Qiwiiiminfl Friese Milieuraad vraagt Ged. Staten: 5Ï Jan de Boer (20) won ’n sekstant Gaasterlandse FNP is tegen i bouwrijp maken grond Balk Laat Sneek stoppen met het vuilstorten aan Woudvaart Sneek heeft een stadspromotor” IbïuS Ml a' A' P ft Zondagmorgen zwembad open en Officieel Orgaan van de gemeenten SMEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST BIJ WARM WEER eps.ja GESLAAGD GESLAAGD NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKERM^IÊB Amsterdam, een jaar. en de Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van In verband met de uitverkoop verschijnt het Sneeker Nieuwsblad volgende week niet op donderdag maar op woensdag, niet op 15 maar op 14 juli dus. Dat houdt in, dat de advertenties ook een dag eerder moet worden opgege ven: vóór dinsdagmiddag 12 uur. De heer Ate A. de Vries (ing.) uit gelijkheden onder de loep Lytshuizen bij Heeg wordt de eerste „stadspromotor” van de gemeente Sneek. De heer De aanpak van het propageren i mnat tramiif Qantsl VüSte (1 Vries - 53 jaar en gehuwd - is momenteel nog direkteur van Atofoonstudio te Atofoon is een promotingburo, dat beoogt produkten en bedrij ven te lanceren door middel van films, dia’s, shows en andere evenementen. WW Heerenveen (15,8) passeerde gisteren Joure (26), 6. Langweer (29), 7. Südwest- SWMISIM DONDERDAG 8 JUL11976 131ste JAARGANG No. 54 Met d allerbeste cijferlijst van heel Neder land is de twintig-jarige Jan de Boer uit Ysbrechtum aan de hogere zeevaartschool in Vlissingen geslaagd voor het getuig schrift stuurman grote handelsvaart. Het „College Zeemanshoop” te Amsterdam heeft hem daarvoor een sekstant aangebo den. A.A. DE VRIES „stadspromotor” H. PRINS (FNP) -freeslik hurd - SNEEKER NIEUWSBLAD mensen zullen moeten afhaken vanwege de prijs, maar ik hoop dat ze allemaal hun 2 t en thousiasme van de gegadigden moedigt ons wel aan om op deze weg door te gaan”, aldus de burgemeester. aanstelling Burgemeester H. L. Sixma, baron van Heemstra, vond deze opmerkingen „niet aardig”. Vooral de min of meer door hem als „aantijging” kreet dat er in de kleine dorpen niets voor de woningbouw wordt gedaan, stak hem een beetje. „Het is zo dat degenen die in Balk willen bouwen niet in vredesnaam maar in Balk gaan zitten omdat dat ergens anders niet kan. Ze hebben bewust gekozen voor Balk. Ik ben het met u eens voor wat betreft de leefbaarheid van de dorpen, maar je kunt de mensen niet dwingen daar te gaan wonen. Het is wel zo dat als ze in een dorp willen wonen er woongelege heid moet zijn”. De Gemeente-Belanger M. de Boer stelde voor het bouwrijp.maken van de grond in eigen beheer te laten uitvoeren. Wethouder O. van der Goot kon-^ertellen dat dat inderdaad de bedoeling was, waardoor de direktiekosten worden uitgespaard. Ook is het de bedoeling zoveel mogelijk de eigen aannemers te betrekken bij de bouw van woningen. PvdA-er G. Overdiep kwam er na enig trekken achter welke bedrijven voorlopig belangstelling hebben voor de grond. Het zijn de bedrijven Epema in Ysbrechtum, en de Werbouw te Wervers- hoof. nemen. Haar scherp omlijnd is de taak van de nieuwe promotor thans nog niet. De figuur en funktie van stadspromotor, en de héle t i van Sneek, moet vanuit een aantal vaste doelstellingen nog verder groeien en gestalte krijgen. De aanstelling is dus eigenlijk voorlopig voor j Daarna wordt de hele materie van alle kanten geëvalueerd. gssigs natsprong en dat terwijl men twee keer een kans kreeg. De beste negen sPr‘"gefs zullen op donderdag 15 juli in Oppenhuizen uit mogen komen op een officiële wedstrijd in de groep „regionalen", lieden die niet bij de FLB zijn aangesloten. De Wymbritseradeel-beker zal dan in het geding zijn. De rest van de uitslag v^n^gel^Pen dinsdag luidt: 4. Tjebbe v. d. Meer Sneek 10.49, 5. Freerk v. d Wa Oppenhuizen 10r25,S6. Geert Haagsma Oppenhuizen 10.18, 7. Jappie Wynja Uitwellingerga 10.15, 8. Bertus Holkema Sneek 9.90, 9. Henk v. d. Veen Uitwellingerga 9. 