ita- HÉ te i it.i SNEKER^KOERIER Jongelui op dievenpad Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Ut van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de 'JU Lichte daling van werkloosheidcijfer in Z.W.H. Geweldige public relations figuur JOUKE HOEKSTRA WORDT DIRIGENT VAN „HARMONIE" few 9. 13. Tijdens de feestelijke prijs- uitrijking van de skütsje- silerij in de tuin van het stadhuis in Sneek nam de heer D. van der Werf de gelegenheid te baat om koncierge Van der Zee een aantal geschenken aan te bieden. Jarenlang heeft Van der Zee gezorgd, dat dit traditionele gebeuren orga nisatorisch smetteloos ver liep.; Er lag ook vrijdag avond weer een noodsche- ma klaar voor het geval het slecht weer zou zijn. In dat geval had de hele meu te zonder veel bezwaar uit kunnen wijken naar de Sneker Sporthal. De kon cierge werd gehuldigd om dat hij volgend jaar om deze tijd al met pensioen zal zijn. De heer Van der Werf bedankte de heer Van der Zee namens de vele trouwe bezoekers van dit gebeuren en wenste hem voor de komende jaren het allerbeste. (Foto Studio Ger Dijs). V ij is KW w f SNEEKER NIEUWSBLAD (Vervolg op pagina drie) De heer Jan Landman dankte zus ter Joanna namens de parochie van Blauwhuis voor het werk dat ze doet politie in Sneek heeft proces-ver- MAANDAG 19 JULI 1976 131ste JAARGANG No. 57 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 14. in- nog In die korte tijd heeft de zuster een prima reputatie opgefoouwd, waarvan de heer Jan Landman die haar na mens de parochie Blauwhuis bedankte, opmerkte dat zuster Joanna niet al leen wenkt in de „Rooms katholieke sfeer, maar ook in de sfeer van an dersdenkenden. Als zodanig bent u een geweldige public relations figuur voor de parochie”. Zuster Joanna zelf wim pelde alle lof die ze kroeg toegezwaaid weg. JHet is God die de dank moet Zuster Joanna van Heeg veertig jaar kloosterlinge Tegen een aantal jongelui heeft de politie proces-verbaal opgemaakt om dat ze zaterdagnacht de luifel van snackbar Lageveen en het markies van Revi aan het Grootzand vernielden. Ook de portierruit van een auto aan de Rienck Bockemakade werd kapot gemaakt. De 28-jarige Hoekstra, afkomstig uit Nijland, heeft via de mulo, en de mu zikanten diploma’s a, b, c en d en een jaar conservatorium te Groningen, z’n studie afgemaakt op het Koninklijk conservatorium voor muziek te Den Haag. Hij behaalde daar het diploma trompet en piano in 1971, De heer Hoekstra is 10 jaar verbonden geweest aan de Koninklijke Militaire Kapel), waarvan de laatste drie jaar als solo- trompettist. Per 1 september is hij benoemd aan de muziekschool van Bolsward, waar Piebe Bakker direkteur van is. Naast „Harmonie”, dirigjeert Hoekstra ook de muziekvereniging Oranje te Minnertsga. Een aardige bijkomstigheid is, dat z’n pake. Sietse Hoekstra uit Woudsend, ook in vroegere jaren dirigent is ge weest van „Harmonie”. Van drooglijnen achter woningen aan de Meliere verdwenen vorige week een aantal spijkerbroeken .blousjes en T-shirts. Het was namelijk bekend dat zus ster Joanna de stille wens koester de om nog eens een reis te kunnen maken naar „een ofander religieus centrum of een bedevaartsplaats”. De inhoud van de envelop (en die van de vele die nog zouden volgen) zouden die wens werkelijkheid kun nen maken. Zuster Joanna vertelde inderdaad graag eens zo’n reis te wil len maken, waarschijnlijk naar het oecumenisch klooster in Taizé. Overi gens was de heer Gerritsma de eerste van een lange rij sprekers die de zuster zou toespreken. De avond had desalniettemin