Dubbeltje op z’n kant in raad Sneek: Ruzie leidt tot vurige wraak l GEEN grootwinkelbedrijf aan de Waterpoortsgracht i Bevoegdheid verkoop bouw grond bij Ulster raad terug DOUWE ZIJLSTRA WINT f 100 MET HET ZAKSLAAN Noorderhornes organiseren prima volksvermaak Douwe Zijlstra is dinsdagavond winnaar geworden van de door de winkeliersvereni ging Wijde- en Nauwe Noorderhome op touw gezette wedstrijd zakslaan over de Westersingel. Hij sleepte daarmee een waardebon van honderd gulden in de wacht. Ondanks het late uur, het was inmiddels al kwart over tien geworden, was er nog veel publiek getuige van zijn overwinning. Er waren „kloften minsken” op dit volksvermaak van de bovenste plank af komen zetten. En wat mooier was: er deden ook heel veel mee. II van l „Dit is geen motie van wan trouwen of in gebreke stelling" Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en IJLST Ff ■i I f) I Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD «n de SNEKERt^KQERïER •4^,\ en de Het was een dubbeltje op z’n kant, maar de gemeenteraad van Sneek handhaafde dinsdagavond het in maart genomen besluit om niet toe te staan, dat aan de Waterpoortsgracht een „grootwinkelbedrijf in de voedingssektor” (de „Centra zegt het gerucht) wordt gevestigd. Na veel gepraat sneuvelde name lijk een voorstel van de heer J. D. Brouwer (CDA) om het m maart genomen „voorbereidingsbesluit” - dat een stokje voor die winkelplannen stak - in te trekken. Bijna kreeg Brouwer echter zijn zin: negen voor zijn idee, tien tegen. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van W Ml ggg.<T« - ~-%rr tb <t J. J. DE VRIES (PCP) '7 X J. D. Brouwer (CDA) -bijna gelukt- DONDERDAG 1 JUL11976 131ste JAARGANG No. 52 (t (f If If tf !f (f (f ■•S* I Q O >5 O (6 lb (6 werd de raad geadviseerd het bestem- mingsbesluit te handhaven. Dat de vroed schap die raad wilde opvolgen bleek pas streepjes-tegen had geteld. stel van de heer Brouwer te hebben uitge- Ytsma. Scholten. Reinsma en Faber; de VVD’ers Pheifer en Van der Scheer en Jonkers van de PvdA. De ..winnende” partij bestond uit: de wethouders van het CDA (De Vries en mevrouw De Graaff), de PvdA-wethouders Berg en mevrouw Unema en verder: van de PvdA nog Dijk stra, Van der Burgt. Tuinstra. de Pro- Al deze week is ernst gemaakt met de ontruiming van een en ander. Het kraanbe- drijf Nekem b.v. uit Sneek zou vanmorgen de half-vergane staalkonstruktie weghalen maar dat bleek ondertussen door Advendo- leden zelf te zijn gedaan. De firma J. Reen en Zn, eveneens uit de Waterpoortstad, zullen containers beschikbaar stellen, op dat de verkoolde resten gemakkelijker afge voerd kunnen worden. Dat het korps op muzikaal gebied ook „de kop er voor houdt” blijkt wei uit het feit dat men vrijdagavond gewoon repeteert. Niet in, maar vóór het Advendo-gebouw, wat daar tenminste nog van over is. SNEEKER NIEUWSBLAD sr- ;ressief Snekers De Boer en Holtrop en ’ostma van het FNP. De maatregelen om vestiging in het gebied g' tussen Zuidend en Waterpoortsgracht te P' HAKKEN OVER DE SLOOT Kwam in dit geval het kollege nog met de hakken over de sloot, in twee andere bepaalde gevallen moesten burgemeester en wethou- namens de PCP-verdedigde. stelde nadrukkelijk dat men dit voorstel niet moest zien als een motie van wantrou wen. Het was ook geen kwestie van het Rob Hartoch - achtste op de ranglijst van Nederlandse top- schakers - nam het gisteravond in een klok-simultaan-séance op tegen acht man van de schaakclub Sneek en de kersverse Friese jeugdkampioen Karei