Op dertig augustus zeven raden bijeen ZWH-gemeenten: handen IJLST ineen bij verzet herindeling ri «Si I en van SNEKEgHKQÏKiEB Advendo mag grond kopen Partij van de Arbeid Sneek wil protest sturen naar de minister Kollege wil meehelpen aan de plannen van 'de Noorderhoek' I Si Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL INZAKE HET OPENBAAR VERVOER Drie Italianen van diefstal verdacht aangehouden De gemeenteraden van Doniawerstal, Gaasterland, Hindeloo- pen, Sloten, Workum, Wymbritseradeel en Ijlst zullen allemaal op maandag 30 augustus een „gezamenlijk standpunt” behande len betreffende de provinciale voorstellen tot herindeling van gemeenten in Friesland. In deze nota wordt een zee van bezwaren naar voren gebracht en het stuk eindigt met de slotsom, dat de gemeentebesturen van mening zijn, dat het plan niet verder in behandeling genomen dient te worden. en de Hel SeeekM NieinnUed een geeomlineenle uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD rfRfspfy-' zin»- SNEEKER NIEUWSBLAD In^e^t7 onderwerpen”. den op zondag wel Ulst-Sneek en Sneek- Oudega-Hemelum. gemeenteraad er bij de minister op idringt zich ernstig te beraden vóórdat Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, Ijlst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas- terland en Sloten huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in 't Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! keersinspecteur voor Friesland en het mi nisterie van verkeer en waterstaat mondde nen blijven. Ook Sneek-Wommels behoeft er waarschijnlijk niet uit. Aangepast wordt Gistermiddag gaven Jaap Hettin- ga (27) en Tjallien de Wilde (18) elkaar op het Sneker stadhuis het jawoord. Ze stapten zogezeid in de huwelijksboot, en In dit geval nog letterlijk ook. De regenboog no. 37, De Wilde Rakker, bracht het tweetal naar het stadhuis, en stond ook klaar toen het kersver se paar de trap van het stadhuis afdaalde. De (huwelijks)boot werd getrokken door regenboogzeiIers, die een erehaag op de trap van het stadhuis vormden. De 37 is ja renlang het schip geweest waarin Jacky de Wilde menige zege be haalde. Hij is de vader van de bruid, en de laatste tijd zeilt schoonzoon Jaap Hettinga In De Wilde Rakker. (Foto Studio Ger Dijs). het vervuilde geval vaak een doom in het oog. DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1976 131 ste JAARGANG No. 66 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAHD, SLOTEN e.o Open speelterrein op plaats van pierebadje De gemeentepolitie van Sneek heeft dins dagmorgen drie Italiaanse toeristen aange houden die in het bezit waren van spullen die kort daarvoor in Sneek waren ont vreemd. Het zijn de 23-jarige S. V., zijn 18-jarige broer G. V. en de 28-jarige C. A. De heren die wel in Nederland hebben Het zit er dik in, dat er aan de wijkvereniging „de Noorderhoek” in Sneek toestemming en medewerking wordt verleend tot het inrichten van een open speelterrein in de driehoek met als grenzen de Worp Tjaardastraat, de Edo Jongamastraat en de Jancko Douwamastraat - het terrein waarin het zogenaamde pierebadje ligt. men met de plannen om op de betreffende i een speelterrein van wat groter om vang in te richten. Met een enkele uitzon dering waren de reakties van de buurtbewo ners positief en gezien die gunstige houding stellen b en w de raad voor om - evenals dat onlangs gebeurd is in het stadsdeel van de wijk De Domp - in overleg met de bewoners .gemeen- en de wijkvereniging „de Noorderhoek” de plannen verder uit te werken. Met de vereniging zijn reeds kontakten b en w f-1-'-■ aanvraag ingediend om in het kader een regeling tweetal ti: inschakelen. Die heeft geleid tot onnodige polarisatie op bestuurlijk nivo, die het vertrouwen in het provinciaal bestuur in ernstige mate heeft ondermijnd. Voorts wordt er in het gezamenlijke stand punt bezwaar gemaakt tegen de te weinig doordachte wijze waarop gedeputeerde staten van Friesland - los van de materiële inhoud van hun voorstellen - de gemeente besturen hebben gekonfronteerd met een formele procedure ex artikel 