1 f 1 SS Gemeente Sneek Gemeente Wymbritseradeel Aanvulling monumentenlijst HINDERWET Gemeente Wymbritseradeel Bouwvergunningen ■MBHRWBHlMWHWaHHHHMHi - f- r- ■1 X SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 september 1976 gelukkige echt- N. Sneek, 6 september 1976 PIET KROESE JELTJE PASMA Sneek, september 1976 Sn.eek, 6 september 1976 is uit ons CORNELIS ZEILSTRA in de ouderdom van 74 jaar. onze Oppenhuizen, 6 september 1976 in de ouderdom van 64 jaar. Sneek, 8 september 1976 Sneek, 6 september 1976 Cornells Zeilstra S. Remerij-Kuipers Sneek, 8 september 1976 Rust zacht lieve opa. Sneek, 6 september 1976 Sneek, september 1976 REIN DE JONG Sneek, 8 september 1976 t Heden nam de Here tot zich onze lieve broer en zwager Pieter Kroese Vrij plotseling werd uit onze kring weggenomen ons trouw lid wij van 50 jaar in de echt verbonden. Hun dankbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen Sneek, 6 september 1976 Talitha Koem op de leeftijd van 68 jaar. Zijn kleinkinderen: Rein Hans Erik Johnny Freddy Margreet Marco Stefan in leven een toegewijde medewerker van Ge meentewerken. geliefde echtgenote van A. P. Terpstra. Sneek, 5 september 1976 Thuis liever geen bezoek. De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. betuigen wij onze hartelijke dank. Fam. Remerij Op’e Bouwen 8, Joure zeggen wij u hartelijk dank. Uit aller naam: D. Smith-Miedema Sneek, september 1976 Apeldoorn: H. Kroese S. L. W. Kroese- Schakel Met leedwezen namen wij kennis van het overlij den van de heer be- plaats- op de leeftijd van 64 jaar. Wij zijn dankbaar voor wat hij voor ons heeft be tekend. Sneek: T. KROESE-WIJN JA Australië, Perth: T. HOLDIJK-KROESE L. HOLDIJK Leeuwarden: R. KROESE A. KROESE-WASSENAAR Sneek: H. v. d. VEEN-KROESE D. v. d. VEEN Sneek: J. DE BOER-KROESE J. DE BOER Sneek: P. KROESE en kleinkinderen Op 6 september ging van ons heen onze lieve opa REIN DEJONG, op de leeftijd van 64 jaar. Joh. 14-1-4 J. AE. de Boer S. Bosma Ti. de Vries H. Koopmans K. Faber G. Visser N. Veldman M. Hettinga E. Laagland-de Jong en kinderen Sneek: IJ. Kroese-Eijzinga Sneek, J 6 september 1976 september 14.00 uur in het stadhuis Sneek: J. WIJNJA E. WIJNJA-DE RAPPER Nijkerk: J. GATSMA J. J. GATSMA-WIJNJA Bozum: U. WIJNJA Heden heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze gewaardeerde medewerker P. KROESE Bestuur en medewerkers Uitvaartvereniging’’Sneek e.o.” Sneek: Th. PASMA H. PASMA-WOUDSTRA Windsor (Can.): H. PASMA M. PASMA-HOEKSTRA Harlingen: Chr. PASMA J. PASMA-SPA Sneek W. ZIJLSTRA-PASMA W. ZIJLSTRA Sneek: J. PASMA J. PASMA-v. d. BERG Amsterdam: J. PASMA Fr. PASMA-SIEDSMA neven en nichten Openbare commissievergadering De commissie voor het pensiontehuis „Cruycebroe- dershof” vergadert op maandag 13 september 1976, 's middags half vijf, in het „Cruycebroedershof”, Kruizebroederstraat36. Aan de orde komen o.a. ingekomen stukken, mede delingen en hetgeen verdertertafel komt. fan 1976 to boaskjen ure yn it Liever geen drukte. Eeltje Halbertsmastraat 23, Sneek. Voor de vele blijken van deelneming en medele ven bij de ziekte en na het overlijden van onze Moeder, Groot- en Overgrootmoeder Jettje Miedema-Kramer en kinderen sterkte toe dit Langs deze weg betuigen wij onze oprechte dank voor de blijken van medeleven, welke wij mochten ondervinden na het overlijden van mijn man, onze vader en grootvader Klaas Laagland geliefde echtgenoot van T. Wiinja, op de leeftijd van 64 jaar. Na een lang geduldig lijden is toch nog voor ons onverwachts heengegaan mijn lieve man, zorgzame vader en grootvader REIN DE JONG. Moe gestreden is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma JELTJE PASMA Zijn liefde voor onze vereniging en jarenlange toegewijde arbeid zullen steeds bij ons in her innering blijven. Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons op onze trouwdag kwam feliciteren, en voor de vele cadeau’s die wij van u in ontvangst mochten nemen. Mede daardoor is voor ons 25 augustus een on vergetelijke dag geworden. Lieuwe en Lasina van der Pol Als trouw bezoeker van onze soos en belangstel ling daarvoor blijft hij bij ons in dankbare her innering. Namens de leden van de Soos Oppenhuizen- Uitwellingerga, Het bestuur op de leeftijd van 64 jaar. Sneek, 6 september 1976 Houkeslootstraat 41 Correspondentie-adres: Willem Lodewijkstraat 15, Sneek. Snits, 8 septimber 1976 Schierstins 108 De buren: Mevr. S. Wijnja-Teppema Fam. T. Mulder Fam. H. Bloemhof Fam. E. Heidenis Fam. T. Fopma Fam. C. Jouwstra Mej. R. Holtrop Fam. A. Hoekstra Fam. J. Feenstra Paul en Ank Betty en Wiebo Afke en Norbert en kleinkinderen Johan - Sigrid - Marjan - Johan - Michael - René God geve zijn vrouw en kinderen de kracht om dit zware verlies te kunnen dragen. Bestuur Chr. Begrafenisver. „Draagt Elkanders Lasten” Na een moedig, gedragen lijden midden weggenomen PIETER KROESE De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 11 september a.s. ’s morgens om 10 uur in Talitha Koem, Singel 44 te Sneek, waarna de begrafenis op de algemene begraafplaats te Sneek zal plaatsvinden. Gelegenheid te condoleren een half uur voor de aanvang van de rouwdienst in Talitha Koem. Directie en personeel Gemeentewerken Sneek Hjoed is tige ünforwachts fan üs hinnegien, üs leave Mem, Beppe en Oerbeppe AUKJE KOSTER geb. BLAAUW, aid 84 jier, sünt 4 oktober 1965 widdou fan Ube Koster. Sneek, september 1976 Westhemstraat 26 Donatrices „Hubert Sneek” opgelet Wij houden onze eerste Kienavond op maandag 4 oktober. Dit in verband met de verbouwing van Hotel Hanenburg. De pijzen vliegen de pan uit en dus gaat onze inleg van f 2,50 naar f 3,00 p.p. U kunt zich op geven op onderstaande adressen, op maandagmid dag 13 september tussen 3 en 5 uur. Graag op tijd op geven en een klein prijsje meenemen. Mevr. Meijer-Hoekman, Steenklipstraat 16 Mevr. Hofstra-Jorna, Edo Jongamastraat 149 Mevr. De Vries-ten Cate, Jan van Nassaustraat 38 Mevr, v/d Veldt, Partuurstraatoo op de leeftijd van 68 jaar. Sneek, 6 september 1976 Steenklip 20 De diepbedroefden: G. DE JONG-DIJKSTRA Zeist: D. DEJONG E. DE JONG-VAN ESSEN Sneek: G. VISSER J. VISSER-DE JONG Sneek: G. G. DE VRIES R. DE VRIES-DE JONG 40 jaar getrouwd zijn. Ieder die hen wil feliciteren kan dat doen al b van de „Toerist”, ligplaats Jousterkade te Sneek, ’sa- vonds van 19.30-22.00 uur. Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze medewerker en vriend p. KROESE Gelegenheid te condoleren op donderdag 9 sep tember 1976 van 19.00 uur tot 19.30 uur in Tali tha Koem, Singel 44, Sneek. De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 10 september a.s. ’s middags om 14.00 uur in de Baptistenkerk, Willem Lodewijkstraat 4 te Sneek, waarna de begrafenis op de algemene be graafplaats te Sneek zal plaats vinden. De burgemeester van Wymbritseradeel maakt be kend, dat ter sekretarie, 3e afdeling, voor een ieder ter inzage ligt de door de minister van cultuur, re- kreatie en