Kijk nu eerst I kapel st. antoniusziekenhuis Weekend diensten MOLENAAR MSSSss BETTEN kepköiensTen M O Wijkindeling Sneker huisartsen SHOW nieuw en gebruikt waterpoortstad Moord op Koninginnedag AKI EL. AUTOVERHUUR R0N0-PR0GRAMMA R0N0-PR0GRAMMA ZONWERINGEN NU BESTELLEN BOCREANA C.V. HOTEL HANENBURG - SNEEK ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. VEEMARKT-SNEEK in-en-om de f MEN'S FASHION 0 1 BEL 05150 - 3 8 0 7 1 Actualiteiten. Zaterdag van 8.00-12.00 en 13.00-22.00 uur, en zondag van 12.00-13.00 en 18.00-19.00 uur: GER DIKHOFF BRILLET^^ - Actualiteiten. re Pagina 25 SNEEKER NIEUWSBLAD Donderdag9 september 1976 even bij Molenaar. ƒ40, 10.00 uur ds mr J. A. Oosterdijk 67 - Sneek - Telefoon 05150-2277 GEREF. KERK en I ze UillllllllllllllWIIIIHIIIIIIIIHIIIIM T DOOR FRANK VAN FALCKENOORT Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. Gaastmeer: 9.30 uur ds J. Dirkse; 13.45 uur ds W. Wiersma (geref. kerk) Gauw: 13.30 uur ds J. Lugtigheid Heeg: 9.30 uur ds 'A. Griffioen (H.D.); 10.45 uur ds L. GUARANTY k LABEL J uitgekiende koflekties op de mode afgestemd hoogwaardige kwaliteiten lage prijsstelling STORINGSDIENST GAS EN WATER Telefoon 05150-3758 SNEEK-VALKSTRAAT 2 TEL. 05150-5825 waar heen MARKIEZEN RObSCHERMEN JALÓEZIEëN D. O. Veenendaal DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur de heer S. Zeilstra CHR. GEREF. KERK 9.30 en 17.00 pur ds J. Dol FEDERATIEVE STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING SNEEK, IJLST, WYMBRITSERADEEL, Cruycebnoedershof, Sneek, tel. 7755* ALG. MAATSCHAPPELIJK WERK: dr. Boumaweg 14, spreekuren ma. t/m vr., ’s morgens. Weekend Dienst Friese Uitvaart Verzorging - Tel. 05100-23990 DIERENARTSEN BALK, HARICH EN LEMMER B. Schuurmans, dierenarts te Lemmer, tel. 05146-1577 DEERSUM Tel. 05152-244 05150-3963, geeft u vrijblijvend prijsopgave. TELEFOON 2570 Zuster G. van der Molen, Zwetteweg 9, Schamegoutum, tel. 05150-4255 WIJKVERPLEGING GAASTERLAND Zuster Van der Goot-Drent, te Balk, tel. 05140-3003 Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/„baas” in óns huis I I permanente I Bar-Dancing De Viking: dinsdag met zaterdag „The Rowdies”, „Choise” Autobedrijven b.v. ig dan stiekum bij een knijpen - die mannen GEREF. KERK VRIJGEMAAKT Kleinzand 9.30 uur leesdienst; 17.00 uur ds C. J. de Ruiter tot we de dader van de moord op Nittel hebben, snap je? En als er dan mensen zijn, die ons willens en wetens voorliegen, krij gen we de pest in, want dan moeten we er langer aan werken dan noodzakelijk is”. den Hartogh Folsgare:- uur ds A. Griffioen Mennozaal Harinxmakade: 14.00 en 19.15 uur dienst (mevrouw E. H. M. Broek-de Vries apo theker) •- -----1 WYMBRITSERADEEL WIJK 2: H. Ubbens, arts, Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied begrensd door de Franeker vaart en de spoorlijn naar Leeuwarden, (de Noorderhoek). Boelaan tien minuten later torp uitrijdt, op weg naar Holten, UITGEVERS: Drukkerij B. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.80-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247. Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 Leden van de redaktie zijn na kantooruren te bereiken onder de nummers 05155-548 en 5001. FOTOREDAKT1E Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld j 7,— per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 14>Per halfjaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN: 30 ct. per mm., Ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prqs Onverstoorbaar lacht hij even en ant woordt: „Ik wou wel, dat ik het ook kon zeggen. Maar ik moet werken, net zo lang! STICHTING OPEN BEJAARDENWERK Kruizebroederstraat. Tijdens het weekend voor dringende gevallen bereikbaar onder nummer 4162. DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA (W) Van zaterdag 7.00 tot zondag 24.00 uur, alleen voor spoedeisende gevallen: R. Terwisscha van Scheltinga, Bottinge 96, tel. 05150-8244 SNEKER KRUISVERENIGING Van vrijdag 18.00 tot zondag 22.00 uur: J. Offringa, Furmerusstraat 324, tel. 2045 ARTSEN SLOTEN, BALK, WIJCKEL EN WOUDSEND S. Thomas, huisarts te Wijckel, tel. 05140- 2077 ARTSEN SIJBRANDABUREN EN BOZUM H. Heins, huisarts te Bozum, tel. 05152-223 ARTSEN HEEG, NIJLAND EN IJLST Van vrijdag 18.00 tot maandag 8.00 uur: E. Sietsma, Ylostinslaan 3, Ulst, tel. 05155- K. G. Postma, Oosterdijk 65, tel. 2316 263 (mevrouw E. H. M. Broek-de Vries apo- WIJKVERPLEGING WIJK 6: C. P. Dros, arts, Kanaalstraat 9, tel. 3681 Het gebied begrensd door de Woudvaart, de stadsgracht en de Geeuw (Lemmerwegwijk Oost, West en Selfhelp). Boodschappen vóór 8.30 uur bij de betreffende arts. ARTSEN SNEEK Van vrijdag 18.00 tot zaterdag 20.00 uur, alleen voor spoedeisende gevallen: H. Ubbens, Stationsstraat 27, tel. 2555 Noodspreekuren van 10.00-10.30, 13.30- 14.00 en 17.30-18.00 uur Singel 82-84-88 - Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrijven en particulieren. Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s - VW’s - busjes - 1 VW bestelwagens 1 Uw auto staat voor u klaar. WIJK 3: J. Nauta, arts, Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied tussen de spoorlijn Sneek Leeuwarden, stads gracht en Leeuwarderweg (Klooster-, staatsmans- bomenstraten, eveneens Leeuwarderweg, zowel de on even als de even nummers). Eveneens Oppenhuizen en Uitwellingerga. Op de dinsdag gehouden veemarkt te Sneek werden in totaal 3420 dieren aange voerd,’te weten: 61 Slachtkoeien 4,15, 4,90, 5,30, 6,05 gesl. gew.; 23 Pinken 825,-, 1100,-, 1200,-; 436 Nuchtere kalveren 40,-, f 60,-, 275,-, 470,-; 56 Bokken en geiten geen notering; 558 Weide- en slachtschapen 125,-, 175,-, 4,25, 4,50 gesl. gew.; 2187 Weide- en slachtlammeren f 130,-, 165,-, 7,50, 8,25 gesl. gew.; 99 Varkens en slachtbiggen 2,10, 2,30, 2,45, 2,80 levend. Stemming: Slachtvee en pinken: vrij goed; L nuchtere kalveren: stug, prijs iets lager; I wolveemarkt: rustig, onveranderd; var- kensmarkt: goed, even hoger. Maandag 13 september 18.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 uur: de Rono-vakaturebank 18.10-18.40 Gelders Programma (niet via FM 88,60 mhz kanaal 5) Eindredaktie Henk Krosenbrink. 18.10-18.40 Fryske Utstjüring (alleen via FM 88,60 mhz kanaal 5) Eindredaktie Klaes Wielinga. „Muzyk op moandei”; in twawykliks pro gramma op de moandeitojoun mei ynfor- maesje oer it muzyklibben yn Fiyslan, der’t de muzyk seis omraek yn meispilet. Joun presintearre troch Sjoerd Cuperus. 