Gaasterland niet achter de regelingWoonwagenschap Wu niet bést biete Stop herindeling maar als kuriositeit in het archief Elke dag wat anders in Sneek Open Week IJLST ftinberzMs a«i Zeven gemeenten zuidwesthoek Oud-Sneker in Bangkok wegens enorme heroïnesmokkel gepakt SNEKEtólKQERIER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Sneek nodigt Friese Milieuraad uit voor gesprek en bezoek aan vuilstortplaats I fifc „Na overleg" moet zijn „in overeenstemming Verstop de voorstellen tot herindeling van een aantal Friese gemeenten maar als kuriositeit in de archieven. Zo ongeveer staan de gemeenteraden van Doniawerstal, Gaasterland, Hin> deloopen, Sloten, Workum, Wymbritseradeel en IJlst tegeno ver de plannen van gedeputeerde staten van Friesland om de legpuzzel van de provincie opnieuw in elkaar te zetten; maar dan wel met minder en grotere stukjes! Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD a a 8 - a - SNEEKER NIEUWSBLAD G nededamt 75 25c netlerland 45»20c kleine stadskernen met hun buitengewone V 4, k van Sneek de iigd voor een dat het onder minder wenselijk acht. De wijzigingen in meen bestuur van het schap aangenomen en kunnen alleen nog worden terugge- In de raad van Gaasterland keerde de FNP zich min of meer per ongeluk, tegen de nota van de zeven omdat men het niet gedaan kon krijgen naast de marge-naar-boven van een inwonertal van 30.000 tot 50.000 ook en marge-naar-beneden van 5000-10.000 in te voegen. Precies datzelfde punt leverde in Doniawerstal geen enkele moeilijkheid op! De FNP-er R. Boersma kwam er mee op de proppen en de raad vond het goed, dat die suggestie aan het rapport werd toegevoegd! men onmiddellijk met wie men te maken had. De bestemming van een en ander was Amsterdam; de vracht zou vervoerd wor den door de KLM. DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 70 we an en re tor ■fi nd uit op en en ral >or ■en er- 'er, je er- ren en li te kt ar ncrk-rfand 40+2Qc De Sneeker Damclub zal het komend sei zoen niet meer op de maandagavonden, maar op de dinsdagavonden zijn onderlinge clubwedstrijden afwerken, tesamen met de schaakclub Sneek, die op die avond even eens van de R. J. Sipkensschool gebruik maakt. Een en ander, werd maandagavond bekend gemaakt op dé jaarvergadering van de SDC, die onder voorzitterschap stónd van de heer G. Brouwer. Voor de heer S. K. Breeuwsma uit Wijckel is eindelijk een oplossing ge vonden in verband met het bouwen van een woning. Hij is voornemens zijn veehoudersbedrijf te beëindigen en was van plan op eigen grond naast de boer derij een woning te bouwen. Dat kon en mocht niet. Gepoogd werd op een an der terrein aan de Heerenboogweg de plannen te realiseren, maar ook dat ketste af omdat dit terrein niet was opgenomen in het bestemmingsplan en zelfs nog verder van de kern van Wijc kel was gelegen dan het terrein waar voor in eerste instantie een aanvraag was gedaan. HONDERD enthousiaste hengelaartjes hadden gistermiddag door toedoen van de donatrices van de visclub De Baars een paar geweldige uurtjes aan het Bolwerk in Sneek. Een heuse wedstrijd met prijzen in de vorm van medailles en hengelsportbeno- digdheden. Ter bestrijding van de zenuwen kreeg de jeugd eerst een kleine versnape ring. Kontroleurs registeerden later nauw gezet de gevangen visjes, die direkt weer het water in gingen. Razend druk hadden de tellers het overigens niet want de enige wanklank "bestond uit: „’t Wu niet bést biete!” De donatriceclub De Baars had be slist geen bot gevangen en denkt al weer aan een herhaling van een festijn, waarvan studio Ger Dijs dit plaatje aan de haak sloeg. O ja, de winnaars moeten nog even aan de vergetelheid ontrukt worden: 6-7 jaan 1. Eric Kuhn, 2. Geert van der Meer, 3. Symen Visser, 4. Ronald van der Werf, 5. Sieto Boterhoek, 8-10 jaar: 1. Fijne Marré, 2. R. J. de Jong, 3. René Sypersma, 11-12 jaan 1. Folkert de Jong, 2. Peter Baarda, 3. Sjoerd Walstra, 4. Klaas Dijkstra. Er waren vier meisjes die een