Ziekenhuis nam afscheid van voorzitter HAN C. VAN DEN BOS Jonkers uit, Van Oosten in gemeenteraad van Sneek Advendo-gebouw weer door brand geteisterd! ULST swekebU „laat het doek zakken” van IER SNEKER POLITIE HEEFT DE HANDEN VOL WERK u de gemeenten SNEEK, WYMBR1TSERADEEL Officieel Orgaan en aa Badgasten i enden luchtdoelgranaten NIEUWE DIREKTEUR GEMEENTEWERKEN FIERLJEPPEN IN UITWELLINGERGA I Ir Hei Smelov NmansMad is een COOtAMT, SMfflEEl COUKAKT, MttJFHOOTS REUWSBUU) O •iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii opgelost is kwam zondagmorgen tllllUllUUlUUUlUUUJUUUlllillillllllllllllllll H >3313 eindsignaal. Je hebt een belangrijke rol gespeeld daarbij geholpen door je vaste sekondante Paula”. M. VAN OOSTEN komende man J. JONKERS gaande man name nieuwe reld, waarbij uitsprak voor voorzitter staf het van Voor de Fierijepperij in Uitwellinger- ga - in het kader van de zomeraktivi- teiten - hebben zich reeds 84 mannen en elf vrouwen opgegeven. De wed strijden worden donderdagavond ge houden. Onder de heren zitten cracks als Evert Wilstra, Roel Bokke Span en Harry de Vries. De Vries (uit Akma- rijp) is een nieuwe ster die kortelings in Drachten voor een grote verrassing zorgde. MAANDAG 28 JUNI 1976 131ste JAARGANG No. 51 niet tussen fraktieleider. brandweerkorps en Eerder dan in de bedoeling lag heeft de heer 3. Jonkers bedankt als ‘o van de gemeenteraad van Sneek. Hij maakte daarin tien jaar lang deel uit van de fraktie van de Partij van de Arbeid. Van 1972 tot voor enige tijd was hij leider van die groepering in de raad. Opvolger van de heer Jonkers wordt de heer Minne van Oosten. Nu reedis wil het kollege van burge meester en wethouders van Wymbrit- seradeel klaarheid brengen ter zake wie op 1 juni 1977 de heer J. van de Wal te Oppenhuizen zal opvolgen als direkteur van gemeentewerken. Per 1 juni volgend jaar gaat de heer Van de Wal namelijk met pensioen. een februari Een kijkje op de ravage. De brand moet ontstaan zijn bij het podium. Zaterdagavond hadden twee leden van Advendo nog een bezoek ge bracht aan het gebouw en bij het weggaan - om omstreeks half twaalf - was hun niks opgevallen. Om half vijf ontdekten omwonenden het vuur. (Foto J. van Dijk}. een beetje op de situatie van twee stuurlui op één schip. Drs. Dijk stra meende, dat Jonkers zijn „hou ding” in de openbare raadsvergade ring wat moest „aanpassen”, met na me tegenover burgemeester en wet houders. de uniformen dat in een brandvrije ruimte hing. De overige uniformen, waaronder die van het „grote” korps, waren eerder naar de stome rij gebracht. De voorzitter van de medische staf, de heer G. Ubbink, was van mening dat de staf de heer Van den Bos veel dank verschuldigd is voor wat deze gedaan heeft om het kontakt tussen staf en bestuur intensiever en beter te maken. De heer Ubbink was zich er van bewust dat de staf „wel eens ge leken moet hebben op een stel teken die u het bloed onder de nagels weg zogen”. Daar staat tegenover dat de staf veel waardering heeft voor de taakopvatting van de heer Van den Bos. Zowel de heer Disse als de heer Ubbink overhandigden de heer Van den Bos als blijk van waardering en kele LP kassette’s. Mevrouw Van den Bos kreeg een bloemstuk aangeboden. In het kader van het „ongestraft inle veren van wapen en munitie” werden er bij de rijkspolitie in Gaasterland gebracht: twee stenguns met acht pa- troonhouders en twee laders, een lan ge banjonet met schede, ’in MMlis-hand- gfranaat, 156 Lee Enfüeldlpatronen en 1066 9 mm stengunpatronen. ki-buitenboordmotor gestolen. Het ding heeft een waarde van ongeveer 1900,Eigenaar is de heer K. Hoogeveen. Via een open wc-raampje is men vorige week de kampwinkel bij jachthaven De Domp binnenge drongen. Er verdween een bedrag van cirka tweehonderd gulden. De heer H. C. van den Bos heeft vrijdagmiddag tijdens een receptie in het Sint Antoniusziekenhuis afscheid genomen als bestuurslid van het zie kenhuis. De heer Van den Bos maak te sinds 1950 deel uit v.an het bestuur, sinds 1969 als voorzitter. Zijn opvol ger, de heer G. P. Tjallema, hanteer de de vergelijking