puzzel nr. 5 Heeg laat de plannen voor bouw sportzaal niet varen Sudergoa: wél begeleiding bij inspraak „nota Werken” PB IJLST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Sportdag basisscholen dit jaar op terrein Kippenburg Gaasterland JONGE BOUWVAKKER ZES UREN IN SLOOT ONDER ZTI BROMMER Eigen initiatieven krijgen voorrang ISÊW „Uit de Marktstraat" Sneker scholier gewond f A Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten huis aan huis In de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in 't Sneeker Nieuwsblad Is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskringl DONDERDAG 24 JUN11976 131ste JAARGANG No. 50 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huls in GAASTERLAND. SLOTEN e.o Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, .t Sk - 4. ff f r 1* <- SS SNEEKER NIEUWSBLAD del ijk wil zijn voor de opzet en de organisatie van de provinciale inspraakprocedure. De eerste opwelling was anders, maar gisteravond heeft de welzijnsstichting Sudergoa besloten wél (enige) begeleiding te geven bij de inspraakprocedure nota werken. Men wil de honderden groepen die voor deze „tweede ronde” al weer zijn gevormd niet in de steek laten. Ook zijn er met het Provinciaal Opbouworgaan bepaalde afspraken gemaakt. Een ervan is, dat Sudergoa zelfs niet medeverantwoor- 'eschenk van Sau- .1. Ch. Braak-van Hoewel de Vereniging van Dorpsbelang te Heeg in kombinatie met de verschillende plaatselijke sportverenigingen van het gemeentebestuur van Wymbritseradeel eerder al min of meer een afwijzend antwoord heeft gekregen, blijven de initiatiefnemers meer dan ooit vasthouden aan de idee over niet al te lange tijd in Heeg de zo broodnodige sportzaal te laten verrijzen. Tijdens een informele bijeenkomst in de kantine van het schoolgebouw is gisteren afscheid genomen van de heren J. Braak en R. P. Rodenhuis, beide verbonden aan de Rijksscholengemeenschap „Magister Alvi- nus” in Sneek. De heer Braak, leraar aan de school, vervulde een groot aantal jaren de funktie van adjunktdirekteur/konrektor. De heer Rodenhuis was de man die verant woordelijk was voor het openen en het sluiten der school en alle werkzaamheden der interne dienst tussen die twee momen ten, met andere woorden hij was concierge. Veel lovende woorden werden tot hen ge sproken. Onder andere kwamen uitgebreid aan het woord de heer H. de Boer oud- rektor van de school (zie foto), de vertegen woordiger van het ministerie van onderwijs verantwoordelijk voor de „zielszorg niet- docerend personeel”, jonkheer meester O. W. Ph. Falck, de heer J. P. Unema namens de ouderkommissie, de docent H. C. van den Bos en natuurlijk de mensen die af scheid namen. Uit handen van de waaraemend-rektor, drs A. Houtman, ont vingen beiden een envelop met inhoud. Het „eigen programma” waaraan Suder goa voorlopig prioriteit wil verlenen omvat een drietal initiatieven: de samenstelling van een handboek leefbaarheid („recep tenboek” voor besturen van verenigingen voor dorpsbelangen), het oprichten van eèn permanente centrale voor dorpsver nieuwingen (waar men alle inlichtingen kan krijgen over de 52 Scheafer-brochures) en het komen tot een „Edukatief Netwerk” om lijn en coördinatie te brengen in aller lei kursusmogelijkheden. In de vergadering in het nieuwe kantoor aan de Westersingel vielen gisteravond uiteraard wel enkele harde woorden, zoals: „inspraak geeft toch niks”, ,,’t is een la chertje” en „wat eenmaal op papier staat verander je moeilijk”. Hoop op beter en solidariteit met de inspraakgroepen gaven tenslotte de doorslag. De belangrijkste redenen zijn echter, dat Sudergoa verder wil werken aan een drietal eigen initiatieven (overigens geboren uit de inspraakresultaten Wonen) en het feit, dat de inspraakgroepen al veel hebben geleerd en minder hulp behoeven. Volgende week dinsdag wordt de jaarlijkse sportdag voor de basisscholen in Gaaster land en Sloten gehouden. Normaliter vindt dit gebeuren, waaraan door honderden kinderen wordt deelgenomen, plaats op het sportterrein in het Dutourbos te Wijckel. Nu evenwel is men uitgeweken naar het sportveld achter Kippenburg. Het veld in wijckel, sinds kort eigendom van de ge meente, wordt namelijk onder handen ge nomen. De sportvelden in Balk en Oude- mirdum mochten niet gebruikt worden, De Sneker scholier W.S. (14) is gisteren met beenverwondingen in het Sint Anto- niusziekenhuis te Sneek opgenomen, nadat hij door een bromfietster was aangereden. S. kwam over de brug bij de Waterpoort, sorteerde op zijn fiets links voor en juist op het moment dat hij de Balthuskade in wilde steken, werd hij ingehaald door de Sneker huisvrouw mevrouw M.J.S.