prijs kregen: Annelies Faber, H. Suurhof, Gerendina Betten en Heleen van der Heide. Naar aanleiding van een bezwaarschrift, dat de Friese Milieuraad bij gedeputeerde sta ten heeft ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de gemeentelijke vuil stortplaats aan de Woudvaart in Sneek, heeft het gemeentebestuur Friese Milieuraad uitgenod gesprek. Het is de bedoeling, houd gevolgd wordt door een bezoek aan de in het geding zijnde stortplaats van de reinigingsdienst. Het dagelijks bestuur van Sneek is van mening, dat de Milieuraad zich wat ,te gehaast een standpunt over de situatie aan de Woudvaart heeft gevormd. In een pu- blikatie had het gemeentebestuur al van zijn verbazing over de brief van de Milieu raad aan de gedeputeerden blijk gegeven. Burgemeester en wethouders zijn van me ning, dat de situatie niet in strijd is met de „provinciale verordening bodem- en grondwater” en dat de vergunning dus verleend kan worden. Van de Milieuraad heeft het gemeentebestuur van Sneek in tussen een afschrift ontvangen van de be wuste brief aan gedeputeerde staten. In Workum onderstreepte men de een- stemmingheid - in de nood leert men zijn vrienden kennen - door slechts één woord voerder te laten optreden. Dat was de S. de Vries van Gemeente Belangen, die het roerend met het resumé van de nota eens was. InHindeloopenleverdehet„standpunt” ook geen spraakwaterval op. Wel moest Voor wat de inbreng van de winkeliers in de Nauwe Noorderhorne in de komende twee de Sneek Open Week betreft heeft men het programma een beetje veranderd. Donder dag 9 september is er wel weer de bekende diskedei met demonstraties van oude am bachten, maar organisatoren hebben de ballonwedstrijd verschoven naar zaterdag 11 september. Volgens berichten zou C. zich al te opval lend hebben gedragen door in een zelfge maakt uniform op het vliegveld de drums af te leveren. Toen men doorkreeg wat in Het is de bedoeling dat men adreskaartjes tegen vijftig cent kan bekomen bij een home. Met zo’n deelnemerskaartje kan men dan bij Ulbe Faber BV aan Noorderhorne een met gas gevulde ballon afhalen. Omstreeks vier uur zullen de kin deren de/ ballonnen tegelijk oplaten. Dat zal gebeuren in de Wijde Noorderhorne, op het „pleintje” voor hotel Hanenburg. Voor de verzender van de ballon die het verst weg komt is een prijs van honderd gulden beschikbaar gesteld. Verder is er een tweede prijs van vijftig en een derde I Nu wordt om goedkeuring verzocht voor het bouwen van een woning op het terrein tussen het K.I.-station en de woning van ene J. de Vries. Daarvoor moet evenwel een voorberei- dingsbesluit worden genomen. In het kon- sept bestemmingsplan gedateerd 1972, al thans op de tekening, stond dit stukje terrein aangegeven voor woningbouw. Een jaar later bleek het echter aangemerkt als agrarisch. Vermoedelijk is het ten onrechte beschouwd als aansluitend eigendom bij het K.I.- station. B. en w., en waarschijnlijk ook de raad, maken tegen deze bouwplaats geen bezwaar. Vrijdag 10 september is er voor liefhebbers boven de zestien een driewielerrace in de stijl van Le Mans. Plaats van wedstrijd: het jaarlijks door duizenden bezochte „Circuit Greatsand”. Tijd: 19.00 uur. Zaterdag volgt de uitsmijter. Voor de Nau we Noorderhorne is er dan de ballonwed strijd en voor ’t Grootzand een opgepepte marktdag met feestmuziek. Mevrouw A. van Beek-Boeijinga. de voor zitster van het kinderpostzegelkomité Gaasterland, heeft gisteravond in het Groe ne Kruisgebouw te Balk een cheque van duizend gulden overhandigd aan de heer J. Jonkers, voorzitter van het Groene Kruis te Balk. Met de verkoop van kinderpostzegels en kaarten is het komité erin geslaagd 4873,- bijeen te garen, een bedrag dat verdeeld wordt over verschillende instan ties. Vorig jaar werd ondermeer Mooi Gaasterland te Rijs bedacht. De duizend gulden is bedoeld als tegemoetkoming in de inrichtingskosten van het kinderhygiëni- sche gedeelte van het wijkgebouw. Me vrouw Van Beek noemde