Langs de weg I o Mr. H. Rijpstra verricht maandag 11 oktober de opening Amicitia Theater DIREKT i KLAAR PASFOTO'S .3 Geslaagde start Wisky fotostudio ger dijs I Glasschade Gevonden voorwerpen I Burgerlijke Stond I Meer lijn in het ophalen papier R I Snelle behandeling autoschade „DE WATERPOORT" I BEL: 5923 r I I I ZEEPOST Pagina 15 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 september 1976 i I F Langweerderwielen te nemen. ongeveer in de richting Sneek. r 1* 1 I' Zinkmoot november naar bodem kanaal! •CHILD» DB VRIBB VLUQ BN PRBOIBi OUM BQOMMT ^4^' k f zijn plaats ligt, _>or de Aanne- merscombinatie Prinses Margrietkanaal, van Uw door de vakmensen van Autospuiterij-, uitdeuk, en tec- p tyleerinrichting A. BETTEN IJLSTERKADE 78 - TEL. 3123 t Maandag meldden we het al: de voorraad fietsen op het politiebureau is weer enorm groot. Diegene die hun trouwe tweewieler kwijt zijn, mogen wel eens een kijkje gaan nemen aan de Kraizebroederstraat. Men hoopt dat er dan wat meer plaats over blijft in de stalling. In het Dr. Wumkus bejaardentehuis in het Sperkhem werd gisteren een familiedag gehouden. In de ochtenduren werden familieleden van de 75 bewoners ontvangen, en s middags deed iedereen mee aan een speurtocht door het huis. Dikke pret dus. De dag werd georganiseerd om weer eens iets gezelligs voor de bejaarden te doen, tevens bereikte men ermee dat de familie die anders zo nu en dan eens een dagje overkomt, zich plotseling veel meer bij het huis en zijn bewoners betrokken voelt. Studio Ger Dijs kwam ook even binnen wippen en maakte deze plaat: in de grote zaal van het tehuis zijn de bewoners en hun gasten bij elkaar om even uit te blazen met behulp van een min of meer geestrijke konsumptie. Met de volgende schepen kan zeepost korrespondentie uiterlijk ter post moet zijn het schip vermeld. Argentinië "i ms Lloydiana (16 september), Brazilië ms San ta Fé (14 september), Canada ms C. P. Discoverer (13 september), Chili ms Naxos (9 september), Israël (13 september) en ms Achilles (15 septem ber), C_-2" r Verenigde Staten van Amerika ms Atl. Champagne (15 september) en ms S. L. Galloway (15 september), Z. Afrika (Rep.) m.i.v. Z. W. Afrika ms S. A. Drakenstein (17 september). Overigens is er voor de kankerbestrijding op verschillende plaatsen gekollekteeid. In Oudega (W) werd voor het Koningin Wilhelminafonds een bedrag van 963.- ingezameld. De plaatselijke kommissie brengt niet alleen de gulle gevers dank, maar ook de mensen die het geld op haalden. er zal verlichting komen en zo zijn er nog wel enkele karweien. In ieder geval hoopt men media 1977 klaar té zijn. Een klus van drie jaar waar onder hoogspanning aan is gewerkt, behoort dan tot het verleden. Het oefenprogramma van de Woudsender volleybalvereniging „Wisky” is inmiddels van start gegaan. De Peugeot-girls en -boys hebben deelgenomen aan het toumooi van Vovesa uit St. Annaparochie. Beide teams traden deze dag voor het eerst voltallig aan in trainingspakken, aangeboden door gara ge Mulder. Het damesteam behaalde overwinningen op Weidum en Vovesa, terwijl tegen PZH 2 een puntenverdeling werd bereikt. Om de le en 2e plaats in poule B moest het team het nogmaals opnemen tegen Wei dum. Na een spannende strijd wist men door setwinsten van 15-13 en 15-11 als poule-winnaars het toumooi te besluiten. Het herenteam kwam in het veld tegen Vovesa 1 en 2, Animo, Ruba Orion, PZH en Olympus. De spannendste wedstrijd was die tegen PZH. Door een goede inzet en bewegenlijk spel wisten de Woudsen- ders de volle winst te behalen. Uit 6 partijen verzamelde Wisky 6 punten en daarmee een knappe 4e plaats. Mr Hedzer Rijpstra, kommissaris van de koningin in Friesland, verricht maandag 11 oktober de heropening van het verbouwde Amicitia. De zaterdag daarvoor is het kulturele centrum al ingewijd door optredens van de Sneker muziekkorpsen, gymnastiekverenigingen, balletgroepen, koperensembles, leerlingen van lagere scholen en de Krite Snits plus het Snitser Frysk Toaniel. Dit alles wordt samengevat met de term Open Dag, en dat houdt in dat iedereen die bewuste zaterdag voor niks het verbouwde Amicitia kan binnentreden (van 10.00 uur tot 17.45 uur). De rest van de openingsweek is Amicitia druk bezet. Maandagavond