Sloter kollege aan de raad: Pietje van Pietersma: dagkampioenschap Wees principieel tegen herindeling de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL ULST Officieel Orgaan en van Ook in Zuidwesthoek steeg werkloosheid met half pet. PRGF.A.PK ORGELKONSERT door Lemckertte Bolsward BÜI i Ki "SÉ w- i 11 RtEGWE Het Snaalwr IbeowsUad k cm k” 133 13 MAANDAG 16 AUGUSTUS 1976 131ste JAARGANG No. 65 GAASUERIAND, SLOTEN i. te Ui - ft. flMMr 'jW| f SNEEKER NIEUWSBLAD Sloten dat ten onrechte geen Ballonvaarders beleefden precair landingsavontuur fcCM i Toggenburgers doen het uitstekend in Rijs kan de ge meenteraad zijn mening via de Gede- l ter kennis brengen van de Minister van Binnenlandse Za ken, die de Kroon adviseert. De colle- ongeveer gelijke tred met het provin ciale nivo. Het gevaar was vanaf dat moment met een verdwenen. Met behulp van de op korte afstand wonendte veehouder, de heer H. Ketelaar werden de met mod der besmeurde korf en ballon uit de sloot getrokken en per traktor naar diens boerderij vervoerd. De onfortuin lijke ballonvaarders werden van droge kleren voorzien. De heer Kuperus, di- rekteur van het maandblad Friesland Post dat de sponsering van die ’s mid digs in Sneek gehouden Luchtvaart- show voor zijn rekening nam, was ern stig gedupeerd door het volledig on klaar raken van kostbare foto-appera- tuur. De balton is bij die heer Kete laar achter gebleven en zal deze week na te zijn schoongemaakt weer wor den opgehaald. Bij de 2-, 3-, 4-( enz.) jarigen was die titel weggelegd voor Yloit van Frans Smit. Yloit kreeg daarnaast ook nog de prijs voor de beste uier. Reserve- kampioene werd Hanneke van P. Terp- stra uit Harich. Het dagkampioenschap bij de Toggenburgers ging naar Pietje van de Balkster Pietersma. Over de gehele linie is in juli de werk loosheid in Friesland met ongeveer een half procent gestegen in vergelijking van de maand daarvoor. Het aantal werklozen onder de totale afhankelijke beroepsbevolking was in juli 6468 man nen (581 meer dan in juni) en 1892 vrouwen (toename 205). In vergelijking met juli 1975 waren er nu ruim hon derd mannen méér werkloos in Fries land. Wat betreft de gemeenten in de Zuidwesthoek: stijgingen hielden Geert Kuperus zal zijn maidentrip per luchtballon niet licht vergeten. Zaterdagmiddag, om ruim half zes opgestegen vanaf het Sportpark aan de Leeuwarderweg te Sneek en nagestaard door een drieduizend-koppig publiek, beleefde hij in gezelschap van z’n medereizigers Nini en Jan Boesman, een op ballonvaartgebied door de wol geverfd echtpaar, een drie kwartier later onder de rook van Laaksum een hachelijk (landings) avontuur. Voorts was er nog een rubriek met bokkien, waarin vier witte en 1 Tog- genburger. Tetke Zijlistra Pieter van Frans Smit won de eerste prijs en Nico en Peter van die heer Terpstra werden beide een tweede prijs toe bedeeld op deze keuring, waar als keurmeesters fungeerden de heren R. Bosma, L. van der Burg en De Vries en mevrouw Kooistra. De prij- Tijdens het dalen had men weliswaar een weiland doorkruisende sloot ont- IJlings werd toen ekstra-ballast over boord gegooid om te trachten opnieuw iets te stijgen en aldus „een sprong” over de sloot te maken. Dat mislukte. Met een forse klap belandde de korf tegen de tegenover liggende walkant, waarna deze flink water maakte en vervaarlijk schuin ging hangen. Hier door verplaatste zich tevens de bal lon, die ineens op drift raakte en een honderd meter in de lengterich ting van de sloot wegvoer. De inzit tenden maakten toen enkele angstige ogenblikken mee, met name het echt paar Boesman, dat aan de lage kant zat en een aantal malen bijna kopje-onder ging. Lïteindeljjk