Pan één Sneekpromotor ziet z’n taak als een uitdaging IJLST snekerWE?<êB Mevrouw Unema opent JMS „Een hoera voor de leiding” zz I en van Ijlst en Wymbritseradeel willen samen zonder Sneek J Ji de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan Schaap met vijl poten kan alleen goed terecht komen door aller steun en veel medewerking - - j Vanmiddag wordt er gevaren bij Lemmer, morgen zal dat ook ’t geval zijn en vrijdag vindt de afsluiting van ’t skütsjesilen plaats op het Sneekermeer. Zoals de zaken er nu voor staan, zou het best eens kunnen wezen 'dat op de laatste wedstrijddag de beslissing zal vallen. Het zou de spanning zowel bij schippers en bemanningen als bij het publiek alleen maar ten goede komen. (Foto Studio Ger Dijs). Jij Hef Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de -ü' Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. MAANDAG 14 JUL11976 131ste JAARGANG No. 56 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o - Hoe schets je de figuur van een „stadspromotor”? De allereer ste Sneekpromotor probeert het ongeveer zó in een notedop te gieten: de man moet blaken van enthousiasme, hij zal beslist een goed koördinator moeten zijn, hij behoort fantasieën, ideeën en stimulances in de vorm van een konkreet en te verwezenlijken plan te kunnen gieten, hij dient de ene keer als inkoper op te treden, de andere dag een als Brugman pratende standwerker te zijn, soms wordt van hem verlangd, dat hij zich steekt in de huid van een bedelaar O SNEEKER NIEUWSBLAD SNEEKER NIEUWSBLAD (vervolg op pagina 17) winkeliers, de gemeentelijke overheid, de (Foto studio Ger Dijs). isj als Wymbritseradeel hevig bezwaar ge maakt. Deze week hebben de twee kolleges van burgemeester en wethouders bekend gemaakt de gemeenteraden een alternatief plan voor te leggen: gezamenlijk, maar zonder Sneek, en IJlst als bestuurscen trum. r provinciale voorstellen tot herindeling van het gemeentelijk grondgebied. De strek- -J:. van de provinciale voorstellen, en in verband hiermee te verzoeken deze niet verder in behandeling te nemen, dit voor zover het van de gemeenten Wymbrit- Wethouder mevrouw W. Unema-Ehlhardt heeft maandagmorgen op het ijsbaanter- rein aan de Leeuwarderweg Jongens- en Meisjesstad 1976 geopend. Zij deed dat door de vlag te hijsen die twee weken lang blijft wapperen om daarna volgend jaar weer dienst te doen. Immers, de kinderen zongen het al: „Jongens- en meisjesstad gaat nooit verloren. Knoop het in je oren”. De wethouder toonde zich een an al be wondering voor de leiding van het kamp die eigen vakantiedagen opoffert om een of twee weken een groep in Jongens- en Meisjesstad te leiden. De voorbereidingen daartoe zijn al in januari begonnen en sommigen hebben zelfs een kursus gevolgd om maar goed beslagen ten ijs te komen. „Een hoera voor de leiding”, riep mevrouw Unema. Er is voor de eerste week van Jongens- en meisjesstad een heel programma in elkaar geknutseld. De eerste dag werden maskot- tes gekozen en gemaakt. Die maskottes zullen de hele week worden gebruikt om de groepen aan te duiden. Verder staan er op het programma: een zeepkistenrace met zelfgemaakte zeepkisten, een ganzenbord- tocht door het Zwettebos, een tochtje naar Gaasterland. een songfestival, een mode show, eert vossejacht, straattekenen, het ma ken van een krant, kompetities handbal en voetbal, volksspelen, pannekoeken bakken en een kampvuur. Om een uur of twaalf wordt er op het kamp gegeten. Speciale korveeploegen zorgen dat het brood gesmeerd wordt. Daartoe moeten zij iedere middag 70 broden smeren en beleggen SOUND-ENGENEER Tussen de bedrijvigheden door toog hij naar Londen en behaalde er bij „Metro Pictures” het brevet sound-engmrrt, Hij kreeg dus de „officiële” status van geluids-technikus, een man die zorgt, dat filmbeeld en geluid één technisch en artistiek verantwoord geheel vor men. Met Bert Haanstra was hij ook lange tijd in de jungle van Suriname. Voor de opnamen van Faja Lobbi. Hiertoe zal op maandag 30 augustus spe ciale raadsvergaderingen worden gehou den. De raden zullen aan een gelijkluidend De Sneker Pan finishte gisteren op het Heegermeer als eerste. Op de tweede plaats eindigde het L.