Gemeentelijke herindeling Lachen, Half jaar naar kinderen in Nieuw Zeeland gieren, brullen M.J. Reen kreeg bij afscheid B.B. lovende woorden mee JONGEMAN UIT IJLST BIJ EEN BOTSING IN SNEEK GEDOOD Gedeputeerden: niet apart gesprek Menaldumadeel r‘a=r 3 aan burgemeester en wethouders van Sneek permissie gevraagd en ge kregen om de winkels op donderdag 9 september tot negen uur open te mogen houden. Uiteraard geldt dat ontheffingsbesluit van de win- kelsluitingswet voor de hele stad. I. J en van Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK. WYMBRITSERADEEL en ULST W I doadardagt hui» hwH GAASTHtLAMD, SLOTEN m DRUFHOUTS MEUWSBLAD en de SNEKER^KQERIER llltis vaa NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, lii® S;,:« •4 l de Ga maar na: Kleine I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I asteland wordt teruggebracht van 40 naar 22. tijd klaar nacht”. MAANDAG 30 AUGUSTUS 1976 131ste JAARGANG No. 69 .i! Studio Ger Dijs over- .“i de Kring- Haersma Buma, de KLAAGLIEDEREN „We hebben in de achter ons liggende en tde Vries de HBB. ’„Teglenwoordlig kunnen we in van film- en fotomateriaal. Mevrouw Reen werd in de bloemetjes gezet. „De heer Reen was een man van het eerste uur die eigenlijk spelender wijs bij de Bescherming Bevolking terecht kwam”. Dat zei vrijdagmid dag mr. B. van 1 A-kring Friesland A (west) bij het afscheid van die na 24 jaar werkzaam te zijn geweest voor een om gen. te baat wordien genomen dte nodige stukken diep riolering aan te leggen. Daarna ziail de Oosterdijk van een ge heel nieuwe bestrating worden voor zien. Men streeft er naar eind oktober de hete zaak in kannen en kruiken te hebben. Haersma Buma, de voorzitter van de Kringraad van de de heer Marten J. Reen, de BB afscheid nam met receptie in het BB-gebouw. De heer Reen is 57 jaar, maar hij heeft gezondheidsredenen zijn funktie ais chef de bureau neer moeten leg- f SNEEKER NIEUWSBLAD VIJF MAANDEN Het voorstel van gedeputeerde sta ten is eveneens toegestuurd aan de gemeentbesturen, die vijf maanden (tot 1 oktober a.s.) de tijd hebben gekregen - de normale wettelijke mening over het voorstel te geven. (vervolg zie pagina drie) AKTIE VOOR AKTIE In de Nauwe Noardierhorne is men van plan met de aktie twee vliegen in één klap te vangen, Publiek trekkende at- tnakttes en een wedstrijd waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor de De gebruikelijke bloemen.- en fruit-en- groeintemaiikt op zaterdag aan het Grootzand wondt op 4 september ekstra opgevijzeld en krijgt een muzikale om lijsting. Die markt vormt dé aanloop voor de daarop volgende week. Die begint maandagavond om zeven uur met een wedstrijd „SkOopein voor pa ren”. Deelnemers moeten minstens twaafM jaar oud zijn. Ze kunnen zich vanaf zes uuir fa laten schrijven bij de Middenbrug. De dinsdag van die zevende septem ber krijgt alls titel mee „Gastvrije dag Ook nu geeft men de maakt een ekntra impute. Zo zal iedere koper een gjraus konisumptte worden aangeboden. spraak kwam de Buma met een enveloppe op proppen: een bon voor de i De rage van de Dorpsfeesten woedde dit weekend weer in alle hevigheid. Balk timmerde met ver eende krachten aan de weg, Nij- land deed het na de geweldige feesten van vorig jaar augustus nog eens dunnetjes over, Nijezijl/ Oosthem sprong met een groots feest uit de dagelijkse band, in Top en Twel spande men zich ont spannend in en in IJlst zette men hem vier dagen lang op met een stadsfeest, waarop jammer genoeg een domper werd gezet door het verongelukken van stadgenoot Ate Jansma. Het patroon was alom on geveer gelijk: de gebruikelijke op tocht, sport en spel voor jeugd en ouderen en meestal tot slot een „uitsmijter” waarop een drankje ekstra werd gedronken. Studio Ger Dijs rende van hot naar her en uit de serie foto’s werd de bijgaande de eer waardig gekeurd om eert plaatsje te krijgen op onze voor pagina. Het is het spel kuipjeste- ken, destijds uitgevonden door Julius Ceasar, maar nu in Oost hem gemoderniseerd