Eringa. De negen spelers hadden keus van opening en kleur. Hartoch was verder gehandicapt omdat hij minder tijd mocht gebruiken. Desondanks won hij zeven partijen. Hij verloor van Eringa in een furieuze Siciliaanse draak. Tegen Jan Vorenkamp vergaloppeerde Rob zich in een stelling die er voor hem toch al niet meer kerngezond uit zag. Studio Ger Dijs was in Eatcounter „de Waterpoort” en kiekte Hartoch met z'n twee overwinnaars: rechts Vorenkamp en daar naast Eringa. - zichzelf geen brevet van onvermogen opplakken - Het duurde allemaal wat lang doordat een aantal deelnemers geen kans zag zich vlug over de balk te verplaatsen. Desalniettemin was het publiek zo nieuwsgierig naar en zo happig op nieuwe ontwikkelingen in de strijd dat men over het algemeen trouw bleef wachten tot het weer zo ver was. En dat is misschien wel de beste indikatie voor een antwoord op de vraag of het gebeuren volgend jaar weer plaats moet vinden of niet. Met een krappe meerderheid van stemmen is de raad van Ijlst er dinsdagavond in geslaagd de bevoegdheid van het verkopen van percelen bouwgrond weer terug te krij gen. Sinds 1971 lag die bij het kollege van burgemeester en wethouders. PCP- wethouder J. de Vries verklaarde dan ook er niets voor te voelen het initiatief van zijn fraktie aan de orde te stellen was voor haar drie fraktiegenoten te steunen. Hij sprak in een mededeling in de raadsstukken dat dit verband zelfs van het niet mee willen „aan het vastgoed beleggingsfonds voor in werken aan het zichzelf geven van een „brevet van onvermogen”. De PCP was op de valreep gekomen met dit voorstel. Door de regelmaat waarmee de raadsvergaderingen nu weer plaatsvin- want toen was er om gevraagd, dankbaar voor zijn. Nu moest het maar weer terug gegeven of -genomen worden. Mevrouw Wijbenga verklaarde zich gebonden te voe- Mevrouw Nooitgedagt, die het voorstel len aan het kollege en dus tegen het voorstel te zijn. Met de stemmen van de beide wethouders en mevrouw Koopmans tegen, nam de raad datgene wat haar vol gens artikel 171 van de gemeentewet toe- in gebreke willen stellen van het kolle- komt terug. ;e Michiel Troelstra en de 12- van de strijd nagenoeg tegelijkertijd tewater gingen. I Het werd er overigens niet warmer op aan S de oevers van de Westersingel. Gelukkig I stelde de heer Ketelaar van sauna 't Bol- i werk zijn douches en zweetkabine beschik- baar voor de deelnemers, zodat de verlie- I zers zich alvast konden warmen en dou- chen. Ook de uiteindelijke overwinnaars konden nog gebruik maken van deze prima I geste. De „zakslaanders” pasten verschillende I taktieken toe. Sommigen deelden aan een I stuk door doffe dreunen uit, anderen hiel- den zich meer gedeisd, en wachtten hun I kans af om op een onverwacht moment i hun tegenstander te verschalken. Dat laat- ■R ste had het meeste effekt. Piet Achter had het ongeluk door Johan Lageveen in een van de voorrondes te worden beroofd van zijn zak, en ook nog uit balans te worden gebracht. Achter, ook niet min, klemde zich fanatiek aan de paal vast. In zijn „onderstebovenste” toestand zag hij nog kans verscheidene minuten Lageveen tot een machteloos man te maken. Wegens vermoeidheid moest Achter uiteindelijk afhaken. •Overigens gaf hij wel te kennen direkt na de brandstichting hiervan spijt te hebben gehad. Of de jongeman ook de in februari 1974 woedende brand aan de Korte Vreug de heeft veroorzaakt is niet bekend. De politie heeft de zaak nog niet afgerond. De jongeman is na verhoor huiswaarts gezonden. Intussen