GS gaat te vér in toezicht op financiën IJLST gaat in hoger beroep tegen de vernietiging grondaankopen Welniet kamperen tijdens Sneekweek op Schareiland? Vragen van leden algemeen bestuur schap Sneekermeer fe ..JU 1 Raad van State beoordeelt eind september beroep Wyldemerk IJLST SNEJKERHK0ER1ER I I 1 Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en «SS Geen bezwaren bij 'Marrekrite' w 9» f lND i i i i i i i i i i i i i i i i i Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o en de i- Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD SNEEKER NIEUWSBLAD Maasdijk, de rode cijfers”, konstateerde burgemees ter H. W. F. Mumsen. Met name op grond van de tweede clausu le vond mevrouw J. Nooitgedagt-Oranje (PCP) het eigenlijk maar onzin om in DONDERDAG 22 JUL11976 131ste JAARGANG No. 58 2100 BEZWAARSCHRIFTEN SCHRIFTEN Direkt nadat een en ander in publiciteit was gekomen, stak er een storm van pro testen op. Men wilde Gaasterland zo hou- J. NOOITGEDAGT-ORANJE (PCP) - ziet er persoonlijk niet veel heil in - dl Saillant detail in deze kwestie is dat een van de vragenstellers, de heer Tuinstra, samen met de heer A. Rentier toezicht zal gaan uitoefenen op het kamperen op het Scharei- land. De Marrekrite heeft namelijk aan zijn toestemming de voorwaarde verbonden dat er toezicht zal zijn. De beide heren zijn tot onbezoldigd kampbeheerders benoemd en zullen deze funktie uitoefenen in samenwer king met de rijkspolitie te water. Mocht het tot overlast komen dan kunnen zij, met assistentie van de Hermandad, de betrokke nen van het eiland verwijderen. GRATIS KAMPEREN Het punt waar alles om draait is naar zijn mening dat men op het Schareiland gratis kan kamperen. Vroeger was het zo dat alleen op de Potten betaald moest worden. De zeilers die niet wilden betalen, weken uit naar het starteiland. Er kwam toen een verbod af voor dit eiland, dat na enige aandrang zodanig werd opgesteld dat in de Sneekweek een ontheffing mogelijk was. Op die manier werd een soort renners- kwartier (met toezicht) gekreërd. Dit was ook één van de motieven die Kolmeers- land aanvoerde om subsidie te krijgen voor een uitbreiding van de toiletakkom- modatie in het rekreatiegebouw. Hier moet wel betaald worden en men vreest dat er dan weer zeilers uitwijken naar het (gratis) Schareiland. Op 23 september zal in Den Haag voor de Raad van State het beroep dienen dat door de gemeente Gaasterland is aangetekend tegen het besluit van gedeputeerde staten goedkeuring te onthouden aan het bestem mingsplan Wyldemerk. Dit plan, dat de mogelijkheid bood tot het stichten van een sport-, vormings- en rekreatiecentrum, werd in maart 1972 door de raad van Gaasterland aangenomen, maar vond na derhand in de ogen van g.s. geen genade. Na ruim een uur achter gesloten en drie kwartier achter open deuren gedebatteerd te hebben, besloot de raad van Ijlst dinsdagavond in beroep te gaan bij de Kroon tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om goedkeuring te onthouden aan een tweetal raadsbesluiten. Het ging om de aankoop van 3 hektare, 9 are en 70 centiare grond van de heer G. Sijperda c.s. en om de aankoop van de boerderij met erf «n land, groot 5 hektare, 11 are en 83 centiare van de heer J. Wiebenga. De raad had daartoe in december besloten om te kunnen beschikken over land in verband met toekomstige uitbreiding van het stadje en het treffen van rekreatievoorzieningen. Gedeputeerde Staten onthielden hun goedkeuring omdat naar de mening van dit kollege de aankopen strijdig waren met zowel het algemeen als het financieel belang van de