TART OPLOS WED STRIJD Jjwt [westAtie st yam ƒ1 Gonzevgdrt Zwemrekords sneuvelden op de Sint Jozef-mavo in Sneek rwtlmn Koop nu nog voor oude prijs zo’n klasse piano of orgel uit de veel omvattende Ganzevoort-kollektie. zichtbaar beter zichtbaar I B beter j II. J JILLINGS WAS EERSTE BIJ DE VLUCHT UIT DEN BOSCH F F g i WIERDSMA af 1 PIANO'S: ORGELS: S B B O 9 9 9 9 9 Wa 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ^9 9. 9 9 9 9 OPBRENGST KOLLEKTE 'n Afdeling van Th. Tromp B.V. Wijde Burgstraat 9, Sneek E; GROOTZAND 44 .-.•Ew O \yo\^e Pagina 3 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag9 september 1976 1, Harry de Waard, P.S. Hedenavond koopavond Meulen 77; Jan v.d. Werf 78. Sinds 1909 een muzikaal begrip irl Vragen aan A. J. de Vries, Jan van Nassaustraat 28, Sneek. Bechstein, Ibach, Schimmel, Förster, Rosier, Rippen, Yamaha. Nieuwestad 103 Leeuwarden deel uitmaakt van Sneek’s beste badminton- kwartet, vindt dat een spijtige zaak. „We Yamaha/ Viscount, Farfisa, Studio, Solina, Philicorda, Heyligers. Dagelijks doorlopende demon stratie in onze showroom. Welkom! ten goede. Duiven zijn nl. „warmte-diereri' en met de temperatuur stijgt ook de kondi- tie der vogels. Men merkte dat o.m. duide lijk aan de rui, die thans over bet algemeen voorspoedig verloopt. Inmiddels is dan wel 64; J. Schoegje 6, 63, 66; A. Lichthart 7, 9, aan de droge zomer een einde gekomen, A W 1 Z enkele weken geleden) gelost werden, was 1 de vogels echter af te rekenen met geeft voor de toekomst. Een toekomst die ook op bestuurlijk niveau bij SBC een gewijzigd beeld zal opleveren. Zijlstra zal dan zijn funktie als voorzitter neerleggen. Hoogstwaar schijnlijk neemt kompetitieleider Klaas Kamstra die funktie dan voor een jaar waar, diens opvolger de gelegenheid bie dend zich voldoende in te werken. Daar mee is een einde gekomen aan Zijlstra’s tweede voorzitterschap, want een tiental jaren geleden bekleedde hij eenzelfde positie ook ai bij de Groninger Badmin ton Club, een studentenvereniging die hij destijds mede heeft opgericht. Zwart 6, 12 en 36. Wit 34, 44 en dam op 5. Ie publikatie. Wit aan zet. Als wit alleen met zijn dam gaat werken maakt zwart nog wel remise. Winst wordt verkregen door 40 (18) 35 (11), nu moet de dam naar elders 46 maar, (17) 29 of 340, (172) 24 (28a) 12 t.e.m. 1, De Sneker Badminton Club heeft na zeven jaar zich nog steeds niet duidelijk uitgesproken vóór een duidelijke prestatiegerichtheid. Typerend was de weigering van de spelers van het eerste team, ondanks een behaald kampioenschap, het komende seizoen niét te promoveren. Drukke werkzaamheden en het geen trek hebben in langere reizen waren daarbij de voornaamste beweegredenen. aangekondigde Probleem-oploswedstrijd, waarover wij in de volgende rubriek de voorwaarden bekend zullen maken. Op lossingen inzenden, nadat het laatste wed- strijdprobleem is verschenen. Wij raden ieder aan die meedoet deze rubriek uit te knippen en te bewaren. Dan hier het eerste probleem. Wedstrijdprobleem no. Oudewater. Rodenstoch brillen Ook bij de lossing in Den Bosch woei er een matige n.o.