Uit antwoord op brief blijkt: as Fram volgt ook richtlijnen van minister Rekreatieschap is nooit anti-kamperen geweest ULST snekerWkoerier Adviseur Raad van State óók TEGEN Wyldemerk It? en van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan Kleine inbraken in Sneker binnenstad Woensdagavond: Hubert Sneek-* Volendam VS I 03 Het Swehr NiemnHad a KRACHTEN BUNDELEN BRIEF VAN FRAM dowdnrtinge huic-aan-hute in GAASTERLAND, SLOTEN «.o 7 n - mg;. :=- sl vas NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD I T l G S-i' Öb; - g SNEEKER NIEUWSBLAD FOUTEN GEEN BEPERKING Saai.' :ii£L,:~;' GEVOLGEN TE GROOT een $jp©r-t r Het rekreatienchap vindt d'at er geen fouten zijn gemaakt, noch door het da gelijks bestuur noch door de kleine van een MAANDAG 2 AUGUSTUS 1976 131ste JAARGANG No. 61 Van dinsdag op ■woensdag werd Inge-, braken in het pand van Kingma’s hob bycentrum aan het Kleiinzand. Men drong binnen door venniieMing van een ruit, Een klein bedrag aan zilvergeld werd ontvreemd. Van woensdag op donderdag was ’t van zelfde laken een pak in de bruidlsboe- tiek Kreatief aan de Oosterdijk. Men is bininenigedrongen door het forceren van een deurstaiting aan de achterzijde van het pand. Ontvreemd werd een bedrag van plm. 100 gulden. In dezelfde nacht werd ook het pand van Rotan-meubelen aan het Leeuwen burg met een bezoek vereerd. Hier drong men binnen door een openslaand raam. Enig kleingeld werd meegeno men. Donderdagavond hebben opgeschoten jongens een aantal ruiten vernield van de schaft- en materialenwaigen van de firma Grebe op het bouwwerk in het zgn. Zwettepian, Totale schade 600 gul den. Tenslotte verzekert het dagelijks be stuur de beide leden, dat, mocht in de toekomst het nemen van ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn, het al gemeen bestuur beslist wel in de be sluitvorming zal worden betrokken Elders in dit nummer publiceren wij de tweede aflevering van de Wylde- merk. Vorige week maandag werd in gegaan op de voorgeschiedenis. In dit artikel komt aan de orde het voor stel van b. en w. en de bezwaarschrif ten die werden ingediend nadat het plan ter inzage had gelegen. Met de vragen in de vergadering van de kleine kommissie Uit de Coör dinatiecommissie Sneekermeer-rekreatie heeft men niet de bedoeling ge had het kamperen op het Schar-eiland uit te bannen. De opzet was om te komen tot een goede regeling. Dit blijkt uit de antwoorden die het dage lijks bestuur van het „Recreatieschap Sneeker Meer” heeft gegeven op de vragen die onlangs door twee leden van het algemeen bestuur zijn ge steld. Hierover hebben wij in onze editie van donderdag 22 juli uitgebreid bericht. De vijf vragen waren bij het sekretariaat ingeleverd door de he ren W. de Boer en R. Tuinstra, die respektievelijk voor Progressief Sneek en de Partij van de Arbeid deel uitmaken van de Sneker raad en door dit kollege zijn afgevaardigd in het bestuur van het rekreatieschap waarin de gemeenten Sneek en Wymbritseradeel samenwerken met betrekking tot het beheer van gronden in de omgeving van dit rekreatiegebied. eve- be- j Door Re mogelijk werd ge- Het dagelijks bestuur weet niet of er bij de Marrekrite klachten zijn binnengekomen omtrent het kam peren of omtrent oeverbeschadiigin- gen door grote schepen. Door de kleine kommissie zijn als motieven voor het verzoek aan die Mainrekri- te de bovengenoemde aangevoerd in het belang van alle gebruikers. -J In Friesland wordt momenteel op twee plaatsen gestreden om een nationaal kampioenschap. Op het Sneekermeer ko men de Vrijheids in aktie terwijl op het Heegermeer de Schakels om de hoogste eer strijden. Foto Studio Oer Dijs schoot op laatstgenoemde wedstrijdwater de foto van een planerende Schakel. Meer over deee wedstrijden elders in dit nummer. komlité de beidé zeilverenigingen de stichting .Kolmeersiand”, het rekrea- tiecentrum die Potten, en die Rijkspoli tie zijn vertegenwoordigd, is bij her haling uitgesproken, aldus de brief, dat er mee wordt ingestemd, dat ge durende de Sneekweek op het Schar- eiland wondt gekampeerd Daarbij, is er wel van uitgegaan dat dat gebeurt door kinderen waarvan de ouders aan boord van een schip verblijven, en door rustzoekers. Nu propageert het ministerie aan de andere kant het gebruik maken van het openbaar vervoer en tegen de vastzak-broekzak-regeling, die