is er een uitvoering van het Frysk Orkest, dinsdagavond een toneelvoorstelling, woensdagavond vinden optre dens plaats van Advendo, het Stedelijk Muziekkorps, de Snitser Skotsploech, Morgenrood, Harmonie, Snitser Frysk Toaniel, Krite Snits, The Martin Singers, het Cantate-koor en Rhythm Stars. De donderdagavond is gereser veerd voor de Sneker bejaarden, vrijdagavond komt het operagezelschap Forum naar Sneek, en wordt een popkonsert gegeven. Tevens treedt dan de folkgroup Haggis op. Inmiddels worden alle zeilen bijgezet om Amicitia op tijd gereed te krijgen. De buitenkant is nu zo goed als klaar. Van 1 september tot en met 7 september 1976. Hondenhalsketting, A. de Jong, Meidoom- laan 4; gouden armband met inskriptie NR 585; portefeuille met inhoud, G. van Veen, Furmerusstraat 472; 1 witte gymschoen maat 35 merk Cebo, Coers, Worp Tjaar- dastraat 128; bruine bril, Mulder, A. Suf- fridusstraat 56; drie bankbiljetten, Bijle- veld, Stadslaan 56, IJlst; kort leren jas, donkerbruin, Schuitemaker, Oppenhuizer- weg 156; weegschaal en ketting (zilver), J. Sipma, Schaapmarktplein 13; drie maan den oude poes (grijs-zwart met witte poot jes), Holland, Edo Jongamastraat 83. De volgende voorwerpen zijn aan het bu reau van politie gebracht: bromfietsplaatje LGH-215, riempje met rabiespenning ne. 295829, rood nagelgarnituur, huissleutel (lips), blauwe sporttrui, drie autosleutels aan ring met poppetje, bos sleutels in zwart etui. Geboren: Geen. Ondertrouwd: Willem Henderikus Pot 25 jaar te Bakhuizen en Cornelia de Vries 19 jaar te Laaksum; Gijsbertus Folmer 26 jaar te Ruigahuizen en Sietske Suzanna Eliza beth Werkman 24 jaar te Assen. Getrouwd: Christiaan Heijboer 22 jaar te Lemmer en Hendrikje Breemer 22 jaar te Ruigahuizen. Overleden: Geen. de lampen meter in r De rekreatievaart, en het is opvallend hoeveel dié er nog is, wordt nog steeds aangeraden de alternatieve vaarweg via de afdichting geplaatst Ook andere bedrijven zullen, onder supervisie van Rijkswaterstaat direktie sluizen en stuwen, nog met de afwerking bezig zijn. De tunnel moet geverfd worden, ,De tunnel is a-symetrisch uitgevoerd. Aan de ene zijde heeft men namelijk in de voor vrachtwagens. Zij moeten namelijk een heUinj gebleken algemeen midden) een greep uit de modder. Op de achtergrond is men bezig de damwand te verwijderen, op de voorgrond is deze afscheiding nog intakt. De foto is gemaakt g grootzand 81 - sneek tel. 3596 De Sneker milieuraad wil meer lijn brengen in het ophalen van oud papier. •Rl Gebleken is namelijk dat nog vrij veel van dit spul bij de Gemeentereiniging terecht komt. Daarom wil de raad een in-, ventarisatie maken van alle inzamelende' verenigingen, scholen etcetera. Het is niet de bedoeling om gebieden af te bakenen of akties te beperken. Men wil juist de mogelijkheden nog meer onder de aan dacht van het publiek brengen opdat zoveel mogelijk oud papier opnieuw gebruikt kan worden. Voor de in ventarisatie, die over enige tijd uitgebreid bekend gemaakt zal worden, is het nodig om te beschikken over de adressen van alle instanties die in Sneek hieraan doen. Zij worden verzocht om kontakt op te nemen met Theo Warns, Stationsstraat 3, Sneek (05150-3815). De busjes voor het Koningin Wilhelminafonds die in verschillende winkels de toonbank sieren, zijn weer geleegd. Vol trots meldde drogist De Vries van de Frieswijkstraat ons dat hij weer de hoogste was. ƒ52,48 kon overgedragen worden. Tussen Oppenhuizen en Sneek is men druk bezig met het bouwrijp maken van het Industrieterrein Houkesloot 2. Onder meer is men aan het graven met de tweede industrie haven, die een lengte zal krijgen van 300 meter en een breedte van 50 meter, in totaal krijgt dit industrieterrein een opppervlakte van 14,5 ha. Ruim 43,5 duizend vierkante meter is gereserveerd voor de kleine bedrijven, de rest voor de grote. De belangstelling om zich er te vestigen is redelijk. De ruimte langs water en weg is vrijwel vol, aldus de voorlichtingsdienst van de gemeente Sneek. (Vervolg van de voorpagina) De tunnei wordt Voorzien van een horizontale en een vertikale afdichting. AFDICHTING Met toeritten bestaat het hele kunstwerk De lichten die het scheepvaartverkeer uit 48 moten. Tussen de nummers 22 en 