Wagenoptocht te Oudega: steeds meer samenwerking snekerMkoerier w Bejaarden uit Heeg maakten tocht door „it Fryske Gea" de gemeenten SMEEK. WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van ongeval overleden geen voorrang: twee gewonden nabij Sondel Bakhuister (62) aan verwondingen auto- ULST I Geluidsmetingen tijdens kermis i Noodlokalen voor lager onderwijs in Tinga Slotenaar verleende Benoeming leraren aan chr. techn. school Sneek Gestolen kippen illegaal geslacht meove sunnt coouin, smsib coaum, muhkwis meowsud 4^3 Al Het Saeekar HrnmnUad is mb daadardagB Iwnn n— imit in GAASrS&AMD, SLOTEN r n-v: flW onze I na 5 elders in dit blad. at Verple- en uit. op MAANDAG 5 JULI 1976 131ste JAARGANG No. 53 geen viel. werd op het draait, De midgetgolfclub „Sneek” heeft in verband met een sponsering door ,,REVI-woninginrichting” een naams verandering ondergaan; voortaan draagt deze vereniging, die haar do micilie heeft op de midgetgolfbaan „De Domp”, de naam „M.G. REVI”. Men meende hiertoe te moeten over gaan, daar zonder financiële steun de midgetgolfsport in Sneek, plastisch uitgedrukt, dood zou bloeden. De mo gelijkheden op het gebied van bege leiding van nieuwe leden, reiskosten vergoedingen en dergelijke zijn door deze overeenkomst aanmerkelijk ver groot. Bovendien zal het volgend jaar een groots opgezet toumooi in de Wa- terpoortstad worden georganiseerd, iets dat door de firma REVI groten deels zal worden bekostigd. Mogelij kerwijs zal dat dezelfde proporties aan gaan nemen als het Golfslagtournool, zoals dat zondag in Bolsiward plaats vond. Hierover mees elders in dit nummer. Aan de Chr, Technische School in Sneek zijn per 1 augustus de volgende leraren benoemd: H. H. Timmer, Hee- renveen en S. J. Wyinia te Wons als Iteraar Alg. technieken; de heer K. Brouwer te Sneek als leraar Engels en de heer Th. Vijver te IJlist tot leraar AVO. Daags tevoren had zich onder Oude- mirdum eveneens een verkeersonge val voorgedaan, maar daarbij deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Wel was er sprake van enige materiële schade. Bij een auto botsing nabij Sondel zijn de beide Slotenaren J.H. en J.P. ge wond geraakt. Een en ander ontstond toen H., rijdende richting Balk, door P. werd aangereden, die zonder voorrang te verlenen de autoweg opdraaide Een botsing was toen onvermijdelijk. H. liep vleeswonden op, maar P. raak te ernstiger gewond. Hij werd met een bekkenfraktuur, een hersenschudding en inwendige kneuzingen in het Sint Antoniusziekenhuis te Sneek opgeno men. Beide auto’s werden total-loss verklaard. Het skdtsjesilen is weer gestart. Zaterdagmiddag om half drie, een half uur later dan was gepland, viel op de Wijde He bij Grouw het startschot voor een enerverende race waaruit Tjitte Brouwer weer eens als ongenaakbare overwinnaar tevoorschijn kwam. Niet alleen sen satie in deze ontmoeting („debu tant” Sipke Tjerkstra ramde een volgbootje) maar ook veel spanning en zowaar meteen al een protest. Albert van Akker zorgde voor ont sluiting van Sietse Hobma. Meer over deze wedstrijd en over de ope ning van het skütsjegebeu/ren el ders in deze krant. Op de foto van Studio Ger Hijs van links naar rechts het Lemster skütsje, dat van de Sudwesthoek en de Bolsward van Siete Meeter. Een spoor van kippeveren heeft vorige week een illegale slachtpartij aan het licht gebracht. Verantwoordelijk hier voor was een groepje van vijf knapen, in leeftijd variërend van 17 tot 23, en een meisje van zeventien jaar. Don derdagmorgen kwamen twee bewoners van de Napjusstraat tot de ontdekking dat er vier kippen en een konijn uit een hok achter de woning waren ver dwenen. De politie behoefde geen in tensieve speuraktie op touw te zetten. Het spoor voerde naar een flat in de Worp Tjaardastraat. Hier werden drie geslachte kippen en de afgekloven res ten van een kip en het konijn gevon den. De daders werden aangehouden en overgebracht naar het bureau waar zij vlot bekenden de dieren gestolen te hebben. Zij vertelden ook twee kippen van veehouder Coers aan de Korte Vreugde te hebben ontvreemd. Dat was gebeurd in de nacht van maandag op dinsdag. Diezelfde nacht hadden zij een zak vol krappen sla en groene kool „verzameld” van de volkstuintjes aan de Korte Vreugde. De daders zijn