Braderie: f 15.000,- voor rolstoelbus] e L !HÏ Nieuwe direkteur sociale dienst SNEKER^KQERIER IT- de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van BEA WIARDA kwam op NK net iets tekort IJLST g1 JUBILEUMFOKDAG IT FRYSKE HYNDER Crosser rijdt door een etalageruit... fegg i =4 iiaiBii NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRÜFHOUTS NIEUWSBLAD de d 65 Brandweer trekt paard op droge 50 te snelle rijders op de bon in Sneek Hoewel zaterdagmorgen de hele baan (voor de afwisseling?) geheel te bezeilen bleek, leverden voor de toeschouwers de van bovenuit „de” Sneekermeer aanstormende jachten met hun ballonfokken een schitterend schouwspel op. Hier gaan de Regenbogen „voor ’t lapke” naar de boei in het Kolmeersgat. Harry Amsterdam rondde die skippybal het eerste met zijn nieuwe 103 de Gravin van Haamst. Achter de latere NNWB-kampioen kwamen De Vries uit Sneek (de 14) enHessel Don ker uit Sneek met de 92. Dirk Potma testte in deze noordelijke titelstrijd de 105 Potma kon de cracks over ’t algemeen goed bijhouden, maar een plaats op het erepodium zat er voor hem toch niet in. Ger Dijs ge noot ook van ’t boeiende schouwspel, doch vergat niet om deze foto te knippen. h if fiasAi? v.-l: g SNEEKER NIEUWSBLAD van 1.60 mieter. UB. gepast busje Komt altijd nog op on geveer 47.000, thans hoofdkommies A en waarnemend dl trekt eur vain de GSD. dkmderdags hute-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN ex> MAANDAG 23 AUGUSTUS 1976 131ste JAARGANG No. 67 De Sneker brandweer moest er zater dagmiddag aan te pas komen om een in een sloot geraakt paard weer op het droge te krijgen. Het dier maaklt deel uit vjan het bestand van de Sneker ma nege en was op een bepaald moment in de aangrenzende moddersloot langs de rijksweg 43 terecht gekomen. Direkteur van de dienst is thans nog de heer W. Trenning. Die gaat om ge zondheidsredenen met vervroegd pen sioen. id ir. Algemeen kampioenschap voor Xerxina van Boersma Het aantal inschrijvingen sloeg dit jaar alle daarvoor gevestigde rekords. Er waren bjjna tweehonderd paaden in geschreven voor de individuele rubrie ken, en er waren elf fokfamilies. Som mige paardenfokkers hadden nagenoeg hun hele stal leeggehaald, hetgeen vooral in die rubriek tot uiting kwam. Zo had Jorritsma uit Heeg op een ge geven moment acht paarden in de baan: Rolanda met Berke, Geesje Jo- landy en Laurine, (goed voor een eers te plaats) en Tjimke met Freandinneke en Idylle (vierde). te schatten. Vrijwel onophoudelijk bleef het de paarden en hun rijders bewonderen. Het partuur J. Houwer (midden), D. Spoelman (links) en J. Bies won zaterdag tijdens de dorpsfeesten van Ysbrechtum de „Sneeker Nieuwsblad” beker. Houwer werd daarbij uitgeroepen tot koning. Dorpsfeesten zijn een bekend feno meen in Friesland. In de zomer maanden, en dan bij voorkeur in augustus, gaat op nagenoeg alle kerktorens in Friesland de vlag op de toren en wordt er een of meer dagen feestgevierd. De feestkom- missies hebben zich at maanden teVoren gestort in vergaderingen en bijeenkomsten, en hebben her haaldelijk oproepen gedaan tot de plaatselijke bevolking zoveel mo gelijk mee te doen. Deze en an dere intensieve voorbereidingen kulmineren dan uiteindelijk in „het feest”. In Blauwhuis, Ysbrechtum, Jutrijp-Hommerts en Woudsend was het afgelopen weekend zover. De resultaten van wekenlang ge knutsel aan wagens en kleding voor de optochten werden nu ge toond, evenals de vaardigheden op het gebied van mastklimmen, zakslaan, skilopen, vlaggetjesste- ken en wat dies meer zij. De moe ders konden eindelijk de lange rij vlaggetje die ze persoonlijk had den gemaakt, uit de kast halen zo dat pa ze kon ophangen, en de feestkommissies kregen het druk ker dan ooit, omdat ze overal bij moesten (wilden) zijn. Het