158 van de Gemeentewet. op wat in de Statenvergadering van 11 mei 1971 over dit onderwerp is gezegd - waar óm het voorstel van GS is ingediend zon- meer de deelgebieden. Het kollege van GS heeft toch ook een konsept-antwoord op de nota Wonen voorgelegd aan andere instanties en organisaties. Is dit het nu, wat de staten hebben bedoeld, toen op hun advies een studie-kommissie werd ingesteld. Om het gedeeltelijk gemis aan kleedgele- genheid te kompenseren, heeft de voetbal vereniging Nijland beslag weten te leggen op de vroegere direktiekeet van de inmid dels opgeheven scheepswerf/machinefa- briek DIMO te Sneek. De keet, die tien meter lang, vijf meter breed en vier meter hoog is, zal zaterdag vanaf het fabrieks terrein aan de Oppenhuizerweg in zijn geheel opgetild en vervoerd worden door een dieplader van Nekem b.v. Het trans port zal door politiemensen begeleid wor den. Aangezien de keet tot kleedruimte omgebouwd dient te worden en een en ander nogal hoge kosten met zich mee brengt, zal dat grotendeels door de Nijlan- der voetballers zelf worden uitgevoerd. Wat de Zuidwesthoek betreft, heeft de feite lijke gang van zaken geleid tot oplossingen waarbij onder andere met de specifieke lig ging en de problematiek van het gebied onvoldoende rekening is gehouden, aldus het stuk, dat de zeven gemeenteraden krijgen te behandelen. De kritiek richt zich ook op het samenvoe gen van gebiedsdelen die een te geringe homogeniteit hebben en het indelen van uitgestrekte plattelandsdelen bij grotere kernen. Er is te veel getalsmatig gedacht vanuit een eenzijdige stedelijke visie. In het slot van de motie wordt gesteld, dat de gemeenteraad er bij de minister op aandringt zich ernstig te beraden vóórdat hij de aangekondigde beperkingen uitvoert in een rayon waarvoor Sneek sedert men senheugenis in grote verscheidenheid de verzorgingsfunktie vervult. Voor uitbreiding van het binnenkort te herbouwen verenigingsgebouw kan de stichting Vrienden van Advendo ongeveer tweehonderd vierkante meter grond aan de Korte Vreugde kopen van de gemeente Sneek’. Op de strook grond naast het kortgeleden door brand voor een groot deel verwoeste clubgebouw stond tot voor enige tijd het vroegere dierenasiel. Dat houten loodsje is intussen afgebroken. Het kollege stelt aan de gemeenteraad voor om de prijs vast te stellen op twintig gulden per vierkante meter. Daarbij is er rekening mee gehouden, dat de grond niet is opge hoogd en aan een smalle „dood” lopende weg ligt. Kópen willen b en w het gebouw van de Vereniging Sneeker Ambachtsschool aan de Kloosterstraat 1, waarin voorheen de ATS was gevestigd. Het is de opzet om de school te slopen en de vrijkomende grond te gebruiken voor de bouw van een aantal woningen. De rest zou dan „openbaar groen” moeten worden. De aankoop van net ATS-gebouw wordt slechts definitief als men zekerheid heeft inzake een rijksbij- drage in het kader van het Besluit bij dragen rekonstruktie- en saneringsplannen. In afwachting daarvan en tot die tijd van slopen kan het gebouw zoveel mogelijk verhuurd worden, aldus het kollege in het voorstel, dat dinsdag in de raad komt. GEEN LOGISCH VERBAND Bij de „oplossingen” voor de Zuidwest hoek valt de nadruk op onder meer: de onmogelijkheid om in vele gevallen een logisch verband te ontdekken vanuit de ontwikkelde grondslagen en normen tot aan de definitieve voorstellen toe; de te hoge minimum-grens (aantal inwoners etc.) voor de nieuw ontworpen gebieden, die in een bijzonder gesitueerd (meren) gebied als de Zuidwesthoek tot allerlei verwrongen redeneringen en konstrukties heeft geleid. t'' In het gezamenlijke stuk wordt gesproken van ernstige bezwaren tegen de manier waarop de uitgangspunten voor de ge meentelijke herindeling tot stand zijn ge komen, tegen die uitgangspunten zélf en tegen de wijze waarop een gevonden aan tal regelen door gedeputeerde staten een voorstel is gedaan om de totstandkoming te bevorderen van een wet tot wijziging van de grenzen van een groot aantal ge-' meenten in Friesland. gewerkt, maar dat nu niet meer