Bijna weer op rekordl973 Sneekweek met 1071 deelnemers lil Goedgevulde Rubrieken op Concours Hippique in Rijs IJLST snekerWkoerier |i in li I MM «I RMi tJS' 'ffinin* Mi ’F Kik? Wl 1FH w r h Oevers Zuidwesthoek slecht nemende plezierscheepvaart met de daarmee samenhangende oeverre- kreatie en de afslag door de krachten van wind en water. Het waterschap meent dat de benodigde gelden voor herstel moeten komen uit apart te stichten fondsen, want het is voor de ingelanden niet op te brengen. Op korte termijn is een meerjarenplan nodig. Meer over dit rapport elders in dit nummer. 1? O en De Sondeler schoolkinderen gaan gymnastieken in Balk i COBY DOEVENDANS GAAT DRIE WEKEN NAAR JOEGOSLAVIË BSt Officieel Orgaan van I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL W'. J?arlij’. lilt I l x OWi 1 'i r Va en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD f i >- Tol uii vaak het nakijken geeft. In de limietklasse z< 4 Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, Ijlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten huls aan huis in de oplaag van 18.500 exemplaren. DONDERDAG 29 JUL11976 131ste JAARGANG No. 60 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o j ’en, van 95 naar 107, al len dat men nog niet op Voor het een- iannen paarden Fries ras. Uiteraard is mevrouw Jorritsma uit Rot- evenals de SNEEKER NIEUWSBLAD Tijdens de vlootschouw, die weer wordt besloten met een groots vuurwerk, zal uit alle klassen een vertegenwoordiger meeva ren. Niet alleen in de Kolk zal de veriich- Het zal evenwel een verhoging van de post schoolzwemmen gaan betekenen. Dat klinkt wat vreemd, maar het is vrij simpel. •- om: ekskursies worden gemaakt naar pi die zich bij uitstek lenen voor schilde I 1 de deelnemers aan de manifestatie °gaan schilderen, of schetsen maken die later uitgewerkt kunnen worden. Op het pro gramma van deze „twintig dagen door het land van Tito” staan verder een aantal ontspannings- en kulturele avonden. De raad van Gaasterland zal zich dinsdag buigen over een „zomerse” agenda van acht punten. Onder meer zal de naamswij ziging van het „Werkvoorzieningsschap Zuid-Friesland” in „Administratief Cen trum Zuid-Friesland” aan de orde komen. De vakantiedrukte heeft ook in de opvang van de dierenbescherming Sneek en omstreken toegeslagen. Het gebouwtje aan de Oude Oppenhuizerweg zit momenteel vol met honden en katten. De honden zijn meest volwassen dieren die waarschijnlijk weggelopen, ontsnapt, of opzettelijk ergens achtergelaten zijn. Het kattenbestand wordt voornamelijk gevormd door welpen of moeders met welpen. De toestand is momenteel zo dat men al enkele keren mensen die een zwerfdier kwamen brengen heeft moeten vragen het dier tijdelijk zelf te willen houden, tot er een adres voor is, of tot er een plaats in de opvang voor is. (Foto Studio Ger Dijs) Voor de gebeurtenis in en rondom het 25 kilometer van de Adriatische kust gelegen Pocitelj is uit vele landen in de wereld één schilder of schilderes uitgenodigd. Wat Nederland betreft viel de keuze op Coby Doevendans. Dat gebeurde op aanbeveling van de akademie „Jan van Eyck” te Maas tricht waaraan de Sneker schilderes van 1967 tot 1970 studeerde. De stad Pocitilj dateert uit het jaar 1383 en verheugt zich nog in het bezit van vele oude kunst- en bouwwerken. In de fraaie igeving van die stad zullen een aantal ekskursies worden gemaakt naar plekken -eren en tekenen. Het is namelijk de. bedoeling, dat - Ruim 51,5 kilometer oever in het waterschap „Tusken Mar en Klif” is dringend aan herstel toe. Dat gaat 26 miljoen gulden kosten. Deze cijfers staan in een rapport dat in opdracht van het waterschap door de Heidemij Nederland bv opgesteld is naar aan leiding van de verontrustende situatie in de Zuidwesthoek van Friesland. Ais oorzaken worden genoemd de sterk toegenomen en nog steeds toe- Het concours begint om 1 met een klassiek springconcours klasse M. Zowel voor M als voor Z ruiters worden twee parcoursen uitgezet. De M ruiters rijden een klassiek en een Parijs springcon cours, de Z-ruiters een klassiek parcours en het spelletje win or Loose. In de middagu ren wordt er door de ponyclubs van Kou- Het Concours Hippique te Rijs dat volgende week zaterdag wordt gehouden, heeft een twintigtal goedgevulde rubrieken. Dat geldt zowel voor de Bovenlandse en Friese tuigpaarden, als voor de springpaarden. De tweespannen Friese ras zullen om het