Sneeker Nieuwsblad feestte mee. Pagina’s foto’s, impressies en uitslagen zijn er het resultaat van. Sla de krant maar open. Het andere paard uit de Boelsma-stal dat aanspraken maakte op het kam pioenschap was de enter Kobelien, die in haar rubriek als beste naar voren kwam. Reserve-kampioen eriters-twen- ters werd de tweejarige Irene van Th. de Jong uit Scharsterbrug. Tot reserve kampioen bij de oudere paarden werd de miodtelmerrie Rykjen van S. Bouma uit Oosteiilittens gekozen. Rykjen blijkt een dier datvrijwel konstant goed in viorm is, want ook vorige jaren be landde dit paard altijd in de hoogste regionen. De -heer D. van Hijum wordt door burgemeester en wethouders van Sneek voorgesteld voor de funktie van direk teur van de gemeentelijke sociale dienst. Als de raad er mee akkoord gaat zal de benoeming ingaan per 1 oktober ’76. De heer Van Hijum is Door de politie van Sneek werd vrij dag een vijftigtal automobilisten be keurd wegens te snel rijden binnen de bebouwde kom van Sneek. Enige uren werd daar door de politie een snelheidskontrole verricht. De snel ste reed 87 km. per uur. De heer W. J. Boersma uit Oudega (W.) was zaterdag op de fokdag van Blauwhuis ongetwijfeld een gelukkig man. Toen eenmaal de kampioenen in de verschillende rubrieken bekend waren geworden, leed het nauwelijks twijfel meer, of hij zou met een van zijn paarden het algemeen kampioen schap in de wacht slepen. In de laatste voorronde zaten zelfs twee van zijn paarden, kampioenen, en van hen werd uiteindelijk de oudere ster- merrie Xerxina de beste bevonden. Terecht, Xerxina is een dier met mooie soepele en konstante bewegingen, sterk in dé achterband en goed gevormd. Een ander verheugend feit, dat niet aan het jubileum maar wel aan de steeds beter wordende organisatie van It Fryiske Hyinder mag worden toege- schreven, was de aanwezigheid van een prima geluidswagen op het terrein, melt akkomiodatie voor de keurmees ters. Verder was men er ditmaal in geslaagd een toOetwagen op het terrein te krijgien, en daarmee loste men voor al vioor de dames veel moeilijkheden op. De fokiverenliging It Fryske Hytnider vierde overigens zaterdag een jubi leum: voor de 25ste maal hield men namelijk een fokdag, en dat werd •gevierd. Een prachtig shownummer met Friese paarden bleek een ge lukkig gekozen idtee van het be stuur. In de baan verschenen tege lijkertijd een enkelspan, tweespan, driespan, Vierspan en vijtfispian, res- pekltievelijk van L. JeLlesma, J. Bou ma, W. Jorritema, H. Bouma en G. Kuipers. Het publiek Wist dit ju bileumnummer ook op goede waarde Andere interessante rubrieken zijn al tijd de veulenkeuringen, omdat men daarop kan zien wat er eventueel voor de toekomst in zit. Wat de merrieveu- lens betreft, de jury was niet al te optimistisch. Van de bijna dertig in schrijvingen kregen er slechts twee een eerste prijs, de dochter van Dagho en Carlien van Boersma uit Oudega en Margriet van K. Hille Uit Hypolytus- hoef. Margriet is een afstammeling van Wessel en Lysébeth. Van de ruim twintig hengstveulens kregen er zeven de hoogst toegekende waardering, een derde prijs. De rest kreeg een eervolle vermelding. Overigens is deze lage klassering bij de hengstveulens geen ongewone zaak. Om geen al te hoge verwachtingen voor de toekomst te scheppen, zit de jury nooit hoog in de boom wanneer de jonge hengsten voorgereden worden. In de uitslagen worden alleen de eerste prijswinnaars vermeld. Scharsterbrug, Idylle van W. Jorrits ma Heeg, Iris van W. v. d. Brug van Spannum, Jinke v. d. Slungedyk van P. Hettinga Burgwerd, Inkje van gebr. W. en R. Steenbeek Follega, Jeltsje van F. Pieteirsma Oudemirdum. Drie jarige stamboek, niet stamboek en stermerries: Goudhartje van M. Kos ter te Hartwerd, Goatske van gebr. Bouma Hidaard, Geesje