begint er in Advendo-kringen weer wat hoop en vertrouwen in de goede ge. Op een vraag van wethouder me vrouw M. A. Wijbenga-van der Meulen (PvdA) naar de voorgeschiedenis van dit voorstel, antwoordde zij dat „ik eh wij hier allang mee rondlopen.” De direkte aanleiding om dit binnen de mededeling in de raadsstukken dat stitutionele beleggers VÏB-II te Rotterdam een perceel grond is verkocht in het be stemmingsplan „De Rat" voor de bouw van woningen en garage’s”. Hier wist zij, en haar kollega S. Wassenaar niets van. den (in principe eenmaal per maand) heeft De PCP kreeg (de niet-verwachte) het argument van 1971 (bij verkoop snel PvdA-er J. H. Stokker. Hij verze moeten beslissen) aan waarde ingeboet, kollege dat hij niet wantrouwend tegenover Het bijeenroepen van raadsvergaderingen, het beleid van b. en w. staat m™- nn aldus initiatiefnemers J. Nooitgedagt- grond van het nieuwe program Oranje. J. de Jong en S. Wassenaar, brengt niet zoveel vertraging meer met zich mee. „Wij menen in de loop der jaren ervaren te hebben, dat er vele instanties vele malen raad heeft door het vaststellen van de grond- vertragender werken dan de gemeente- Pr‘js a‘ voldoende kontrole. Naar haar idee raadsvergaderingen." kan het ook tot gevolg hebben dat nu iemand BETROKKENHEID Als een tweede motief werd aangevoerd dat de betrokkenheid van het raadslid door het meebeslissen over de eigendommen der gemeente door intrekking van het onderhavige raadsbesluit groter zou wor den. In dit verband werd de openheid van bestuur ook genoemd. De bestemmings plannen zijn nu grotendeels uitgevoerd, gegeven en daar mocht het kollege in 1971, aldus de PCP. er is nu tijd genoeg om te overleggen in het verband van een raad over de verkoop van bouwgronden. In totaal probeerden 57 deelnemers elkaar van de 17 meter lange boomstam af te slaan. Dat was minder dan men had ver wacht, want de mensen van de brandweer die hadden toegezegd mee te doen waren 1 verhinderd. Ze zaten allemaal al te wach ten op de kant van de Westersingel. toen ze werden weggeroepen voor het blussen van de brand in Oudega. Het zware geschut bleef daardoor een beetje uit. Gelukkig gaven ook de jongere deelnemers hem flink van katoen, zodat het publiek toch nog spektakulaire toestanden heeft gezien. De waardebon van vijftig gulden werd gewonnen door Johan Lageveen. In de strijd om prijs en premie moest hij het onderspit delven. Aanvankelijk zag het er gunstig voor hem uit, doordat Douwe Zijlstra zijn slagwapen was kwijtge raakt. Taktisch verweer van Zijlstra deed Lageveen echter ook zijn zak verliezen, en toen was het binnen enke le sekonden bekenen. De derde waarde bon van 25.- werd veroverd door Pie't Adema. De winkeliersvereniging stelde twee ekstra prijzen van tien gulden beschikbaar, dit om ook de jonge deel nemers een kans te geven een prijs te winnen. De beide tientjes gingen naar de jongi jarige Carla Achter die in het vuur De brand die zondagochtend het Advendo-gebouw goeddeels in de as legde blijkt te zijn aangestoken. De dader blijkt een 17-jarige fabrieksarbeider uit Sneek te zijn. De jongeman, notabene zelf lid van het korps, legde hiervan maandagavond tegenover de Sneker politie een verklaring af. Als motief gaf hij op in het verleden nogal eens ruzie te hebben gehad met leden en bestuursleden van Advendo. afloop door te dringen. Op de dinsdagavond gehouden bijeenkomst deelde het bestuur mede het gebouw te herbouwen. Direkt na de bouwvak zal hiermee begonnen wor den. Het ligt in de bedoeling het