Dorpsfeesten in Folsgare Bouwvak in Zuidwesthoek was drukker dan vorig j aar Dan vijf cijfers en druktoets- toestellen nieuwe abonnees! „IK HAW JIMME AL SEIN IT KIN NET MEI WOARST” de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van en Oproep optocht Provinciale zwijntjesjagers aangehouden IJLST - o SNEKER^KOERIER 'wil Dieven bezochten zwembad. Buit nihil, schade groot Berovers beschonken vrouw gearresteerd COUKAMT, SMEEKER COUKAMT, DKUFHOUB MEÜWS8LAD n 7 F Auto uit loods gehaald Omlijst met enige officiële plichtplegingen zal op vrijdag 29 oktober 1976 de telefoondienst in Sneek overschakelen op een door een computer bestuurde centrale - de eerste van dit nieuwe elektronische type in Friesland. Tegelijk met de indienststelling krijgen de Sneker abonnees een nummer van vijf cijfers. Er komt een één voor het bestaande. Voorts zullen na 29 oktober (voorlopig alleen) nieuwe en verhui zende abonnees voorzien worden van een telefoon met druktoetsen inplaats van met een draaischijf. B I Vanaf 29 oktober in Sneek Met ermee weer grotere drukte heeft meegemaakt. bruik maken van ss» haald. het en in zen. Groot pluspunt is het besparen van ruimte in de centrale. alles, en eigenlijk hoopt hij dat het vol gend jaair niet drukker wordt. Abonnees die dat om redenen „standing” zouden willen, voorlopig niet in aanmerking van komen voor HONDERD JAAR GELEDEN Bell vond honderd jaar geleden de te lefoon uit. Nog geen tien jaar later werd het eerste (lokale) telefoonnet) (vervolg op pagina 3) MAANDAG 26 JULI 1976 131ste JAARGANG Na. 59 overigens vervangen met vol- Ook van, ge- de Blijkbaar fis men joyriden geweest, aan- ge" HALS VAN FLES De bal wordt naar zijn uitgangsposi tie teruggedreven (beiden houden de stok nog steeds vast). Als men daar gearriveerd is, rennen man en vrouw naar een lege fles en daar begint het feest. De man heeft men namelijk een worst aan een touwtje op de rug gebonden, zodanig dat het stuk vlees tussen de benen bengelt. Het puntje Ben grote toeristische trekker in hel Gaasterlandlse vormde het Rijsterbos l met de daarachter liggende stranden Veel bezoekers gingen ook even bij Die Sneker politie heeft vorige week twee werkloze fabrieksarbeiders aan gehouden die eind juni een huisvrouw beroofden van duizend gulden. P.F, (25) en U.G. (24) hadden de vrouw, die dile nacht zwaar beschonken was, meegetroond naar de kamer van één hunner en daar van haar geld ont daan. Ze werden dezelfde nacht reeds omtrent het gebeurde verhoord doch wegens gebrek aan bewijs weer losge laten. Het geld is inmiddels verbrast. r Onverstoorbaar, ondanks de emo ties die rond haar oplaaien, voert deze moeder haar kind. Ook zij heeft weinig aandacht voor wat er aan tijden uit de bus komen op het „circuit” van Folsgare. Foto Studio Ger Dijs betrapte de moeder met haar kind bij de dorpsfeesten, die vorige week werden gehouden. De drie weken durende bouwvakvakantie die nu weer achter de rug is heeft in de Zuidwesthoek van Friesland grote drukte teweeg gebracht. Horekamensen, kampingbeheerders en botenverhuurders laten nagenoeg allemaal opgewekte geluiden horen, en ze waren allemaal van mening dat het drukker was geweest dan vorig jaar. Als reden voor die belang stelling voor de Zuidwesthoek gaf men op het feit dat veel Nederlanders in eigen land zijn gebleven. Het mooie weer van vorig jaar heeft hen zo veel vertrouwen geschonken dat ze het aandurfden binnen de grenzen van het eigen land te blijven. Uiteraard was de drukte flink merk baar in het kleine stadje Sloten. Bootjets voeren af en aan, d>e jacht