Raad Gaasterland in V2 uur uitgesproken Wyldemerk binnenkort uitgebreid aan de orde snekerWE?<£B „De lelannen” Ikan bouwen ibbi ISlSi UbU >7 I MB Officieel Orgaan en van Meer licht in Sneek v. IJLST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL LAATSTE HINDERNISSEN WEGGENOMEN In Sneek weer paar kleinere inbraken VANAVOND KLINKT HET STARTSCHOT J Uit het kollege: .1 I en de Hel Sneeker NiemnblaJ is een geeombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD 2 - - COOOB9SO (vervolg op pagina 7) DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1976 131ste JAARGANG No. 62 C. GAASTRA (PVDA) - tink om witepek - Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND. SLOTEN e.o Verder was de buit bij bloemenwinkel Postma aan de Oosterdijk ongeveer vijftig gulden. Men kwam binnen door de achter deur. kleedge- het In het woonhuis van de accountant H. Postma aan de Meeuwenlaan waren even eens inbrekers op bezoek. De familie is op vakantie, maar een dochter van het echt paar Postma kon nagaan, dat er in ieder geval wat snuisterijen en een paar dames- laarzen zijn verdwenen. SNEEKER NIEUWSBLAD Ook in de nacht van dinsdag op woensdag drong men binnen in het hokje van de benzinepomp van Venema op het Eiland. Er werd een autoradio van ongeveer hon derd gulden ontvreemd. De raad had geen bezwaar tegen dit be sluit. Alleen de heer Gaastra waarschuwde wel voor eventuele gevolgen. Naar zijn idee dient er een zodanige omschrijving te worden gevonden, dat in de toekomst geen 'moeilijkheden op kunnen treden. Hotel- bestemming zou in dit geval kunnen, maar mocht de manege ooit worden verkocht, dan zou iemand er een echt hotel neer kunnen zetten. Met alle konsekwenties, zoals landschapsvervuiling, van dien. Bur- Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas terland en Sloten huls aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Evenals vorig jaar zal de gemeente Sneek op de, in de maand oktober te houden najaarsbeurs vertegenwoordigd zijn. In de stand zal een ruimte worden ingebouwd voor een „gemeentelijke ring-quizz”. Hier mee kan men zijn kennis van gemeentelij ke zaken en Sneker aangelegenheden toet sen. De organisatoren van de Oosterdijk- Braderie hebben er dlles aan gedaan (zie ook weer de Braderie-bijlage van deze krant); nu is het woord aan „het publiek” om de aktie voor de Stichting Door Re- kreatie Aktief tot een sukses te maken. Hedenavond gaat de serie happenings in het kader van de Sneekweek van start met een „versierde” voetbalwedstrijd tussen ONS en de Fc Haarlem. Dat kan een aardig partijtje worden, maar ook al mocht u geen snars geven om hollende jongeman nen achter een stuk opgeblazen koeieleer, dan nóg mag u geen verstek laten gaan. Het gaat per slot van rekening om het aanschaffen van een busje, die de gehandi- kapte medemens in staat moet stellen er ook eens uit te vliegen Vanavond in drommen naar het Zuidersportpark en de komende dagen. - als ’t effe kan - naar de andere aktiviteiten, die de winkeliersvere niging Oosterdijk op touw heeft gezet. J De gemeentelijke sociale dienst is op vrij dag 20 augustus, in verband met een perso- neelsreisje, de gehele dag g sloten. Aan het begin van de vergadering feliciteer de de heer Van Heemstra de fraktievoorzit- ter van het CDA in de Gaasterlandse raad, de heer J. B. Coenders, met het onlangs gevierde 25-jarig priesterjubileum. Een blik- semaktie onder de parochianen in Bakhui zen had de pastoor een nieuwe auto opgele verd. Burgemeester Van Heemstra memo- Burgemeester Van Heemstra nam hem deze uitspraak niet in dank af. Beide partijen hebben baat bij deze ruil. De toegang tot de Pypsterstikke, eens een in de brandpunt van de belangstelling staand saneringsgebied, kan aanmerkelijk verbe terd worden, terwijl de situatie veel gere- glementeerder wordt in een stratenstramien zoals het kollege zich dat voorstelt. Het wordt er minder gevaarlijk en gemakkelij ker en beter bereikbaar. De raad ging met het kollege mee. Na een fietsvierdaagse en een wandelvier daagse is het nu de beurt aan een zwem- vierdaagse. Van maandag 23 augustus tot en met donderdag 26 augustus stelt de Sneker zwem- en poloclub „Neptunia ’24” in het Rasterhoffbad elke avond vanaf kwart voor acht leden en niet-leden in staat naar keuze 1000 meter (4 x 250 m) of 3000 meter 