Drijven op hardzeildag Toekomst rijpaarden lijkt niet florisant Hoe lang ’t was en hoe ver K IJLST sneJ^BMK^IEB Patricia kampioen 31e paardenfokdag in Rijs IS ■F 4 Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en Weer kleine inbraken Joyriders kregen van politie gratis rit I BK Groente en fruit Uit volkstuintjes bij Balk gepikt Jf TANDVERZORGING OP SCHOOL NU OOK VOOR MELKGEBIT is AFKORTEN 8 In dit nummer van het „Sneeker Nieuwsblad” is opgenomen een 1 speciale bijlage over de GROOTSE LUCHTVAARTSHOW op 8 zaterdag 14 augustus op het gemeentelijk Sportpark aan de 8 Leeuwarderweg. Het feest begint om half vier en de organisatie 8 is in handen van de Vereniging „Oranje” te Sneek. 5 3» Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUT* NIEUWSBLAD en de De ogen van de keurmeesters namen gisteren op de 31ste paardenfokdag van de Paardenfokvereniging „Sneek en Om streken” te Rijs honderdzestig paarden en ponies onder de loep - figuurlijk natuurlijk. Kampioen der kampioenen van alle rijpaarden werd de 2Yi jaar oude twentermerrie Patricia van fokker/eigenaar Pier Visser te Wijckel. ^9: »-w HmSI j SNEEKER NIEUWSBLAD I «-■ 1 I Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, MIst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1976 131ste JAARGANG No. 64 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN e.o %COGOOOQOOGCOOOOQOQQCOSCCCOQOQC0OGOQCOOOC<9O0COQO9OeO9COCO^ DE TUIGPAARDEN De beste groep van de hele keuring vorm den de merrieveulens tuigpaarden, die dus hun vriendinnetjes bij de rijpaarden de loef af staken. Van de vijf kregen er vier een eerste premie en daarvan gaan er twee naar de centrale keuring in Leeuwarden. SiPOrt Algemeen kampioen bij de New Forest stamboekponies werd de vijf-jarige merrie Forester Fifi (Stb 1497 1971 V Oosterbroek Arthur He.Imp. 5 pref. M Prescot Kate II Imp. 1228). Het dier is eigendom van mevrouw M. C. A. Heidenrijk-Stillebroer te Sneek. De beste Welshpony werd de twentemerrie Gisteren was het echter voor de zeilers huilen met de pet op. Tenminste tot vier uur. Toen begon Aeolus eindelijk zijn wangen vol te blazen en bij het uitademen schoten de zeilers over een tot dan rimpel loos Sneekermeer. Het waait dat het rookt”, merkte een sarkastisch gestemde zeiler op, die juist gearriveerd was nadat hij halverwege de strijd de pijp aan maar ten had gegeven. CQCOCOQOOOQCCG<SCOSCOCCO0QOCOeCO9COOQ<SOeOQ>COOeOC<9COOQ>30 De „Stichting Jeugdtandverzorging distrikt Sneek” waarin de gemeenten Doniawerstal, Haskeriand, Lemsteriand en Sneek samen werken, zal voortaan naast het blijvend gebit ook bet melkgebit van de deelnemen de kinderen gaan verzorgen. Zonodig zullen dus ook „gaatjes” in dit gebit worden behandeld. Bij de veulens werd kampioen Sitonia van de gebroeders Boersma uit Oudega HO. In de rubrieken enters en twenters ging de titel naar de latere algemeen kampioen Patricia en bij de oudere merries was de „zege” voor Odiana van S. B. Feenstra uit Oosthem. Van de 23 voor opname in het stamboek aangeboden drie-jarige of oudere paarden kregen er vier een eerste premie, negen een tweede. Het was toch een tamelijk goede Er zal tijdens de feestweek in Balk geen ■wielerronde voor licentiehouders worden verreden. Het Wielercomité Balk, bestaan de uit de heren Jappie van Dijk, Jan Vogelzang, Johannes Visser en Jappie Lootsma, dat de laatste jaren in de ge meente Gaasterland op vooral rijwieltoer- gebied heel wat los heeft gemaakt, heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de organisatie. Deze vond de financië le kant van de zaak onverteerbaar. Toch zullen de Gaasterlanders niet helemaal zonder fietsvuurwerk komen te zitten, want het viertal organiseert op vrijdag 27 augus tus traditioneel weer de Jeugdronden om het Kampioenschap van Gaasterland èn de ronde voor niet-hcentiehouders. De jon gens (startend in verschillende leeftijds groepen, van 8-15 jaar) vertrekken vanaf vier uur over een afstand variërend van 3,5 tot 7 kilometer en de ouderen komen om zes uur aan de beurt. Beide keren fungeert de plaats t.o. het politiebureau als vertrek punt. De voorinschrijving kan geschieden bij Lootsma, Raadhuisstraat 8, Balk; en telefonisch bij Visser onder nummer 05140-2825. Toch altijd nog één van de