na verhoor naar huis gestuurd. Net voor het skütsjesilen begon heeft Oudega en omstreken zijn dorps feesten gevierd. Woensdag, donderdag en vrijdag stond het hele dorp op z’n kop vanwege alle aktiviteiten die de plaatselijke Oranjevereni ging in samenwerking met vele anderen had georganiseerd, en waar bij zoveel mogelijk de gehele bevolking werd betrokken. Oudega koos in dit opzicht voor een zo groot mogelijke samenwerking, ook wat bij voorbeeld de gevelversieringen betreft die grotendeels door hele straten werden aangebracht. Het meest kwam de samenwerking tot uiting in de optocht waaraan veel allegorische wagens meededen. Een oproep van de Oranjevereniging had tot gevolg dat families die voorheen op hun eentje of met z’n tweeën een wagen verzorgden, nu met meerdere gezinnen de hand aan de ploeg sloegen. humoristische wijze iets van die gang van zaken met betrekking tot het ver dere verloop van de dag. Van Harlingen werd gereden door de Noordwestelijke bouwstreek langs de Bjïrmen, de Parochies naar Stiens en vervolgens naar Hardegarijp waar na een drankje met een praatje een heer lijk warm maal werd opgjedienid, het er bij ieder bijzonder goed in Namens het gehele gezelschap aandacht geschonken aan het De feesten begonnen woensda toen het korps E.M.M. een gaf, waarna een onderdeel van de Brëkblazers, dit muzikale besloot. Donderdag stond in l ken van de volksspelen. Oud i kon z’n kunnen tonen en z’n k meten in verschillende gekke, lijke maar altijd leuke spellet donderdagavond kon men bekon de Inspanningen door te kijke de klucht „Mei skeane eagen” het toneel werd gebracht d Drachtster toneelploeg „Mei len”. Vrijdags was er dan de plus een wedstrijd waterfietsen, het mooie weer is het niet ven lijk dat er veel deelname was natte gebeuren. De feesten besloten met een dansavond in op muziek van The Celebratoni punt. De derde tot en met de zesde klassen blijven in het gebouw aan het Kaatsland. Terug naar b. en w.: aan de raad zal worden voorgesteld een krediet be schikbaar te stellen voor de aanschaf van twee nieuwe politieauto’s ter ver vanging van oudere eksemplaren. De Waterhoenstraat zal binnenkort onder handen worden geomen. Over de be strating zijn klachten binnen geko men. In Tinga-Duinterpen zal de open bare verlichting worden uitgebreid. Van de stichting „De lettonen” is een aanvraag binnen gekomen om vergu- ning voor het bouwen van een ver pleeghuis aan de Harste. Na verkre gen goedkeuring van de provincie zal de vergunning worden verleend. De stichting is een samenwerkingsvorm van de Gereformeerde Vereniging tot Verzorging van Zieken en gingsbehoevenden in Sneek en de Stichting Nieuw Toutenburg te Noord- bergum. POLITIEAUTO’S Met betrekking tot de Wijk Tinga is er nog ander nieuws te melden, al is dat niet afkomstig uit de vergadering van b. en w. In deze wijk komen twee noodlokalen voor het lager on derwijs. Een daarvan zal gebruikt worden door het apenbaar lager on derwijs. De in Tinga wonende kinde ren van de eerste en tweede klas van de Lemmerwegschool zullen hiervan gebruik gaan maken zodat voorkomen wordt dat zij steeds weer de rondweg moeten oversteken. Er wordt naar ge streefd dit lokaal half september in gebruik te nemen. Daarop vooruitlo pend zullen deze kinderen in een groep geplaatst worden in de gemeen schapsruimte van de Lemmerweg school, dit uit onderwijskundig oog- Tijdens de Sneekweek zullen Martiniplein, als de kermis geluidsmetingen worden verricht. Dit i naar aanleiding van klachten over ge- luidishinder. Dit is in de vergadering van burgemeester en wethouders van Sneek besloten. Mocht daar aanlei ding toe bestaan dan zullen de ker- miseksploitanten onmiddellijk na de metingen het volume dienen te beper ken. De praalwagens waren verdeeld in twee groepen: ernstige en humori stische. Dit om het de jury wat ge makkelijker te maken bij het bepa len van een einduitslag. De hoofd prijs ging naar It swellenêst, een wagen waarop een aantal „zwaluwen” hadden plaatsgenomen voor de ge vel van een huis. Aan de gevel was kunstig een nesit gefabriceerd, en daarin zaten zelfs ook nog zwaluwen. Een van de humoristische wagens die veel bekijks trok was „De Bloe- menhove kli(ni)iek”, waarop onder meer een als vrouw verklede jonge man met een buik