo erg in hun gedwongen vrije tijd de aan de oppervlakte kwam is men in Sneek toch al weer een paar en de HU S-iU Ni«w.U«l is gocomtiMwi. Ulgwe NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD .n J. SNEKER^KQERIER X' gelegenheid biedt aktief te blij- ven* Het motto, dat men aan die maanden drilk doende om iets op aktie zou kunnen geven is „ledig- r niet uitgesloten maar dat hangt allemaal af van de Belangstelling, die met name komen de dinsdag tot uitdrukking moet komen. Het Fries Avondcollege heeft enige tijd doormiddel van advertenties getracht om naast de bestaande avondopleiding Mavo, ook een avond Havo in Sneek te krijgen. Er reageerden echter minder belangstellenden dan voor het houden van zo'n kursus nodig is. Sneek zal het daarom zonder avond Havo moeten doen. In Epe zijn door de plaatselijke politie het afgelopen weekend twee Duitse jongens uit Wuppertal aangehouden die in het bezit waren van twee brommers, die ze tevoren in Heerenveen hadden gestolen. Na verhoor gaven beide jongemannen toe ook in Sneek een tweetal bromfietsen te hebben ont vreemd. Die werden beide onbeschadigd teruggevonden. IN PRINCIPE De mogelijkheden die geboden worden zijn in principe in de eerste plaats voor de naar schatting driehonderd werkloze jongeren tussen de zestien en de 25 jaar. Als er plaats is voor oudere WW-ers, WAO-ers of WWV-ers, dan zal daarvoor wel een moge lijkheid worden geschapen. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers, dat daarbij het aangenaam-kreatieve wordt verenigd met het nuttige kennisverrijken of het aankweken van handvaardigheid. Het uitsteken van voelsprieten leidde reeds tot diverse oriënterende besprekingen, een ver gadering van een projektgroep, het opzet ten van een enquête en de instelling van een „Stuurgroep sociale kulturele aktivitei- ten werklozen”. De volgende fase bestaat uit een openbare vergadering op 22 juni in het Bolwerk. Het is de bedoeling, dat er dan meer spijkers met koppen geslagen worden; dat men meer gestalte zal geven aan wat de belangstellenden willen, wat tot de mogelijkheden en onmogelijkheden be hoort en wat er tenslotte metterdaad ge- ddan kan worden. gestolene bedraagt ongeveer vijfduizend gulden. Men drong binnen door een gaatje \te boren naast de sluiting van de tuindeur. De politie wijst er met kiem op dat ook op ,ltde een meikketef werdén dergelijke deuren deugdelijke grendels i. De totale waarde van het aangebracht dienen te worden. De bewoners van de Meerweg in Balk, dit is het verlengde van de Van Swinderenstraat, hebben bij Gedeputeerde Staten een be zwaarschrift ingediend tegen bet door trekken van de ontsluitingsweg achter hun huizen. De reden is dat zij vrezen dat door het doortrekken van het stuk dat al achter de Van Swindrenstraat ligt, inbreuk wordt gepleegd op hun privacy. Bezwaar maken zij ook tegen de gevolgde procedure. In het oorspronkelijke bestemmingsplan was deze weg al opgenomen maar op het punt waar de achteruitgangen van de Meerwegbewo- ners beginnen, maakte deze een bocht om dan uiteindelijk bij de laatste woningen van de Pypsterstikke op deze straat aan te sluiten. Door het afbreken van de omstre den krotten werd de mogelijkheid ge schapen om de weg zonder bochten te laten lopen. De bewoners van de Meerweg pro testeren in hun bezwaarschrift bovendien tegen het feit dat zij niet in een eerder stadium in de gelegenheid zijn gesteld om r bezwaar tegen de plannen te maken. Op één na alle bewoners van de Meerweg hebben het stuk getekend. De foto geeft een beeld van de situatie zo die er momen teel bij ligt. De auto staat op het punt waar de bestrating ophoudt. Dinsdagavond werd ten huize van de 23-jarige B.T. een komplete zendin; stallatie in beslag genomen. T. bleek zelfs over drie zenders te beschikken en vormde voor zijn buurtgenoten een hin derlijk stoorelement. Tegen de Sneker werd voorts proces-verbaal opgemaakt. In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken in de woning van notaris L. R. v.d. Kooi aan de Stationsstraat te Sneek. Een Friese staartklok, een roodkoperen doofpot alsmede een i meegenomen. 