-mster skütsje, dat op zijn beurt Grouw achter zich hield. De rest van de vloot klasseerde zich als volgt: 4. Südwesthoeke. 5. Lodewijk Meeter, 6 Heerenveen, 7. Bolsward, 8. Woudsend, 9, Eernewoude, 10. Langweer, 11. Philips, 12, Drachten, 13. Leeuwarden, 14. Joure. Zoals bekend hebben de kolleges van advies toegekomen krijgen, betreffende de Wymbritseradeel en IJlst er nooit een geheim van gemaakt tegen het door de - provincie gelanceerde gemeentelijke herin- k*ng van dit advies zal zijn: afwijzing delingsplan te zijn. Beide gemeenten zou- vnAret.ihn den, zo ligt in de bedoeling, met Sneek .samengevoegd moeten worden, waarbij de laatste als „hoofdplaats” gaat fungeren, grondgebied Hiertegen is diverse malen door zowel IJlst seradeel en IJlst daarbij is betrokken. Verder wil men een verzoek indienen aan H.M. de Koningin om een voorstel van wet te doen tot wijziging van de gemeentegrenzen en wel zodanig dat de beide bestaande gemeenten zullen wor den opgeheven en tot één gemeente zullen worden gevormd. Men gaat daar bij uit van het huidige grondgebied, behoudens eventueel mogelijke gewen ste grenskorrekties. Men kan niet volmondig stellen, dat Louise Meijer-Leclercq en Tomes Meijer uit de Edo Jongamastraat in Sneek over een week of wat alle schepen achter zich verbranden. Het heeft er wel een heleboel van weg, want ze verkopen hutje en mudje en verkassen naar Botswana om daar minstens drie jaar te gaan werken in het kader van een ontwikke- lingsprojekt. Zo’n stap in ’t half duister neem je niet zou gauw. Het moet een kwestie zijn van twee zielen, één gedachte. Twee jaar geleden trouwden Louise en Tomes. Ze bleven echter met de gedachte rondlopen om „weg” te gaan, ook al had het gezinshoofd een aardige baan als opzichter bij de Provin ciale Waterstaat na een mts-opleiding te hebben genoten en het verwerven van het aannemersdiploma grond-, water- en wegen bouw. De verwezenlijking van het idee kreeg gestalte na een gesprek met ds J. Postma in Warns, een man zelf jarenlang in Brazi lië was geweest. De dominee, die nu met emeritaat in Appelscha, kenden ze nog van het doopsgezinde jeugdwerk. Postma zorgde dat de Meijer’s in kontakt kwamen met de Internationale Mennonitische Organisatie, die in diverse landen meewerkt en leiding geeft aan ontwikkelingsprojekten voor de autochtone bevolking. Op advies van de LMO werd tenslotte de republiek Botswana gekozen. Tomes Meijer zal er gaan werken bij de aanleg van wegen en riolering en de huizenbouw. Na een inwerkperiode zal hij les gaan geven in theoretische vakken als kalkulatie en bedrijfsorganisatie. Mevrouw Meijer zal gaan doen wat de hand te doen vindt. Botswana is sterk ekonomisch af hankelijk van Forsters Zuid-Afrika. Dui zenden Botswanen werken in Zuid- Afrikaanse mijnen en komen slechts één keer per halfjaar voor enkele weken naar huis. Botswana wil van die situatie af, maar zal dan eerst moeten leren eigen boontjes te doppen. Louise en Tomes komen niet in dienst van de regering van Botswana, maar in die van de internationale doopsgezinde organisatie. Die zorgt voor reis- en verblijf kosten, zakgeld en sociale voorzieningen. Het is duidelijk geen kwestie van geld verdienen. Het gaat echt ook niet om zieltjes winnen. De Meijer’s willen wat voor de mensen daar dóén doch ontkennen niet ook een beetje het avontuur te zoeken. Na drie jaar willen ze in ieder geval voor een bezoek naar Nederland terug. Dan zullen ze beslis singen voor de verdere toekomst nemen. Op de foto het ondernemende echtpaar; de huis hond, die al verzekerd is van een goede nieuwe baas. OP