- V.D. (22). Midden op de kruising kwam het tot een botsing, waarbij S. verwondin gen opliep mevrouw S. bleef ongedeerd. Wat wel ontbreekt is de toezegging van burgemeester en wethouders om te ko men tot konkrete voorstellen aan de raad van Wymbritseradeel. Niet dat men niet wil praten, zeker niet, want toen een afvaardiging van de Heger sportclubs om een onderhoud vroeg was uat binnen de kortste keren geregeld. B. en w. stelden tijdens dat gesprek echter dat de gemeente de nieuwe eigenaar was geworden en een voorlopig bestem mingsplan (woningen) had vastgesteld. Want dat die er moet komen, staat buiten kijf, vinden de Hegers. Een bepaald geen loze kreet, want de enige „akkomoda- tie” die Heeg op dat punt rijk is, is een naast de christelijke basisschool gelegen gymzaaltje, waarvan ook de r.k. basis school gebruik maakt. Op zich is dat na tuurlijk niet zo’n punt; veel minder prettig is echter dat het zaaltje, dat slechts 12 bij 6 meter groot is, lang niet voldoet aan de minimale eisen die de onderwijs-inspektie aan zoiets stelt. Welke prijzen zijn er deze week te winnen: De eerste prijs is een waardebon van f 50,- besteedbaar bij de zakenlieden in Sneek. Tweede prijs: een Polaroid zonnebril ter waarde van f 35,- aangeboden door Repko Brillen Oosterdijk/Hoek Gedempte Pol. Derde prijs: een handzaag aangeboden door Alkema’s Ijzerhandel Galigastraat/hoek Oude Koemarkt. Vierde prijs: een gezond geschenk van Sauna ‘t Bolwerk, een sauna- bon. Het is momenteel niet moge lijk om langs de normale weg het stadhuis van Ijlst binnen te komen. Het kan wel, maar dan moeten de deuren open staan en er eerst een klein aanloopje worden gemaakt. De reden is dat het bordes voor het raadhuis verwijderd is. Men heeft ze niet weggebroken maar voorzichtig weggehaald om te voorkomen dat de platen beschadigd werden. Deze platen komen namelijk weer op de oude plaats als de zaak hersteld is. Het bordes verzakte en daarom besloot men in hel kader van de algehele opknapbeurt dit deel ook onder handen te nemen. Er is nu een betonlaag gestort, waarop het bordes komt te rusten. Mogelijk dat nog deze week de zaak weer in de oude staat wordt terug gebracht. Daarna wil men nieuwe deuren laten maken, waarin het oude koperwerk aangebracht wordt. Er mag niets verloren gaan. NIET ERG PRETTIG De nieuwe direkteur van het Provin ciaal Opbouworgaan, de heer G. A. P. J. yan Well, als adviseur aan het algemeen bestuur van Sudergoa toegevoegd, vond dat samenwerken onder „voorwaarden” geen prettig idee, maar had zich er tenslotte bij neergelegd. De 17-jarige bouwvakker S.H. uit IJlst beleefde zondagnacht een ang stig avontuur, dat wonder boven won der nog vrij goed afliep. De jongeman bezocht zondagavond een tuinfeest in Blauwhuis en ging tegen drie uur in de nacht op zijn bromfiets op weg naar huis. In de buurt van Westnem raakte hij door nog onbekende oorzaak van de weg, sloeg over de kop en duikelde de bermsloot in. Daarbij kwam de brommer boven op hem terecht. Po gingen om zich te bevrijden draaiden op niets uit, maar gelukkig kon hij zijn hoofd boven water houden. Het duurde tot maandagmorgen negen uur tot hij werd gevonden en bevrijd door een landbouwer, die er door zijn her dershond op attent gemaakt werd dat er in de sloot „iets bijzonders” aan de hand was. De bouwvakker had dus ongeveer zes uren in een uiterst ha chelijke situatie verkeerd. Af en toe had hij het bewustzijn verloren. Hij bleek een gebroken sleutelbeen te heb ben