s Schuimend skütsjeduel op het Ijsselmeer I Sietse Hobma „duldt” enkel Tjitte Brouwer nog voor zich de gemeenten SNEEK, WYM BRITSER AD EEL Officieel Orgaan en van 1 Bevolkingsgroei richten op steden leidt tot verschraling van dorpen IJLST SNEKER^KOERIER Wymbritseradeel in reaktie op de nota R.O. GROTE BELANGSTELLING UITVAARTDIENST VAN PIET H. AMSTERDAM I IN ELKAAR GESLAGEN ZONDER AANLEIDING few iSa de i bel - is Dft Had varaeMprt bovendien doadcrdags hafo-aaa-hui* in GAASIH&AMD, SLOTEN o.o In verband met de uitver koop verschijnt het Sneeker Nieuwsblad niet op don derdag maar op woens dag, niet op 15 maar op 14 juli dus. Dat houdt in, dat de advertenties ook een dag eerder moet wor den opgegeven: vóór dins dagmiddag 12 uur. z t'J Hei Smeker Nieuwsblad k een i Misschien nog méér dan wat alle nieuwsmedia de laatste tijd vertellen over hitte en droogte illustreert dit door Wil Steunebrink van Studio Ger Dijs ge schoten plaatje van een koe die wat verkoeling zocht in een slootje tussen vrijwel verdorde weilan den. Het dier sloeg twee vliegen in een klap: het water bracht wat afkoe ling en langs de kanten van zijn pierebadje groei de hier en daar nog een sappig stukje groen. v» NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRLIFHOUTS NIEUWSBLAD 9. W B f SNEEKER NIEUWSBLAD ixtiel, en vrijdag JiPOrt Lodewijk Meeter Huizum 10,9 punten Tjitte Brouwer Heerenveen 17,6 punten Jan van Akker Sneek 23 punten Rienk Zwaga Südwesthoek 27 punten Siete Meeter Bolsward 30 punten Sietse Hobma Lemmer 31 punten Joop Mink Grouw 32 punten Keimpe van der Meulen Woudsend 35 punten Pieter Engelsma Langweer 47 punten Sipke Tjetkstra Joure 48 punten Hattum Hoekstra Drachten öl.punten Albert van Akker Leeuwarden 55 punten Hidzer Meeter Eernewoude 56 punten Teake Brouwer Philips Drachten 58 punten kunl rdeJ »chl|. heelt worJ laakt, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. MAANDAG 12 JULI 1976 131ste JAARGANG No. 55 uit Scharnegoutum, voorzitter van de kommissie Staveren, adviseerde op de vaste wal de hand te laten behande len. Jan van Akker zal zich zaterdag daar bij Staveren wel hebben af ge vraagd, waarom hij niet vóór de wedstrijd een ekstra reefje had gesto ken. Het kostte hem een fraaie derde plaats, de Sneker Pan zakte weg naar de zevende, het zeil ging wel even naar beneden om de zaak te klaren („we konden hem anders niet houden”, aldus een bemanningslid) maar toen was er niet veel gelegenheid meer om terug te komen. Het wedstrijdkomité had de (juiste) beslissing genomen om de wedstrijd te rug te brengen van vijf naar vier ronden en daarmee werd Van Akker de kans ontnomen zich weer terug te vechten. Tot geluk van Joop Mink (Grouw) en Siete Meeter (Bolsward). Hèt grote kado van de kollega’s bleek te bestaan uit een mooie portretlijst, die Van der Woude kan gebruiken voor zijn jubileum- en andere foto’s. Er werden nog meer bloemen aangedragen, uit het draaiorgel „Milord” van Mul der klonk feestmuziek en de schare huldigde de met een cow boyhoed” getooide jubilaris met een driewerf hoera. Studio Ger Dijs legde het moment vast, dat de heer Kanon (links) het kado overhandigt. Skütsjesilen ’76 is op de helft van de rit. Zes wedstrijden zitten erop (een telt (nog) niet mee voor het klassement), vijf zullen er nog volgen. Over het algemeen was het ideaal weer; veel zon en wind die in de loop van de middag aanwakkerde tot matig. Alles in het voordeel van Tjitte Brouwer die ondanks vier over winningen (Grouw, Terhome, Langweer en Staveren) het klas sement niet aanvoert. Die eer is weggelegd voor Lodewijk Mee ter. Hoe het allemaal ging, leest u elders in dit nummer. De foto van Doede de Vries uit Ruigahuizen laat zien waarmee de schepen op ’n IJsselmeer vol deining te kampen hadden. „It brus foar de kop en it wetter op ’e luken”. Skütsjesilen op zijn best. Hoe ziet het klassement er na vijf wedstrijden uit: De heer Zweep prees de kwaliteiten die de overledene