haven lag voortdurend vol en ook van de bolwerken was doorgaans geen stukje wal meer te zien, (zie fo to). Computerapparatuur bespaart echter véértig procent ruimte en die kan gebruikt worden voor nieuwe appara tuur. En op die manier kan Sneek dan jarenlang vooruit zonder te ver huizen naar een tv.euiv gebouw met meer ruimte. De eerste week liep het met het be zoek maar matig. Het mooie weer kluisterde de vakantieganger aan de stranden, maar na een week werd het koeler en dus drukker in het vo gelpark. „Wij hebben het de laatste twee weken fantastisch druk gehad”, aldus de heer Sijbrandy. De onlangs aangeschafte luchtfiets bleek een ait- traktie van de bovenste plank ce zijn. Het ding draaide van ’s mor gens half tien tot sluitingstijd aan een stuk door. voor men En Namens de Stichting Door Rekrea- tie Aktief zijn ruim 400 brieven gestuurd naar bedrijven en instel lingen in Sneek en omgeving. Daarin wordt men verzocht deel ie nemen aan de grootse karavaan die donderdagavond 5 augustus door Sneek trekt. Bedoeld wordt de reklameoptoeht die wordt ge houden in het kader van de Sneek- weekbraderie. De opbrengst van de optocht is in zjjn geheel be stemd voor de Stichting Door Re- kreatie Aktief. Deelnemers hebben na afloop gratis toegang tot de grote feestavond bij Piso. Inlichtin gen over ’t meedoen kan men krij gen bij de firma Ron de Bouter, de firma Martenn herenkleding, Post- ina bloemen en de firma Panman, allen op de Oosterdjjk. Zaterdagavond of -nacht is het kan toor van het zwembad voor de derde maal dit seizoen vereerd met onge wenst bezoek. De inbrekers hadden het oog laten vallen op een geldkistje dat daar stond. Ze braken het open, maar moesten evenwel tot de ont dekking komen dat daar niets in zat. geld wordt namelijlk nooit meer in ’t gebouwtje achtergelaten, daar geble ken is dat het zwembad een geliefkoos de plek ifs voor mensen met lange vingers. De buit van de dieven mocht dan wei nihil zijn, de schade voor het zwembad is in verhouding groot. Om binnen te komen verschafte men zich namelijk toegang door een glazen deur stuk te slaan, „elektronisch” telefoneren f SNEEKER NIEUWSBLAD een druktoetstoestel. Alleen in zeei speciale gevallen (zaken-, bedrijfs leven en overheid) zal een schijf- toestel door een diruktoetser worden vervangen. De drukknoptoestellen vergen namelijk ook speciale sluitingen, die stuk voor stuk monteerd moeten worden. Een lang meerjarenplan voorziet wel in het geleidelijk van de oude toestellen. Dat is ook een kwestie van de technische mo gelijkheden van de eigen appara tuur, de geleidelijke aanmaak van drukknoppens en van budgetaire mogelijkheden en onmogelijkheden. De drukknoptelefoons worden dus al leen bij nieuwe en verhuizende abon nees geplaatst. De „oude” abonnees zullen het met de draaischijf moeten blijven doen; de nieuwe computercen- trale reageert namelijk evengoed op de impulsen van de telefoons met de draaischijven. Het over-switchen van de „oude” op de nieuwe centraie-apparatuur zal voor de aangeslotenen niet helemaal ongemerkt voorbij gaan. In het ge bouw aan het Leeuwenburg in Sneek zullen namelijk een aantal technische handelingen verricht moeten worden. Onder meer zullen kleine onderdeel tjes met de hand uitgetrokken moeien worden, waardoor de aansluitingen stuk voor stuk tot stand worden ge bracht. Dat vergt enige tijd. Het on gerief zal echter van beperkte duur zjjn. Men schat dat binnen een uur de operatie wel is bekeken. Mocht men de eerste tijd vergeten de „één” te draaien dan verwijst een berichten- automaat naar het