het bedrag een bewijs van dankbaarheid voor alle aktivitei- ten die het Groene Kruis ontplooit, en tevens een stimulans om „gewoon door te 8aan" (Foto Studio Ger Dijs) Volgens artikel 12 dat te gebeuren na ken gemeentebestuur. Nee, zegt Gaaster land, dat is een foute handelswijze. Het gaat ons te ver dat het schap alleen na overleg zonder dat er overeenstemming is bereikt, de kapaciteit, doch ook de plaats kan wijzigen. B. en w. vinden dat er moet komen te staan „in overeenstemming”. Zoals bekend is de tendens in Fries land een tijdlang geweest de woon wagenbewoners te konsentreren op één centrum in de gemeente Smal- lingerland. Daar is men als gevolg van de nieuwe inzichten van af geS- taprt. Men is tot de overtuiging ge komen dat de maatschappelijke kon takten tussen de bevolking en de woonwagenbewoners beter tot stand kunnen komen wanneer gewerkt wordt met één groot en een aantal kleinere centra. Al deze centra wor den evenwel geëksploiteerd door het reeds genoemde schap. Ook maakte men bekend dat aan de kom petitie een wedstrijd om het damkam pioenschap van Sneek vooraf zal gaan. Dit aangevuld met een damtreffen, speciaal bedoeld voor huisdammers. Voorts bestaat het voornemen t.z.t. de leerlingen van de verschillende Sneken basisscholen te laten spelen op een damdag. Nadat de heren G. Brouwer en P. Jorritsma benoemd werden tot afge vaardigden naar de jaarvergadering van de Friese Dambond, zoals die op woensdagavond 22 september in zaal Leeuwen te Sneek gehouden zal worden, kregen de aanwezigen de kans eikaars krachten op het dambord te peilen, iets waarvan een druk gebruik werd ge maakt. van vijf-en-twintig gulden. De netto opbrengst is bestemd voor de stichting Door Rekreatie Aktief, die geld inza melt voor een busje voor rolstoelgebruikers. De hoofdmoot van de Sneek Open Week komt voor rekening van de Winkeliersver eniging Grootzand. De Oosterdijk heeft enkele plannen moeten opgeven vanwege het openbreken van de straat in verband met ae aanleg van de wandelpromenade. aantal winkeliers in de Nauwe Noorder- Het Leeuwenburg zag geen heil in speciale i aktiviteiten omdat men nog steeds druk de Wijde verbouwende is piet het Amicitia Theater, de ballon met alle hindernissen en versperringen van dien. Het Grootzand heeft een ambitieus rooster opgezet van komende zaterdag tot'en met zaterdag 11 september. De „normale” bloemen- en groentemarkt krijgt overmor gen een muzikale omlijsting. Maandaga vond om zeven uur wordt het startschot gegeven voor „skilopen voor paren”. Deel nemers kunnen zien melden bij de Mid- denbrug van ’t Grootzand, maar moeten wel boven de twaalf jaar zijn. Dinsdag worden de bezoekers van de Grootzand- markt gastvrij onthaald. Klanten krijgen voor niks een konsumptie. Op de vrij-van-school-middag komen woensdag de kinderen tot twaalf jaar aan de beurt. .Voor hen is vanaf twee uur een boetseerwedstrijd op touw gezet. Willy’s Boetiek is het punt waar men zich vanaf tien uur kan opgeven. „Agrarische Dag met kraampjes” heet de dag van donderdag. Er komt ook een piere ment aan te pas. Voor deze donderdag heeft men ook toestemming om de winkels in Sneek tot negen uur open te houden. Die koopavond geldt voor de hele stad. De zeven genoemde gemeenten in de zuid- men even kwijt, dat men verwacht had, westhoek van Friesland kregen maandag- dat het aksent wat meer gelegd was op de avond allemaal voor zich een „gezanten- „kleine stadskernen met hun buitengewone lijk standpunt”, waarin men met ijver en verwevenheid met het lokaal bestuur”, vlijt een groot aantal ernstige bezwaren tegen de herindeling had neergelegd. De gramschap mondde in de meeste raden uit in het lanceren van enkele boude uit spraken. Daarvan geven de verslagen elders in de krant een kleine selektie. In de raden van Lemsterland en Staveren heeft men de materie ook onder handen gehad. Hoewel Staveren het „gezamenlijke stand punt” niet mee opstelde heeft men er zich toch achter willen scharen. Lemsterland