2- - - - STUURGROEP Aan vrijwel alle voorwaarden is intussen voldaan door de installatie van de Stuur groep, die is samengesteld uit vertegen woordigers van de WWV-kommissie: de heren B. van Hijum, B. Bos, A. Eygelaar, M. C. Larmene en J. A. Bits; de Raad van Kerken: de heren J. Visser en M. Boeke- ma; het Bolwerk: de heer P. Jansen; het Wat er uiteindelijk ook uit de bus zal komen, het zal geld en mankracht ver gen. Nu zou de WWV-kommissie subsi die kunnen verlenen voor een sociaal- kultureel enquêteur. De te ontwikkelen aktiviteiten. die overigens gekoppeld zullen worden aan het bestaande sociaal-kulturele werk, kunnen verder voor een deel uit bestaande subsidiere gelingen worden betaald. Voor een an der deel zal er een subsidie bij het ministerie van CRM moeten worden aangevraagd. Voorwaarden daarvoor zijn wel, dat er een programma wordt overlegd, dat het geheel onder deskun dige leiding geschiedt, dat er een regis tratie van deelnemersfsters) moet zijn en dat de gemeente er bij betrokken wordt. Ook in Gaasterland begint de aktie Sportreal konkrete vormen aan te ne men. Er is nu een vaste kommissie gevormd en aan een programma wordt hard gewerkt. Volgende week zaterdag (26 juni) gaat een en ander van start. In Oudemirdum kan men meedoen aan een fietspuzzeltocht, vanaf 14.00 uur bij het dorpshuis 't Klif. In Balk wordt een straatvolleybaltoumooi gehouden in de sporthal De Trime. Het eerste „straatge vecht” begint om 19.00 uur. Elders in deze krant vindt mefi de tweede puzzel in het kader van de aktie ten bate van Jongens- en Meisjesstad 1976. Omdat vorige week de sluitingsdatum van inleveren uit de tekst weggevallen was, drukken we bij puzzel twee de eerste puzzel nogmaals af. Dubbel plezier dus, echt iets voor vader om zich op zijn feestdag uit het gewoel terug te trekken en in een hoekje te gaan zitten puzzelen met de nieuwe pantoffels aan de voeten, de nieuwe das onder de boord en de nieuwe pijp in de mondhoek. En met het prettige vooruitzicht dat zijn bijdrage van een guldentje of meer ten goede kan komen aan de gulle gevers, zijnde zijn zoon of dochtertje die hem met een kado kwam verrassen. En wie weet kan hij met zijn oplossing weer wat terugdoen. Als grote prijzen in de aktie van deze week hebben wij twee echt leren voetballen beschikbaar gesteld door Zandstra Sport. Verder is er nog een gezond geschenk van Sauna 't Bolwerk te verdienen. Alle reden om mee te doen. Onze zogenaamde servicepagina met de kerkdiensten, wijkindeling huisartsen, waar heen, de weekenddiensten van de artsen en apothekers en met de feuilleton - die pagina vindt de lezer in het vervolg achterin onze krant. Het zal doorgaans de pagina zijn vóór die met de familieberichten en de kleine advertenties. Met behulp van een enquêteur hebben inmiddels bij de GSD negentien mensen een formulier ingevuld. Daarbij bleek, dat zeventien van de negentien mensen posi tief tegenover de plannen stonden. Voor twee „hoefde het niet zo nodig”. De be langstelling voor de onderwerpen liep nog al uiteen en dat bleek ook bij verdere steekproeven. De mogelijkheden voor de Stuurgroep zijn echter vele. Voorwaarde is echter wel, dat er groepjes van tenminste zes man worden gevormd, die een bepaal de „kursus” willen volgen. christelijk Vormingscentrum: de heer A. W. Hoomoedt.en de Jeugdhaven: de heer J. Degen. Namens de gemeente Sneek waren bereid in de Stuurgroep zitting te nemen: wethouder mevrouw W. Unema- Ehlhardt en de heer C. Hazenberg. Na mens de Landelijke Stuurgroep zal de heer B. Smit als adviseur optreden. Het Gewes telijk Arbeidsbureau doet niet officieel mee, maar kan een adressenbestand leve ren. Met de vakbonden zijn kontakten en mogelijk zullen er uit die hoek nog mensen in de Stuurgroep opgenomen worden. Het Werklozenkomité woonde de eerste oriën terende bespreking