DE PUNT VAN DE STOEL Wie is deze meneer t ziet u zijn konterfijtsel („Op de punt het imago van iemand, die vinnig bruisend van wil, gaan). Uit die foto leert men niet, dat hij in 1922 werd geboren als zoon van een vader die in Sneek het levenslicht aan schouwde. Hij is gehuwd en staat op het punt om vader te worden. In de plaats waar hij is getogen bezocht hij het christelijk lyceum. Daarop volgde een vierjarige middelbaar technische lucht- vaartopleiding. Op dat punt was De Vries in 1942 aangeland. Wat te doen. Als lucht vaarttechnisch specialist kon hij in de oor- van Göring. En daar paste hij voor. Hij voor in 1873 de eerste steen werdJgelegd zocht en vond een 11- J J geluidsafdeling van „Multifilm” in zijn drastisch verbouwd - onder meer kwam geboorteplaats Haarlem. "Z De bezetters ontmantelden Multifilm meer kreeg de naam Mariatehoeve en werd en meer naarmate ze in ’t nauw kwamen. De bevrijding zag Ate de Vries als sektie- kommandant van Z..72 krachten. Tevoren had hij al kennis ge- voldoende deskundige stafleden voorhan- kregen aan jonge, enthousiaste cineasten den en om vanuit Mariatehoeve via richt- als Bert Haanstra en Herman van der lijnen (skripts en teksten) opdrachten te Horst, waarvoor hij „geluid” had verzorgd, verstrekken die verder uitgewerkt kunnen Met onder meer deze heren hielp De Vries worden. De heer De Vries heeft nu wat meer tijd om zich op andere zaken te storten. Atofoon doet hij niet van de hand. Ook al omdat hij op de hoogte wil blijven van het buitengebeuren - de nieuwe ontwik- Gezien de totale visie van de heer Ate A. de Vries uit Lytshuizen bij Heeg zijn dit nog slechts enkele van de vele eigenschappen en kwaliteiten die hij niet zichzelf maar een ideale stadspromotor toedenkt. Het ontwerp lijkt dan ook griezelig veel op het beroemde schaap, dat gezegend is met een ekstra poot. Dat schaap - en dat komt er nog eens bovenop - kan echter alleen op zijn vijf poten terecht komen als er „van de andere kant” aan een rijtje voorwaarden wordt voldaan. Met name de volledige (rugge)steun en de veelsoortige medewerking van handel en In 1950 verliet De Vries Multifilm. Na nog nijverheid, de plaatselijke zakenlieden- enkele jaren bij kleine filmbedrijfjes te winkeliers, de gemeentelijke overheid, de hebben gewerkt richtte hij in 1954 Ato- WV, clubs, organisaties, nieuwsmedia, par- foonstudio Haarlem op. Later verhuisde tikulieren enz. enz. kortom van de hele dat bedrijf naar Amsterdam. Atofoon burgerij. kreeg opdrachten voor korte films over vluchtelingenkampen in Turkije, Duits land, Italië en Griekenland. Ook maakte Ate de Vries. Bijgaand hij een film in en over Canada en van het J r t van grote Nederlandse festival in Japan. Voor de stoel zit ik het liefst”. En dat geeft hem Nederlandse televisieomroepen vervaar- j J:~ -J- 'j en digde Atofoon diverse produkties en toen energie uit de startblokken tien jaar terug de reklame op tv en radio -offlcieei werd toegelaten ging De Vries zich specialiseren op het promoten van bedrijven en produkten. Op dit moment wordt er bij Atofoon gewerkt aan een film over de F28 Fellow ship. Dat gebeurt voor Fokker, die er het toestel mee onder de aandacht wil brengen in de Zuidamerikaanse landen. De heer Ate de Vries is direkteur-eigenaar -- van Atofoon. Twee jaar geleden kocht hij logsjaren alleen terecht bij de Luftwaffe in Lytshuizen een kapitale boerderij waar- D cj onderkomen bij de door Jan J. Attema. De grote hoeve werd een kleine montagestudio in. De boerderij een waar woonpaleisje. de Binnenlandse Strijd- Bij Atofoon in Amsterdam zijn intussen kregen aan jonge, enthousiaste cineasten Horst, waarvoor hij „geluid” had verzorgd, mee aan het weer opbouwen van Multifilm en aan de rpoduktie van een aantal doku- mentaires over verwoeste Nederlandse ste den en het begin van de wederopbouw.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1