een feestelijk verloop waarbij Monard Ruiter voor pas sende muzikale begeleiding zorgde. De 19-jarige L.P. te Sneek werd vo rige week gegrepen na de diefstal van twee fietsen. De jongeman bekende verder dat hij begin juli had inge broken in het pand van Looper aan de Kruizebroederstraat. Daar maakte hij enkele honderden guldens buit. De Sneker R. van der V. miste vrijdag zijn blauwe Samca, die hij aan de Prins Hendrikkade had geparkeerd. Het kenteken is 85-76 NN. De 1 baal opgemaakt tegen één jongen drie meisjes in de leeftijd tussen der tien en zestien jaar omdat ze zich de laatste maanden enkele malen schul dig hadden gemaakt aan diefstallen van geld uit gardarobes in winkels. Gewoonlijk liepen ze met zijn tweeën een winkel binnen en vroegen of ze naar het toilet mochten. Als dat dan werd goedgevonden haalden ze uit beurzen en tasjes wat van hun ga ding was. Ze pleegden de truc in Sneek en Leeuwarden. Men schat dat de jon gelui in totaal tussen de vijfhonderd en zevenhonderd gulden hebben buit gemaakt. Vorige week hebben bewoners van de Partuurstraat een draagbare oranje televisie uit de Geeuw gevist. De po litie zou graag wat weten omtrent dè herkomst van het toestel. Wymbritseradfeel bedroegen die cijfers 2,8 en 2,5, in Gaasterland 4,2 en 4,3 in Sloten 0,7 en 1,3 en in Ijlst 3,6 en 3,0. In Friesland staan momenteel 6854 mannen ingeschreven als werkzoeken de, dat komt overeen met 6,2 van de afhankelijke beroepsbevolking. In het gebied waarover het G.A.B. te Sneek de supervisie heeft staan 169 vrouwen als werkloos geregistreerd; in mei was dat aantal 130. Voor Lemmer zijn deze cijfers 59 en 45. In beide gebieden dus een toename. Wat betreft het aanbod kan gesteld worden dat er in Sneek voor de mannen 74 vakatures beschik baar zijn en voor de vrouwen 19; voor Lemmer bedragen deze cijfers 101 en 4. Skütsjesilen 1976 is weer achter de rug. De wedstrijden om het kampioenschap eindigden wat onbevredigend. In Lemmer werd het een drijfpartij, de dag daarop waren de verwachtingen dus danig dat de Minwaerried besloot de wedstrijd af te gelasten. Een tries einde van eeen seizoen dat zijn gelijke in de laatste jaren niet kent. Tien dagen van hard werken zijn voorbij. Een jaar zullen de bemanningsleden en de schippers op hun lau weren kunnen rusten. Om daarna weer even hard „in ’t spier te gaan, zoals op de foto van Ger Dijs, de bemanning van de Sneker Pan. Uiteraard kwam er wel een klassement tot stand. Dat ziet er als volgt uit: Tjitte Brouwer Heerenveen 20,3 punten Lodewijk Meeter Huizum 23,9 punten Jan van Akker Sneek 26,9 punten Rienk Zwaga Südwesthoek 34 punten Siete Meeter Bolsward 41 punten Sietse Hobma Lemmer 42 punten Joop Mink Grouw 46 punten Keimpe van der Meulen Woudsend 59 punten Pieter Engelsma Langweer 70 punten Teake Brouwer Philips Drachten 84 punten Hidzer Meeter Eernewoude 84 punten Sipke Tjerkstra Joure 84 punten Hattum Hoekstra Drachten 86 punten Albert van Akker Leeuwarden 90 punten en dat indirekt ook voelbaar is in Blauwhuis. „U kunt ervan over tuigd zijn dat wij dat waarderen”, merkte de heer Landman op, ter wijl hij een envelop met inhoud over handigde. Ook juffrouw T. Kort ooms kwam uit naam van het Vrou wengilde met een envelop plus in houd. Zij memoreerde dat het gilde altijd veel steun heeft aan de zus ter die trouw de vergaderingen be zoekt. Mevrouw B. Andringa-de toekomen, want al het goede dat mij gegeven is komt van Hem. Ik heb het als mijn plicht gezien dat goede door te geven. Het was nooit een zwa re maar eerder een zoete plicht”, al