gemeente Ijlst. Uiteraard was het kollege het daarmee niet eens en daarom werd de raad in een spoedvergadering bijeen geroepen. gekampeerd mag worden. Wymbritseradeel kent een verbod, dat in de hele gemeente van kracht is. Er is indertijd evenwel in de Marrekrite overeen gekomen dat dit schap toestemming mag geven, zonder daarvoor bij de betreffende gemeente om ontheffing van het verbod te vragen, op haar terreinen te kamperen. Alleen is er toen wel gesteld dat dat geldt voor de eerder in dit artikel genoemde uren. „Indien het aan het dagelijks bestuur bekend is dat er maatregelen zullen worden genomen teneinde het kam peren op het Groot-Schareiland te verbieden kunt u dan zeggen waar om het algemeen bestuur van het rekreatieschap niet gekend is in deze indringende maatregelen en geen enkele inspraak heeft plaatsgehad in deze procedure?” De opstellers vinden dat er bestuurskundig ernstige fouten zijn gemaakt en dat de belangen van het Sneekermeer niet zijn gediend met verschillende langs elkaar heen werkende lichamen. „Is het dagelijks bestuur bereid de voor de aanstaande Sneekweek te nemen maatregelen onge daan te maken en eventuele maatregelen voor het volgende jaar aan het Algemeen Bestuur voor te leggen en pas daarna voor te leggen aan andere rondom het Sneeker meer werkende bestuurslichamen?” Aldus besluiten de vragenstellers van respektieve- lijk Progressief Sneek en de Partij van der Arbeid hun lijstje. VERKOOP In maart van dit jaar besloot de raad van IJlst namelijk aan de Stichting Beheer Landbouwgronden enige percelen weiland te verkopen voor een bedrag van 152.241,-. De aankoop van de grond van Sijperda c.s. en de boerderij van Wiebenga kost de gemeente in totaal ruim 277.425,-. Men vond dat het verschil tussen deze twee bedragen zonder al te veel problemen te financieren is. „IJlst raakt er niet door in Tegen de goedkeuring van dit plan door de gemeente, werden bij g.s. ruim 2100 be zwaarschriften ingediend. Op grond daar van en enkele andere motieven besloot dit kollege om het besluit niet te ondersteu nen. Gaasterland besloot hier tegen in beroep te gaan bij de Kroon. Na lange jaren, een en ander speelde zich afin 1972 en 1973, komt op donderdag 23 september een eind aan deze zaak. Men zou kunnen stellen dat volgens de geldende kampeerverordening van Wymbritseradeel op het Schareiland niet hoger beroep te gaan. Daarmee stond zij alleen in de fraktie en in de raad. Naar haar idee zou de Kroon het kollege van g.s. niet afvallen. „Wij leven in een tijd van Kamperen in de Sneekweek op het Scharei land. Mag het wel, mag het niet, het was een kwestie die enige tijd geleden in rekreatie schap Sneekermeer en bij de Marrekrite speelde. Uiteindelijk stelde de laatste dat er wel gekampeerd mag worden. Op de foto van Studio Ger Dijs blijken de kampeerders zich niet veel van de zaak aan te trekken. VERBOD De Boer en Tuinstra informeren bij het dagelijks bestuur van het Sneekermeer of het hun bekend is dat er om maatregelen is gevraagd teneinde te komen tot een kam- peerverbod in de Sneekweek op het Schar eiland. Als reden voor dat verzoek zou opgegeven zijn dat het kamperen uit de hand dreigt te lopen met als gevolg vervui ling. Gesteld wordt dat er bij de Marrekrite daaromtrent geen klachten zijn binnenge komen, maar wel met betrekking tot oever- beschadiging door grote schepen. „In de desbetreffende brieven wordt de vermeende strijd met het algemeen belang niet nader gemotiveerd, terwijl ons kollege de strijd met het financieel belang van de gemeente niet aanwezig acht”, aldus de toelichting van