Ingekrompen’ reinigings- TAPTOE SNEEK dienst bij gemeentewerken ULST GAASHMAHD, M.OTEH - snekerMkqerier i V N I Officieel Orgaan van WEER INBREKERS ACTIEF IN SNEEK Voorzitter H. C. van den Bos neemt afscheid van St. Antonius Ziekenhuis 1 dinsdag 29 juni mee ak- GESLAAGD reeds belangrijk ingekromp mengevoegd met derzoek en overleg doen burgemeester voorstel om te komen tot - ring. Als de gemeenteraad van Sneek er dinsdag 29 juni mee ak koord gaat, zal per 1 januari 1977 de in de laatste jaren - pen reinigingsdienst worden sa- de dienst gemeentewerken. Na veel on- oen wethouders dit de’meest efficiënte bedrijfsvoe- Eddy Koenen en Ineke Vink winnen Beltoernooi I g r O <1 - sS-~-2=:.. W: iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiin I «II III till IlllllHIUIIIIIIIIIIIIIIIll11111111»111111111 van Nieuw pensiontehuis straks (Vervolg zie pagina drie) kwam zullen wor- een een Voorts Drum waardige MAANDAG 21 JUNI 1976 131ste JAARGANG No. 49 het nieuwe 1 er één in fasen re we dak bieden nen die nu blijven., maar had een portierraampje kapotgeslagen. Niet voor de eerste keer brachten on bevoegden vorige week een bezoek aan de kantine van de voetbalvereni ging Hubert Sneek aan de Lemmer weg. De diefstal beperkte zich tot eni ge drankwaren. Overgang van de ene naar fase moet mogelijk zijn. tehuis zal dan niet alleen De heer .lelie Pruiksma (een oud-Sne- ker) is geslaagd voor het einddiploma aan de Sociale Akademie „de Jelburg” te Baarn. „Z-- te heeft""de "jeugdtennisclub de verrichting gezorgd door zowel bij de meisjes als bij de jongens beslag te leggen op de eerste plaats. Eciay Koenen won in de jongens-klasse en Ineke Vink deed dat bij de meisjes. Heit toernooi was bedoeld voor adspi- rarit-tennissers tot en met twaalf jaar. T*I de ande- Het nieu- i onder aan de kategorie perso- in Cruycebroedershof ver- ook aan die mensen Een „pnojektgroep nieuwbouw Cruyce- broedershof” heeft zich al enige tijd beziggehouden met het uitwerken van een visie op de nieuwbouw en het uit zoeken van plaatsen, die voor de bouw van een nieuw pensiontehuis m aanmerking zouden komen. Men tot de slotsom, dat bij de opzet van het nieuwe tehuis uitgegaan moet worden van een aantal „geschakelde wooneenheden aan de buitenkant ge zien als één rijtje woningen. en en- Van der Meu- vermiste wat kinderspeelgoed. Om te krijgen werd de ruit van in de school vernield. Bij Meulen vernielde men een die naar enige zelfstandigheid toe kun nen groeien. Wat de plaatsen voor nieuwbouw be treft werd ook overwogen te bouwen op een terrein aan de zuidoostkant van de Priorstraat en het Kloosterhof. De voorkeur ging tenslotte uit naar de stee aan de Maria Louisestraat. OOSTERDIJK VOOR VOETGANGERS In de komende raadsvergadering zal ook een voorstel van b. en w. aan de orde komen om de Oosterdijk perma nent als voetgangersgebied in te rich- EERVOL ONTSLAG Na de samenvoeging van de reini gingsdienst en gemeentewerken is er in de nieuwe modellering echter geen plaats voor de huidige direkteur van gemeentewerken, de 52-jarige heer D. Rentenaar. Ook binnen het totale ge meentelijke apparaat is momenteel op zijn nivo geen funktie vakant. Hoewel b. en w. de stap in hoge mate betreu ren zien ze zich genoodzaakt voor te stellen de direkteur van de reinigings dienst ongevraagd eervol ontslag te verlenen. In januari van dit jaar verleende de gemeenteraad al een krediet om een gespecialiseerd buro van de Vereni ging van Nederlandse gemeenten een onderzoek te laten instellen. Men wilde niet over één nacht ijs gaan. In het rapport komen de on derzoekers echter (ook) tot de kon- klusie, dat „een optimaal funktione- ren van de reinigingsdienst de mees te kans van slagen heeft door een organisatorische samenwerking met de dienst gemeentewerken De heer