de Fram nu heeft moeten nemen, heb ben intussen al een aantal gemeen ten geprotesteerd. Ook het gewest Friesland van de Partij van de Ar beid heeft bij minister Westerterp protest aangetekend. Gedeputeerde staten onthielden in 1973 aan het bestemmingsplan hun goed keuring omdat zij vonden dat het ge bied zou worden aangetast, De om vang was te groot, de bebouwing te massaal en ook de mate waarin er gebruik van zou worden gemaakt, ging de draagkracht van het gebied te boven. De adviseur heeft zich ter plaatse op de hoogte gesteld en heeft zich aangesloten bij de mening van g-s. Aan gedeputeerde staten, alle Friese gemeenten en een aantal grensge meenten heeft de Fram een brief ge zonden. Daarin schrijft de Fram-direk- i tie, dat weliswaar de doorgevoerde be perking met de uiterste zorg zal ge schieden zodat de gevolgen voor de re gio tot het minimale beperkt blijven, maar dat toch alle 23 lijnen stopge- legd zullen worden op zondag. Er zijn verder nog zes trajekten die op zater dag zullen vervallen. Daaronder zijn Langweer-Joure en Langweer-Span- nenburg. „Het uitgangspunt bij de keu ze van de voorgenomen opheffingen is geweest, dat in feite het door ons gebo den voorzieningsnivo voor dunbevolkte gebieden als minimaal is te beschou wen”, aldus de direktie van de Fram. Men heeft willen kiezen voor het in pi&s digs In de struktuuTschets Friesland 1973 wordt gesteld dat Gaasterianid be hoefte heeft aan kwaliteitsverbete ring van de diags- en verMijfsrelcre- atie. De kapaciteit wordt voldoende geacht. Ook daarom grondt de Ad viseur zijn afwijzend oordeel, Hij meent daarom ook dat de Raad van State de onthouding van goedkeu ring moet ovemetmen. i De Frambussen zullen vanaf mids ok tober op zondag niet meer rijden op 23 lijnen. Daaronder zijn de „binnen- doorljjnen” van Sneek naar Leeuwar den via Ooisterwierum en Weidum en via Sjjbrandaburen en Rauwerd. Ge stopt worden op zondagen ook Sneek- Itens-Wommels en Sneek-Nijland- Blauwhuis. Vanaf waarschijnlijk de 17e oktober vervalt op zondag ook de zuidelijke doorstreek Balk-Waterloo via Nijemirdum, Bakhuizen en Oudega. Wij meldden toen ook dat de eigena resse van het Schareiland, het eiland ten zuidwesten van het Kolmarslan (het starteitanid), niet voornemens was een kampeerverbod in te stellen tijdens de Sneekweek. De Marrekilte had zeis twee onbezoldigde karnpbe- heierideris „benoemd”, de heren A. Rentier en R. Tuinstra. In samenwer king met die rijkspolitie te water (voor de benodïgfde wettelijke ruggesteun) zullen zij toezicht uitoefenen. De Fram is met de veranderde dienst regeling gekomen omdat de minister van verkeer en waterstaat, de heer Tj. Westerterp, vast wil houden aan de „tien-personen-maatstaf”. Dat wil zeggen, dat hij de zeer onrendabele zondagslijnen wil laten vervallen. Het is het dagelijks bestuur bekend, aldus het antwoord, dat er gesproken is over het kampenen gedurende de Sneekweek op het Groot Schareiland. In het belang van de handhaving en rust en bescherming van het milieu is aan de „Manrekrite” gevraagd om voor de Sneekweek een regeling voor het beheer te treffen, „De opziet hier van was om te komen tot een goede regeling en niet tot een beperking van in voorgaande jaren bestaande moge lijkheden”. Dat men tegen het kamperen in de Sneekweek is, wordt van de hand ge wezen. In het overleg in de Coördina- tiecommissie, waarin het „Rekreatie schap Sneeker Meer”, het Sneekweek- Aanstaande woensdagavond vindt interessante voetbalwedstrijd plaats in het kader van de voorbereiding van de kompetitie ’76-’77. Om 8 uur ont vangt de w Hubert Sneek waarbij de nieuwe spelers Hazelhof, Stoffels, ver moedelijk Japers (allen oud-Cambuur) en Graafsma (oud-WZS), zullen wor den opgesteld - de eerste divisieclub Volendam. De basisopstelling van Volendam is: doel de talentvolte, jonge doelman Frans Hoek, achterste vier J. van Wensveen, André, Suurendonk, Dik de Boer, midden Jaap Braam Sem Wok- ke Jaap Jonk, voor Paul Bijvank Oor Zonneveld, W. Kwaakman. Als wissel spelers neemt trainer Brandt mee: P, Koning (doel), Dik Bont, Jan Kansten, Willy Bont, Kees Guyt. Scheidsrech ter is de heer J. P. Severijn uit De venter. Het betreft hier een lichtwed- strijd die om 8 uur begint. kommissie. Er is voldoende kontakt. De grote Coördmatiecmmissle en de klei ne