i Minister Van Doorn stelde molen De Jager in gebruik Het Dorpshuis Gaastmeer stap j e dichter bij realisatie Zinkstuk tunnel vrijdag gewogen opritten al deels onder het water I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van IJLST FVB-KLUBS N AAR VOLGENDE WEEK Gaasterlandse boeren nodigen minister uit kijkje 'komen nemen VOSSENJACHT VAN SNEEK OPEN WEEK Wil I MAANDAG 6 SEPT-wtriER 1976 131ste JAARGANG No. 71 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls In GAASTERLAND. SLOTEN e.o iB J en de Hut Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT. DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD M g SNEEKER NIEUWSBLAD Een geluksman gaat de klanten verrassen Muzikaal wordt Sneek Open Week ook Mk’ gewogen. daats- wórdt de driewielerrace Weinig voetbal dit weekend. Van de in Sneek gevestigde klubs kwam al leen hoofdklasser Hubert Sneek in aktie, de rest van de verenigingen had een gedwongen vrije dag. Het was de bedoeling dat in deze editie van het Sneeker Nieuwsblad een overzicht zou worden gegeven van de FVB- klubs uit ons verspreidingsgebied. Het uitstel bood ons evenwel een goede gelegenheid om dit te ver schuiven naar volgende week waar door wij in staat zijn een nog beter beeld te geven. De FVB-klubs dus volgende week maandag in deze krant. Donderdags is er ook een vossejacht waar voor een prijzenbedrag van 250,- beschik- Dat laatste geldt ook voor de Nauwe- en baar is, uiteraard in de vorm van cadeau- Wijde Noorderhorne. Donderdag is er weer de Diskedei met demonstraties van oude ambachten. Zaterdag kunnen de kinderen balonnen oplaten. De deelnemerskaartjes Gaastmeer krijgt zijn dorpshuis. Daartoe zal het verenigingslokaal worden verbouwd en uitgebreid. In de raad van Wymbritsera- deel zal dinsdagavond een voorstel aan de orde komen om de gemeente de tijdige betaling van rente en aflossing van een geldlening van 35.000,- te laten garande ren. Dit is noodzakelijk om de „Stichting tot ontspanning van inwoners en gasten van Gaastmeer en omstreken” aan geld te hel pen. Voor het ruimteprobleem waarmee Hoek stra BV in Oudega (W) kampt lijkt een oplossing gevonden. Dit transportbedrijf is er in geslaagd een stuk grond aan te kopen ten zuiden van de dorpsvaart aan de Hage- nadyk. Daar zal een garage anneks kan toorruimte verrijzen met bovendien nog een ruim parkeerterrein waar de vijftien wagens die het bedrijf momenteel op de weg heeft een plaatsje kunnen vinden. In totaal zal het projekt een ƒ281.000,- gaan kosten. Daarvan neemt het rijk mid dels een subsidie via het Extra Werkgele genheidsprogramma 1976 een 75 procent voor haar rekening. Het kollege van b. en w. van Wymbritseradeel heeft het stich tingsbestuur een bedrag van 25.000,- in het vooruitzicht gesteld. Verwacht wordt dat de provincie 10.000,- zal bijdragen. Uit partikuliere bronnen in Gaastmeer en omstreken is een bedrag van ruim tiendui zend gulden gekomen. De voormalige brugwachterswoning te Woudsend zal worden gebruikt als WV-kantoor. Om deze woning als zo danig goed te laten funktioneren, moest er een verbouwing plaatsvinden waar voor de gemeente de nodige gelden heeft gefourneerd. Middels de verhuur van het pand hoopt men de jaarlijkse lasten te dekken. De afdeling Gaasterland van de Friese Mij, van de CBTB en van de ABTB, de drie boerenstandsorganisaties dus, hebben de minister van landbouw, mr. A. van der Stee, uitgenodigd zich in Gaasterland op de hoogte te komen stellen van de moeilijke situatie aldaar. Tijdens een bijeenkomst van de drie afdelingen is een brief waarin de problemen worden uiteengezet, opgesteld en ondertekend door de drie voorzitters Zij wijzen verder op het feit dat de vaste weggestuurd. In de vele hoog gelegen delen van Gaaster land is de schade voor de veehouders dermate hoog opgelopen dat bijzondere KULTUURGOED Uit eigen ervaring, als watersporter die regelmatig in Friesland te vinden is, kon hij een oordeel geven over in hoeverre de molens het beeld van ons land bepalen. In de achter ons liggende jaren is het molen bestand aanmerkelijk uitgedund, waardoor onvervangbare elementen in het landschap zijn verdwenen. In 1850 telde Nederland nog 9000 molens, nu zijn dat er geen 1000 meer. De opkomst van de elektromotor is schuldig geweest aan het verloren gaan van een onvervangbaar kultuurgoed, aldus de bewindsman van CRM. Nee, de start van Sneek Open Week editie najaar 1976 leek niet al te hoopvol. Zater dagmorgen viel de regen met bakken uit de hemel. De verwachtingen voor de middag waren dan ook somber. De bloemenmarkt op het