-wind en de eerste duif maakte een gemiddelde snelheid van 1027 m. per minuut. Bij de wind „op de staart” ligt de snelheid uiteraard veel hoger. De lossing vond plaats om 9.30 uur. Vrij laat dus vanwege de mist. Liefst 391 Sneker duiven namen aan deze tweede na vlucht deel! Het was H. Jillings, die om 11.45.47 uur de eerste duif klokte. Jillings heeft een uit stekend seizoen achter de rug en vermoe delijk (de laatste uitslag is nog niet binnen) •is hij ook de generaal-kampioen 1976 van 1 Estafette). Gebrs. V. d. Berg deden het ook weer voortreffelijk en hebben thans na 2 vluchten met Jillings de leiding op deze navluchten. P. Zijlstra werd goede derde en ofschoon hij nogal veel duiven mee stuurde, wist hij daarvan toch bijna de helft m de prijzen te draaien, wat een knappe prestatie mag heten. Hij lijkt dan ook nog steeds kandidaat voor het kampioenschap der navluchten. zen slaagde erin het rekord op de twee kilometer gekleed te brengen op 47.00 minuten. Tineke Foekema deed over de zelfde afstand al borstcrawlend een halve minuut langer waardoor de prestatie van Femy meer reliëf krijgt; zij hanteerde namelijk de schoolslag en die geeft minder snelheid dan de crawl. De rekordbrekers waren geen van allen lid van een zwemvereniging. Het schoolzwemmen voor de Sint Jozef-mavo in Sneek zit er weer op. Vorige week werden de laatste baantjes in het L. Rasterhoffbad getrokken, nu houden de leerlingen zich weer bezig met lange mat, rek en brug. De laatste waterweek had een speciaal karakter. De leerlingen werden in de gelegenheid gesteld bepaalde afstanden te zwemmen. De beloning was een diploma. Sommigen slaagden erin een schoolrekord te verbeteren. Zo kon men vijfhonderd meter, één en twee kilometer zwemmen, gekleed in zwembroek en in „volle bepakking” dus met schoenen aan en in de normale dagelijkse kledij. Van deze mogelijkheden werd druk gebruik gemaakt. Bijna alle 200 leerlingen van de school deden mee. De eerste klassers mochten alleen de kortste afstand zwemmen. Ze hadden een week de gelegenheid gehad om te trainen. men; een novum in SBC-kringen dat hoop t>Je zou kunnen zeggen dat ik de laatste geeft voor de toekomst. twaalf, dertien jaar de badmintonsport in het noorden zeer intensief heb meebeleefd. Hoe- - wel we in vergelijking met ondermeer het westen van het land qua spelpeil wel iets achter liggen, wordt de achterstand niet echt groter. Willen we bij SBC gelijke tred houden dan zullen we straks toch moeten kiezen voor een uitgesproken prestatiege- dachte. Dat zal trouwens ook moeilijk an ders kunnen, want van hogerhand heeft men ons inmiddels al laten weten dat we niet nogeens bij het behalen van een kampioen schap dispensatie kunnen krijgen. Er zal dan niets anders opzitten dan te promoveren naar de eerste distriktsklasse Alleen bekende merken. Met alle garantie en service Zaterdag houdt Tally Ho voor de derde maal een ponyconcours-hippique. Deelname be treft 140 dressuurruiters en 75 springruiters en er wordt gesprongen in de klassen L, M. en Z. Dit alles op het IJsbaanterrein aan de Leeuwarderweg, bedoeld voor de jeugd. De aan vang is om half negen ’s morgens. Op de deze week gehouden jaarvergadering van de Sneker Bridge Club bleek dat het ledenbestand opnieuw sterk omhoog is ge gaan. Ook gestegen zijn de prestaties in provinciaal verband. In de noordelijke paren-kompetitie