hoogtepunten van Hardzeildagde start van de twaalf regenbogen voor de teamwedstrijd Friesland-Holland. Achter de 17 van Hein van Goederen gaat een heel groep je jachten schuil. Duidelijk herkenbaar zijn de schepen 92 van Hessel Donker, de 8) van L. de Groot, de 59 van J. Metzelaar, de 37 van J. R. Hettinga en de 81 van R. van Asten. Bij de start la gen de „Friezen” dus niet slecht. De zege ging echter (weer) naar Holland. (Foto Studio Ger Dijs). Door dë politie van Sneek zijn aange houden de 19-jarige R. de J. uit Odijk en zijn even oude vriend F. A. uit Bunnik, die vanaf het parkeerterrein bij de jachthaven De Domp ’n personen- nauto, een Citroën CV, wegnamen om er een plezierritje mee te gaan maken. Ze kregen van de politie, die in verband met joyridingen tijdens het afgelopen weekend in de omgeving stond te pos ten, een gratis rit naar het politiebureau aangeboden. Het publiek op het starteiland heeft kunnen genieten van dit uiterst fraaie schouwspel. Met name de starts trokken veel bekijks. Alles dwarrelde door el kaar heen. Chaotische taferelen. Bertus Poiesz’s konstatering dat er minder be zoekers waren dan voorheen op hard zeildag menen we in twijfel te moeten trekken. Bij wijze van spreken kon men over de hoofden lopen. Inmiddels waren er al de nodige maatrege len genomen. Twee schepen werden ergens in het meer bij een boei geposteerd om de klassen op te vangen. Andere klassen kon den de baan wel uitzeilen. Voor hen was een korte route gekozen, „slechts” 10,7 kilometer lang, maar dat was voor sommi gen toch nog goed voor drie uren drijven. Het ergst hebben de kleinere klassen gele den die nog voor de lange, 18 kilometer, baan gekozen werden. Vijf uren „varen” was geen uitzondering. Terug naar het zeilen. Ondanks de onvoor spelbare gedragingen van de wind en dus van de zeilers, zijn er toch al een aantal kam pioenen bekend. In de Flitsklasse A kan Marco Bosma uit Lemmer niet meer van de eerste plaats verdrongen worden. Datzelfde geldt voor Erik Bieze in de Vauriën A, Rob de Wit in de 470 B, Gerlof van Wieren uit Nijhuizum in de Spanker B, J. van Dijk in de Clipperklasse, De Boer uit Grouw in de 22m2-ers, G. A. Paulich uit Nieuw Loos- drecht hij heeft alleen aan de startpunten al voldoende), Gerke Gerritsma uit Heeg in de Randmeer A en Tom Yntema in de Finnjol- len A. Uiteraard komt de Sneekweek in dit num mer van het Sneeker Nieuwsblad uitgebreid aan bod. Niet alleen in woord (verslagen van de wedstrijddagen tot en met gisteren) maar ook in beeld (met fraaie foto’s ge schoten door Foto Studio Ger Dijs. Hij volgde niet alleen de wedstrijd maar proef de ook de sfeer en legde deze op het celluloid vast). En natuurlijk de uitslagen van iedere klasse op een rijtje. Dit nieuwe initiatief begint komend schooljaar met de deelnemende kinderen op de kleuterschool, in de eerste klassen van de lagere scholen en bij de vergelijkba re groepen van het buitengewoon onder wijs. Elk volgend schooljaar komt er voor de verzorging van het melkgebit een klas bij tot in ’81-’82 in alle klassen ook de melkgebitten worden verzorgd. Na de va kantie zullen aan de oudste kleuters en de eerste klassers van de lagere scholen weer aanmeldingsformulieren worden uitge deeld. Bij kinderen die nu worden aange meld voor deelname zal dus tot het verla ten van de lagere school zowel het melkge bit als het blijvende gebit worden verzorgd. Mevrouw M. M. Dellepoot-van den Heuvel uit Kalmsgate bij Deventer werd dinsdagmiddag bij de kassa van het dagrekreatieterrein Hege Gêrzen aan het Ijsselmeer bij Oudemirdum tot haar verrassing staande gehouden toen ze met een bevriend echtpaar en haar zoontje een toegangskaartje had gekocht. Haar bevreem ding maakte plaats voor blijdschap toen bleek, dat ze juist het 25.000ste toegangs kaartje van dit seizoen had gekocht. Door een vertegenwoordiger van de gemeente, de heer J. Koops, werd mevrouw Dellepoot fiks in de bloemetjes gezet. Ze kreeg verder een boekenbon en mag dit seizoen, en ook in het jaar 1977, gratis met haar gezin het rekreatieterrein bezoeken. De huldiging gebeurde onder „toezicht” van de heer J. Monkelbaan (links op de foto van studio Ger Dijs), die sekretaris is van de stichting, die het rekreatieterrein eksploiteert. Vorig