Grootzand scheen er de dupe van te worden. Het viel allemaal echter mee. ’s Middags was het er vreselijk druk. Zelfs het terrasje wat ter hoogte van de firma Silvius was ingericht zat „grótvol”. Hoe het echter ’s morgens was, fotografeerde Studio Ger Dijs. Iedereen is met deze oplossing geholpen. In de eerste plaats het bedrijf zelf, ten tweede de dorpsbewoners, die de wagens regelma tig op de schaarse parkeerstrookjes die het dorp kent aantroffen, en ten derde de gemeente Wymbritseradeel. Ter ontsluiting In zijn toespraak ging de heer Van Doorn in op de industriële archeologie. Ook de monumenten van bedrijf en techniek die nen bewaard te blijven, zo vond hij. Nog te veel wordt het ijveren hiervoor gezien als een geldverslindende hobby. Er dienen evenwel pogingen in het werk te worden gesteld omwat nog rest aan oude bedrijfs gebouwen te redden. Hier en daar begint dat besef door te breken. Hij was blij dat in Woudsend zoveel gedaan is voor het behoud van deze molen. Er zullen vele zweetdruppels zijn verschenen op de voorhoofden van de mensen die er zich mee bezighielden. Eens te meer was hier ook gebleken dat men in Nederland houdt van aanpak ken, van „niet praten maar doen’'. In dat verband gaf hij later een Neder landse vertaling van het Friese spreek woord: „Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje”. Voordat de heer Van Doorn de vlag hees, had hij gewacht op een grote groep school kinderen uit Woudsend die hardhollend het terrein voor de molen op kwamen. Zij hadden zelf molentjes gemaakt en diegene die eerste was, mocht de bewindsman assisteren. Nadat de heer Van Doom de Friese vlag had gehesen klonk het Fries volkslied. „OFBREKKE” De heer B. Davenschot, direkteur van de stichting „Zon en Vrijheid” (de eigenaresse van het molenkompleks). schilderde de aanleiding tot en de geschiedenis van de restauratie. Hij vertelde dat de vroegere eigenaar in 1968 toen de stichting de molen wilde overnemen, had opgemerkt „Jo soe- nen de boel mar ófbrekke”. In die tijd dacht men meer aan gebouwen met veel ramen en dergelijke. Die opmerking sloeg overigens op de slechte staat waarin de molen verkeerde. Wieken had De Jager niet meer. Die waren in de dertiger jaren bij een storm aan de overkant van de Ie terecht gekomen en men had tn" geen moeite meer gedaan Vervolg zie pagina 5 koopavond van donderdag optreden, ter wijl zaterdag van twee tot drie Rhythm Stars zal spelen. BOKAAL Een van de prijzen voor de winnaar van de internationale marathon die zaterdag ge houden wordt, is een bokaal in de vorm van de „houder” waarin de vlam tijdens de Olympische Spelen brandt. Deze zal aan de winnaar worden overhandigd door de voorzitter van de Vereniging van Sneker Zakenlieden, de heer J. P. G. Mensen. Wat betreft de ekstra aktiviteiten zoals die door groepen winkeliers in de loop van deze week nog worden georgani seerd het volgende: Vanavond om ze ven uur start bij de Middenbrug van het Grootzand het skilopen voor paren va naf 12 jaar, dinsdag is de gastvrije markt, woensdag is er een boetseerwed- strijd voor kinderen tot 12 jaar, terwijl donderdag de Agrarische Dag pi vindt. Vrijdag wordt de driewiele georganiseerd, terwijl het Grootzand de feesten afsluit met feestmuziek en ge zellig winkeien. de afritten zitten nu water. Het wegpompen van is inmiddels gestaakt. zinkstuk ging met behulp VOSSEJACHT Op het Schaapmarktplein zal donderdag de poppekast „De Dam lacht” optreden. Dit poppenspel staat normaal altijd op de Dam in Amsterdam en vormt altijd één van de grote toeristische trekpleisters van Neerlands hoofdstad. De voorstellingen beginnen om drie, vier, vijf, zes en acht uur. Het is één van de aktiviteiten die in de afgelopen week nog tot stand gekomen zijn. Zoals gezegd is de man of oe vrouw niet aan iets bepaald herkenbaar. Een gewoon onopvallend figuur dus. Het is ook niet de bedoeling dat steeds dezelfde „ge- luksman'” of „geluksvrouw” op pad is. Het gevaar is namelijk niet denkbeeldig dat hij te bekend wordt en gevolgd wordt. Zodra men in de gaten krijgt dat er mensen op hem „lopen”, zal er van persoon gewisseld worden. De „geluks man” gaat dinsdag en donderdag, ook motorisch gehandikapten. De ballonnen moeten woiden gevuld bij U. Faber BV in plaatsen in de binnenstad spelen. Jong de Wijde Noorderhorne. Rond vier uur Advendo gaat samen met een majoretten- gaan ze omhoog vanaf het pleintje voor peloton tussen zeven en acht uur tijdens de hotel Hanenburg. van het terrein moet namelijk een duiker in de dorpsvaart worden aagelegd. Deze zal zo gekonstrueerd