Sociaal rechercheur moet eerst afkoelen Het botert slecht tussen Sneek en het woonwagenschap Friesland SffiKBRHKQEBlER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Dan maar de gehele kassa IJLST 'C I „Uit de Marktstraat" T Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o X-, Heet opgediende soep stante pede konsumeren? Daartoe bleek de gemeenteraad van Sneek dinsdagavond toch niets te voelen. Bij het voorstel om een „sociaal rechercheur” aan te stellen koos men tenslotte voor een soort afkoelingsperiode. Tijdens het blazen zou men dan mooi publikaties rondom het probleem van de steunfraude kunnen bestuderen. Toch mag uit de teneur van de diskussies de voorzichtige gevolgtrekking gemaakt worden, dat die opsporingsambtenaar er tenslotte wel zal komen. en de Hef Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD 'x r' Xtó SNEEKER NIEUWSBLAD (Foto Studio Ger Dijs). (vervolg zie pagina 13) DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1976 131ste JAARGANG No. 68 (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). In dit nummer is als bijlage opgenomen H. POSTMA (FNP) - had en kreeg gelijk - J i MAZEN IN HET NET „Nee” noch „ja” zei de heer M. B. Knüvers van het CDA direkt tegen het voorstel. Hij wilde eerst wel eens weten hoe men denkt, dat de zaken in Sneek liggen. Is ’t allemaal de moeite wel waard? „Aan de borreltafel word je gevierd alsje de belasting hebt opgelicht. Is nu een werkloze, die een volkstuintje eksploiteert meteen een parasiet? De Boer vond het allemaal maar zo-zo. Omdat ze het ding niet open konden krijgen namen dieven dinsdagnacht de hele kassa mee van Bakker J. ten Dam aan de Johan Willem Frisostraat in Sneek. Hoe men dat karweitje heeft geklaard zonder in de gaten te lopen is eigenlijk een raadsel. MEVR. UNEMA-EHLHARDT - geen heksenjacht - C. MEIJER (CPN) - terug van ziek geweest - WW Op de cent af kon de eksploitant van de bakkerswinkel niet nagaan wat er in de kassa zat. De inhoud zal ongeveer vier honderd gulden zijn geweest. Aangenomen wordt, dat men is binnengekomen door een keukenraampje, dat open stond. De recherche van de Sneker politie stelt een onderzoek in. Hij liep niet weg met de „ijsbergfilosofie”, die zegt, dat wanneer één of twee procent fraude is aangetoond er onder water nog wel veel meer zal zitten. „In het net van onze sociale wetten zitten nu eenmaal mazen; hoeveel geld stroomt daar door?” „Nee”, zei in eerste instantie wel de heer Meijer. „Het minste wat het kollege kan doen is de raad in de gelegenheid te stéllen het pas uitgekomen „rapport over steun fraude van de regering” eens goed te lezen. Sneek is de enige gemeente geweest, die zich tegen de nieuwe Regeling heeft verzet. Achteraf blijken nog een paar gemeenten spijt te hebben hun medewerking te hebben verieend. Sneek en die anderen moeten zich nu zo sterk mogelijk maken in een poging gedeputeerde staten over te halen de nieu we Regeling niet goed te keuren”. „Het verwerpen van de wijziging betekent niet automatisch, dat we weer baas in eigen huis worden. Keuren we die wel goed dan hebben we helemaal geen recht van spreken meer!” Deze wat moeilijke uitleg gaf wethouder Unema-Ehlhardt in de gemeenteraad van Sneek als toelichting op een voorstel om niet in te gaan op het verzoek van het bestuur van het Woonwagenschap Friesland om medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een wijziging van de „Regeling woonwagen schap Friesland”. Het was voor buitenstaanders een vrijwel ondoorgrondelijke