H. C. van den Bos, die sinds 1950 deel uitmaakte van het bestuur van het Sint Antonius Ziekenhuis heeft zijn lidmaatschap beëindigd. Van den Bos, sinds 1969 voorzitter van het bestuur, heeft zich in de afge lopen 26 jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de gehele ziekenhuisge meenschap. Kenmerkend voor de heer Van den Bos als bestuurder waren zijn persoonlijke inzet voor en de be trokkenheid bij de zieke mens. Het is mede zijn verdienste dat de goede verhoudingen en samenwerking binnen het bestuur en tussen bestuur, direk- tie en medische staf tot stand zijn ge- komen Vrijdag 25 juni zal er om 16.30 uur in het restaurant van het ziekenhuis gele genheid zijn persoonlijk van hem en zijn vrouw afscheid te nemen. SNEEKER NIEUWSBLAD de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en HIEOWE SMEEKE8 COUUMT, SHEETO COUMMT, MWHOOK WOWSSUB Het stoppen van de kompostering van huisvuil in eigen beheer en de invoe ring van de plastic huisvuilzak - dat waren wel de twee belangrijkste oor zaken, dat het takenpakket van de ge- meentereiniging zowel kwalitatiet als kwantitatief inkromp. Dat leidde op zijn beurt weer tot een vermindering van het aantal mensen, dat bij de dienst werkte. Samen vloeide er ook uit voort, dat de taken van leidingge vende funktionarissen min of meer werden „uitgehold”. Er ontstond een situatie waarin de verhouding leiding- medewerkers op een peil kwamen, dat bedrijfsekonomisch niet aanvaardbaar was. Er wordt in het raadsvoorstel nog aan werk toegevoegd: „Uit hoofde van dit ont- slag zal de heer Rentenaar op grond van de Wachtgeldregeling aanspraak kunnen maken op wachtgeld. Wij heb ben deze aangelegenheid uitvoerig met hem besproken en hem in de gelegen heid gesteld in en andere, minder ge kwalificeerde, funktie in dienst der ge meente werkzaam te blijven.” aan de Maria Louisestraat ten. De ervaringen met de „proef- sluiting” zijn gunstig geweest. Het plan is met de Winkeliersvereniging Oosterdijk besproken. In grote lijnen ging die met de bedoeling van het kollege akkoord maar men had graag, dat de straat wel toegankelijk zou blijven voor fietsers. In principe ach ten b. en w. echter dat fietsverkeer in voetgangersstraten niet toelaatbaar. De Oosterdijk neemt door zijn lengte evenwel een wat bijzondere plaats in. INTEGRATIE Volledige integratie biedt ook naar het oordeel van het kollege belangrijke Een geruit „schots” petje op het hoofd, witte klompen aan de voe ten en de sokken over de broeks pijp - zo verscheen Ids Hibma (fan ’e Pytsjepólle) vrijdagavond op het toneel van It Himsterhüs te Oosthem. Dat gebeurde op verzoek van de voorzitter van Dorpsbelan gen, de heer J. de Vries en ging gepaard met een daverend applaus uit een mudvolle zaal. Al die men sen waren ook gekomen om het slot van de Avondvierdaagse te vieren. Een pracht van een gele genheid om Ids in het zonnetje te zetten, al had die huldiging weinig van doen met wandelen. De 53-ja- rige Hibma fietste namelijk kort geleden de Elfstedentocht voor de 25ste keer. Uitgedost in „gala” werd Ids Hibma op zijn fiets ge hesen en even later ging De Vries hem een heuse lauwerkrans om de schouders hangen (applaus). Voor zitter De Vries vond, dat Ids een overweldigende prestatie heeft ge leverd (applaus) en meende, dat hij zijn konditie ook te danken had aan de ontelbare bomen, die de ge meentewerkman in de loop der ja ren heeft omgekapt en in mootjes geslagen (applaus). Hibma kreeg verder nog een fraai uitgevoerde oorkonde waarop zijn Elfsteden prestaties op de fiets breeduit wa ren uitgemeten. Het zou eerst een bord van Makkumer aardewerk worden, maar dat was van de drooglijn gewaaid en in diggels ge vallen (applaus). Ids Hibma en zijn dorpsgenoten genoten ervan, immers „Oosthem is moeilijk denk baar