kampioenschap voor Friesland rijden, er zijn twee damesrubrieken en de uitsmijter wordt gevormd door een achttal quadrems, langspannen van vier tuigpaarden. De open klasse waarvoor zich 17 lief hebbers hebben aangemeld, komt onder meer met de favoriet _Wybren, verder met en Matsje. Verder komen de Friese paarden iet>t>er is. De tradiditionele Gou- "°8 aan b?d in een speciale rijrubriek. De Swipe in de kampioensrubriek belangstelling daarvoor was een jaar of drie -r geleden bijzonder groot: dertig deelnemers. Tot nu toe staan slechts acht paarden ingeschreven. De kinderen moeten namelijk naar Balk worden vervoerd. De klassen één, twee en drie kunnen gebruik maken van de bussen die normaal zwemmen in Lemmer. Voor de tweede les moet echter een aparte bus worden ge huurd en dat zal een 3600 gulden per jaar gaan kosten. Daartegenover staat dat van het rijk ruim 9700 gulden wordt ontvangen als vergoeding in de eksploitatiekosten en de kapitaalslasten. Met ingang van het nieuwe schooljaar krij gen de kinderen van de christelijke basis school te Sondel gymnastiekonderwijs in een deel van de sporthal op het sportkompleks de Trime in Balk. Het kollege van de gemeente Gaasterland stelt zich positief op tegenover deze „verhuizing” omdat men nu in de gelegenheid is voldoende akkommodatie voor de lichamelijke opvoeding te bieden en omdat de Sondeler kinderen nu de mogelijk heid krijgen om deze lessen te volgen. In Sondel heeft men daarvoor namelijk hele maal geen zaalruimte. Verder de aanschaf van een sproeiwagen voor de gemeentelijke camping de Waps '(om te voorkomen dat de zandpaden in droge perioden teveel stofoverlast opleve ren), een tweetal voorbereidingsbesfuiten, het afgeven van een ontheffing ten behoe ve van gehandikapten en een grondruil tussen de gemeente en een partikulier in verband met de wegverbetering van het eerste gedeelte van de Pypsterstikke. Het aantal deelnemers aan de Sneekweek is bijna weer terug op het peil van 1973, het rekordjaar toen 1076 schepen aan de start verschenen. Het zag er even naar uit dat men boven het nu geboekte aantal van 1071 zou komen en zelfs boven dat van drie jaar terug. Een aantal klassen, zoals de Simoun, Olympiajol, Scharpie en Laser M, kwam niet boven het vereiste minimum en dat betekende dat de desbetreffende klasse kwam te vervallen. Oorzaken waren klasseevenementen elders. In totaal zijn er 47 starts per dag, met de groepswedstrijden komt men op 49. rijden voor het school- In de zuidoostelijke toevoerweg naar de tunnel onder het Prinses Margrietkanaal bij Vitwellingerga ligt (bijna klaar) de zinker, die straks onder water de verbinding tol stand moet brengen tussen de hellende weg gedeelten aan de kanten van Joure en Sneek. Het gevaarte is gebouwd in de toe voerweg, die als bouwput heeft dienst ge daan. De eigenlijke zinker is 79 meter lang en dertig meter breed en past, met een paar meter speling aan weerskanten, in het wat bredere deel van de aanvoerweg. De „buis”is aan de voor- en achterkant afgesloten zodat het gevaarte gaat drijven als men de put vol water laat lopen. Als het zover is worden de damwanden in het kanaal verwijderd Dan vaart men de zinker op zijn plaats en laat die in het kanaal zakken. De zinkerafsluitingen worden weggehaald, de beide kanten worden waterdicht verbonden en dan pompt men het water uit zinker en toevoerwegen: klaar is Kees. Het klinkt nogal simpel, maar de hele operatie heeft heel wat technische voeten in de aarde. Het afzinken is een tijdje uitge steld en staat nu op de agenda van Rijks waterstaat voor eina november 1976. (Foto Studio Ger Dijs) y'xx' - - .V. .S*. half elf ’s morgens dum en Rijs een demonstratie gegeven, en zo om een uur of half vier treedt de brassband van Hindeloopen op. Zoals wij maandag al hebben gemeld, zijn opgeslagen. Net als vorig jaar zal het ii-_ -,c j-1 ver_ weer mogelijk zijn de uitslagen via beeld schenen. Gister, tijdens de perskonferen- schermen op te roepen. Daartoe worden twee monitoren opgesteld; één in het bu reau inlichtingen en één aan de balie van het rekencentrum. Vroeger zat men tot met 139 deelnemers (94 vorig jaar). diep in de nacht te rekenen om de deelne- mers hun aantal punten te laten weten. Men moest dan zelf de volgorde in het klassement maar bepalen. Nu gebeurt dat door de komputer en is het in een paar minuten klaar. Er is dit jaar slechts een limietklasse voor de Friezen, waarvoor 13 