18.40-19.30 Overijssels programma Eindredaktie Alex Jan van der Worp. 19.30-20.00 Radio Fraemclap 056-183456 ALARMNUMMERS Algemeen alarmnummer voor zowel politie als brandweer 3333. Rijkspolitie Wymbrit- seradeel: op werkdagen 05150-2060, gedu rende het weekend 05100-55555 WIJK 5: W. Lofvers, arts, Stationsstraat 24, tel. 3155 Het gebied begrensd door de Houkesloot, de stadsgracht en de Woudvaart (het Sperkhem) WIJK 4: C. J. Overdijk, arts, Stationsstraat 2, tel. 2526 Het gebied tussen Leeuwar derweg, stadsgracht en Hou kesloot (Stadsfenne, Domp en Eiland). Zondag 12 september Waagplein: 6.00 uur vertrek hengel- sportvereniging De Vriendschap Sportpark Lemmerweg: Hubert Sneek- Emmen ■Amicitia: 16.30 en 20.00 uur film „Max Havelaar”; 14.00 uur film „Gieren kennen geen genade” Maandag 13 september Amicitia: 20.00 uur film „Max Havelaar” Woensdag 15 september Amicitia: 20.00 uur film „Max Havelaar” Dinsdag 14 september Amicitia: 20.00 uur film „Max Havelaar” Verschijnt: maandags en donderdags TANDARTSEN Zaterdag en zondag van 8.30-9.00 en 17.00- 17.30 uur uitsluitend voor dringende geval len: W. van Dijk, Stationsstraat 50, tel. 2659 APOTHEKEN RUTGERHUIS Konsultatieburo voor geboorteregeling en seksualiteitsvragen. Voor afspraken 05150- 6461 bellen. GARAGEHOUDERS IN SNEEK Van vrijdag 19.00 tot maandag 7.00 uur: Autobedrijf Prakken, Leeuwarderweg 2b, tel. 2270 GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP Cruycebroedershof, aanvragen ma. jt/m vr. van 08.30-10.00 uur. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Ulst: 19.30 uur ds G. G. Hoekema GEREF. KERK Heeg: 9.30 uur ds W. Schenk; 13.45 uur ds H. Vijver Gaastmeer: 9.30 uur ds W. Wiersma, Sneek; 13.45 uur ds W. Wiersma (gem. dienst) Oudega (W): 9.30 en 13.45 uur ds Scholten, ’t Harde Schamegoutum: 9.30 uur ds C. Verhoeven (H.A.); 13.45 uur ds C. J. Verhoeven Ulst: 9.30 uur ds H. E. Bijleveld; 14.00 uur tn iir.ivir.in'v ir, ds H. W. Vijver, Terzool broeder R. Kavelaar; vrijdag Oosthem: 9.30 uur dienst; 13.45 uur ds A. J. G. Dronkert, Leeuwarden ROOMS KATHOLIEKE KERK Balk: zaterdag 19.30 en zondag 9.00 uur dienst Sloten: zaterdag 19.30 uur en zondag 10.30 uur dienst Blauwhuis: zaterdag 19.30 en zondag 9.30 uur dienst I Heeg: zaterdag 19.30 en zondag 11.00 uur met mevrouw Krever ging praten. Dank zij de hint van Jannie Kweekman. Krever zelf heeft hij al uitgeschakeld als eventuele dader. Krever ma; vrouw ergens in waren er misschien al vanaf het begin der wereld - maar om zeep brengen, nee, daarvoor is hij teveel tweede man. Zijn vrouw zou er onder bepaalde omstandig heden mogelijk in staat zijn; ze is inder daad ongetwijfeld de baas in huis. Binnen drie kwartier is Jaap Boelaan in Holten en op zijn horloge is het tien voor drie. Afspraak was: na drieën en daarom besluit hij ergens een kop koffie te gaan drinken. In het centrum van het dorp. Het daar meer dan thuis”. Het klinkt niet vrolijk en hij herinnert zich over wat Hendriks in dit dorp over het echtpaar Verhoen te weten is gekomen. Niet be paald een ideaal huwelijk. Als ze zitten en roken - Verhoen heeft de bezoeker een sigaret gegeven en er zelf ook een opgesto ken - vraagt de gastheer: „En? Nog altijd niet de moordenaar gevonden? Boelaan, die gewend is scherp op te letten op stem-intonaties, peurt een tikkeltje sar- kasme in die stem. Leedvermaak