worden dat deze in de toe komst kan dienen als toegangsweg tot de voor ogen staande uitbreiding van Oudega ten zuiden van de bijzondere school. lasten door blijven gaan terwijl de prij zen van aanvullend ruwvoer dermate hoog zijn opgelopen dat na bedrijfseko- nomische afweging niet tot aankoop maatregelen voor velen dringend nodig ^an worden overgegaan. Verder wordt zijn, aldus de brief. Veel koeien zijn of te weinig melkgeld als hoofd-inkomen zullen moeten worden afgeslacht voor een gerealiseerd. Middels de brief attende- veel te lage prijs, waarbij tevens in acht ren de standsorganisaties de minister op moet worden genomen, dat men bij het de problemen en dringen zij aan op aanbreken van net weideseizoen in 1977 de maatregelen bijvoorbeeld in de vorm gebruikskoeien weer duur zal moeten aan- van toeslagen per hektare of verlaging kopen. van de prijzen van de ruwvoeders. Niet door het lichten van de vang, maar door het hijsen van de Friese vlag, waardoor het naambord vrijkwam heeft minister H. van Doorn van CRM zaterdag de gerestaureerde molen „De Jager” in Woudsend heropend. Lange jttren is op dit moment gewacht. Nu pronkt De Jager weer net als de korenmolen „Het Lam” in volle glorie. Draaien kon de molen zaterdag niet. De oorzaak was niet een menselijke fout. Alles was in gereedheid gebracht om de wieken weer trots door de lucht te laten maaien. De wind liet het echter afweten. Tot teleurstelling van velen. Eén van de aanwezige Woudsenders merkte op: „Hoe is’t mooglik! It waeit hjir de hiele wike en nou is der krekt gjin wyn”. Gelukkig bleven de buien uit. Men had namelijk het terrein tussen de Je en de molen omgetoverd in een terras. Ondanks de regen van zaterdagmorgen besloot men de festiviteiten toch buiten te houden. Het kon ook moeilijk anders, want in het molenhuis was veel te weinig plaats voor de 200 genodigden, die kwamen luisteren en kijken naar wat minister Van Doorn zou zeggen en doen. Op de voorpagina maakten we melding van mengesteld werd, was nog niet bekend hoe de vossenjacht die donderdagavond in het laat een en ander plaats zou vinden. Inmid- kader van Sneek Open Week gehouden dels is vastgesteld dat het tussen zeven en wordt. Op het moment dat het artikel sa- acht uur’s avonds zal gebeuren. Vrijdag is het zinkstuk, dat straks in het grote «vijzels”. In het zinkstuk werd water Prinses Margrietkanaal komt, gewogen, gepompt Op een soort manometer viel af te lezen bij welke waarde evenwicht werd Daarmee is de tunnelbouw weer een stap bereikt en aan de hand van die getallen dichterbij haar eindfase gekomen. De bei- kan men berekenen hoeveel het gewicht <i„ gedeeltelijk onder van het zinkstuk precies bedraagt. Theore- het grondwater tisch zou dat 17.000 ton moeten zijn. De :t. Het wegen van het firma Otte uit Sneek had gezorgd voor de van een viertal buizen die bij dit karwei nodig waren. Men moet dinsdag of donderdag niet al te verbaasd zijn wanneer men in een winkel ergens in Sneek staat en iemand die net binnenkomt wil zich naar voren dringen. Het kan namelijk de „Geluksman” zijn, die de winkelier gaat vragen wie er aan de beurt is. Een bepaald kenmerk draagt de man, of vrouw, niet. Het is een onopvallend iemand. Degene die het geluk heeft dat hij ofzij de bestelling juist zal opgeven, krijgt een waardebon van f25,- te besteden bij die zakenlieden die deelnemen aan de manifestatie Sneek Open Week. tijdens de koopavond, op pad. In totaal heeft hij voor 1750,- aan bonnen bij zich. Minister Van Doorn hield niet alleen de touwtjes in handen. Hij haalde samen met een vertegenwoordigster van de Woudsender schooljeugd de vlag voor het „naambord" van molen Jager weg. Foto studio Ger Dijs legde het ceremonieel op de gevoelige laag vast. prijzenbedrag van 250,- beschik- Dat laatste geldt ook voor de Nauwe- bonnen. Ergens in de binnenstad zal een pakje vol met bonnen op straat staan. Diegene die het vindt, mag het houden. Niet alleen het prijzenpak zal geplaatst voor aan de ballon kunnen bij een aantal worden, er zullen ook een groot aantal winkeliers in deze straten worden afge- neppakken worden verspreid. haald. Tegen een vergoeding van vijftig cent. De netto-opbrenst gaat naar de stich- Muzikaal wordt Sneek Open Week ook ting „Door Rekreatie Aktief” die ijvert nog opgepept. Zo zal dinsdag de hele dag voor de aanschaf van een speciale bus voor en woensdag alleen ’s middags het draaior- - -•- gel van de heer Mulder op verschillende Advendo gaat samen met een majoretten- M 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1