door het in schakelen van trekker met opleg ger. Het doel bleef door de eeu wen heen gelijk: door mis te ste ken In de roos te schieten, buiten de prijzen te vallen, maar toch af te gaan als doorweekte held. Lachen, gieren en brullen in IJlst, Salk, Oosthem, Oppenhuizen en Nijland. Elders in de krant leest u er (veel) meer over. Hij gaf de heer Reen de beste wen- sen mee voor het komende half jaar, Reer piOT heeft samengpwerkt. dat hij met zijn vrouw door zal brengen bij de kinderen in Nieuw Zeeland. Aan het slot van zijn toe- Op de foto van heer Van Haersma handig! de voorzitter van „p de raad, mr. B. van aankoop heer Reen de waardebon. aktie van de stichting Door Rekrea- tief Aktief, die nog heel wat geld te kort komt voor de aanschaf van een busje voor rotetoeHgebruikers. De winkeliers in de Nauwe Noorder- home hebben de donderdag van de Sneek-Open-Week er uitgepikt om ek stra tam-tam te maken. Die dag is er weer een diskedei, een gebeuren waar van men in de Nauwe Noordernorne Serie aktiviteiten in kader Sneek Open W eek, 4-11 sept jarige J.V. uit Sneek met zijn bestel- gemeentepolitie in Sneek. - /- - van en van Rinnert de Jagler wilde in- een veehouder aan Uilenburg. Hij was slaan. Hij verleende daarbij geen in dienst bij het loonbedrijf Stienstra voorrang aan de motorrijder, die par- en Van der Wal te IJlst. Bij die firma does boven op de auto botste. De Sne- werkte hij meestal als trekkerchauf- erg geporteerd is. Ook het bijbehoren de optreden van ambachtslieden is daarbij erg aangeslagen. Die negende september is er ook een ballonwed- strijd voor kinderen tot en met twaalf jaar. Adreskaartjes en balonnen zijn te koop voor twee kwartjes en dat geld zal overgemaiakt worden aan Door Rekreatief Aktief. De winkeliersvereniging Oosterdijk liep ook nog met plannen rond om in te ha ken op de tweede Sneek Open Week. Vanmiddag omstreeks half één kreeg men echter van b. en w. bericht, dat men morgen zal beginnen met de aan leg van de wandelpromenade. De hele zaak moet daartoe worden open- en opgebroken zodat het weinig zin had om op de Oosterdijk tets op touw te zetten. De werkzaamheden aan de dijk hebben niet alleen betrek king op het aan loggen van de wandel- zone maar tevens zal de gelegenheid Dat „spelenderwijs” van de heer Van Haersma Buma sloeg op het feit, dat de heer Reen bij het formeren van de BB in gemeentedienst was als assis tent van de toenmalige gemeente-ont- vanger. de heer Wind. En aangezien „v,c de heer Wind hoofd van de BB in jaren klaagliederen aiangeheven, Sneek was, rolde Reen „als vanzelf” lofzagen”, alldus de heer H- in het administratieve werk. Vijftien C- jaar geleden trad Reen in vaste dienst de opleiding echter werken met buiten van de BB. waar hij chef de bureau gewoon dienstplichtigen en die zijn werd. Die titel dekte vete zaken, want meestal van erg goede w>l Immens de heer Reen fungeerde eigenlijk als de dienst bood de heer De Vries een Mnnusie van Alles fotoreportage aan van de afscheidsre Manusje van Alles. Voork>p.g kreeg de heer Reen „Alles wat hij deed, deed hij met, gro- uiteraard aRecn het album. „Onze ad- te ijver en doorzettingsvermogen”, al- „jinjstrateur verdient dat omdat hij al dus de burgemeester van Sneek, die ti-d k]aar stond, desnoods in de het jammer vond, dat de heer Reen nacRf»_ eerder afscheid moest nemen dan bij goede gezondheid het geval geweest De sekwtms-penmn^ieester van de kring, de heer A, Pruiksma, kwam met een ekstraatje: een boekenbom Hij haalde eerst nog vele herinnerin gen op uit dfe 23 jaar dlat hij met de Gedeputeerde staten van Friesland hebben het gemeentebestuur van Me naldumadeel laten weten, dat zij menen niet te moeten ingaan op een verzoek van dit gemeentebestuur om een vergadering te beleggen van de meenteraad van Medaldumadeel met het voltallig college van gedeputeer de staten. Het gemeentebestuur van Menaldumeradeel had om ’n dergelijke bijeenkomst gevraagd om te worden ingelicht omtrent de beweegredenen