en klaagde over pijn in zijn rug. De Ulster werd in het Sint Antonius J-iekenhuis te Sneek opgenomen voor behandeling en observatie. Onder toezicht van de gemeentepolitie van Sneek is gisteren de trekking verricht van de puzzels nummero 1 en 2 ten bate van Jongens- en Meisjesstad 1976. De volgende prijswinnaars rolden uit de bus: Puzzel 1 (het gevraagde woord was vakan- tieplezier): eerste prijs een kindertrainings- pak aangeboden doorsporthuis De Boer, Oosterdijk 57, Sneek, is gewonnen door mejuffrouw W. J. Braak, Kleine Kruis straat 9a te Groningen. De tweede prijs: een paar trainingsschoe- nen eveneens aangeboden door Sporthuis De Boer: mejuffrouw T. A. Steenstra, Loëngasterlaan 120, Sneek. De derde prijs: een doosprivé-post (met naam en adres bedrukt): S. van Gorkum-Stoelenga, Bottinge 16, Sneek. Puzzel 2 (tentenkamp): Eerste prijs: een lederen voetbal aangebo den door Zandstra Sport Schaapmarkt- plein 2 te Sneek: mevrouw J. Faber-de Boer, Dr. W. Beekhuisstraat 4, Sijbranda- buren. Tweede prijs: eveneens een lederen voet bal: zr. Seraphia de Wilt, Sophiastraat 1, Sneek. Derde prijs: een gezond ge: na 't Bolwerk: mevrouw H, Brink, Dr. Bosstraat 27, Sneek. Volgens sportminnend Heeg doet zich in de vorm van de verhuizing van Nauta Staalbouw b.v. van De Skatting naar het industrieterrein een unieke mogelijkheid voor om de sportzaal-probiemen op te lossen. Van de in totaal orie loodsen zou er eentje, die een afmeting heeft van 45 x 15 x 7,5 m., voor dat doel omgebouwd kunnen vorden en mocht het nodig ziin, dan be staat nog de kans een gedeelte van een tweede loods er bij te trekken. De staal- konstruktie staat er, dus wat is er nu gemakkelijker om daar te gaan bouwen, redeneert men. Zelfs een kantine ontbreekt niet. plat gaan en zou er een nieuw gebouw verrijzen, dan kost zoiets 1.100.000 gulden, waarbij berekend is dat men jaarlijks Vervolg op pagina 25. De begeleiding bij Werken zal niet zo intensief zijn als bij Wonen. Dat komt een beetje voort uit de teleurstelling over de geringe invloed die de inspraak heeft ge had, al hoopt men wel, dat de neerslag van de inspraak alsnog tot uitdrukking zal komen in het eindresultaat van de hele gang van zaken: het struktuurplan voor Friesland. Killen zitten. Men nam ondermeer kontakt op met de heer K. van Wijnen, direkteur ran de Sportraad voor Friesland, die onder meer voorstelde zelf een soort nota samen te stellen en aldus met keiharde feiten tevoorschijn te komen. Ondertussen is een en ander zover gevorderd, dat binnen enke le weken dit schrijven aan het kollege en de voltallige raad aangeboden kan worden. Daarin staat ondermeer dat Wymbritsera deel in het algemeen en in Heeg in het bijzonder nu niet bepaald als voorbeeld aangehaald kan worden als gemeente die over een arsenaal aan sportakkomodaties beschikt. Integendeel, het ziet er allemaal nogal povertjes uit. Reakties uit o.a. Oude- ga en Blauwhuis hebben inmiddels aange toond dat de aanwezigheid van een sport zaal in Heeg al een goede stap in de goede richting zou betekenen. Een ander belangrijk onderdeel in deze nota zijn de begrotingen die opgemaakt zijn bij zowel ver- als nieuwbouw. In het eerste geval - dus de bestaande staalkon- struktie „aankleden” - schat men de totale kosten op 550.000 gulden. Het batig saldo >s getaxeerd op 17.000 gulden. Mocht alles ■W y.. (Foto Studio Ger Dijs). achter de rug is. (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). In dit nummer is als bijlage opgenomen akkommodatie beschikkende terrein. De opening van het festijn wordt verricht door de voorzitster van de kommissie lichame lijke vorming en sport in de gemeente Gaasterland, wethouder mevrouw A. Brandenburg-Vogelzaïig uit Bakhuizen. Daarna gaan de kinderen aan het werk op een groot aantal onderdelen voor de di ploma’s. ’s Middags worden de kracht metingen tussen de scholen gehouden. On der meer wordt er gekorfbald, vindt er een estafette plaats, gaat men touwtrekken en wordt het nieuwe softbal beoefend. De «MS

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1