zou je het ook kunnen noemen. Spot. Hoon mis schien. Alsof hij wil zeggen: Eigenlijk zijn jullie maar een stel sufferds,-omdat je nog altijd niet de dader te pakken hebt. Mis schien heeft hij nog gelijk ook. Hoewel... de beste stuurlui staan in de regel op de vaste wal. Heel bedachtzaam begint de rechercheur, af en toe rokend: „We zijn begonnen met een reusachtig net te spannen, rondom. Tijdens ons onderzoek zijn we al diverse belangrijke aspekten te weten gekomen, zodat we het net wat konden aantrekken. Het aantal verdachten is intussen wat inge krompen. Er zijn er namelijk een paar afgevallen: Mensen, die het persé niet gedaan kunnen hebben. Ook hierdoor is het net alweer nauwer geworden. We we ten uit ervaring, dat de echte dader zich zodoende onprettig gaat voelen, want we zijn ’m op het spoor. En daarom komen we nog eens even met u babbelen, want u hebt ons de vorige keer helemaal niet de waar heid vertelt, he? En dat was niet aardig”. „O”. De man is niet uit zijn balans ge bracht. Hij -zit ontspannen tegenover de politieman en rookt rustig door. Zijn hand, Uitsluitend bestemd voor de pa tiënten van W. L. Bogtstra en J. P. A. M. van Wayenburg, art sen, die van 11 tot en met 26 september afwezig zijn. NEDERL. HERV. GEMEENTE Wolsum: 10.45 uur ds A. Griffioen Blauwhuis, Teatskehüs: 11.00 uur ds K. togh 9.30 uur ds G. W. Marchal; 13.30 Misschien diep in haar hart een soort jaloezie de métier, omdat zij in feite niet veel aantrekkelijks heeft voor een man. C zijn horloge kijkend weet ny, aai nog anderhalf uur resten en hij moet naar Holten, naar die Verhoen. Dat is zeker drie kwartier rijden. Goed, ik kan een kwar tiertje naar Grada toegaan. In aansluiting op wat ik bij mevrouw -L gekomen. Grada blijkt thuis te zijn. Keurig gekleed en gekapt doet ze open. Als ze de re chercheur ziet, betrekt haar gezicht. „Ik sta op het punt weg te rijden; ik heb een vrij weekeind”. Ze blijft in de deuropening: staan. WIJK 1: C. M. Eykman, arts, Bothniakade 1, tel. 2612 Het gebied begrensd door de stadsgrachten, de Geeuw en de Franekervaart (de bin nenstad, omgeving Bolswar- derweg en de Stationsstraat) Eveneens Ysbrechtum. Van zaterdag 20.00 tot zondag 22.00 uur, alleen voor spoedeisende gevallen: C. P. Dros, Kanaalstraat 9, tel. 3681 Noodspreekuren zondag 11.30-12.00 en 17.30-18.00 uur Zaterdag 11 september 18.00-18.10 Nieuws 18.10-18.40 Groninger Programma (niet via FM 88,60 mhz kanaal 5) Eindredaktie Gerard F. Beukema. 18.10- 18.40 Fryske Utstjüring (alleen via FM 88,60 mhz kanaal 5) Eindredaktie Klaes Wielinga. Wykeinprogramma. 18.40-19.30 Drents Programma Eindredaktie Hitjo D. Schuth. 19.30- 20.00 Radio Fraemclap 050-183456 Zondag 12 september 18.30- 20.00 Radio Fraemclap 050-183456 18.00-19.00 Sport voor sport 19.00-19.10 Boekenbus, een programma voor lezers. Redaktie Tiny Mulder. 