van gedeputeerde staten voor hun voorstel de gemeente Menaldumadeel in het kader van de gemeentelijke herindeling in vier delen te doen uit eenvallen. In hun brief aan het gemeentebestuur de herindelingsvoorstellen kenbaar te van Menaldumadeel, waarvan de ove- maken. r-ige gemeenite’bösturen in Friesland In het vervolg van hun brief geven een afschrift hebben ontvangen, tonen zij een uitvoerige uiteenzetting van de gedeputeerde state begrip voor het officiële procedure, die medio april is verzoek van het gemeentebestuur van gestart met een verzoekschrift aan Menaldumadeel. Zij whiten hierop ech- Hare Majesteit de Koningin om bij ter niet ingaan, omdat hun argumen- de Staten-Generaal een wetsvoorstel ten om Menaldumadeel op de voorge- in te dienen tot gemeentelijkeherin- stelde wijze in de herindeMng te be- deling van de provincie Friesland, trekken, naar hun mening heel duide- waarbij het aantal gemeenten ®P_h^ lijk vermeld zijn in het eerste deel van het rapport van de werkgroep „ge meentelijke herindeling”. „Met de in houd van dit rapport”, zo schrijven gedeputeerde staten, „kunnen wij ons - zoalis bekend - vrijwel geheel en voor wat uw gemeente betreft volledig ver enigen”. Gedeputeerde staten wijzen er verder op, dat de gemeentebesturen nog vol doende gelegenheid krijgen om hun - eventueeel afwijkende - mening over BOETSEERWEDSTRIJD Omdat de kinderen beneden de twaalf de zaterdag ervoor niet aan bod zjjn gekomen bjj het skilopen is er voor deze kategorie op woensdagmiddag vanaf twee uur een boetseerwedstriju op touw gezet. Kleintjes tot twaalf jaar kunnen zich vanaf tien uur fa laten schrijven bü Willy’s Boetiek. Van tien uur fa de ochtend tot ne gen uur fa die avond is het donder dag „Agrarische dag met kraampjes’ Een pierement zal deze Grootzandge- beurtenis opluisteren. Met muziek laingjs de kraampjes dus. Voor iedereen, die ouder is dan zes tien jaar staat voor vrijdlag 10 septem ber op het rooster: een Sensationele dstewielenrace met Le Mansstart. Het wordt nét-echt, met startgelden, pre mies en prijzen voor de coureurs die het beste uit die voeten kunnen. Zaterdag 11 september besluit het Grootzand met een gezellig dagje. Markt met alles erop en eraan. Feest muziek draait een punt aan deze twee de happening in het kader van de Sneek-open-week. De 19-jarige Ate Lieuwe Jansma uit IJlst werd zaterdagnamiddag tegen vijf uur vrijwel op slag gedood bij een verkeersongeval aan de Oppenhui- zerweg te Sneek. Jansma reed op een motorrijwiel en had achterop de 18-jarige Willem de Vries uit Groningen, die met een gekompliccerde dij- beenbreuk, hoofdletsel en andere kwetsuren ernstig gewond in het Sint Antonius Ziekenhuis te Sneek werd opgenomen. Het ongeluk ontstond doordat de 30- zich in verbinding te stellen met i jarige J.V. uit Sneek met zijn bestel- gemeentepolitie in Sneek. wagen de inrit naar het benzinestati- Ate Lieuwe Jlansma is ,de zoon van Rinnert de Jagler wilde in- Hij verleende daarbij geen voorrang aan de motorrijder, die par- G.VV.W M'VZ V VIA ---w ker verklaarde, dat hij de motorrijder feur. Willem de Vries is een Ijlster, niet heeft opgemerkt. Er was beslist die staat ingeschreven te Groningen geen alkohol in het spel. De vrouw omdat hij daar studeert.Hij is de van de bestuurder van de besteiwa- zoon van Eeltje die Vries van de gen werd onder meer aan het gezicht schaatsenfabriek Frisia in IJlst. De gewond. Ze had verder nog andere verslagenheid in IJlst was na het be- klachten en is eveneens in het Sneker kend worden van het verongelukken ziekenhuis opgenomen. van Jansma zeer groot. Vooral aan Uilenburg was men diep onder de m- De politie van Sneek heeft nog geen druk. De versieringen fa de straat, in volkomen juiste indruk van hoe het verband met de stadsfeesten in IJlst, ongeluk zich heeft toegedragen. Even- werden zaterdagavond meteen wegge- tuele ooggetuigen worden verzocht haald. W1 s™. -« ..e Sb, ■,s- - Ag ft -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1