jaar werd dè 25.000ste bezoeker pas op 20 augustus genoteerd. Mevrouw Dellepoot houdt vakantie in de camping Rijsterbosch te Rijs. In het pand van de rijwielhandelaar Posma in de Wijde Noorderhome in Sneek werd ingebroken in de nacht van zondag op maandag, waarbij een bedrag van honderd gulden werd ontvreemd. Men drong bin nen door een achterdeur te forceren. Die zelfde nacht werd ook ingebroken in het pand van de zaadhandelaar Posma in de zelfde straat. Ook hier werd een achterdeur geforceerd. Het verschil zat hem alleen in de buit; die bedroeg nu ongeveer zeventig gulden. Voor de ware liefhebber en kenner even de volledige antecedenten van de kampioen: Patricita 304 vb’74, geb. 24-2-74 V Erdball XX BB 2331 M Edith 4935 Stb MV Mag neet 1519 NWP MM Tolly 5914 Bh NWP. Voordat Patricia tot algemeen kampioen werd uitgeroepen had ze de titel al behaald in de rubriek twee-jarige twentermerriën van het Warmbloed Paardenstamboek Ne derland. Die rubriek was een van de besten: van de tien paarden kregen er zes een eerste premie. Het tegenovergestelde was het geval in de groep merrieveulens. Van de 26 inschrijvers kregen er slechts drie een eerste premie. Dat was een te leurstelling voor velen, omdat de merrieveulens nu eenmaal de toe komst zijn. Wat dat betreft schijnt het er dus niet zo florisant voor te staan. Groente is peperduur. Misschien dat dat de reden is, dat uit de volkstuintjes tussen Balk en Harich hoeveelheden groente en fruit zijn gestolen? De rijkspolitie kreeg in ieder geval van vier bezitters van een volkstuintje een aangifte binnen, dat er dinsdagnacht (kleine) hoeveelheden groen te en fruit van hun akkertjes was verdwe nen. Aangenomen wordt, dat er nog meer uit het veld is gehaald, maar dat niet iedereen de diefstal reeds heeft ontdekt of geen klacht heeft ingediend. De politie heeft nog geen idee wie het „grapje4 heeft uitgehaald. groep, maar de keurmeesters hadden graag toch iets méér kwaliteit gezien. Van de drie hengstveulens, die een eerste premie kre gen, stak Santiago van B. M. Hoekstra te Abbega met kop en schouders boven de rest uit. Hoekstra mag met zijn fokprodukt naar de centrale keuring in Leeuwarden, die op woensdag 25 augustus wordt gehou den. De kwaliteit van de stermerries was iets beter dan gewoonlijk: van de acht kregen er drie een eerste premie en daarvan werden er twee „voorlopig keur”. Dat waren paarden van J. van der Gaast te Heidenschap en J. A. Dijkstra en Zn. te Koufurderrige. ffZr Sunday Turzey Princes 13889 (V Arens- berg Summefboy 2377 en M. Sunday Penny 272) van fokker/eigenaar J. van der Gaast te Heidenschap. Van de zes en twintig New Forest en Welsh ponies kregen er tien een eerste prijs. Als beste daaruit werd aangewezen de New Forester Willies my Baby stb 2265, die bereden werd door Arie Gaastra uit Wor- kum. Bij de zogende fokmerriën onder zadel was veruit de beste Merriment 9599 St.ster, die eigendom is van J. van der Gaast te Heidenschap. Tot slot van de geslaagde fokdag waren er nog demonstraties aangespannen tuigpaar den en ponies. Een Sneekweek om nooit weer te vergeten? Voor de horecamensen in Sneek waarschijnlijk wel. voor de zeilers niet. Na vijf dagen is het wel duidelijk dat niet alle partijen tevreden kunnen worden gesteld. De weergoden zijn wel de zonaanbidders gunstig gezind geweest, maar de Koninklijke Zeilvereniging „Sneek” niet. Woei het tijdens de eerste drie dagen, die van de SZC, behoorlijk, daarna was het een aflopende zaak. Dinsdag kon het nog wel door de beugel. Het leek op een drijfpartij uit te draaien, maar tijdig kwam daar verandering in. In het rekreatiegebouw was er geen door komen aan. Met name in de hoek waar de apparatuur van het IBM-rekencentrum stond opgesteld, heersten temperaturen die zelfs de ervaren tropenganger niet voor mogelijk zou hebben gehouden. Een sauna noemde iemand het, al was de kleding weinig in overeenstemming met wat in een dergelijke gelegenheid doorgaans gedragen wordt. Hoewel, van wat er aan textiel te zien was, zal de fabrikant niet rijk gewor den zijn. Dat begreep ook de dame in ae stand van de T-snirt-verkoop. Zij prees de waren aan, gekleed in een charmante biki ni. 1 wj i f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1