van Rijs had weer zijn paardendag Gouden zweep” ging naar Grimbergen uit Voorhout snekerWkoerier fli „Master” Keulen oergryslik bliid met Panschipperschap Éi de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en Ml R; ULST f. a 'v- JOYRIDING EN WEINIG SVKSESVOUE INBRAKEN A B. en W. van Amsterdam bezoeken Friesland 436 - 1 COURANT, SKEEKER COURANT, NUJFHOUTS NIEUWSBLAD de 1 ai MC 4444 S P' i Dit mm verschijnt bovendien donderdags haris-aan-h«üs in GAASTERLAND, SLOTEN m c =ff ...ff ns Wffr - Fff M SR g SNEEKER NIEUWSBLAD G I A Vervolg op pagina 6 Rijs beleefde zaterdag weer een van dé hoogtijdagen van het jaar: ont- IS? S3 "i i mander Joure 496, 12. i Trots houdt B. F. Keulen de ko peren Sneker Pan omhoog. (Foto Studio Ger Dijs). Voor eigenaar-rijder Grimbergen was prijs van de gfemeente Gaas ter land, plus de Gouden Zweep, die was aangeboden door de dierenartsen J. Akkerman uit Harich en G. Jensma uit Balk. De paar den moesten zijn aiangespannen voor Friese sjees en gereden door heer en dame in Fries kostuum. Een prachtig gezicht. Men kan er tenslotte vrede mee hevben, dat de heer Grimbergen met de hoogste eer van het concours hippique ging strijken. MAANDAG 9 AUGUSTUS 1976 131ste JAARGANG No. 63 Het kollege van burgemeester en wet houders van Amsterdam brengt vrij dag 13 augustus een bezoek aan Fries land op uitnodiging van gedeputeerde staten. J. R. Vries f- F7- gpisfliS i ONTTROOND De dekhengst Koetsier van J. W. Norel uit Oosterwolde (Gelderland) moest het deze keer afleggen tegen Nora van Bij- ker uit Eestrum in de eenspannen bo venlands ras. De zoon van een hackney- we spreken over Koetsier - behaalde vorig jaar het kampioenschap van de tuigpaardenhengsten. Nora bleek dit maal iets ruimer in beweging. Het was een erg goede rubriek met veel deel name .hetgeen getuigt van veel animo voor de tuigpaardensport. Sneekweek 1976, het zeilfestijn waar de watersportenthousiasten maan den naar hebben uitgekeken, is vandaag zijn derde dag in gegaan. Het begin van dit zesdaagse evenement was in ieder geval al een sukses. Veel zon en een matige wind. Het enige schoonheidsfoutje dat er mis schien aan kleefde was het niet konstant uit dezelfde richting waaien van de wind. Een flink aantal deelnemers betekent veel werk voor de or ganisatoren, daarom in dit nummer een kijkje achter de schermen en natuurlijk verder het wedstrijdverslag en de uitslagen van het afgelopen weekend. Beide verlucht met vele foto’SsVan Studio Ger Dijs. Op bij gaande opname de start van de Finnjollen. Tweede van rechts, het zeil- nummer 526 is deels zichtbaar, Ton Yntema uit Leeuwarden die zowel zaterdag als zondag won. in de diverse klassen. Dat alles kulmineerde in het hoogtepunt van de dag: het concours tweespannen tuigpaarden Fries ras om het kampioenschap van Nederland. Die titel ging tenslotte na veel wikken en wegen naar iemand uit Zuid-Holland, die het op had genomen tegen een stuk of zestien konkurrenten uit het vaderland van de Friezen: H. J. Grimbergen uit Voorhout met de paarden Odilia en Duree. Daarnaast wais het nodig weer wat frisse ideeën in het gilde van de Panschippers te krijgen. Daarvoor is nodig een rijke verscheidenheid aan beroepen. Zo is er nu een dok ter, een oud-direkteur van een RHBS en sindis vrijdagavond dus een oud,-hoofd van een basisschool. Toen hij het woord „master” noem de, was het die aanwezigen wel dui delijk dat de nieuwe Panschipper Keulen heet. In zijn openingstoespraak liet de heer Van Haersma Buma kritische geluiden horen aan het adres van de Stichting Friese Milieuraad. Zoals bekend houdt door een beroep bij de Kroon deze sa menwerkingsvorm van een aantal in stanties op natuurbeschermings- en milieugebied de realisatie van een jacht haven aan het Sneekermeer tegen. De heer Van Haersma Buma liet dóór schemeren dat hij de stichting in de zen haar taak voorbij vond schieten. Hij waarschuwde dat op deze manier de milieuraad bezig is haar gezicht te ver liezen. 