nieuwe nummer. Dat bandje blijft totdat de verande ringen ook in de landelijke gidsen zijn opgenomen. van de worst moet even in de hals van de fles zakken voor men naar de finish mag rennen. En dat alles moet zo snel mogelijk gebeuren. Algehele hilariteit bij dit onderdeel. Het is een beetje pikant en dat wordt vooral door de oudere inwoners, de jongste jeugd heeft dat niet zo in de gaten of laat dat niet blijken, op prijs gesteld. Een opgeschoten knaap er gert zich er blijkbaar wat aan, want hij roept: „As jimme dochs fiis dog- ge wolle, doch it dan goed”. Hij blijkt een roepende in de woestijn te zijn. Folsgare vierde twee dagen feest. In en buiten een tent dte opgesteld stond aan de rand van het sportveld. De eerste avond werd er een toneelstuk opgevoerd door een „selskip üt Top en Twel” (voor de niet-Friezen een toneelvereniging uit het tweeüngdorp Oppenhuizen-Uitwellingerga). Het was een suksets. De publieke belangstelling (vervolg op pagina 3) Sybmandy’s Vogelpark langs en daar spreekt men dan ook van de „topper van het bedrijf”. En daar worden dan de laatste twee weken van de bouw vak mee bedoeld, toen duizenden en nog eens duizenden dagjesmensen het vogelpark bezochten. De heer A. D. Peters van kafé restau rant De Zeven Wouden die nu voor het vierde seizoen in De Zeven Wouden zit In Gaasteriand lagen de zaken vertelde dat hij ieder seizoen weer een even anders. De gemeentelijke jacht- grotere drukte heeft meegemaakt. De haven De Lutsmond in Balk, zat boor- bouwvak van dit jaar sloeg evenwel dievol. Mien moest zelfs geregeld allies, en eigenlijk hoopt hij dat het vol- bruik maken van de oevers van gend jaar niet drukker wordt. „Daar Lute om de passanten te kunnen her- fis de akkommodatie in Sloten niét op bergen, iets dat voorheen nauwelijks berekend, en dan wordt het wel erg is voorgekomen. De gemeentelijke benauwd”. Echter, ook nu al kon wor- kamping De Waps heeft al anderhal- „gekkeboei” in ve maand het bordje „vol” bij de in gang hangen, en wat de andere kam- pings in de gemeente Gaasteriand be treft: ook deze waren tot de laatste plaats bezet. „Wie op de baan komt, wordt met harde hand verwijderd”. Wedstrijdlei der Boonstra liet er vrijdag geen misverstanden over bestaan, dat hij de man was die de leiding had op en rond het veld. Dat maakte hij ook dui delijk aan het duo dat een demonstratie van het zogeheten „gatsjetük” ging geven. „Sjitte jimme nou hwat op. Ik haw al sein dit kin net mei dy woarst. Nim der nou mar in spiker foar dat giet folie better”. Het kwar tet dat bij de start bezig was de zaak te klaren gaf geen asem. Een half uur later dan gepland kon de demonstratie een aanvang nemen. de Valkstraat een Mauw® bestelbus ge- aan De volgende morgen werd heft voertuig teruggevon den in de Louw Dcmiiastraat in de Lemimerwegwijk-oost. De jachthavens konden de drukte weer op een andere manier merken. Jachthaven de Sneker Oudevaart lag niet al te vol. Havenmeester J. van Delden denkt dat ook daaraan het mooie weer ten grondslag ligt. „Vorig jaar was het in de bouwvak veel slechter, en toen zochten de mensen juist de haven op. Nu blijven ze weg Maar, we zijn niet ontevreden. Dat niet”. Jachthaven de Domp II kon merken dat de bouwvak ekstra druk was, doordat de kamping druk be volkt werd. Normaal gesproken is dat alleen tijdens de Sneekweek het geval. Met de arrestatie van de 50-jarige Ulster T. van S. en een 22-jarige Bolswarder J. v.d. Z. is vorige week een eind gemaakt aan een golf van fiets- en bromfietsdiefstallen in een aantal plaatsen in Friesland. Het duo werd