van enkele ku bieke meterg had plaatsgenomen. Tussen zijn benen bengelde aan een touwtje een pop. Via Sneek en Bolsward bereikte men Harlingen, waar middels een kleine rondrit de scheepswerven werden be keken, terwijl daarna de koffie zich in „Neptunus” goed liet smaken. Men had hier tevens een goed zicht op het vertrek van de veerboten naar Vlie land en Terschelling. Voorzitter Kas persma heette ieder welkom en ver telde op de hem eigen en vertrouwde De „jeugd van vroeger” van Heeg en omgeving maakte weer haar jaarlijk se reisje. De kommissie had een rondrit door Friesland uitgestippeld, die om 8.15 uur met ongeveer 90 per sonen in twee gloednieuwe touring cars van Sijpersma van start ging. Twaalf uur later was men vermoeid terug. mensen die uit waren goed bekend staan- Vrijdagmiddag raakte de 62-jarige J. P. Bult, tuinder van beroep en woonachtig in Bakhuizen, dermate bij een verkeersongeval in de Alblais- serwaard gewond dat hij bij aan komst in het ziekenhuis overleed. Zijn zoon D. Bult (22), die de auto bestuurde, alsmede het echtpaar P.E.G. Wiekeraad plus een kind liepen evenzo verwondingen op. Van ernstige aard bleken de verwondin gen evenwel niet te zijn. In verband met het overlijden van de heer Bult besloot het bestuur van It Frysk Ljepperboun zijn team terug te trekken voor de zaterdag gepland staande Tweekamp-ontmoeting tegen de polstokbond Holland-Utrecht in Groot Ammers. De heer Bult laat vrouw, dochter en drie zoons ach ter. i SNEEKER NIEUWSBLAD Btót resultaat was er dan ook naar: omtrek. Er waren zelfs een optocht van 24 grote wagens, 7 Sint NicOlaasga, die uit kleinere rijdende objekten en dan nog ideeën voor hun verschillende lopende groepen. De wa- de jaarlijkse allegorische optocht, gems zagen er stuk voor stuk prima verzorgd uit, en het publiek wist dat te waarderen. Bestond er ’s morgens al grote belangstelling voor het evene ment, in de avonduren toen de optocht nogmaals door het dorp trok, kwamen er zo mogelijk nog meer mensen kij ken. De belangsteffldenden kwamen overigens niet alleen uit de betreffen de dorpen, maar ook uit de wijde 40-jarig ambtsjubileum van voorzitter Kaspersma bij de brandweer, waar voor aan hem kort geileden terecht de hoogste koninklijke onderscheiding welke in deze wordt verleend, werd uitgereikt. Van de kommissie mocht Kaspersma iets in de brand steken; hij kreeg namelijk een kist sigaren aangeboden, In de middag voerden de bussen het gezelschap Via die mooie bossen van Olterterp en Beatsterzwaag langs Don kerbroek en Oosterwolde npar Appel scha. Hier werd thee gedronken en er was gelegenheid wat te wandelen door de duinen. De laatste pleister plaats Joure werd bereikt via Wolve- ga, Oldetrijne, Delfstrahuizen en Ouw- sterhaule. In het motel werd onder het genot van een lekker „kop kofje mei in broatsje” iedereen bedankt voor het doten slagen van deze tocht door het eigen gea. De sfeer was voortreffelijk en elk was van mening, als de gezondheid het zou toelaten, het volgend jaar weer mee te willen. Half negen werd de groep verwel komd in Heeg door het muziekkorps, waarna ieder huiswaarts ging, enthou siast over de mooie dag, rustig toe rend door onze mooie provincie Friesland. Behalve de optocht kon de bevolking van Oudega zich uitleven in het De uitslagen van de verschillende ak- maken van gevelversieringen. In dit tiviiteiten tijdens de dorpsfeesten staan elders in dit blad. geval waren er hele buurten die in onderlinge samenwerking tus1 bewoners een bepaald them beeldden. Zoals de Reafinne oudere en jongere bewoners elkaar wonen. Door middel va letters in de tuinen had me „mei elkoar ien” gestalte ge Er waren ook mensen die O] houtje hun tuin versierden. E kei van Sinkei was daar eei beeld van, of het waerhuske. Van de landelijke kommissie ver- voensvergunningen is de mededeling biiininengekomen dat er geen bezwaar is om aan een Sneker taxibedrijf ver gunning te verlenen voor het uitbrei den van autobusdiensten met perso- neniatuo’s. Dit betekent dat niet alleen de wijken Domp en Stadsfenne, maar nu ook Lemmerweg en Tinga van de ze tegen verlaagd tarief verleende ta- xiservice gebruik zullen kunnen ma ken. waar naast konsert werden or de elkoar sjW

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1