78. Hoewel hij in Haarlem is geboren heeft de heer De Vries wel bepaalde „familieban den” met Sneek. Zijn vader werd er gebo ren en zijn oom (Ane de Vries) was jaren lang direkteur van het gewestelijk arbeids- buro in de Waterpoortstad. Voor de funktie van stadspromptor kwa men bij Sneek Promotion vele sollicitaties binnen. Een werkgroep, bestaande uit af gevaardigden van de gemeente, de VVV, de Sneker Zakenlieden en Sneek Promo tion, koos tenslotte de heer A. A. de Vries uit 65 kandidaten. Dat gebeurde uiteraard mede omdat hij al jarenlang met het pro- motionbijltje heeft gehakt. De benoeming van de heer De Vries gaat per 1 augustus in. Na een jaar zullen Sneek Promotion én de stadspromotor de verdere werkzaamheden, wensen, plannen en mo- De stichting Friese Milieuraad heeft het kollege van geeputeerde staten van Fries- sland gevraagd de gemeente Sneek géén vergunning te verlenen voor het storten van huisvuil op de gemeentelijke vuilstortplaats aan de Woudvaart. De Milieuraad verzoekt zelfs om het storten op die plaats zo spoedig mogeiijk te verbieden omdat het ernstige grond- en oppervlaktewaterveront reiniging met zich mee kan brengen. De Friese Milieuraad sluit zich onder meer wat de argumenten betreft aan bij een rapport, dat de Grontmij te De Bilt over deze zaak heeft uitgebracht. Daarin wordt gesteld, dat door het storten van huishou delijk afval aan de Woudvaart de grond waterstand zal worden verhoogd waardoor het vuil in kontakt kan komen met het grondwater. Een delegatie van de Friese Milieuraad bezocht 22 juni de stortplaats in Sneek en bevestigde de veronderstelling van de. Grontmij. Het op de stortplaats aanwezige perkolatie- of grondwater ver toonde een zichtbare verontreiniging. Als in dit water gestort wordt kan het onderlig gende grondwater in ernstige mate worden verontreinigd. Bovendien blijkt - aldus de Milieuraad - dat dit water gedeeltelijk afvloeit naar de sloten op en om de stort plaats. Deze sloten staan in verbinding met het oppervlaktewater (de Woudvaart) en de Friese boezem. De heer De Boer was van mening dat men een „lyts bytsje efter de feiten oanhobbelt”. Dit omdat de indeling van de kavels al is vastgesteld en al bij voorbaat in principe toegezegd zijn. „Moam kinne de minsken dy’t er nou noch fan hearre, net mear in kaveltsje krije”. Dat leek de burgemeester niet zo’n groot bezwaar. Hij betoogde dat de mensen die een optie hebben op een stuk lie net even meer belang daarbij hebben dan degenen die naar aanlei ding van kranteberichten naar de gemeente stappen. Hij baseerde dat op het feit dat de „optiehebbers” indértijd al belangstelling hadden getoond voor plan Simmerwille. pot werden gestopt. Óverigens tekende de ^angezien vo| was werden ze door 4e gemeente gewezen op Berkenbos, en dat onder het grootst mogelijke voorbehoud. De heer A. van der Goot te Oudega (W), werkzaam bij Walinga’s assurantiekantoor aldaar, is te Utrecht geslaagd voor het diploma makelaar-assurantie-bezorger. Heerenveen (15,8) passeerde gisteren an dermaal als eerste de finishlijn. Ditmaal was het Sneekermeer aan de kant van Terhorne plaats van handeling. Lodewijk Meeter (4,9), het algemeen klassement aanvoerend, eindigde op een tweede plaats en de Sneeker Pan (13) werd nu derde. Het Bolswarder skütsje (18) sloeg om. Drie «hepen e.enz. de strijd «.hen weten Eemewoude (32), Leeuwarden (32) nachten 1281 en Philips (30). De rest van het veld W-D^hten (28). klasseerde zich als volgt (tussen haakjes Meer Skütsjenieuws op pagina 3, 9 en staan de puntentotalen): 4. Lemmer (21), 5. 13. De FNP-fraktie van Gaasterland heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering tegen het bouwrijp maken gestemd van een gedeelte vani het bestemming^pd^n Welgelegen te Balk. Het kollege stelde voor daarvoor een krediet van 245.000,- beschikbaar te stellen, dit om de woningbouw niet te stagneren.De heer H. Prins van de FNP kwam daartegen in het geweer, gesteund door zijn fraktiegenote mevrouw W. T. Spoelstra-Postmus die stemming wilde. De heer Prins was van mening dat de woningbouw in de kleinere dorpen meer aandacht moest hebben. „It bieangstigt my -de betutteling dat it bouryp maitsjen fan groun yn Balk sa freeslik hurd giet, wylst it yn de lytse doarpkes net wol”. Hij benadrukte de belangrijkheid van scholen en winkels in de dorpen, die zonder kinderen en klanten niet kunnen bestaan. Tenslotte ontlokte fie heer J. Bangma van het CDA de burgervader de opmerking dat - j van de provincie met be- n(j zijn iet even m^r bvla(lg trekking tot woningbouw in kleine dorpen, 8 rfpopnpn rtip naar aanlei- het bijzonder moeilijk