ging wél met het plan van G.S. akkoord, maar voor die gemeente betekende het dan ook alleen, dat Delstrahuizen bij Lem sterland zou worden gevoegd. uit Rosmalen; 45 20 cent boot, naar een tekening 55 20 cent olifant, naar een tekening van cent caravan, naar een tekening van Anne- mieke Seeleman uit Ouderkerk a!dAmstel. Alle zegels zijn uit gevoerd in de kleuren rood, blauw, geel en zwart. De prijs per serie bedraagt drie gulden. Voorts zal een velletje worden aangemaakt bevattende twee zegels van 40 20'cent, twee van 45 20 cent en twee vah 55 20 cent. De prijs per velletje bedraagt vier gulden. WARMTEOVERLAST De ambtenaren van Gaasterland hebben het de afgelopen zomer te warm gehad, van de regeling dient p>at blijkt uit het voorstel tot de aanschaf overleg met het^betrok- van zonwering voor de kantoren. De ra men zijn wel voorzien van Luxaflex, waar door het zonlicht buiten wordt gehouden, maar niet de warmte. De oplossing hoopt men te vinden in markiezen. Veertien stuks, zoveel zijn nodig, zullen totaal 9000 gulden gaan kosten. De Nederlandse kinderzegels 1976 zullen dit jaar op 16 november verschijnen. De serie - de vijftigste Nederlandse kinderzegelemissie - omvat vier postzegels met toeslag ten bate van instellingen werkzaam op het terrein van de zorg voor het kind. Voor de ontwerpen werd een keus gedaan uit de tekeningen welke uit de wedstrijd Teken Eens Wat waren gekozen. Deze keus geschiedde door de Dienst voor Esthetische Vormgeving van de PTT, die ook de belettering en de verdere grafische realisatie begeleidde. De kinderze gels zullen verkrijgbaar zijn tot en met 7 januari 1977. De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald. Bijgaande foto’s tonen de goedgekeurde ontwerpen. Waarden en voorstellingen: 40 20 cent voetballers, naar een tekening van Jos Raats „j. - -- .i.ig van Leon Jacobs uit Baarlo; '’O cent olifant, naar een tekening van Marianne Lugtenburg uit Hengelo; 75 25 De raad van Gaasterland zal de wijziging De gemeente Sneek heeft tegen de voor- van de gemeenschappelijke regeling woon- gestelde wijziging ook al een protestgeluid wagenschap Friesland niet goedkeuren, laten horen. De waterpoortstad kent een Tenminste wanneer de meerderheid van de kamp binnen haar grenzen en vindt het vroedschap zich dinsdag achter het voorstel niet juist dat daar zonder overeenstemming van burgemeester en wethouders schaart, dingen kunnen gebeuren die de gemeente minder wenselijk acht. De wijzigingen in Dat dankt het schap aan één van de veran- het reglement zijn evenwel al in het alge- deringen, namelijk die welke betrekking heeft op de verhuizing van de mogelijk- heden en eksploitatie van centra. Ingevolge draaid door het kollege van gedeputeerde deze bepalingen is bet schap bevoegd de staten, woonwagencentra uit te breiden of in te krimpen, de plaats aan te wijzen en de kapaciteit te wijzigen. West Coast Aviation te Sneek zal haar werkelijkheid tot de inhoud behoorde, wist direkteur enige tijd moeten missen. De 37-jarige AJ.C. is maandag in Bankok (Thailand) aangehouden nadat de douane op het internationale vliegveld in twee oliedrums heroïne had ontdekt. Naar ver luidt zou het gaan om een partij van ruim Enkele jaren geleden kwam C. ook al eens 138 kilogram met een waarde op de Europe- in het nieuws, toen hij gearresteerd werd op s“ markt van ruim 37 millioen gulden. In beschuldiging van oplichting van twee ban- gerafïïneerde vorm, dus pure heroïne, is de ken voor een totaal bedrag van 850.000 opbrengst het dubbele. Naast C. werd ook gulden. Hiermee wilde hij een vliegtuig de 25-jarige A.M. uit Amsterdam financieren voor zijn springschool op Ame- gearresteerd. land. Rond dit centrum bestonden al enige tijd moeilijkheden. De wagens van zijn firma ook wel gesierd met naast de naam West Coast Aviation ook die van Offshore Heli copters, kan men nog regelmatig in Sneek en Ijlst zien rijden. ■/:'a -Vf- w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1