23 regelen zijn inmiddels aangepast. Schepen komt het zinkstuk. Men laat hem in een die komen van het Sneekermeer zijn zinkvoeg zakken waarna een pneumatisch gebonden aan de aanwijzingen op de brug, profiel met water wordt opgepompd. Daar- -aan de andere kant zijn een 200 door ontstaat een waterdichte afsluiting. zuidwestelijke richting verplaatst. Djt prof!e| heeft aan de ene zijde een lengte van 63 meter en aan de andere kant één van 76 meter. Dan wordt er een ekstra t en daar komt weer water in om evenwicht te krijgen. Weer doet de dragline rechts even boven het tunnel eenJ ekstra rijbaan gemaakt speciaal ig nemen en in de praktijk is dat vrachtwagens dit over het minder snel doen dan personenwagens. Middels een kruipstrook kan men dan opstoppingen voorkomen. Het diepste punt ligt aan de Jouster kant; dit is twaalf meter onder Nieuw Amsterdams Peil. De Sneker kant komt op ongeveer tien meter onder NAP te liggen. NAUWKEURIG Zoals gezegd zal het afzinken bijzonder nauwkeurig moeten gebeuren. De ver wachting is dat er zo’n 40 man bij be trokken zijn, die via diverse kommuni- katiesystemen kontakt met elkaar houden. Men kan zich immers niet veroorloven dat er iets misgaat. Niet alleen vanwege de ekstra kosten die dat zou vergen, maar ook vanwege mogelijke schaden. Men gokt er op dat het karwei in 24 uur of misschien iets langer gefikst is. Wanneer de tunnel op dan is het karwei voor waarin samenwerken de firma Krikke uit Zeist (een werkmaatschappij van Dura) en Voormolen BV te Rotterdam, vrijwel geklaard. Er moet nog het een en ander afgewerkt worden en de oude situatie langs de oevers van het Margrietkanaal zal men herstellen. worden verzonden. De data, waarop de korrespondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van 1 ms Santa Fé (14 september), Australië Lloydiana (16 september), Brazilië ms San ta Fé (14 september), Canada ms C. P. (9 september), Israël ms Diania (16 sep tember), Nederlandse Antillen ms Salland iptember) en ms Achilles (13 septem- Suriname ms Ares (10 september), Drieënveertig jaar geleden trouwden I. Falkena-Riedstra en P. Falkena. De kersverse mevrouw Falkena kreeg van haar schoonmoeder een plant kado, een Amarillus. Nu, ruim veertig jaar later, bloeit de plant nog steeds en dat is, volgens insiders, een bijzonderheid. „Wy hawwe in pear kear tocht: hy jowt bilies, mar hy docht it noch bést’Zelfs een bevriezing overleefde de plant. Hij staat nog steeds te pronk in de kamer aan de Dr. Kuyperlaan in Sneek. Voortaan is de wereldwinkel weer geopend op woensdag en vrijdag van 4-6 en op zaterdag van 10-12 en van 2-4. De winkel staat op de hoek van de Muntstraat en Prins Hendrikkade. Men verkoopt daar zuivere koffie uit Guatemala en Tanzania, verder rietsuiker, informatiemateriaal en allerlei werkstukjes uit de derde wereld. We meldden het vorige week donderdag al: het mooie zomerweer verlokt anders in ons klimaat nogal trieste planten tot uitbundige daden. Het verhaaltje van de passiebloem van de familie S. Visser te Wijckel was voor U. Wierstra van „d’Appelaer” te Rijs aanleiding om ons ook een verheugend bericht te doen over een bloeiende passie-flora. „De plant staat er al drie jaar. Hoewel de plant in de winter enkel zicht biedt op gele, uitgedroogde stengels die van net dak afbengelen, begint ieder jaar midden mei de eerste groene scheut te verschijnen en begint de hergroei. Nu in september vormt de plant een waterval van ranken vol knop en kunnen we - meestal tot december genieten van de wonderlijk gevormde, zacht geurende bloemen, per dag soms tien. Ook deze plant begon zijn bestaan in de huiskamer”, zo meldt U. Wierstra. Deze passiebloem staat waarschijnlijk wel op een warm plekje, dachten wij zo. Bij de foto: Op 29 oktober van dit jaar gaat de telefoondienst van Sneek over op het systeem van de computerbestuurde centrale in het kader waarvan nu reeds de eerste toestellen met druktoetsen zijn geplaatst, zonder dat deze aangesloten zijn. Als eerste in deze reeks kon de familie Bouma uit de Pripperstraat over een dergelijk telefoontoestel beschikken, uitsluitend be doeld voor nieuwe abonnees en mensen die gaan verhuizen. (Foto Studio Ger Dijs).

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 11