doen, waren in het bezit van twee draagbare radio’s die zonder dat ze waren betaald uit een winkel zijn verdwenen. Verder hadden ze een geiteleren jas bij zich waarvan de herkomst nog niet is vastgesteld. Tot nog toe blijven de Italianen ontkennen de spul len te hebben-'gestolen. i en hebben” bij de RCOW al een van voor jeugdige werklozen een timmerlieden te mogen doende. Van pootjebaden door kleuters kwam al gauw niets terecht omdat het water ontzettend snel vervuilde, met alle het terrein als speelplaats zou uitgevoerd gevolgen van dien. Voor omwonenden was Het bestuur van de wijkvereniging heeft zich tot de gemeenteraad gericht met een vraag om medewerking; de inrichting van 1 kunnen worden in het kader van de inter- imregeling jeugdige werklozen. Burgemeester en wethouders voelen in GUNSTIGE REAKTIES principe wel voor het plan en vragen de Met de omwonenden is intussen al kontakt raad om de zaak voor verdere behandeling geweest. Er is gevraagd of men kon instem- in handen van het kollege te stellen. Mocht de vroedschap aanstaande dinsdag ,ja” plaats zeggen, dan kunnen b en w de zaak dus verder afwerken met „de Noorderhoek” en de instanties die voor zoiets om de hoek komen kijken. Het stuk grond rondom de speelvijver staat op het bestemmingsplan als „gemeen schappelijke tuin voor de meergezins wo ningen”. Volgens het kollege verdragen de plannen van de wijkvereniging en die be stemming zich zeer goed. In wezen was een deel van het terrein al als zodanig ingericht. De speelvijver funktio- neert in haar huidige vorm echter onvol- De fraktie van de Partij van de Arbeid zal Nieuw overleg tussen de Fram, de rijksver- komende dinsdag in de gemeenteraad van Sneek een motie indienen waarin bij minis ter Westerterp van verkeer en waterstaat intussen uit in de toezegging van minister „ernstige afkeuring wordt uitgesproken Westerterp, dat hij met name de „tien- over zijn voornemen het openbaar busver- personen regeling” in Friesland soepel zal voer in de regio-Sneek aan beperkingen te toepassen. Dat zal waarschijnlijk tot gevolg onderwerpen”. hebben, dat vanaf 17 oktober op zon- en feestdagen niet op 21 maar op slechts Als de rest van de partijen (de PvdA rekent negen trajekten de diensten worden stilge- op steun van alle andere frakties) het legd. De lijnen Sneek-Leeuwarden via standpunt van de indieners delen, dan zal Oosterwierum of de Legegeaën via Ooster- in de brief aan de minister worden gesteld, littens zouden gewoon gehandhaafd kun- dat „zich in de afkeuring van de plannen van de minister gevoelens weerspiegelen van krenking, in rechtvaardige bejegening de dienst Blauwhuis-Sneek. Gestaakt \vor- bij hen, die in kleine woongemeen- schappen over de provincie Friesland ver- Oudega-Hemel, spreid, veelal uitsluitend zijn aangewezen op het sedert jaren reeds laag frekwente (weinig vaak rijdende) openbare busvervoer”. Er zal nog verder gedacht en gepraat worden over hoe het precies moet worden. Het bestuur van de wijkvereniging heeft voor ogen: een open speelterrein (geen afgesloten speeltuin) met enige hoogtever schillen en een aantal, meest houten, klim- en klautertoestanden. In de visie van het bestuur van „de Noorderhoek” zou de vijver vervangen moeten worden door bij voorbeeld een plateau om te kunnen rolschaatsen. Men kan zich hierbij afvragen - mede gelet 1971 over dit onderwerp is gezegd - óm het voorstel van GS is ingediem der verdere ruggespraak met onder de deelgt toch ook (Foto Studio Ger Dijs). Zaken die anders allen in spektakulaire Amerikaanse t.v. films te zien, en nauwelijks te geloven zijn, kwamen gisteravond in Sneek levensecht in beeld. Brandende hoepels, een stel autowrakken, een paar onverschrokken coureurs en een in spanning toekijkend publiek vormden daarbij het decor. Met ware doodsverachting, althans zo leek het enkele malen, werd door leden 'van het bekende stuntteam de Hell Drivers met personenau to’s en motoren de meest vreemde toeren uitgehaald. Het Martiniplein was dit keer hun lokatie.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1