zonder Ids Hibma”. Direkteur J. van der Wal van gemeentewer- ken van Wymbritseradeel - de „baas” van Ids - vond, dat zijn hele „dienst” een beetje trots op Hibma is. (Foto Studio Oer Dijs), voordelen. De aanwezige personele- en materiële kapaciteiten kunnen bij een fusie” volledig warden benut. Over de personele sfeer” zeggen b. en w. in het voorstel, dat het uitgebreidere werkpakket van gemeentewerken een grotere kans biedt op meer gevari eerd werk. Oudere werknemers van de reiniging voor wie het zware - bij de reinigingsdienst een probleem gaat vormen, kunnen in de grotere or ganisatie gemakkelijker in een andere funktie worden geplaatst. In de nieu we struktuur zullen twee leidinggeven de funktionarissen van de reinigings dienst op eigen nivo een plaatsje krij- ge. Ook de andere reinigingsmensen zullen in eigen funktie bij gemeente werken te werk worden gesteld. paar verrukkelijke uurtjes bezorgd. Nadat de korpsen startend vanuit verschillende punten in de stad, zwh hadden gegroepeerd op het Taptoe- terrein, kregen de muziekliefhebbers een afwisselende show ^gescho teld, welke door mikrofonist Chr. Bos vakkundig van voorzien. Achtereenvolgens traden toen op: de Drum- en Jong Advendo met majorettegroep, De Fentissy Show Girls, Showband Jubal, Drumfanfare Excelsior, Trompetterkorps Ahoy en Drum- Showfanfare Advendo, waarna een kleurrijke finale voor een afsluiting zorgde. Op de foto (van Studio Ger Dijs): een gemengd op treden van de beide Advendo-korpsen. In het midden de beide tambo^ - maitre’s, Benny Hoogstra (links) en Harry Hamersma. Op de voorgrond enkele leden van de majorettegroep van het organiserende Advendo. Qp het zogeheten jJWtoeriM»!” tVolvega l«v^— - Smash ulit Sneek voor een opvallen de huizen zouden per eenheid moe ten bestaan uit: zit-slaapkamers een woonkamer, een keuken, een toile - was-douchegelegenhedd en een berg ruimte. Iedere bewoner zou per woon eenheid over een eigen verstrek moe ten beschikken. Voorts zouden m het totale kompleks een aantal perso- neelskamers en een direktiekamer moeten komen. Voorts bijvoorbeeld één of twee ontmoetingsruimten en een versteek waar men rekreatief be zig kan zijn. Wat de plaatsbepaling beteeft werd in de projektgiroep de voorkeur uitgesproken voor een wijk waar de bewoners van het pensionte huis zich thuis zullen voelen den waar ze gemakkelijk opgenomen i- den. Burgemeester en wethouders van Sn<tek een krediet van dertigduizend gulden voor h +c,,-rein aan de Maria ^stichting van een nteuw Louisestraat Op de plaats waar m d Weegthwoningen, Die hof” heeft gedacht zijn nu nog de zogenaamde staan echter op de nominatie om te worden afgebroken. tierruiten was terkant was t schadigd. Uit de personenauto van de heer H.N. te Sneek werd zaterdagnacht een ka- setterekorder met vijf bandjes ont- vreemd. JDe auto stond op het par keerterrein aan het Oud Kerkhof. Men Wat het .karakter” van nieuwe tehuis betreft: het zou moeten zijn met verschil i wat de begeleiding en verzorging be treft; tot en met de fase van nage noeg gehele zelfstandigheid. Daarvoor zou men bijvoorbeeld een aantal wo ninkjes in de nabijheid van het pensi ontehuis kunnen bouwen”. Zondag ontdekte de Sneker politie dat er was ingebroken in de christelijke „huishoudschool” in het Kaatsland en in het depot van Van der Meulen aan de Lorentzstraat. Uit de school werd een Bosch-boormachine vermist kele pakjes cigaretten. len toegang een deur Van dér raam. Vrijdagnacht werd een bij garage Bet ten gehuurde en op het Oud Kerkhof geparkeerde Volkswagen door onbe voegden meegepikt. De auto werd de volgende morgen teruggevonden m de Wieringermeerpolder. Een van de por- 3 venieüd en aan de ach- de VW vrij ernstig be- •ri.: s .i-S: j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1