kommissie zijn inigjesteld om het langs elkaar heen werken van ver schillende op het grondgebied van net rekreatieschap werkzaam zijnde ver enigingen en instellingen te voorko men .Door dit overleg worden veel praktische problemen opgetost. Een gelegenheidsorkest, de KNF Jeugd Road Band, konserteerde gisteravond in de C. Kanhal in Sneek. Voor het zover was maak ten de gasten van het Stedelijk Muziekkorps Sneek ’n boottocht. Het jeugdorkest, dat gedirigeerd wordt door Wybren Valkena, wordt na een tournee door Nederland weer ontbonden. Op de foto van Studio Ger Dijs de band, die straks weer als een zeepbel uit een zal spatten omdat het nu eenmaal te veel kosten met zich meebrengt een KNF Jeugd Road Band permanent in stand te hou den. Een verslag van het konsert in Sneek vindt de lezer elders in de krant. Straks zondags geen bus meer op ’n aantal plattelandsroutes Het konsept van de Fram is inmiddels goedgekeurd door de Rijkshoofdinspek- teur van het verkeer in Friesland. Het schrijven van de Fram geeft aan het slot nog een hint: „Het zal van het grootste belang blijven dat alle betrok kenen in Friesland en de verdere regio hun krachten bundelen indien men voor de toekomst een verdere afbrok- kelig van het openbaar vervoer wenst te voorkomen”. IDe voor Sneek en de Zuidwesthoek be- dat toch alle 23 lijnen stopige- j langrijke lijnen die op zondag zullen j__ verdwijnen: lijn 5 Sneek-Oosterwie- rum-Weidum-Leeuwarden; lijn 11 Sneek - Sijbrandaburen - Rauwerd - Leeuwarden; lijn 33 Leeuwarden - Hijlaard - Óosterlittens - Sneek: lijn 35 Sneek - Itens - Wommels; lijn 38 Sneek - Nijland - Blauwhuis; lijn 43 Spannenburg - Langweer - St. Nico- laasga en Langweer - Joure; lijn 45 Balk - Nijemirdum - Bakhuizen - Ou dega - Waterloo. Voorts staan dus op de nominatie op zaterdags te vervallen: Langweer-Joure en Langweer-Span- nehburg. Het ziet er naar uit dat de gemeente Gaasterland bij de Raad van State nul op het rekest krijgt met betrek king tot haar verzoek een besluit van Gedeputeerde Staten nietig te verkla ren. Het gaat hierbij om het omstre den plan „de Wyldemerk”. Zoals wij onlangs reeds berichten zal eind sep tember een hoorzitting over deze af faire zijn. Dan ook zal bekend wor den of het bestemmingsplan alsnog volgens de visie van de raad wordt ingevuld, dus volgens de plannen zo als een stichting die in 1972 ontwik kelde, of dat het de oorspronkelijke bestemming houdt. Het Bureau Advi seur ten behoeve van de Raad van State heeft dit kollege meegedeeld dat zij het plan onaanvaardbaar vindt. grote lijnen handhaven van het dag- patroon van maandag tot en met vrij dag. Naast de inkrimping zullen met ingang van de „winterregeling” nog enkele uitbreidingen plaats vinden op spitsuren. Verder oordeelt hij dat de rest Gaasteriand de gevolgen van plan Wyldemerk zulten moeten dra- gjen. De bezoekers zullen zich naar zijn mening niet alleen op het sport-, vormings- en rekreatiiecentrum alleen vermaken, maar ook elders. Het plan is naar zijn idee in strijd met het uit 1966 daterende werkstuk Fries Meren gebied van het rekreatieschap „De Marrekrite”. Hierin wordt de Wylde merk aangemerkt als belangrijk punt voor dé oeverrekreatie. Wanneer u donderdag 5 augustus naar de voetbalwedstrijd ONS-Fc. Haarlem staat te kijken, beedenkt dan dat nement, waarvan de opbrengst tsemd is voor de .Stichting Doei kreatte Aktief, i maakt door: Sneker Assurantiekantoor De Boer, Impressariaat Holland-Telstar, Het be stuur van de w ONS', De winkeliers van de Oosterdjjk, Heineken Nederland bv. U komt natuurlijk ook kijken, want zo’n gebeuren mag u niet missen. Bo vendien dient u er het goede doel mea. Het bestuur deelt verder nog mee: „na verkregen machtiging van de Marrekrite is door de kleine kommis sie aan de heren R. Tuinstra en A Rentier., die zich in vorige jaren ook reeds met het toezicht hadden belast, verzocht om tijdens de Sneekweek (waarbij het in dit geval gaat om de periode van vier tot en met achttien augustus) regelend op te treden - in overleg met de Rijkspolitie - voor voor wat betreft het plaatsen van ten ten op het Groot Schareiland en het handhaven van orde en rust. De he ren Tuinstra en Rentier hebben zich bereid verklaard het beheer geduren de deze periode op zich te nemen”

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1