b. en w. Het kollege is het niet eens met de opmerking dat g.s. de voorgenomen grondaankoop thans niet noodzakelijk en derhalve in strijd met het financieel belang van de gemeente achten. In februari 1972 kwam het plan van de stichting Wyldemerk in de openbaarheid. Op het terrein van het voormalige Ambo nezenkamp wilde men een centrum met een zwembad, een sporthal, sportterreinen, een restaurant, strans, waterpartij, midget- golfbaan en andere mogelijkheden opzet ten. Daarbij waren ook een kampeerterrein en een bungalowterrein geprojekteerd. De basisgedachte was inmiddels een verant woorde akkommodatie mogelijkheden te scheppen tot het bevorderen van de aktieve rekreatie. den als het was en wenste geen projekt dat voor de gemeente te groot was. Bij de gemeente werden 2125 bezwaarschriften ingediend; 1505 waren afkomstig uit Gaas terland, 525 uit andere gemeenten in Fries land en 95 van daarbuiten. Er werden verschillende vergaderingen gehouden. De belangstelling voor de betreffende vergadering was zo groot dat via een versterkerinstallatie in een gebouw te genover het raadhuis het debat gevolgd kon worden. Tot diep in de nachtelijke uurtjes werd vergaderd. Toen het be sluit viel, ontstond alom verbazing. Er werden namelijk twee besluiten geno men, die tegenstrijdig met elkaar waren. Op korte termijn werd daarom een ekstra vergadering gehouden waarin alsnog tot aanneming werd besloten. Noch de voorzitter, noch de vice-voorzitter, noch de sekretaris van het rekreatieschap Sneekermeer waren voor kommentaar be reikbaar. Zij verbleven met vakantie elders. De heer Haasdijk vertelde desgevraagd dat het verzoek bij de Marrekrite werd ingediend door het recreatieschap Sneekermeer. Er is evenwel afwijzend op beschikt. De Marre krite heeft er geen bezwaar tegen dat tijdens de Sneekweek wat langer dan normaal ge-, kampeerd wordt op dit eigendom van de' krite. In de besloten zitting werd voorname lijk gesproken over de persoonlijke be langen die in deze affaire een rol spe len. Het is bekend dat in de koopove reenkomst met de heer Wiebenga twee ontbindende clausules waren opgeno men. In de eerste plaats dat de koopak te op 1 maart gepasseerd moest worden en ten tweede dat wanneer g.s. haar toestemming onthield de heer Wieben ga weer vrij was om te onderhandelen met wie hij maar wilde. In de wandel gangen van het Ulster stadhuis werd verteld dat de kans groot is dat er dan een veel hogere prijs uit de bus komt. Het is bekend dat op dit eiland tijdens de Sneekweek vele zeilers hun tenten opslaan. De Marrekrite, het rekreatieschap van de provincie Friesland en een aantal gemeen ten, is eigenaresse van het eiland. (Vroeger was het in handen van de beide zeilvereni gingen.) De Marrekrite blijkt geen bezwaar te maken tegen overnachtingen in tenten, mits deze er staan tussen 17.00 uur en de volgende morgen 10.00 uur, verklaart de sekretaris van dit schap, de heer Tj. A. Haasdijk. Dit om watersporters in de gele genheid te stellen een trektocht door het waterland van Friesland te maken. Twee leden van het algemeen bestuur van het Rekreatieschap Sneekermeer, de heren W. de Boer en R. Tuinstra uit Sneek, hebben zich met vragen tot het dagelijks bestuur van dit rekreatieschap gericht. Aanleiding is dat in de vergadering van 10 mei van de koördinatiekommissie Sneekermeer (een kommissie waarin onder meer het rekreatieschap Sneekermeer, het Sneekweekkomité, de rijkspolitie te water groep Wymbritseradeel vertegenwoordigd zijn) opmerkingen zijn gemaakt over het kamperen tijdens de Sneekweek op het groot Schareiland. Dit is