slaagde een 'der in zittenden erin de zogeheten scheur- baan open te trekken, een noodgreep die alleen in panieksituaties wordt uit- gevoerd om het overgebleven gas in eens weg te laten lopen. dekt, maar die landing, zo was be rekend, zou ongetwijfeld ver daar voor plaatshebben, De normale gang van zaken is dat de mand, waarin de reizigers staan, een twee a drie keer de grond raakt om tenslotte vol ledig tot stilstand te komen. Er bleek echter ’n nogal felle grondwind te staan en dat betekende dat de ballon een flink eind over de grond weid meegevoerd en nilet meer voor de sloot tot staan zou kunnen wor den gebracht. Ter hoogte van Warns besloten beide kommandanten de landing in te zet ten ontsnappen. Aldus gebeurde en ten ontsappen. Aldus gebeurde en niets leek een kalme landing in de weg te staan. De Prof. A. Piccard, die ongeveer tweehonderd meter achterlag op de PH-HBC, keerde inderdaad heel huids op moeder Aarde terug, maar dat kon allesbehalve gezegd worden van de luchtballon, waarover de heer Boes man het kommando voerde. zen die beschikbaar zijn gesteld door die Balkster Middenstand, zullen op de eerst volgende vergadering van de verenigtog uitgereikt worden. De kampioenspr ijzen werden zaterdag al aan de winnaars uitgereikt en wel door de voorzitter, de heer J. Smit. Het voorlaatste orgelconcert van de se rie die onder auspiciën van de Stich ting Orgelcentrum in de Martinikerk te Bolsward wordt gehouden, zal plaats vinden op dinsdag 24 augustus Het wordt gegeven door Johan Lem- kert, organist van de Grote- of St. Uaureniskerk te Rotterdam. Het pro gramma dat door hem zal worden uit gevoerd vermeldt: Preludium en Fuga in C, G. Böhm; Partite over het koraal „Ach, was soil ich Sünder machen” en Trio-sonate in Es, J. S. Bach; drie ko- raalvoorspelen„Lobe den Herren”, „Vater unser” en „Wachet auf”, Max Reger; Sicillienne, Maurice Duruflé en Te deum Jean Danglais. Aanvang 20.00 uur. Zoals gezegd vielen er dertien eerste prjjzen bij de Toggenburger lamme ren. En dat terwijl de vorige genera tie uit wilde lammeren bestond. Jeltje van Douwe Veldman uit Harich kreeg na veel wikken en wegen de prijs voor het algemeen kampioenschap. Bij de 1-jarige Toggenburgers sleepte Pietje van Pietersma uit Balk het kampioen schap in de wacht en werd Antje van D. Veldman reserve-kampioene. Trien tje 3 van P. Hielkema uit Lemmer had de beste uier. En dat terwijl er aanvankelijk geen vuiltje aian de lucht was. Onder prak tisch ideale (weersomstandigheden dreven de PH-HBC Holland en de Prof, A. Piccard met een leuk vaartje van zo’n vijfendertig kilometer per uur richting Staveren, alwaar belde ballon nen een landing zouden maken, althans daar ergens in die buurt. Bij de 3- en 4-jarigen won Joukje van Frans Smit. Joukje kreeg te vens de prijs voor de beste uier. Re- serve-kamptoene werd hier Klifster Marijke II van J. Wiltteveen uit Ouidemindum. Een overduidelijk 'bewijs van dé in het laatste jaar gestegen kwaliteit lever de vooral de rubriek Toggenburger lammeren, Alle dertien, ingeschreven dieren werden met een eerste prijs toe- bedteéld en dat mag gerust uniek wor den genoemd. Spijtig was wel dat de 1-jairigen niet middels een oorbeken (knippen) opgenomen konden worden in het stamboek. De reden daarvoor was dat twee keurmeesters zich we gens ziekte afmeUden en een alsnog in geschakelde derde door keuringen el ders te laat arriveerde. Besloten werd door de organisatie binnenkort op een zaterdag bij de eigenaren langs te gaan om alsnog de dieren te „knip pen”. Er waren zaterdag vier rubrieken lammeren. Kampioen in rubiek 1 en 2 werd Grietje van H. Boersma uit Nijtemifrdium. Coby van de