vorige week in de Hanzestad in gerekend. Zij hadden een zak in de slootswal gedeponeerd. Dit was gezien door passanten, die op onderzoek uit gingen. Zij vonden de inhoud een beet je te duur om zomaar weg te gooien en waarschuwden de politie. Twee agenten in burger gingen posten en hielden na verloop van tijd het duo aan. Een uitgebreid onderzoek volgde. Daarbij werkte de rijkspolitie groep Bol-sward samen met de koliega’S van en de ge- Het bleek laatste enige Bols- dien gesproken van een de Stoter horeka. De jachtverhuunders beleefden gouden dagen. Het mooie weer speelde hen natuurlijk flink in de kaart, en die meesten hebben die hele bouwvak geen boot over gehad. De heer G. Wuring in Oppenhuizen van jachtverhuur G. Wuring sprak: „Het is hardstifcke vol. Voller kan het niet”. Hij is over stroomd met aanvragen voor boten en inschrijvingen voor zijn zeilschool. „Ik kreeg wel twee maal zoveel mensen aan de deur alls ik houden kan”. Overigens zijn de topdagen voor de jachtverhuurders nog niet afgelopen. De drukte gaat nog door tot en de Sneekweek, en daarna is het gens de heer Wuring afgelopen, daar ziet hij de zonnige kant want „dan is de meer weer van ons ,Het wordt steeds drukker op het wa ter en vooral wanneer je lessen moet is dat moeilijk voor je leerlingen. Nou gaan wij vaak naar De Brokken, daar is het wat rustiger, maar dan zitten we weer met de moeilijkheid van de tunnel die 'onder het Prinses Mar- grietkanaal wordt gegraven. Daar mo gen ze niet zeilen, en dan moeten de boten worden gesleept.” MIN OF MEER TOEVAL Sneek kreeg de „elektronische pri meur” voor Friesland min of meer toevallig. Het gebouw aan het Leeu wenburg (vroeger het „gewone” post kantoor) raakte zo zoetjesaan overvol met apparatuur. Er werd al een keer verbouwd en uitgebreid, maar de mo gelijkheden zijn nu uitgeput. Dat be tekende, dat men op een bepaald mo ment niet verder zou kunnen dan een aantal van 7400 telefoonaansluitingen in Sneek. Tegenover dat ene uurtje staan ver- schillende pluspunten. Met de compu tertechniek kan een iets grotere snel heid worden bereikt. Bediening op af stand is eveneens mogelijk, al zal de „gewone” abonnee daar voorlopig niet veel mee te maken krijgen. De elektronische centrale opent voor de toekomst (maar niet vóór 1979) ook de mogelijkheid voor abonnees om op te geven hoe laat men door de telefoon- bel gewekt wil widen, „Verkort kie zen” is straks ook een punt. Daarbij kunnen nummers, die men erg vaak draait, met twee cijfers wonden geko- de groep Wymbriteeradeel meentepolitie van Sneek. dat de beide heren in de maanden tien bromfietsen en fietsen hadden ontvreemd in Ward, Sneek en Leeuwarden, plus die naaste omgev.ng. Er weid nog een derde aangehouden in verband met deze zaak. Het is de 28-jarige mon teur J.R. uit Sneek. Deze fungeerde als heler van het duo. Hij kocht de gestolen waar en bracht het buiten Friesland aan de man. Het drietal is naar Leeuwarden overgebracht. Het onderzoek wordt voortgezet. Dat ging als volgt: een heer en een dame hebben beide een been in een zak gestoken. Daardoor gehanidikapt loopt allee wat minder vlot dan nor maal Heit duo huppelt naar een plank die schuin oploopt. Die moet door bei den genomen worden, dus manoeuvre ren man en vrouw zich zijwaarts omhoog. Als dat gebeurd is, pakken ze een stok (de zak mag uit). dat stuk hout tikken ze een bal naar een rasterwerk waar de bal nog maar net tussen de spijlen door kan. Vrijdagavond af vrijdagnacht fis uit de Ibodls van Waghenbrugghe aan I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1