onderko men qua grootte ruimer van opzet te laten worden, aangezien men toch al krap zat. De majorettes en één korps moesten al gebruik maken van andere oefenruimte’s in Sneek. genomen; in een op de valreep aan de Brouwer de zaak opnieuw ter diskussie. Hij aan de juistheid van voorstellingen van zaken. Er werd een ders het loodje leggen. De raad voelde namelijk niks voor het aanstellen van de heer J. Pop als tijdelijk part-time funktionaris voor Amicitia. Slechts twee „gewone" raadsleden vielen het kollege bij (Jonkers en Scholten). Twaalf man verklaarden zich tegen dit voorstel van b. en w„ dat verdedigd werd door wethoudeï B. de Vries, die praatte als Brugman maar vocht tegen de bierkaai. Veel eer oogstte het kollege ook niet met het voorstel plannen te laten uitwerken voor een nieuwe vaste brug ter vervanging van de Koninginnebrug. Iedereen was het er wel over eens, dat die wrakke draaibrug aan vervanging toe is, maar plaats en grootte wilde men pas bepalen als ge ook niet met laten uitwerken nieuwe vaste brug ter vervanging de Koninginnebrug. Iedereen was het vervanging toe 1de men pas bepalen als men weet hoe het zal komen met de erachter liggende woongebieden. Als mén dat straks eenmaal heeft uitge- werkt dan zullen type, plaats en breedte van de nieuwe Koninginnebrug daarbij aangepast moeten worden. De raad vond het voorstel van b. en w. een vorm van het 't op de Centra houden) van de i van de CAF opnieuw werd onderhandeld. De gemeente bood zelfs aan te nemén, plus bijkomende kosten schadevergoeding. Hangende een uit spraak van de raad ging het winkelbe- j" in. Zo nodig wilde mén wel meewerken op basis van een ruiltransaktie want men moest en zou een vestiging „ergens” in Sneek. Daar de gemeente zo direkt geen mogelijk heden meer zag de kwestie op te tossen. mingsbesluit te handhaven. Dat de vroed- nadat de sekretaris nauwgezet de streepjes- vóór en streepjes-tegen had geteld. Op de turflijst bleken zich voor het voor sproken: de CDA’ers Brouwer. Gerrits, paard achter de wagen spannen. Moeilijkheden voor het kollege dus. Maar de agenda bestond uit 35 voorstellen. Die werden van vier uur in de middag tot half twaalf ’s avonds verwerkt. Vaak als kamer stuk doch veelal ook aangenomen nadat burgemeester en wethouders vele woorden van lof in ontvangst hadden mogen nemen. voorkomen werd op 25 maart nogal haastig agenda toegevoegd voorstel. In april stelde r twijfelde aan de juistheid robbertje over „gestoeid” in een besloten bijeenkomst. Het gevolg was dat met de kopers (laten we _r panden van de CAF opnieuw werd t .j ->r. de panden voor dezelfde prijs over i en schadevergoeding. Hangende sp drijf daar niet op men wel meewerk' j steun van Hij verzekerde het r het beleid van b. en w. staat maar dat hij, op, t van de PvdA, voor het geleidelijk in ge mee nschaps handen van grond is. Mevrouw W. Koopmans- Kuipers was het oneens met de PCP. De ;„wll, dat er vele instanties vele malen raad heeft door het vaststellen van de grond- rtragender werken dan de gemeente- Pr,Js voldoende kontrole. Naar haar idee jkan het ook tot gevolg hebben dat nu iemand die men minder aardig vindt buiten de boot valt. „Dit kan zelfs leiden tot onbehoorlijk bestuur”. Volgens Wassenaar (PCP) bestond nu de behoefte niet meer bij de raad om het kollege alleen te laten oordelen over de grondverkopen. Hij achtte het een normale zaak dat de raad er nu weer zelf over gaat praten. Het recht was tijdelijk uit handen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1