4 x 950 m) weg te zwemmen. Men mag zo lang men wil over de te zwemmen afstanden doen. Gelijk voor iedereen is wel het inschrijfgeld: een rijksdaalder. De genen die de zwemproef met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen als aandenken een oorkonde. Aan het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf zal opdracht worden gegeven om een openbare verlichtingen aan te brengen bij de nieuwe weg op het Sneker industrieterrein Hou- kessloot II. De verlichting op het fietsvoet- pad tussen de wijken Lemmerweg-west en Tinga zal worden uitgebreid. Het kollege heeft aan de stichting Opera gezelschap Forum een subsidie verleend voor het speelseizoen 1976-1977. Een gemeente moet niet voor Sinterklaas spelen, dat was de mening van de heer Prins toen gesproken werd over de grondruil ter verbetering van een deel van de Pypster stikke. De gemeente had hiervoor een stuk je grond van ene meneer R. Mulder nodig, terwijl een ander stuk voor Gaasterland geen nut meer had. Dus werd besloten tot ruil waarbij Mulder, 44 vierkante meter afstaat en ongeveer 103 verkrijgt. Een alles zins voordelig handeltje. De wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied De Harste tussen de oude Bolswarderweg en de Franekervaart is eindelijk alle ambtelijke hindernissen gepasseerd. Het aanleggen van de wandel-fietspaden en de parkachtige tuin is reeds gegund en de bouw van het gebouwenkompleks van de eigenlijke verpleeginrichting ligt aanbestedingsklaar. Kortom: de stichting De lelannen mag het startschot geven. Het kultuurtechnisch bedrijf Donker BV kan bij wijze van spreken ieder ogenblik beginnen met paden en tuin, en, als ’t een beetje mee zit, gaan in oktober de bouwvakkers van start. Van de ACW te Assen is de mededeling ontvangen dat de bouw van een 1— bouw in het sportpark Noorderhoek in werkbestand is opgenomen. Uit het benzinestationnetje van Erzol aan de Kanaalstraat werden zestien pakjes ci- garetten en zeven pakjes shag gestolen. Het gebied waarin de geriatrische verpleeg inrichting, met een somatisch gedeelte, komt te liggen omvat het terrein, dat begint achter de KNM-Nestlé-fabriek, De Harste (de oude Bolswarderweg) tot aan Donker BV en langs het terrein van deze kultuurtechnische dient tot aan de Frane kervaart. Via die vaart wordt het vierkant weer gesloten bij de Worp Tjaardastraat. De kantine van de voetbalvereniging Sneek heeft gisternacht weer eens onge wenst bezoek gehad. Na een mislukte po ging om de hoofdingang van het clubhuis op net veldenkompleks aan de Lemmer weg te forceren, verschafte men zich toe gang door een uitsteekraampje. Controle wees uit, dat er in ieder geval vier flessen drank waren verdwenen. En waarom eigenlijk ook niet. Waarom zouden meisjes hun mannetje tenslotte niet kunnen staan op een aswagen. De beide P.A.-studentes Engelien Bouma (17) uit Sneek en de in Loënga wonende Nienke de Jong (18) staan sinds begin deze week dat heel overtuigend te bewijzen. Elke morgen rukt het tweetal in gezelschap van een chauffeur al om kwart over zeven vanaf het centrale punt aan de Oppenhuizerweg uit om tenslotte tegen een uur of vijf ’s middags het bijltje (of liever: de plastic zak) er weer bij neer te leggen. Uiteraard met de nodige schaftperiodes daar tussendoor. Die worden steeds van harte begroet, want na hard werken is het goed rusten. Tot en met volgende week blijven Engelien (links) en N.ienke (rechts) in dienst van de gemeente Sneek. (Foto Studio Ger Dijs). Morgenvroeg om half elf zal „The Great Escape” op het stadhuis te Sneek officieel worden uitgeroepen tot de „Boot van het jaar 1976”. De aanwijzing door het bestuur van de stichting Sneek Promotion ge schiedde weer op grond van bepaalde pres taties, die het schip heeft geleverd. Bij de benoeming wordt de nadruk gelegd op de boot. In de motivatie staat dan ook: „de uitverkiezing is op grond van de uitzonder lijke prestaties van dit schip tijdens de deelname aan de Clipperrace ’75-’76 rond om de wereld, dat wil zeggen van Londen naar Sydney in Australië en weer terug. De speciale band van Friesland met het water en de watersport is door de deelname van The Great Escape op een wel uitzonderlij ke manier benadrukt op alle wereldzeeën”, zo oordeelt het stichtingsbestuur. De eerste boot van het jaar werd in 1974 de