met de toneelwe- De heer Van Oosten, die al enige tijd als toekomstig raadslid de fraktiever- gadering van de PvdA meemaakte, is op 6 november 1943 in Sneek geboren en is dus 32 jaar. Hij is voorman van de ververij bij Lankhorst Touwfabrie- ken. Minne van Oosten is al jaren lang aktief in de vakbeweging. Hij is onder meer voorzitter van de Indus triebond NW, afdeling Sneek en voor zitter van de Bedrijfsledengroep van de Industriebond van de fabriek waar in hij werkt. Komende dinsdag, in de laatste vergiadering die de heer Jon kers meemaakt, zullen de „geloofs brieven” van de heer Van Oosten worden onderzocht. Men wil van de gelegenheid gebruik maken de organisatorische ophouw aan de top van gemeentewerken iets te veranderen. Het kollege wenst een scheiding te maken tussen administra tie, bouwkunde en weg- en waterbouw. Aan het hoofd van de afdeling bouw kunde en de afdeling weg- en water bouwkunde zou een technisch (hoofd) ambtenaar moeten staan. Boven deze beide funktionarissen staan dan de di rekteur en de adjunkt direkteur. In deze opzet stellen b. en w. aan de gemeenteraad voor de heer E. Wester- hof, nu adjunkt-direkteur, te benoe men tot direkteur. De heer C. Lan- ting zal de heer Westerhof opvolgen als adjunkt. De benoemingen gaan pas in als de heer Van de Wal met pen sioen gaat. SNEEKER NIEUWSBLAD „Je hebt je rol als voorzitter voortreffelijk gespeeld. Na een paar open doekjes was je steeds bereid een toegift te geven. En alhoewel de toneel meester alweer van plan was het doek op te halen, gaf jij nu duidelijk het voor het ziekenhuis, In de nacht van zaterdag op zondag werden enkele ruiten en een deur ver nield van het gebouw van de gemeen telijke sociale dienst aan de Lemmer weg. Vermist werd een transistorra dio, die toebehoorde aan de koncierge. Hoofdstuk diefstallen: uit een bootje, diat in het Kleinzand lag, is een Zuzu- De heer Jonkers was van plan in het soms najaar uit de gemeenteraad te stap pen. Met het oog daarop droeg hij de leading van de PvdA-fraikitae enkele maanden geleden over aan de heer D. Dijkstra. Sinds die tijd boterde het niet zo best in de fraktie, met de oude en de Vernielingen: Alle negen ruiten van het dienstgebouw van de reinigings rechten werden donderdagnacht kapot- gegooid. De schaftwagen van de fir ma Cnossen werd en passant omver geworpen. Schade 850,Op het zelfde reinigingsterrein liet men eer der al jerrycans met benzine leeglo pen en werd een blusapparaat leegge- spoten op een heftruck. Aan deze bal dadigheid bleken zich twee jeugdige knapen uit de buurt schuldig te heb ben gemaak. Proces-verbaal werd op gemaakt tegen de 25-jarige loswerk man M.J. uit Sneek, die vrijdagnacht op de vuist ging met een oudere stad genoot omdat die hem geen geld wil de geven. Desondanks gelukte het hen snel de brand meester te worden. Nadat gis teren door leden van de Advendo- korpsen een begin was gemaakt met opruimingswerkzaamheden, kon een globale schatting worden gemaakt van de totale schade. Volgens de heer R. v.d. Akker, voorzitter van Advendo, ligt die in elk geval boven de 200.000 gulden. Herstelwerkzaamheden zullen ondermeer het vernieuwen van het dak en het weer optrekken van muren en voorgevel omvatten. Voorts is er vrij veel waterschade, kortom een ernstige strop die door Van Akker van grotere omvang wordt genoemd dan de vorige en nog lang voelbaar zal zijn. De heer Disise had uitgerekend dat de heer Van den Bos aan zijn werk voor het ziekenhuis duizend werkuren had besteed in 350 vergaderingen. „Ech ter, de inspanning en toewijding die voor het ziekenhuis zo belangrijk zijn, zijn niet in cijfers te vangen. De cij fers mogen dan indrukwekkend zijn, u hebt nog veel meer bewondering ge wekt met uw toewijding en inzet”, al dus de heer Disse, die er nog aan toe voegde dat de heer Van den Bos zich als voorzitter kenmerkte door zijn hechten aan juiste besluitvorming. Bij de Mairderhoek in het IJsselmeer bij Oudemirdum ontdekten badgasten eind vorige week twee halfvergane kisten met zeven luchtdoelgranaten, 86 cm lang en 10 cm dlik. De politie werd van de