had voor de zeil- sport. Het start- en finishschip was zijn werk, hij sprak met kennis over het zeilen. Maar met alleen dat ook zijn werklust en enthousiasme en de liefde voor de watersport wist hij over te brengen. De Heger Sicco Attema is zondag tij dens internationale motor-wedlstrijden op Ztadivoort als derde geëindigd in de 125 cc-klasse. Met een gloednieuwe Mateo lag Attema aanvankelijk zelfs op de eerste plaats, maar de Fries viel enkele ronden later terug naar de zevende plaats om tenslote aan een knappe opmars te beginnen. Hij klas seerde zich tenslotte als derde, achter Rinuis Zandbergen (Den Haag), die eerste werd, en de Breezander Co Lo wenstein. Door de gemeente-politie van Sneek is proces-verbaal opgemaakt wegens mishandeling tegen de 20-jarige V. de V. en de 24-jarige K.A., beiden uit Sneek. De V. sloeg vrijdagnacht de 17-jarige G.L. zonder enige aan leiding in elkaar, terwijl A. een 29- jarige Bolswerder te lijf ging. Vol gens getuigen zou hiarbij met een bierglas geslagen zijn. De Bolswar- der moest zich onder behandeling van een arts stellen. Geen patroon of direktie om aan dacht te besteden aan het veer tig jarig ambachtsjubileum van Hendrik van der Woude? Wacht even, dachten marktkollega’s van Sneker scharenslijper. Ze lapten in een geschenkenpot, haalden nog wat geld op bij winkeliers aan het Grootzand en bezorgden Hendrik van der Woude een hul de die klonk als een klok. Al di- rekt werd zaterdagmorgen de scharenslijperskar met bloemen en een bord versierd en om 12 uur klom Durk Kanon op een pi ramide van groentekratten en hield onder grote belangstelling van marktgangers een toespraak. Sneek een lege plaats zijn. Maar hij zal in gedachten blijven voortleven. „De laatste maanden heeft hij zijn route en koers gezet naar de laatste boot. Piet bedankt. Rust in Vrede”. Wel staat bij de struktuurschets on der „Landelijk gebied” eer. .aantal beleidslijnen, waarmee Wymbritsera deel het van harte eens kan zijn. In de nota zelf is van deze beleidslijnen, aldus het kollege, niets te bespeuren, terwijl verder enigerlei verwijzing naar een kleinie-dorpenbeleid wense lijk, zo niet noodzakélij'k zou zijn ge weest. De konMussie uit de nota dat de be volkingsgroei zich in Friesland vooral moet richten op de grotere steden, waarbij de woningbouw voor Leeuwar den een wervend karakter moet heb ben verwerpt men. „Deze konklusie, gekoppeld aan het veto inzake subur banisatie (het ontvolken van de ste den ten gunste van de kleine kernen op het platteland, red.) kan alleen maar leiden tot een verdere verschra ling van de leefbaarheid van onze dor pen”. In de brief aan de minister herinnert het dagelijks bestuur van Wymbritse radeel aan de reaktie die is gegeven op het eerste deel van de nota. Tijdens de hoorzitting in Utrecht, in juni 1974, bleek dat haar standpunt, meer of minder genuanceerd, door velen werd gedeeld. Op grond daarvan meent men dan ook dat de uiteindellijke tekst van ■dit nota-deel ’n wijziging ten gunste van de positie van de kleine dorpen heeft ondergaan. „Bestudering van deel twee van de derde nota roept bij ons de konklusie op, dat thans teruggenomen wordt, wat in deel één ten gunste van de kleine dorpen wordt gesteld”. draaien maar door het keihard te zeg gen. Het. was de wens van Piet Am sterdam dat alles gewoon door zou gaan. Er zal vandaag in Elahuizen, morgen in Woudsend en vrijdag in z, V.' aB- Onder grote belangstelling is vanmor gen in de Martinikerk te Sneek de uitvaartdienst voor de vorige week woensdagnacht overleden Piet H. Am sterdam gehouden. Vele vrienden uit de wereld van het wedstrijdzeilen en uit de skütsjesilerij, onder wie een groot aantal schippers en vertegen woordigers van bemanningen en kom missies waren aanwezig. Voorganger was dominee S. G. Oosterhoff, die sprak naar aanleiding van psalm 139. Gezongen werd gezang 208 de verzen één en drie, terwijl bij het verlaten van de kerk gespeeld werd „Dank