eigenaren zich hebben aangemeld. De overblijvende tijd wordt in beslag genomen door een ekstra damesnummer: eenspannen tuigpaarden gereden door dames. Verder zullen de dames in de ring verschijnen met de sp;- daarbij mevrouw Jorritsma stergaast weer van de j, Voor ’t kampioenschap staan 17 span- JonSe Vroni van der "tol uit Heeg die nen ingeschreven. Daaronder zijn Odi- ondanks haar leeftijd oudere kollega’s lia en Duree van Grimbergen uit Voor- vaak het nakijken geeft. In de limietklasse hout en Carolien en Evelien van Wate- verschynen dertien paarden in de ring. ma uit Oldeboom, die de laatste tijd erg goed draaien. Overigens is de strijd voor het kampioenschap nagenoeg open. De Friese spannen zijn dit jaar nog weinig -- in de ring verschenen, vandaar dat het ede^Jt van Bob Hofstee, Corrie moeilijk te zeggen is welk span de grote 'z kanshebber is. De tradiditionele G den Swipe in de kampi wordt ditmaal aangeboden door de Balkster dierenartsen G. Jensma en J. Akkerman. In het kader van het Nederlands- Joegoslavische kulturele uitwisselings programma heeft de schilders Coby Doe vendans uit Sneek een uitnodiging ge kregen om van 13 augustus tot 1 september deel te nemen aan een „manifestatie”, die georganiseerd wordt door de Artist Union of the socialist republic of Bosnia en Her- zegowina. zullen er 35 regenbogen aan de start tie, was nog niet bekend of <le schepen in twee groepen zouden zeilen of niet. De grootste klasse wordt gevormd door de Lasersi Op de tweede plaats komt de Schakel klasse met 122 (was 119). Het aantal deel nemers in de zestienvierkante meterklasse is weer wat gestegi moet gezegd wordt het niveau zit van 1974 (112). eerst sinds jaren zit men in de 30m2-klasse FINISHSCHIP weer boven de tien. De nostalgie leeft ook Nieuw deze Sneekweek is het start- en in deze oude klasse. finishschip dat in eerste instantie alleen TWFFnr r i ictbi tm yoor he,‘ 'inishen zal worden gebruikt. Het 1 WELDE LUSTRUM komend weekend, tijdens de Nederlandse Het Sneekweek-komité viert dit jaar haar kampioenschappen Vrijheidsklasse, wordt tweede lustrum. In 1966 ging deze samen- - werkingsvorm van KZVS en SZC voor het eerst fungeren. In de loop der jaren is men met een aantal moeilijkheden gekon- steeds soepeler gaan lopen. Die moeilijk- L—L.;. met zaken die anneks waren met de Sneek- ^'oor belangstellenden is het van groot be- week. Zo ziet men bijvoorbeeld dit jaar ^anS outo’s niet kunnen worden gepar- met de problematiek van het te water laten keerd langs het weggetje naar de pont. Zoals van de boten in de omgeving van het bekend is daar een inrijverbod en een par- Sneekermeer. keerverbod van kracht. De personenauto’s zullen worden verwezen naar het parkeerter- Traditiegetrouw gaat de Sneekweek be- re‘n van het parkstrand de Potten. De toe- ginnen met de benoeming van de gang lot het terrein is gratis, wel dient te Schipper in de Orde van de Sneker Pan. worden betaald voor het parkeren en voor de Dit ceremonieel zal plaatsvinden in het overzet. De ledenboot van KZVS en SZC stadhuis van Sneek. Namens de beide za^ dagelijks tussen Oosterkade en Kolmars- zeilverenigingen zal de voorzitter van Idn pendelen. de Koninklijke, dr. J. W. van der Zijpp, de rede uitspreken. De prijsuitreiking is gepland in het rekreatiegebouw. Men denkt aan een zelfde opzet als tijdens het jubileum van de Koninklijke Zeil- vereniging Sneek, toen aan het Startei- ting zodanig zijn dat iedereen een duidelijk land een schip afgemeerd lag waar men zicht op de zaak heeft, ook in de stads- ook terecht kon. gracht zullen lampen worden geplaatst. In het verleden werd de klacht wel eens geuit In het rekreatiegebouw „it Foaründer” zal dat het op die plaatsen vrijwel niet te het bekende IBM-komputercentrum geves- volgen was. De vlootschouw wordt gehou- tigd zijn. Er staat een IBM Systeem 3 den op de vooravond van de Sneekweek, Model 10 opgesteld, waarin alle gegevens vrijdag 7 augustus. ermee „proefgevaren en -gewerkt”. Offi cieel is het schip dan nog niet van het Sneekweek-komité. De overdracht van de - w. bouwer aan de eigenaar zal vermoedelijk fronteerd, maar de organisatie op zich Js volgende week donderdag plaatsvinden, heden waren overigens" niet intem, maar met zaken die anneks waren met de Sneek- J week. Zo ziet men bijvoorbeeld dit jaar ‘ang auto’s niet kunnen de boten in de omgeving van het X

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1