maatschappelijk werk vastgestelde aan vullende monumentenlijst voor de gemeente Wymbritseradeel. Deze aanvulling heeft betrekking op de percelen Tsjerkegrêft 1 (pastorie) en Eile Pólle 18 (vicariswo ning) te Nijland. Burgemeester en wethouders van Sneek maken be kend dat bij hen is ingekomen en ter secretarie dier gemeente, 1 e afdeling, Marktstraat 15 (boven) ter in zage ligt een verzoek van Blanco B.V., Kamerlingh Onnesstraat 27, alhier, om vergunning tot het uitbreiden/wijzigen van de bestaande metaalwaren- fabriek door bijplaatsing van een spuitcabine met 1 electromotor met een vermogen van 7.5 pk. op het perceel, gelegen te Sneek, Kamerlingh Onnesstraat 27, kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie C, nr. 3817. Gedurende vier weken na de dagtekening van deze openbare kennisgeving bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwaren tegen het verle nen der vergunning in te brengen bij het gemeente bestuur. Bovendien zal op maandag 27 september 1976 des middags te 12.00 uur in het gemeentehuis, alhier, een openbare zitting worden gehouden, waarin mondeling bezwaren tegen inwilliging van het ver zoek kunnen worden ingebracht. De aandacht wordt er inzonderheid op gevestigd, dat volgens artikel 20 der Hinderwet, slechts tot het instellen van beroep tegen de op het verzoek te ne men beslissing gerechtigd zijn zij, die in persoon of bij gemachtigde op de hiervoor bedoelde zitting zijn verschenen, teneinde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Eveneens zijn tot dit beroep gerechtigd, degenen, die zonder op de openbare zitting te zijn verschenen, binnen de in artikel 10 bedoelde termijn schriftelijk bezwaren hebben ingebracht, indien zij niet woon achtig zijn in deze gemeente. Sneek, 9 september 1976 B. van HaersmaBuma, burgemeester G. Middeldorp, secretaris Mede namens onze kinderen zeggen wij u allen hartelijk dank voor de vele gelukwensen, bloemen en cadeau’s die wij op ons 50 jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. H. J. Nauta E. Nauta-Winia IJlst, september 1976 Ny IJlostins 20 Voor ons nog zeer onverwacht nam de Heer uit ons midden weg onze beste zwager PIETER KROESE Nadat hij met ons velen naar hun laatste rust plaats begeleidde, zullen wij ook hem eerbiedig |deze laatste eer bewijzen, wetend een symphatiek |en hulpvaardig vriend te hebben verloren welke I een onuitwisbare herinnering bij ons heeft nage- I laten. Met grote droefheid geven wij kennis, dat na een moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan, onze lieve zuster, schoonzuster en tante Voor de vele gelukwensen, kado’s en bloemen, die wij op onze trouwdag ont vangen, onze hartelijke dank. Theo en Truida Bijlholt-Feringa Wassenberghstraat 36, Sneek I Op 2 september over- I leed ons oud-lid j Sijberen Kroles I oud 94 jaar. Bestuur en leden Mannenver. Evangelie en Arbeid S Zondag 12 september is de dag dat onze lieve 8 ouders en grootouders JOHAN AU KEMA w en (6 JA NNA A UKEMA -DE VRIES Wij blijven hem in dankbaarheid gedenken. Hierbij willen wij ieder be danken voor de vele gelukwensen en cadeau’s die wij op onze trouwdag, 20 augustus, mochten ont vangen. Antoine en Petra Voor de vele blijken van deelneming, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze liever moeder en oma Na een blijmoedig gedragen ziekte nam de Heer plotseling uit ons midden tot Zich mijn lieve man, onze vader en opa PIETER KROESE, op de leeftijd van 58 jaar, na een vereniging van ruim 35 