zaak. Zo lastig zelfs, dat ook één van de raadsleden een half uur vocht voor zijn gelijk; een gelijk, dat hij al direkt bij het eerste antwoord van de „wethouderse” had gekregen. Bekijk het eerst nog maar eens: het rap port van het college algemene bijstandswet en de situatie in Sneek”. Aan zijn betoog koppelde de CPN-er het verzoek vast om bedenktijd. „Het kamp aan de ijsbaan zou inder daad moeten verdwijnen. Dat is al heel lang de bedoeling. Maar er kunnen er aan de Woudvaart niet twaalf staan en het schap werkt niet mee om de vier anderen ergens anders plaats te bieden. Moeilijke zaak dus: Sneek zou er geen zestien mogen hebben; wordt wel ver antwoordelijk gesteld voor wat er méér is. De buurtvereniging Nij Libben kwam gisteravond als beste tevoorschijn op de gondelvaart van Balk. Met Vlinders vangen” wist pten 102 en-een-halvepunt bijeen te garen, twee meer dan de families Van der Heide, Doeven en Schra. Laatstgenoemde sleepten vorig jaar de Jouke Smink wisselbeker in de wacht. Het thema van de gondelvaart in Balk was: vrijetijdsbesteding. Een tiental gegadigden hadden zich opgegeven voor de vaart, minder dan voorgaande jaren. Publieke belangstelling was er wél. Terecht, de Luts was feëriek verlicht en begeleid door vrolijke klanken van „it musyk”, gleden de gondels door het water. Foto Studio Ger Dijs maakte er deze impressie van. De dames van de vier kombinaties, die gisteravond bij de ringrijderij in IJlst na vijf omlopen gelijk eindigden, bleken ook in een beslissingsronde zó trefzeker, dat opnieuw alle vier ringen werden ingeleverd. „Dan nóg maar eens, in hoger tempo”, besliste de wedstrijdleiding. Ook die barrage lever de geen uitkomst. Zo had men rondom de grachten nog üüüren door kunnen gaan. Kijkers opperden zelfs het idee om een rit in ’t pikkedonker te maken of de sjezen van één wiel te ontdoen. Een kompe tente jury maakte echter een einde aan het span nende slotstuk van dit folkloristische gebeuren met vlaggetjes, lampjes, zwarte paarden, vonken uit hoefijzers en meer paardepoep op de grachten van Ijlst dan men er anders in een heel jaar wegveegt. Winnaar werd het duo Johannes Abma en Lutske Bouma uit Hartwerd. Ze kreeg de „gouden zweep” uit handen van de heer J. P. Siepman uit Arnhem, direkteur van De Heem, de dochtermaatschappij van De Kinkelder, die in plan De Rat druk aan het huizen bouwen is. Burgemeester H. W. F. Mumsen bond lintjes aan hét tuig. De tweede, derde en vierde prijs werden op één hoop gesmeten, gedeeld door drie en toebedeeld aan de echtparen S. Postma te Koufurderrrige, S. Reitsma te Waeksens en J. Bouma te Hiddaard. De stadsfeesten waren f met een voetbaltoernooi voor acht welpenteams. Sneker clubs gingen met de eerste prijzen strijken: WZS bij de D-welpen en ONS in de E-groep. De a.v. Horror zorgde gisteravond in Drachten opnieuw voor een fikse reeks overwinningen. Allereerst eiste Jelly Use- baart bij het kogelstoten dames een eerste plaats voor zich op met een worp van 9.33 en on Monique Cnossen het kogelstoten meisjes A met 10.37, terwijl ze bij het speerwerpen (A-B) een tweede plaats wist m te nemen met 31.84. Ze moest haar clubgenote Eva de Wilde voor laten gaan, «ie een geslaagde poging van 31.94 wist te ondernemen en zich daarmee plaatste voor de noordelijke ploeg. Eva zegevierde boven dien bij het kogelstoten meisjes B met een afstand van 1L80. En welke argumenten heeft het kollege om dit punt nu aan de orde te stellen. Op de prioriteitenlijst plaatste de vroedschap het op de 38ste