het eiland dat tegenover het starteiland ligt in zuidwestelijke richting. VRIJWILLIG TOEZICHT De heren De Boer en Tuinstra stellen in een toelichting dat op de laatste vergade ring van het algemeen bestuur van het rekreatieschap door één der leden van het algemeen bestuur is opgemerkt „dat er gedurende de laatste jaren vrijwillig toe zicht is geweest op het kamperen op het Groot-Schareiland met goede resultaten en dat met name na de laatste Sneekweek van enige vervuiling geen sprake was en het vrij kamperen zoals dat hier gebeurt zeer zeker verantwoord is.” samenvoegingen en het klein houden van kléine plaatsen”. Het was waarschijnlijk beter geweest dat de gemeente eerst een struktuurplan had gemaakt en daarin pre cies had gezet wat men van plan is. Ver moedelijk was de beslissing dan wel anders geweest. Zij suggereerde dat het kollege te weinig aktief is geweest. Men had niet met een brief met nadere motivatie moeten vol staan, maar persoonlijk meer achter de zaak aan moeten zitten. Gezien het feit dat de heer Wiebenga nu weer vrij is om zaken te doen met wie hij wil, had zij persoonlijk niet veel hoop meer op een goed resultaat. Burgemeester Mumsen: „U is dus tegen.” Mevrouw Nooitgedagt: „eh ja!” AKTIEVE GRONDPOLITIEK Zij was hiermee dus een eenling in de raad. De overige sprekers konden zich wel vin den in de motivatie van het kollege. Burge meester Mumsen bracht onder meer naar voren dat hij dit een vergaande bevoog ding van de gemeente vond. De verkoop van de gronden aan de SBL was destijds bewust gebeurd omdat IJlst een aktieve grondpolitiek wil voeren met als doel stelling verspreid over de gemeente liggen de eigendommen afstoten en konsentreren op vitale punten in de gemeente. In dit streven passen deze aankopen precies. De situering van dit land is met het oog op de ontsluiting aanmerkelijk beter; juist in het financieel belang van een zich uitbreiden de gemeente als Ulst is te achten dat zij tijdig onroerend goed in de vorm van landerijen in eigendom verkrijgt. (vervolg zie pagina 15) Over het algemeen gaat het, aldus de heer Haasdijk, om gezinnen waarvan enkele leden deelnemen aan de wedstrijden. De tenten fungeren dan als tehuis. Meestal kan men deze kategorie niet verantwoor-j delijk stellen voor overlast. Diegenen die meer voor de feesten rond de Sneekweek komen, zoeken doorgaans dichter bij Sneek een plaats voor hun tent. Wat die vervuiling betreft: er zal wel eens iemand uit de broek moeten, zo meent hij, maar dat gebeurt niet in het open veld, doch in de rietkraag en met een buitje is dal weer verdwenen. Uiteraard heerst er rondom het nieuwe restaurant-in-aanbouw aan het Sneekermeer momenteel weinig aktiviteit in verband met de bouwvakvakantie, maar er is toch al aardig tekening in gekomen. Het linker gedeelte, met het dak er al op, is het eigenlijke restaurant. Het staat op ongeveer dezelfde plaats als het vroegere paviljoen. U weet wel, dat met het torentje - vroeger markant oriënteringspunt voor vele water sporters. Rechts kijkt men nog door de spanten heen van het „servicegebouw”, daar in worden toilets, een kantoortje en een snackbarretje ondergebracht. Dat servicege bouw is eigenlijk bedoeld voor bezoekers van de nieuwe jachthaven waarvan de aanleg opgehouden wordt door het beroepschrift, dat de Friese Milieuraad bij de Kroon heeft ingediend. Het restaurant zal geëksploiteerd worden door de BV Paviljoen Sneekermeer”, een holdingmaatschappij van Hoveling, De Vries en Tadelaar in Amsterdam. (Foto Studio Ger Dijs). t-i- U A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1