gevaarlijke vondst in kennis gesteld. Er kwamen eksperts van de mijnopruimingsdïenst uit Culemborg aan te pas. Die lieten het goedje de lucht in vliegen. En dat terwijl het gebouw, dat kort geleden een uitbreiding doormaakte, in februari 1974 ook al door een brand was geteisterd. Aangezien de oorzaak van die brand nooit helemaal althans naar buitenuit niet - bestaat het vage vermoeden dat ook aan deze recente brand een vreemd luchtje hangt. Let wel: zeker heid hieromtrent bestaat er niet, van de zijde van de Sneker Brandweer durfde men begrijpelijkerwijs geen uitspraak He doen. Wel heeft uiteraard de gemeentepolitie van Sneek de zaak in onderzoek. Zeker tot december, want aangeno men mag worden dat een en ander niet eerder hersteld zal zijn. Welis waar is men verzekerd, maar, zo is de mening in het toch wel versla gen Advendo-kamp, erop vooruit gaan doe je bepaald niet. Intussen zijn de instrumenten, die alle be spaard zijn vebleven, naar elders overgebraöht, evenals een deel van Ook het afgelopen weekend heeft de Sneker politie weer handen vol werk gehad met het onderzoeken van een aantal vernielingen en diefstallen. In tussen heeft men reeds de daders ach terhaald van vernielingen, die eind mei werden aangericht in de fabriek van Erven Feenstra. Er werden toen drie voorheftrucks en een tegelpers beschadigd. Herstel ervan zal onge veer 20.000,vergen. Opgespoord werden in dit verband de 23-jarige T., de 20-jarige W. en de 15-jarige P., al len afkomstig uit Sneek. Deze hadden enkele malen verschil lende ideeën over de manier waaróp men moest reageren op bepaalde voorstellen van het kollege. Het leek Daar de manier van aanpakken en werken van de heer Jonkers nu een maal is zoals die is, vond hij het maar beter zijn zetel nu reeds be schikbaar te stellen en niet te wach- te tot oktofoer-november. Namens de direktde en de voerde direkteur G. F. Disse woord. Hij schetste een beeld aktiviteiten van het bestuur gedu rende de tijd dat de heer Van den Bos daarvan deel uitmaakte. Enkele hoogtepunten waren de aanbouw van de nieuwe beddenivleugel, het nieuwe klooster en het doktershuis in de jaren 1951 - 1959. In 1965 kwam de beddenvleugel aan de Westersingel gereed en vier jaar la ter werd de beslissing genomen een nieuw ziekenhuis te bouwen aan d!e Hemdijk achter het Bogermankolle- ge. Men besloot derhalve het be staande gebouw zo goed mogelijk door te laten funfctioneren, hetgeen binnenkort resulteert in ondermeer een uitbreiding op de hartbewa- kingsafdeling. Hedenochtend deed de heer H. van Meer bij de politie aangifte van 'het feit, dat zijn beige Simca-1000 uit de •Amaliastraat was verdwenen. Het nummerbord luidt: 76-07-RE. Bij de politie om 16.33 uur de eerste brandmelding binnen. Hoewel het brandweerkorps erg snel ter plaatne was en vrij vlot de zaak onder kontrole had, kon niet voorkomen worden dat de grote zaal grotendeels uitbrandde. Een deel van de voorgevel'bleek bij aankomst reeds bezweken, waardoor het vuur door de ekstra-zuurstof flink oplaaide. De hit te was zo intens en het vuur zo ver spreid dat enkele brandweerlieden perslucht maskers op hadden. Advendo is opnieuw zwaar gedupeerd. Na het plotseling overlijden van de bijzonder gewaardeerde dirigent Theo van der Kamp enige tijd gele den, hebben de Sneker muzikanten andermaal een trieste tijding aange zegd gekregen. Gistermorgen - tussen half vier en half vijf - brak brand uit in het Advendo-gebouw aan de Korte Vreugde, een brand die een groot deel van de oefenruimte in de as legde en een schade heeft aange richt van ruim twee ton. hij grote waardering het werk dat de eks- heeft gedaan. Vooral het feit dat de heer Van den Bos er altijd in slaagde de goede sfeer te bewaren, „ook al werden er harde noten ge kraakt en bittere waarheden gezegd”, had de bewondering van de heer Tjal lema afgedwongen. De heer Ubbink overhandigt de heer Van den Bos de kassette met langspeelplaten. Mevrouw Van den Bos heeft de handen vol aan het bloemstuk dat ze kreeg. (Foto Studio Ger Dijs). I i - 'W33 t* k v‘9'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1