2. L. Mulder Koudum 321 strp. 3. ten Brummelhuis Joure 352, 4. »~:s ,.;L: eigenljjk niet behoeven te zeggen. Het gebaar waarmee hij de koperen koe- daille op de Olympische Spelen hem niet nadoen. Het langdurige applaus van de belangstellenden in de raadszaal van het Sneker Stadhuis onder streepten z(jn vreugde en gaven blijk van de instemming van zeilend Ne- de GESCHIEDENIS Uit het jaartal 1934 blijkt wel dlat de heer Keulen lange jaren meeloopt in de zeilsport en de geschiedenis be hoorlijk goed kient. Dat had ook een rol meegesipeelld bij de keuze, onthulde bur gemeester B. van Haersma Buma. Im mers, de zeilsport in Sneek zit in een periode van jubilea. Dit jaar de KZVS, vorig jaar de 40ste Sneekweek en vol gend jaar de SZC. De strijd was echter spannend. Met na me Frederik en Mark van B. Hofstee uit Gorredyk en Corrie en Zwaantje van de Kuipers’en uit Heidenschap bleven tot het laatst volop in de strijd. Het grote paairdensportgebeuren begon eigenlijk al met een verrassing, want in de limietklasse eenspannen tuig paarden, eigenlijk de beginnelingen die nog niet meer dan 1400 hadden ge wonnen, kwamen al een aantal klasse- paanden in de ring. Met name eerste prijswinnaar Nuwaïlda van Van der Kolk uit Nieuw Leusden heeft veel toekomst, Het dier heeft een machtige houding. Ook bif de eenspannen tuig paarden Fries sas zaten dieren, die in de toekomst nog meer zullen presteren. Odilia van de heer Grimbergen, die la ter met Duree het kampioenschap be haalde, kon echter niet op tegen Hear- ke van L. W. Dijkstra uit Haskerhor- ne. Rijs beleefde zaterdag weer een van dé hoogtijdagen van het jaar: het jaarlijkse nationale concours hippique. Bijna vierduizend kijkers volgden bij prachtig weer - welhaast ook een traditie - de strijd om eer en prijzen In de open klasse Fries rais streden een aantal oude rivalen om de hoogste eer. Uiteindelijk kwam ais winnaar uA de bus Wybren van L. W. Dijkstra uit Haskerhorne, die gereden werd door B. Dijkstra. Freerk van A. Frankena uit Heeg werd goede tweede, De derde prijs was voor de merrie Matsje van Meant Postma, die wel best ging maar nog wat meer houding moet aiannemen. De vos-ruin Edieling van M. G. Buijnster uit Breda kwam op het nippertje als win naar uit de bus in de open klasse een spannen. De rubriek liet het beste zien Vervolg op pagina 6 Rijs beleefde zaterdag weer zijn jaarlijkse hoogtijdag op paardensportgebied. Honderden paarden en een kleine vierduizend toeschouwers genoten weer van de eenspannen, tweespannen bovenlands en Fries ras en zelfs van een nieuw tje: quadrems tuigpaarden, vier Friese paarden in rechte lijn voor een Friese sjees! Het programma werd weer opgefleurd door springconcoursen en de monstraties met ponies. Hét grote nummer bij deze feestelijke hippische dag was de strijd om het Nederlands kampioenschap tweespannen tuigpaarden Fries ras voor een Friese sjees met dame en heer in Fries kostuum. Winnaar werd de heer H. J.Grimbergen uit Voorhout, die zijn Friese konkurrenten met de paarden Odilia en Duree een „streeplengte” voor bleef. Op de foto van Studio Ger Dijs krijgt de heer Grimbergen de Gouden Zweep aang/fboden door mevrouw Boudeje Jensma-Lodewijk, de echtgenote van dierenarts G. Jensma uit Balk, die de „Swipe” aanbood, samen met zijn kollega J. Akker man uit Harich. Verder werd in de loop van de vorige week vanaf het parkeerterrein bij het Rasterhoff-bad in Sneek een rood ge kleurde personenauto, een Fiat 600, gekentekend 35-54-UN, ten nadele van mejuffrouw J.L. te Nijmegen ont vreemd. Dat hij deze