19.10- 20.00 Freu Zwadde, de 100 m. in 6’30” nou én. (voorber. H.A.); 13.45 uur ds F. A. van Liere Oudega (W): 9.30 uur ds W. Schaap; 13.45 uur ds W. Schaap Schamegoutum: 9.30 uur de heer J. Ar- donne Sneek; 13.45 uur ds A. Lam Heerenveen Woudsend: 9.30 uur ds M. Hausmann; 19.30 uur ds K. den Hartogh Ulst: 9.30 uur ds K. den Hartogh (H.D.); 19.30 uur ds M. Hausman Ysbrechtum: 10.00 uur ds A. W. Kok, Beetsterzwaag (in het Dorpshuis) denkt hij met voldoening aan de kon- i stematie op het gezicht van Grada Alsting. het raam Die heeft het weekeind wat te overdenken. Heel wat. Laat ze ’m maar een beetje knijpen, want volgende week haal ik de waarheid uit haar. Al zal ik het er uit Ze snapt hem niet of wil het niet begrijpen, moeten knijpen. „O,” zegt ze enkel. Hij heeft ineens geen zin meer om langer met dit leugenachtige grietje te praten. Het heeft de tijd. En daarom doet hij een pas achteruit. „Ga je gang. Ik zal je niet ophouden. Volgende week kom ik wel eens rustig met je babbelen over die sleutel, welke altijd in het bezit is van Geert-Jan Blansjaar’ Het meisje krijgt een geschrokken door deze woorden. En Jaap 3 iiiiiiiiiiiimiiffliiiiiiiiiiiiiMim FEUILLETON j ‘IBIllllililIM BAPTISTEN GEMEENTE 9.30 uur 1 19.30 uur bidstond ROOMS KATHOLIEKE KERK Diensten om 9.00, 10.45 en 19.00 uur, zaterdag dienst om 19.00 uur LEGER DES HEILS 10.00 uur heiligingssamenkomst; 11.45 uur zondagsschool openbare lagere school Kaatsland en Kleinzand 20; 19.30 uur bidstond; 20.00 uur verlossingssamen- dien°j komst onder leiding van luitenante G. Oosterloo NIEUW APOSTOLISCHE KERK Sperkhem: J. W. Frisostraat zondag 9.30 en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur Stads fenne; Middelzeelaan zondag 9.30 en 16.00 uur; donderdag 20.00 uur JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Kleinzand 77, donderdag 19.00-21.00 uur vergadering; zondag 10.15 uur openbare lezing; 11.15 uur wachttorenstudie VOLLE EVANGELIE GEMEENTE 16.00 uur dienst in Menno Simonszaal, Harinxmakade 21 Zaterdag 11 september Worp Tjaardastraat: 15.30 uur start inter nationale marathon Bolwerk: 20.00 uur jazzavond Nauwe Noorderhome: Sneek open week, ballonwedstrijd IJsbaanterrein: 8.30 uur konkours pony club Tally Ho Veemarkt: start Watemoortmarsen Zuidersportpark: ONS-VVT Oudega-Hielpen Amicitia: 20.00 uur film „Max Havelaar’ 23.45 uur film „Op de Franse toer” PHILADELPHIA PINKSTERGEMEENTE Kleinzand 91: zondag 9.30 uur samen komst; woensdag 20.00 uur jeugddienst ADVENTSKERK Zaterdag 10.00 uur bijbelstudie; 11.00 uur prediking in de bijgebouwen van de Bap tistenkerk, Willem Lodewijkstraat Voort rijdende overdenkt hij datgene, wat iet hij uit de mond van mevrouw Krever heeft vernomen. Het is net als meneer Hbolwerf wel eens zegt: Zodra je twee stukjes een legpuzzel passend heb, is er een F waarop je verder kunt bouwen. En dan komt hij doorgaans uit, al zul je er de ene keer langer over werk hebben dan een andere maal. Zo ziet hij het nu ook. Want ceen theorie in zijn brein. Zo verbazingwekkend, dat hij er de eerste Vrijdag 10 september 18.00-18.10 Nieuws, met om 18.07 uur: de Rono-vakaturebank 18.10-18.40 Groninger Programma Eindredaktie Gerard F. Beukema. 18.10-18.40 Gelders Programma (alleen via FM 96.20 mhz kanaal 31) Eindredaktie Henk Krosenbrink. ■16.10-18.55 Fryske Utstjüring (alleen via FM 88,60 mhz kanaal 31) Eindredaktie Klaes Wielinga. ‘Aktualiteiten. Sportprogramma. 