jaar. Sneek, 5 september 1976 Parallelweg 31 A. P. TERPSTRA Amsterdam: BOB SIMON Tialleberd: AKKIEen JENTJE Gerwin en Jelka Amsterdam: KATIE Plotseling is uit ons midden weggenomen onze buurman Hartelijk bedankt voor alle fijne attenties die kregen na de geboorte ons zoontje Henk-Jan Jan en Janke Westers A.b. Paloma, Woudvaart, Sneek Op de 17e ’e hjerstmoanne hoopje wy om 14.45 stedhüs to Snits. Tsjerklike bifêstiging fan it houlik om 15.30 ure yn de Martinitsjerke to Snits troch dümny J. N. Nammensma. Resepsje fan 17.30-19.00 ure yn Sealensintrum V. d. Wal, Lytssan 10 to Snits. Snits, rispmoanne 1976 Furmerusstrjitte 158 Gerben de Jong en Sibbel Schootstra Vertrouwend op zijn Heer is van ons weggeno men onze Oom PIET KROESE Snits: K. DE BOER Snits: R. JONKERS-KOSTER J. JONKERS Grou: AUKJE HUISMAN-JONKERS KRIJN HUISMAN Arno Roelien Gouda: ROELOF JONKERS MARIJKE JONKERS VAN DEN KERKHOFF Gelegenheit foar kondoléansje tongersdeitojoun 9 septimber o.s. fan 20.00 oant 20.30 üre yn it „Uitvaart-Centrum” Worp Tsjaerdastrjitte 113 to Snits. De kreamesje sil wêze freedtomoam 10 septimber o.s. om 9.00 üre to Goutum. Maandag j.l. bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van één onzer medewerkers en collega Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel maken bekend, dat het in hun voornemen ligt met toepassing van artikel 19 der Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50, lid 8 der Woningwet een bouwvergunning te verlenen aan: 1de heer S. Osinga te Oudega (W) voor helt uitbrei- den van zijn veestalling plaatselijk bekend Rigedyk 23 te Oudega (W); 2. transportbedrijf Hoekstra b.v. te Oudega (W) voor het bouwen van een garage met kantoor ten zuiden van de dorpsvaart aan de Hagenadyk te Oudega (W) op het perceel Heeg, sectie F, no. 1886, 3 de C.A.F. te Leeuwarden voor het bouwen van een kalksilo bij de grasdrogerij, Oerdyk 9 te Scharnegou- tum. De betreffende stukken liggen van 10 tot en met 24 september 1976 voor een ieder ter sekretarie, 3e af deling, ter inzage. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld tegen het verlenen van de gevraagde vergunningen schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun college. Zijn hulpvaardigheid en goede manier van samenwerking die wij jarenlang met hem mochten hebben, zal steeds bij ons in herinnering blijven. Sneek: Fam. J. Dijkstra Sneek: Fam. S. Tiesma Bolsward: Fam. A. en J. v. d. Hauw Sneek: Fam. A. Nieuwenhuis Sneek: Fam. S. Wagenaar-de Jong IGerjo Groeneveld en klbertien de Boer I delen u mede, dat zij op vrijdag 17 sepf 1976 om 14.0( trouwen van Sneek. De kerkelijke vestiging zal vinden om 14.30 uur in de Martinikerk te Sneek door de weleerwaarde heer ds. J. Nammensma. Gudsekop 52, Sneek Beetsterweg 2, Beetsterzwaag Als u ons wilt feliciteren kunt u dat doen van 20.00-22.00 uur in Zalencentrum Van der Wal, Kleinzand 10, Sneek. Wij gaan wonen: Liaukemastraat 50, Sneek 16 September zijn onze lieve ouders, groot- en overgrootouders Sj. BLAA UW en R. BLAA UW-BOONSTRA Hij is de vereniging steeds op een enorme wijze van dienst geweest en was daarnaast een prettig persoon in de omgang. Wij wensen zijn vrouw verlies te dragen. PpV Fam. R. K. KROESE Scharnegoutum: Fam. H. R. KROESE Sneek: Fam. H. P. KROESE Schagen (N.H.): Fam. R. G. KROESE Sneek: Fam. P. J. KROESE Balk: S. ALTHUISZES-KROESE Sneek: KLAAS KROESE - ANNEMARIE Sneek Fam. G. GROENEVELD-KROESE

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 19