dus de zuster in haar dankwoord. De heer G. Gerritsma, die namens de parochieraad het woord voerde, was van mening dat zuster Joanna met pastoor Hendriks van Blauwhuis een fantastisch team vormde. Hij was blij dat door de komst van zuster Joan- J sen houdt. Dominee Griffioen sprak g dë wens uit dat de zuster nog lang n Heeg zou blijven en hij beloofde dat hij bij volgende vergaderingen in de RK pastorie als dank voor de lekke re koffie die hij altijd kreeg voorge zet zou afwassen of afdrogen. De bejaardenisoos was ook vertegen woordigd. Uit naam van deze vereni ging sprak de heer L. Bergstra de zus- cer toe, en daaruit bleek dat de RK öejaarden van Heeg grote waardering voor het werk van de zuster hebben. „Naar uw inzet en overtuiging hebt u zich willen geven in de dienst tot de naaste”, en dat wordt erg op prijs ge steld. Dat mocht ook blijken uit de blijken van waardering die me vrouw B. Walingen namens de soos aanbood: een verrekijker, een boek en een bloemstuk. Vries, namens het K.V.O., omschreef de zuster als „geestelijk adviseuse” van de vereniging. Zij bracht als nog de dank over van de leden voor het feit dat zuster Joanna des tijds uitvoerig vele aspekten van het onderwerp „De vrouw in de kerk” had belicht. Een envelop met houd onderstreepte die dank eens. Tijdens een door veel belangstellenden bezochte dienst in de Rooms Katholieke kerk en een zo mogelijk nog meer bezochte receptie in het dorpshuis van Heeg is zaterdagavond het veertig-jarig jubileum van zus ter Joanna Keijzers als kloosterlinge gevierd. Zuster Joanna, zoals heel Heeg haar kent, is in 1970 naar Heeg gekomen, aanvankelijk als huis houdster van de toenmalige pastoor Andela, even later als pastoraal werkster. Door het samengaan van de parochies Heeg en Blauwhuis na melijk, vestigde de pastoor zich in Blauwhuis, en moest zuster Joanna de honneurs in Heeg waarnemen. E|g Namenis de Nederlands Hervormde HMa gemeente van Heeg voerde dominee “^1 X. Griffioen het woord. Hij uitte zijn B jewondering over het feit dat zuster Joanna „de onvoorstelbare kunst heeft H m met mensen om te gaan. U houdt W /an mensen, zoals onze Heer van men- T 1 Als dirigent van de christelijke mu ziekvereniging „Harmonie” te Sneek is benoemd de heer Jouke Hoekstra te Witmarsum. Tot voor kort nog so lo trompettist bij de Koninklijke Mi litaire Kapel. De geregistreerde arbeidsreserve on der de mannen is in de maand juni in de gemeenten Gaasterland en Slo ten iets gestegen, in tegenstelling tot de gemeenten Sneek, Wymbritsera- deel en IJtet. Zowel in Gaasterland als in Sloten werd één werkloze bijge boekt; de daling in Sneek bedroeg veertig, in Wymbritseradeel zes en in Ijlst drie. In totaal zijn nu 512 man nen in de kleine Zuidwesthoek werk loos, tegen in mei 575. In Sneek staan 412 geregistreerd, in Gaasterland 52, in Wymbritiseradeel 49, in Ijlst 13 en in Sloten 2. Procentsgewijs daalde de werkloos heid in Sneek van 7^5 naar 6,9, In Zuster Joanna achter haar bureau, waar ze in verband met haar druk ke werkzaamheden voor de pa rochie Heeg, vele uren slijt. (Foto Studio Ger Dijs). na en zuster Angela de pastorie in Heeg bezet was gebleven, zodat „wij daar altijd terecht kunnen. U bent nu niet meer weg te denken uit ons mid den. De pastorie is het hart van de parochie gemeenschap en vanuit het hart funktioneert de gemeente”, zo meende de heer Gerritsma die een envelop met inhoud overhandigde. I Rljji’iiijüiF.:’. r itii it.w |“;jth. J !ii 11 hV”. '-'4! 'Gith!. H

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1