redding- vlet Jansje Baart van de KNZHRM. Vorig jaar werd uitverkoren de „Elisabeth” van het echtpaar Hoekmeyer uit Alkmaar, dat vier jaar rond de wereld had gevaren. The Great Escape van het watersportbedrijf Twellegea te Uitwellingerga werd in de Clipperrace derde. In de heenreis naar Sydney fungeerde de heer Henk Huisman (de eksploitant van Twellegea) als kapitein. Op de terugweg voerde Dirk Nauta’het bevel over The Great Escape, waarvan het kasko naar een ontwerp-van Van der Meer te Heiloo bij de firma Reinek te Win schoten werd gebouwd. Afgebouwd werd het schip op de werf van het watersportbe drijf Twellegea. De lengte van het schip is 17.20 meter, de breedte is 4.50 meter en de diepgang 2.40 meter. Vanwege die grote diepgang zal The Great Escape morgen worden afgemeerd in de Kolk bij de Water poort aan de kant van de Stadsherberg - ditmaal dus niet aan de Waterpoortsgracht. Op het stadhuis zullen natuurlijk een aan tal toespraken worden gehouden. Hét mo ment zal zijn de overhandiging aan de heer Huisman van de „boot van 't jaar wimpel” met bijbehorende oorkonde, ’s Middags van half drie tot vijf uur is er voor het publiek gelegenheid het schip te bezichtigen. Het zal vrijdagavond ook deelnemen aan de I viootschouw. reerde dat pastoors veelal bijnamen hebben. „Bouwpastoor, bijvoorbeeld”, zo zei hij, „hoewel herbouwpastoor in dit geval beter zou zijn Hij karakteriseerde hem evenwel als „raadspastoor”. De heer Coenders deelde mee dat het feest met een mis en een receptie half september zal worden gevierd, als de kerk weer in gebruik genomen wordt. Het kon niet uitblijven: de Wyldemerk moest dinsdagavond in de raad van Gaasterland aan de orde komen. De brief van de sekretaris van de Raad van State waarin werd meegedeeld dat het bestemmingsplan eind september in een hoorzitting behandeld zou worden, prijkte bij de ingekomen stukken. FNP-er H. Prins maakte prompt van de gelegenheid gebruik om de burgemeester te vragen of het waar was wat er in de kranten stond. Verbaasd haalde voorzitter H. L. Sixma baron van Heemstra de wenkbrauwen op. Hij begreep Prins niet helemaal, ook niet nadat deze t iets maar niet veel duidelijker was geweest. Kennelijk doelde de Wyckeler op berichten als zou het Advies Bureau van de Raad van State een ongunstig oordeel hebben geveld. PvdA-er C. Gaastra sprong zijn linker- buurman bij. Hij gaf verkort de inhoud van het bericht weer en toen ging bij burgemeester Van Heemstra een lichtje branden. Hij verduidelijkte dat het nog om een hoorzitting ging en dat een besluit nog wel enkele maanden op zich kan laten wachten. Het gemeentebestuur van Gaas terland had inzage van alle stukken gehad ook de nieuwe, verduidelijkte hij verder. De raad de „abrj’e roekemsr wel mee te maken krijgen, was zijn voor- denken hier duidelijk aan re- spelling. kreatie voor de ruitersport.” De heer Gaastra wees er op dat „hwat it resultaet ek wêze sil, wy moatte üs realiseaije hwat wy dwaen sille mei de Wyldemerk”. In geval van afwijzing van het beroep zal er een witte vlek op Gaasterlands bestemmingsplannenkaart ontstaan. Mocht de Kroon echter be sluiten met de plannen van de raad mee te gaan dan zal de raad nog eens moeten bekijken of het plan eigenlijk nog wel uitgevoerd moet worden of in hoeverre. „Wy moatte üs meikoarten op de Wyldemerk bisinne”. Dat laatste vond burgemeester Van Heem stra, die de steun van wethouder mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang en sekretaris A. de Groot moest ontberen (ook M. de Boer en J. Bangma waren afwezig), ook. Eigenlijk moeten raadsleden, zo zei hij, dat bij elk punt doen. De sporthal is inderdaad inmiddels gerealiseerd, maar er moet ook eens nagedacht worden over de sportak- kommodaties in Gaasterland. In ieder ge val dient Gaasterland voor 23 september haar eindkonklusie gereed te hebben. SINTERKLAAS De rekreatie, maar dan in een iets andere vorm, kwam om de hoek kijken bij het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel in Ruigahuizen. De eigenaar van de manege De Corral, de heer A. de Winter, wil zijn bedrijf uitbreiden met een nachtverblijf ten behoeve van ruiterkam pen. Op de grond die hij op het oog heeft, ligt de bestemming van landbouwgrond en daarop mag dus niet worden gebouwd.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1