gebroeders Boekema uit Brek en Polder eiste de titel voor zich op in de gekombineer- de rubriek 3 en 4, Bij de 1- en 2-jari- ge geiten legde Elly van Frans Smit (Tacozijl) beslag op zowel de karnpi- oens- als de agemeen kampioensprijs. Bovendien kreeg ze de prijs voor de beste uier. Reserve-kampioen werd Atje van de gebroeders Boekema. Bea Wiarda zal het komende week end de enige Horror-atlete zijn die aan de Nederlandse Kampioenschap pen in Den Haag deelneemt. Haar clubgenoot Bert Klop, die nog steeds geplaagd wordt door een hardnek kige achillespees-blessure, moet af zien van de deelname aan de steep- le-chaise. Bea komt naast het discus werpen tevens uit op het onderdeel kogelstoten. Vorig jaar eindigde ze met de discus op een tweede plaats. De belangrijkste konklusie die aan de zaterdag in Rijs gehouden gei tenkeuring verbonden kan worden, is dat de Toggenburgers een goede toekomst tegemoet lijken te gaan. Enkele jaren geleden gestart, heeft met name de geitenfokvereniging Gaasterland e.o., tevens de organisator van deze keuring, gepoogd in deze kategorie kwaliteit af te leveren en is daar blijkens de laatste resultaten ook daadwerkelijk in geslaagd. Dat was een gezellige drukte za terdag in Rijs. Geen wonder als men beseft dat er tijdens de door de geitenfokvereniging Gaasterland e.o. uitgeschreven keuring 121 dieren werden aangevoerd en er een veel voud aan begeleiders en andere ge ïnteresseerden aanwezig was. On danks de vrij grote deelname bleek het peil erg hoog en was met na me in de rubriek Toggenburger lammeren een duidelijk stijgende lijn te bespeuren. Daarin viel ook het dagkampioenschap. Die eer viel Pietje van de heer Pietersma uit Balk ten deel. Voor een uitgebreid z verslag van deze geitenkeuring zie elders in dit blad. (Foto Studio Ger Dijs). genomen. ’n Gelijke conclusie kan wor den getrokken uit de „verklaring na mens het C.D.A.” door het raadslid de heer H Brouwer in uw vergadering Gedeputeerde Staten zegt het kollege In het schrijven van b. en w. van Slo- van 1 juni 1976 afigelegd, met de in- van Sloten dat ten onrechte geen re ten wordt verder onder meer gezegd: houd van wélk stuk de Raad Sloten kernng werd ^houdenl met de re - Vóór 15 september 1976 kan de ge- zich meteen verenigde. Over wat be- taten van de m Sloten gehouden - - - treft de inhoud van het: verzoek van quete onder de bevolking.- Voor een gemeente als Sloten echter gaat het werken met percentages ach ter de komma niet op: Sloten had in juni twee werkloze mannen en in juli vier. Absolute cijfers en het totaal voor wat de mannen be treft waren in Bolsward: van 73 op (vervolg zie pagina zes) Het kollege van burgemeester en wet- puteerde Staten houders van Sloten heeft de gemeente raad in een brief geadviseerd de ge- ges van burgemeester en wethouders in meentelijke herindeling principieel af z'ch^neen m^ te wijzen voor zover de konsept-wet gelijke eensluidende stellingneming ten betrekking heeft op het opgaan Sloten in een nieuw te vormen meente Haskerland-Doniawerstal opzichte'' van de gedachtengang van Gedeputeerde Staten. Het resultaat van ge- dit beraad is vervat in een „d'iscussie- me^ nota”. De eindconclusie van deze no- 1 ta luidt, dat de daarin genoemde ge- Joure als hoofdplaats. Ook zal de raad meentebesturen van mening zijn, dat het verzoek van Gedeputeerde Staten worden verzocht de Kroon te verzoeken Frj€sland aan de Koningin> niet het voorstel over de herindeling van verder in behandeling dient te worden de Friese gemeente niet verder in be handeling te nemen. /h l| ffljf liti i’. SnSn:u.'üi:i'.^.i;.:: tg ffi; i ■hél B’di «fe-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1