bij, maar trok zich toen terug onder het motief, dat men echt wérk voor de werklozen wil, maar geen lapmid del. Omdat het de bedoeling is, dat de projekten overdag zullen plaatsvinden, Kunnen de Jeugdhaven en net Bolwerk ruimte aanbieden. OPGAVE Men kan zich telefonisch opgeven via de gemeentesekretarie afdeling 2, telefonisch bereikbaar onder nummer 05150-1644 toestel 154. Er is een uiterst deskundig team van leiders en leidsters beschikbaar, in totaal 35, zodat er volgende maand ruim 300 kinderen geherbergd kunnen worden. Alle kinderen uit Sneek (en ook eventuele logees) van 8 jaar of ouder, maar jonger dan 13 jaar, kunnen meedoen. Er dient vijftien gulden per kind per week op tafel worden gelegd. De leiding verzoekt de ouders die hun kinderen nog willen opge ven, dit zo snel mogelijk te doen, dit in verband met het opstellen van het pro gramma. Doordat in het kader van de aktie Sportreal in Sneek de nodige aktiviteiten werden ontplooid, is in de Waterpoortstad de deelname aan de A vond- Vierdaagse deze week wat tegengevallen. De Sneker Wandel Unie, die de supervisie over dit wandelevene ment heeft, kon 365 lopers (en twee honden) inschrijven, waaronder zes schoolgroepen. Wordt in Sneek, Balk, Bakhuizen en Oudemirdum vanavond voor de laatste maal gelopen, in Oosthem vindt de vierde tocht morgen plaats. (Foto Studio Ger Dijs). Nog even iets over Jongens- en Meisjes stad. De organisatie die verantwoordelijk is voor het welslagen van dit tentenkamp heeft ontdekt dat velen in de veronder stelling verkeren dat er geen kinderen meer kunnen worden aangemeld. Dat is niet zo. Het feit dat de via de scholen verspreide inschrijfformulieren voor 12 juni dienden te worden ingeleverd, houdt niet in dat daarmee de inschrijving ge sloten is. „Mag ik die hebben?" verbazing en ongeloof stonden te lezen op het gezichtje van de zes-jarige Marv Anne Lageveen. Ze kon er niet bij dat ze een autoped had gewonnen. Pas toen ze hém zelf mocht vasthouden drong het goed tot haar door, en kon er weer een lachje af. Marv Anne Lageveen is de gelukkige winnares van de hoofdprijs in de ballonwedsirijd die de Grootzandvereniging hield tijdens Sneek-Open-Week. Er werden toen zo’n 5000 ballonnen opgelaten, waaronder die van Mary Anne Lageveen. Haar ballon dreef het verste weg: hij haalde Zweden. De Grootzandvereniging kreeg in totaal 75 kaartjes die aan de ballonnen hadden gezeten terug, en veel daarvan kwamen uit Duitsland. Waarschijnlijk zijn veel ballonnen in de overtocht van Duitsland naar Zweden gesneuvelden in het zilte nat van de Oostzee terecht gekomen, en heeft alleen de ballon van Mary Anne de overkant gehaald. Het leverde haar dus een autoped op die haar werd overhandigd door vice-voorzitter Herman Silvius. Voor de andere prijswinnaars staan twee hengels en drie draagbare zakradio’s klaar. Verder krijgt iedereen wiens kaartje werd teruggestuurd, een voetbal, wanneer ze dat kaartje tenminste komen ophalen bij Willy’s Boetiek, Grootzand 65. Een lijst van degenen van wie de kaartjes werden teruggestuurd staat elders in deze krant. (Foto Studio Ger Dijs) Niet iedereen hoeft de kinderen in die twee weken van 12 tot en met 16 en 19 tot en met 23 juli) naar het terrein aan de Leeuwarder- weg te brengen. Er zal een speciale bus rijden die zal stoppen bij de volgende pun ten: bij de Ichthuskerk in het Sperkhem. op de rondweg bij de Molenkrite, bij de Open bare Lagere School aan het Kaatsland en in de Freswijkstraat. SNEEKER NIEUWSBLAD M'- Atv In ieder geval zullen worden aangeboden: gelegenheid tot ontmoeting met anderen, dammen, schaken, biljarten, tafeltennis, kaarten enz.; leermogelijkheden: een vreem de taal of Nederlands, typen en autotech niek; kreativiteit: kursus pottenbakken, schilderen, textiele werkvormen, oude am bachten enz. Andere onderwerpen zijn ook ’gesloten maar dat nangt atiemaai aj Belangstelling, die met name komen- 4 Hm

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1