plaats....Komt het omdat het rijk nu honderd, in plaats van vijftig pro cent bijdraagt in de kosten van een WWV-kontroleur? nu eenmaal aan het woonwagenschap Friesland heeft gebonden; er uit stappen gaat zomaar niet. Het schap heeft verordon neerd, dat Sneek plaats moet bieden aan twaalf woonwagens. We hebben er echter acht aan de Leeuwarderweg en acht aan de Woudvaart. Soms nog wel een paar meer, maar die passanten trekken na een of twee dagen wel weer verder. De gevoeligste kattetongetjes bleken in deze zaak toe te behoren aan de heren W. de Boer van Progressief Sneek en de CPN- er C. Meijer - terug na lang ziek geweest. De laatste vond het aan zijn (politieke) stand verplicht het strakste been uit te steken. Hij was het ook, die het idee van „studieverlof’ lanceerde. En aangezien wet houder mevrouw W. Unema-Ehlhardt zich! daar niet bepaald fel tegen kantte ging het I voorstel van burgemeester en wethouders na enig intern beraad tijdeiijk in de porte feuille van het kollege terug. PRINCIPIEEL BETOOG „Ik houd hier een principieel betoog”, aldus de heer De Boer, en hij vroeg tijdens zijn speech de voorzitter om stilte omdat hij hinder had van hardop-fluisterende raadsleden. Bij Progressief Sneek bleken een heleboel „aarzelingen” te bestaan te gen het plan van de kreatie van de „funktie Buitendienst ambtenaar belast met bizon- dere onderzoekingen bij de gemeentelijke sociale dienst”. Hij meende, dat bepaalde groepen anderen willen doen geloven, dat er veel steunfrau de wordt gepleegd. Tegen echt misbruik moet natuurlijk opgetreden worden, maar gaat men iemand die met een krantewijkje zijn tachtig procent-uitkering wat bij spijkert ook achter de broek zitten? Raad Sneek at „hete” soep niet stante pede het pad „bjuster” raakte tussen de woon wagens. Duidelijk naar voren kwam wel zijn mening, dat hij de wagens weg wilde hebben van het langdurig-tijdelijke kamp bij de ijsbaan aan de Leeuwarderweg. En laatste poging liefst zo gauw mogelijk. Als het schap daar niet aan mee wilde werken, dan wilde hij er maar voor bedanken.... woensdagmiddag overigens al ingezet Het was de heer H. Postma, die een beetje In tweede instantie kreeg mevrouw Unema u- hulp van Meijer (CPN), A. Gerrits (CDA) en H. Scholten (CDA). Voor de heer Postma scheen de kwestie er slechts ingewikkelder door te worden. Na z’n j om te zeggen hoe het eigen lijk moest zei iedereen in koor: „Dat hebben wij nou ook juist proberen uit te leggen!” Daarmee was de kous af. Men blijft hopen op een positief resultaat bij de Mevrouw Unema legde uit, dat Sneek zich provinciale overheid. Duidelijk was intus- sen we] siecm botert tussen Sneek en het schap. r (vervolg zie pagina 13) '7 ;zX Vanaf maandag werd en wordt in het L. Rasterhoffbad de avondzwemvier- daagse gehouden. Evenals vorig jaar fe was de animo groot: bijna 300 zwem- IfeS lustigen begaven zich te water voor het afleggen van 4 maal 250 (1 kilometer) of 4 maal 750 (3 kilometer) meter, ■f De reaktie van de meesten was dat ze het zo leuk vonden dat ze eigenlijk wel zaMwl vaker wilden zwemmen. De vraag is J natuurlijk of het er wel van komt, maar de goede wil is er in ieder geval, en van de zijde van Neptunia beschouwt men dit als een stap in de goede richting. Vanavond krijgen de volhouders een kop koffie aangeboden. Vrijdag is er in het zwembad het nederlaag-toumooi van Neptunia, en zaterdag wedstrijden waarbij de waterpoort-trofee inzet is. (Foto Studio Ger Dijs).

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1