van W. Jor- (vervolg zie pagina drie) Uitslagen: Merrie veulens: la dagho - dochter van W. J. Boersma Oudega, 1b Mar griet van K. Hille Hypolytushoef. En ters: Klazïena van J. Smit Heddenschap Kobellifen van W. J. Boersma Oudega, Karla van G. Steenibeék Lelystad, Li bra van H. Sj. Minnema Workum, Klia- vertae van J. R. Schuurmans. Twen- ters: Jo Lientje van W. J. Boersma Oudega, Irene van Th. de Jongh De direkteur van het gereformeerd verpleeghuis en tevens voorzjittter van de stichting Door Rekreatie Aktief, de bejaardentehuizen, het heer J. M. Smith, wilde beslist niet - S1""’". ~’’+- spreken van een tegenvallend resul- kellersverenligmg taat. Wel had hij op meer gehoopt. Een zeer belangrijk winstpunt van de brengen, onder meer op de Sneker Na- gehele aktie ziet men in het psycholo- jaarsbeurs. Men acht het klimaat daar- gisch rendement, dat nu eenmaal niet voor intussen erg gunstig. Men is reeds in geld iis uit te drukken. Heel Sneek verzekerd van een fore aantal schitte- is intussen bekend met het doel van de rende prijzen. Een tot nu toe onbekende bromfiet ser reed gistermiddag met een harde klap door een van de etalageruiten van Simone’s Boetiek aan de Nauwe Burgstraat. De bromfietser, een jeugdig percoon, rijdend op een grijze brommer, was in de omgeving aan het krossen en heeft de macht over het stuur verloren. Hoewel men rustig kan spreken van stichting en de hele gemeenschap voelt een geweldige aktie heeft de Oosterdijk zich er nu bij betrokken. Wat de op- Braderie - bij wijze van spreken - brengst betreft mag men ook niet ver- slechts een derde deel boven water ge- geiten, dat ’t bedrag vaak met kwartjes bracht van het busje voor rolstoelge- bijeengegaard moest worden. In ’t ka- bruikers. De netto opbrengst van de der van het hele Braderiegebeuren wa- Sneekweek-braderie bracht de stich- ren voorts een paar evenementen, die ting Door Rekreatie Aktief namelijk wat „uit de hand liepen” en waar geld 15.000,in het laadje. En zo’n aan- op toegelegd moest worden. In de boezem van de stichting leeft echter de verwachting, dat de Na- jaars-Ioterij voor het gehandikapten- busje een sukses zal worden. De vier gereformeerd verpleeghuis, de stichting en de win- j Oosterdijk zullen over enkele maanden namelijk twin tigduizend loten aan de man zien te Nog nooit heeft Rta Stallmann op d!e bereiken met een worp van 10.92. Mo- Nederlandse Kampioenschappen zo- nique Cnossen, eveneens van de a.v, veel tegenstand ondervonden als Horror, eiste toen een tweede plaats juist zondag. Met slechts de aller- voor zich op met 11.68. Het Sneker grootste moeite Wist zie Bea Wiarda meisje werd door deze prestatie opge- achter zich te houden en, dat met niet nomen in de nationale meisjes B- meeir dan 72 cenimeter, een verschil ploeg. Clubgenoot Henk Koops werd dat niet eerder zo klein iis geweest, daar bij de jongens B bij het hoog- Ria Stallmann kwam tot een beste springen tweede met een voorsprong worp van 53.56, terwijl Bea een po ging van 52.84 wist te realiseren. Bij zonder spijtig voor haar was dat haar vijfde en laatste po,ging ongeldig was; ze wieip toch zeker tegen de 54 me- teir-greins aan, maar bij het uitdraaien raakte ze de ring. Op de derde plaats eindigde Ingrid Zuilen met een worp van 43.80. De serie van Biea Wiarda was als volgt: 52.12, ongeldig, 52.30, 50.76, 52.84, ongeldig; en die van Ria: ongeldig, 53.56, ongeldig, 51.10, 52.22, ongeldig. Het kogelstoten leverde Bea Wiarda, die zondag inAarau voor Ne derland uiitkomt in de interland tegen Zwitserland, een vijftiende (en laatste) plaats op met 10.82 meter. Daarmee bleef ze duidelijk ondier haar kunnen, want enkele dagen eerder had ze in Edam nog een eerste plaats weten te -4:AT; 3

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1