verdiensten heeft, blijkt zonneklaar uit het resumé dat hij gaf in zijn dankwoord. Een greep eruit. „Yn 1934 hie ik it foarrjucht dat omke Si mon (Olij, red.) my waerdich foun in sit to krijen yn it bfetjür fan de SZC”. Vele jaren was, en nog steeds is, de heer Keulen tijdens de eerste drie da gen van de Sneekweek in de start- toren te vinden. „Ik doch nou myn plicht, foarsafier it myn plicht is, op ’e toer”. Tijdens dezelfde nacht werd inge broken in de rijwielzaak van Post ma aan de Lemmerweg. Aan de achterzijde van het pand werd een ruit uitgenomen uit de deur. Geld was niet aanwezig. Men heeft nog niet na kunnen gaan of er goederen werden ontvreemd. Ook al wéinig sukses had men in het Kon. Natuunsteenbedrijf De Steenklip pp het Industrieterrein, waar vrijdag avond of -nacht een inbraak werd ge pleegd. Eveneens drong men hier bin nen door een ruit te vernietten, Geld was er niet, maar, vermoedelijk uit balorigheid, werd er een ravage aan- giericht in de kantoorvertrekken. De inhoud van bureau- en kastladen werd over de vloer gegooid en bloempotten werden stukgesmeten tegen de muren. Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, IJlst, ge heel Wymbritseradeel. Gaas- terland en Sloten - huls aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in *t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! Brummelhuis Joure 352. Blackmore Sneek 363, 5. G. u 368, 6. M. Visser Hommerts 375, 7. J Kuipers Ysbrechtum 458, Sneek 469 9. F. Boersma Het is een tegenbezoek, waarvoor de afspraak vorig jaar werd gemaakt toen gedeputeerde staten van Fries land naar Amsterdam zijn geweest om namens Friesland gelukwensen en een cadeau aan te bieden aan de jari ge hoofdstad Amsterdam. Het ligt in de 'bedoeling om met de bestuurders uit Amsterdam en hun dames vanuit Der- newoude een vaartocht te maken met het Statenjacht. Het bezoek wordt be staken met een maaltijd in hotel ^Princenhof”. 8. J. Gras Sneek 493. 10. Lemstra Exmorra 496, 11. B. Hof- H. Renter Sneek 504, 13. F. Cuperus Sneek 515, 14. F. Corbee Sneek 521. Nog af te halen prijzen bij J. Dijk stra. Worp Tjaandastraat 61. na 17.00 uur. L. Mulder Koudum. R. Blackmo re Sneek, R. Falkema Sneek T. Cupe rus. In de nacht van zaterdag op zondag hebben onbekenden, vermoedelijk gas ten van een of andere camping, enke le plezierritten gemaakt met perso nenauto’s van anderen. Het betrof vijf Citroen CV’tjes, die geparkeerd ston den bij de jachthavens Domp 1 en 2 en omgeving. De bedrading van de wagens wais doorverbonden. Enige au to’s liepen lichte schade op. De politie heeft de zaak in onderzoek. In de Brklasse zegjevüerdle W, de Jong uit Drachten (69) en legde E. dé Vries uit Franeker beslag op de tweede plaats (274). De Sneker S. M. Kam en won de eerste prijs in C-klas- se met het geringe aantal strafpunten van 169. De rest van het klaissement in de C-klasse van deze wedstrijd, waaraan door vijftig wagens were) deelgenomen, zag er als volgt uit: De equipe G. Methorst uit Parrega is saterdag winnaar geworden van de Sneekweek-braderie-rit, een door de heren Wiersma en Dijkstra van mo- tor-autoclub J. C. Visser uitgezette oriëntatierit over een lengte van 46 ki lometer. Methorst won in de A-klasise met 102 strafpunten. K. Koopman (St. Johannesga) werd tweede (115 strp) en op de derde plaats eindigde S. Hui zinga (Pingjum) met 128 strp. „Ik bin hjir oergryslik mei ynnommen!” Nu, dat had „master” Keulen de meest gelukkige winnaar van een gouden me- dc bclaiTigstcllenden in de raadszaal van het Sneker Stadhuis onder- derland. Berend F. Keulen, de 23ste Schipper in de orde van de Sneker Pan, vanwege zijn verdiensten voor de zeilsport in het algemeen en Sneekweek in het bijzonder.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1