maakt voor de ge meenten om een beleid te voeren”. De heer Bangma vertelde van plannen tot bouw die in Sondel bestonden, maar die door toedoen van de provincie in de doof- heer Bangma hierbij aan dat hij niet uit sluitend pleitte voor Sondel. Het voorstel tot het vaststellen van een aangevoelde bouwterreinprijs en beschikbaarstelling Ik ben overjgens bang dat verschillende van een krediet voor het bouwrijp maken van het plan Berkenbos te Balk werd ----- aangenomen met algemene stemmen. De (jroon!huis zullen kunnen bouwen. Het bouwterreinprijs werd konform het voor stel vastgesteld op 34.500,- per kavel en het krediet werd bepaald op 103.769,40. Als de weerberichten op vrijdag de verwach ting uitspreken, dat de daaropvolgende zon dag de temperatuur boven de 23 graden Celsius zal komen dan gaat het burgemees ter L. Rasterhofibad in het De Hooppark op zondagmorgen om tien uur open. Dat zal dan op diverse punten in Sneek bekend worden gemaakt. Om het personeel niet ekstra te belasten gold de regeling, dat men op zondag alleen van twee tot zes uur geopend was. Als aan de genoemde voorwaarden is voldaan dan blijft het bad op warme zondagen dus open tw van tien uur tot zes uur - zonder onder breking. Mochten de weerberichten op vrijdag spreken van „boven 23 graden” en het weer slaat in het begin van het week end alsnog om dan blijft het bad tot twee uur dicht. De zaak van de zondagmorgenopening werd vorige week in de gemeenteraad aan de orde gesteld door de heer Ben Holtrop van Progressief Sneek. Nu eks-raadslid J. Jonkers bracht het verzoek onmiddellijk in het bestuur van het NV Zwembad waarvan hij voorzitter is. Ook van de kant van de gemeente werd de NV gericht de zaak eens te bekijken. Dat had tot gevolg dat er heel snel de bovengenoemde regeling uit de bus kwam. Afgelopen zondag ging het bad al om tien uur open maar de mogelijkheid om reeds om tien uur een duik te nemen was nog onvoldoende bekend zodat de drukte no gal mee viel. Dat er in deze warme vakan tiedagen druk gebruik wordt gemaakt van het zwembad bewijst deze foto van studio GerDijs. Twee jaar geleden behaalde Jan de Boer stering als vierde stuurman, zijn einddiploma aan de Havo van de U:*-1 u:j Rijksscholengemeenschap in Sneek. Hij van de Sheïïrederij. Tijdens de^ laatste wilde „wat van de wereld gaan zien”. Zijn vader, die een boerderij heeft, liet hem veertien dagen op zee. Tot nu toe bleef zijn helemaal vrij in zijn keuze hoewel zijn zeemanservaring daartoe eigenlijk beperkt, ouders wel zonder „opvolger” komen te zitten aangezien de jongere broer van Jan er ook niet zo bijster op gebrand is het boerenbedrijf later over te nemen. Jan voelde wel voor de hogere zeevaart school. Hij kwam in kontakt met Shell Tankers, die hem testte en een beurs aanbood voor een tweejarige kursus voor De familie Tj. van der Velde in Oudega (W) heeft een handige oplossing gevonden voor het parkeerprobleem van fietsen. Er werd een houten wagenwiel bij de ingang van het pad gezet, en daarop schilderde men „Plaats hier uw fiets, het kost niets Ter verduidelijking werd er op de as van het wiel ook nog eens een bordje met een fiets gespijkerd. Nu heeft de familie Van der Velde nooit meer een fiets in de heg. Er zijn mensen die meer moeite hebben met de parkeerproblemen. Van hun auto dan, en dat kost meestal nog geld ook... Foto Studio Ger Dijs). het getuigschrift BS, stuurman. Mids juni deed Jan de Boer eind-eksamen en kwam met de hoogste cijferlijst van de school uit de bus. Later bleek, dat hij ook landelijk de hoogste „score” had bereikt. Jan gaat 20 juli- naar zee als leerling stuurman. Hij krijgt een Takenboek mee en na een jaar beoordeelt de kommissie rangenstudie dan of hij in aanmerking komt voor aanmon- Uiteraard krijgt hij plaats op een tanker van de Sheïïrederij. Tijdens de laatste studiemaanden in Vlissingen was De Boer veertien dagen op zee. Het is een traditie van het College Zee manshoop, dat de beste jaarleerling van een hogere zeevaartschool een prijs krijgt. Vroeger was dat steevast een sekstant (hoekmeetinstrument voor het bepalen van de positie op zee), maar de laatste jaren mocht de prijswinnaar een keuze doen. Jan de Boer koos een sekstant. gestalte krijgen. A f WF

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1