18.40-19.30 Overijssels Programma I (tot 18.55 uur niet via FM 88,60 mhz kanaal 5) Eindredaktie Alex Jan van der Worp. 119.30-20.00 Radio Fraemclap 050-183456 14.00-14.10 Teleboerd-Utstjüring schok. Ze is hevig er groeit 2CSCnFOILK.UI1 UUUl t_i r:z.c3 wl/vjiwvu- 1,11 - 7 - - j >ort Boelaan besluit: „Denk daar in het week- minuten nauwelijks zelf aan kan ge oven. oinri mcmr pphs oned over na Mac ie me Als het allemaal zo gegaan is, heeft men Op volgende week zeggen, waarom ie me dat het wel bizonder geraffineerd op ‘ouw „og nooit hebt verteld Ên kun je dubben of je gezet. Daarom is het goed geweest, dat h me de volle waarheid gaat zeggen of door „,no Dank zn blijft liegen en draaien. Laat ik enkel nog mogen opmerken, dat het geen enkele zin :gaan. In aansiunmg zal hebben, juffrouw Alsting; ik ontdek Krever te weten ben toch alles Terwijl Jaap het dorp uil Opgaven voor deze rubriek voor de krant van maandag tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur, voor die van donderdag tot uiterlijk dinsdag 12.00 uur. Bar-Dancing De Lichtboei: in september dj Ad Roberts, weekends live-muziek Bar-Dancing De Sneker Pan: in september ”Sound ’75 u e w Bar-Dancing Luda: in september Fokke Huisman tot en zondag Bar-Dancing ’t Singeltsje: in september „De Stampers” l Donderdag 9 september Nijland: sütelaksje It Fryske Boek Veemarkt: 9.00 uur Friese regionale fok- veekeuring Nauwe Noorderhome: Sneek open week, Diskedei Grootzand: Sneek open week Agrarische Dag met kraampjes Koopavond Vrijdag 10 september Bolwerk: 20.00 uur kabaret door Boger- mankollege Gerechtsgebouw: 10.00 uur openbare zit ting kantongerecht Grootzand: Sneek open week 19.00 uur driewielerrace L. Rasterhoffbad: 19.45 uur Neptuma- Orca Amicitia: 20.00 uur film „Max Havelaar Kapel St. Antoniusziekenhuis: zaterdag 18.00 en zondag 9.15 uur rektor W. F. --uur ds J. den Wiersma (geref. kerk) .30 uur ds J. Lugtigheid SwFtzar- zondag 10.30 uur ds J. den Heeg: 9.30 uur ds 'A. Griffioen (H.D.); Hartogh 13.45 uur ds A. J. Meijeringh Jutrijp/Hommerts: 9.00 en 10.45 uur ds L. NED. HERV. GEMEENTE J. Huisman Martinikerk: 10.00 uur ds mr J. A. Nijland: 9.30 uur ds A. Meijeringh (H.A.); Vaandrager 13.45 uur ds G. W. Marchal Ichthuskerk: 9.30 uur ds J. Lugtigheid; Offingawier: 10.00 uur ds L. A. Nell 15.Q0 uur gerichte gezinsdienst, pastor oppenhuizen: 9.30 uur ds F. A. van Liere Scholte-Albers, m.m.v. The Martin Sin-, - - •-> c A gers; 19.30 uur ds mr J. A. Vaandrager GEREF. KERK Noorderkerk: 9.30 uur ds D. O. Veenen daal; 14.00 uur ds J. H. van Halsema Oosterkerk: 9.00 en 10.30 uur ds J. J. Kuiper; 17.00 uur ds D. O. Veenendaal Zuiderkerk: 9.30 uur ds J. H. van Halsema; 17.00 uur dsJ. J. Kuiper Gereformeerd Verpleeghuis: 15.30 uur ds is er druk. Gek, denkt Jaap, terwijl hii voor het raam zit en van de geurige koffie geniet, je zit zo vast aan ie werk, dat je doorgaans nauwelijks oog hebt voor al het mooie, dat er in Nederland te zien is. Neem nu dit dorp: hartstikke leuk en mooi. Zo te zien bovendien gezellig. Oor ringen zal ook wel zijn eigen bekoringen hebben, maar als je er dag aan dag vertoefd, doordat je werkterrein er ligt, valt het immers niet meer op! Ik moet voortaan i van mijn ogen eens wat wijder openzetten, basis, Bernard Verhoen heet de rechercheur in de gang met een handdruk welkom. „Kom maar mee naar de voorkamer,” zegt hij. „We hebben ’t rijk alleen, want mijn vrouw is naar haar zuster. De laatste tijd zit

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 17