u voor deze nieuwe morgen”. BEZEILBAAR Hobma ging in de tweede ronde Mink dan ook voorbij. Brouwer wist hij evenwel niet te benaderen, laat staan te passeren. De Heerenvener kwam bijvoorbeeld met vijf minuten voor sprong het „kruisrak” van de derde ronde uit. Inderdaad, kruisrak tussen aaruhalingsrekens, want van een puur (vervolg zie pagina drie) De uit de hand gelopen suburbanisa tie in het westen des lands mag niet leiden tot beleidsvoorschriften, die dan ook gelden voor de niet-vergeljjkbare suburbanisatie in onze dorpen. Dit stel len burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel in een reaktie op het tweede deel van de derde nota van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de zogeheten Oriënteringsnota. B. en w. vervolgen met te stellen dat de dorpen in Wym britseradeel zich juist trachten te her stellen van een ernstige leegloop als gevolg van gewijzigde arbeidsomstan digheden in de landbouw en een on juist bouwbeleid in het verleden. Inmiddels had Tjitte Brouwer zijn superioriteit voor de zoveelste maal dit seizoen bewezen. Hij startte samen met Joop Mink en Siete Meeter bijzonder goed voor- in. Brouwer zag voor zich Lodewijk Meeter (Huizum) en Hidzer Mee ter (Eernewoudie) te vroeg over de lijn gaan en wist daardoor zijn naaste konkurrent vrijwel uitge- schakeld. Want op dit IJsselmeer zou het een hele toer worden voor de oudste van de Meeters om Brouwer te bedreigen. (De Eerne- woudlsters waren het overigens met het terugroepen niet eens). Voor het publiek was dé wedstrijd op het IJsselmeer bijzonder attraktief, Grote schuimmassa’s van opspattend boegwater gingen over de skütsjes. Ze moesten zwaar ploegen tegen de korte golven van een knobbelig IJssel meer. Hidzer Meeter werd daar het slachtoffer van. De aansluiting van dek en voorschip bleek niet tegen de stoten bestand. De klinknagels gingen eruit, heit dek wipte bij wijze van spreken op en neer en het water sij pelde naar binnen. Meeter besloot dan ook de eerste ronde niet af te maken en ging terug, voor het lapje, naar dte veilige haven. Woorden van dankbaarheid en troost werden gesproken door mr. E. R, Zweep namens de beide zeilverenigin gen in Sneek en de Noord Nederland se Watersport Bond, door de voorzit ter van de Sinitrale Kommisje Skutsje- silen, de heer A. Brinksma en een vertegenwoordiger van de Duitstalige groepen die regelmatig gebruik ma ken van de akkommodatie der zeil- school waarvan de heer Amsterdam eigenaar was. Lodewijk Meeter moest zich dus uit de achterste lindes een weg naar vo ren vechten. Een bijzonder zware op gave waar de Huizumer met redelijk sukses in slaagde. Terwijl Tjitte Brou wer vlot van het veld wegliep, kwam Meeter als achtste bij de pier langs, met voor zich onder meer Jan van Akker (vierde) en Siete Meeter (zes de). Achter Brouwer streden Joop Mink en Sietse Hobma (Lemmer) om de tweede plaats. Daarbij waren de beste papieren voor laatstgenoemde, die meer routine had in te brengen en een wat zwaarder schap, een voor deel op dit IJsselmeer, Piet Amsterdam had een bekende naam in de skütsjesilerij, aldus de heer Brinksma. Iemand met een gro te betrokkenheid, die zich inzette voor schippers en kommissies, die de moei lijke dingen voor zijn rekening nam, die heel wat meningsverschillen wist op te lossen niet door er omheen te i' VINGERS BEKNELD Een heel ander verhaal is dat van Henk Vlier, bemanningslid van Siete Meeter. Hij was bezig het zwaard drie schakeltj es terug te zetten toen een golf het zwaard tegen het schip drukte. Vlier had zijn vingers ertus sen en raakte met de midden- en ringvinger van de rechterhand be kneld. Siete wilde stoppen, maar de skütsjesiler in hart en nieren wilde niet van opgeven weten. Een halve ronde later werd de van pijn krim pende Vlier van boord gehaald door een kotter en overgebracht naar het startschip waar de arts G, Verbeek ém A X Wi

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1