werden de clubkampioenen dr Ubbink-Poiesz jr derde in de hoofdklasse. Het tweetal Van Bruggen-Lichthart promo veert naar deze klasse, terwijl in de eerste klasse dames-kompetitie V. d. Berg-Kroon kampioen werden. Maandag begint de ekstra-kompetitie en op 20 september de officiële kompetitie. E. van Berkum (Oudega) en R. v. Leeuwen (Bakhuizen) zijn deze week door de kommissie-jeugdvoetbal van de FVB uitge nodigd de centrale training van de B-groep, bedoeld voor 12- tot 14-jarigen in Leeuwar den bij te wonen. Dit in het kader van het Jeugdplan Nederland. De klaverjas- en schutjasclubs gaan binnen kort weer van start. Het programma ziet er als volgt uit: dinsdag 14 september. De Koetslantaarn, 28 september schutjasclub Leeuwen, 5 oktober Eendracht O. O. Koet- lantaarn, 19 september schutjasclub Klaver aas, eveneens in De Koets. Begin volgend jaar bestaat deze laatste kaartvereniging al weer 40 jaar. De uit gestelde leden-kaatspartij van de k.v. Sneek, die vorige week zaterdag gehouden zou worden, is verschoven naar komende zaterdag 11 september. De aanvang is om negen uur ’s morgens en de plaats van handeling Sportpark Leeuwarderweg. Hoe meer kennis een dammer van de strategie van zijn spel afweet des te gemakkelijker zal hij een partij win nend uitspelen. Ook eenvoudige stand jes zijn goed om eens te bestuderen. Hier een voorbeeld. 500 m. vrije slag: Ria Bouma, Y. Flapper, K. Vallinga, C. Maas, C. Lok, N. Postma, H. Brens, Rika Bouma, A. Altenburg, N. v. d. Pol, W. Andringa, T. Croes, J. Douma, F. Folmer, A. Nota, J. Miedema, A. Postma. B. Potma, C. Uit denOude Groeneveld, A. Alten- bleef zij niet de trotse bezitster. Een uur burg, P. LannenéC. Lienstra, L. Rijpma, R. Vallinga, Jo „„v B. Zijlstra, M. Altenburg, L. Andnnga, A. Berger, L. Boersma, J. Beetsma, 1 v. Gerven, T. Dijkstra, A. Faber, C. Galama, R. Molenberg, M. Visser, G. Witteveen, T. Altenburg, W. v. d. Berg, J. Hooft, B. SBC-voorzitter Wibo Zijlstra, die tevens Het tweede, en minstens zo belangrijke punt is dat, hoewel SBC zo langzamerhand j uitgegroeid is tot een van de grootste zijn tot nu toe geen vereniging die er echt badmintonclubs uit het noorden, men alles aan doet om hogerop te komen. Niet (nog) niet voldoende materiaal achter de dat zoiets ten koste van alles moet gaan, hand heeft om bijvoorbeeld een wat oude- maar op de een of andere manier streef je re toch naar het hoogste. Het klinkt wat tegen- dat men in deze-”sport ook op latere leeftijd strijdig, want ik ben zelf een van die mensen - geweest die de promotie heeft tegen gehou- jeugdig talent heeft men tot op dit moment vrijmaken”. Desondanks blijft hij het geen ideale op lossing vinden. Zijlstra stelt daarbij dat een en ander voorkomen had kunnen worden Er sneuvelden verscheidene schoolrekords. Zo zwom bijvoorbeeld Marleen Bootsma uit de vierde klas de twee kilometer borst- crawl in 45 minuten en 25 sekonden. Lang later namelijk slaagde Gerard de Jong, ook een vierde klasser, erin er nog een aantal sekonden af te knabbelen waardoor het kwam op 44,27. Het rekord van vorig jaar stond op 46 minuten rond. Femy Bakhui- We-ter p eD Vo|tlnan m Ueed. H Hettinga. 500 m rugslag: R. Terveer, R. v.d. Vliet. 500 m schoolslag: A. Minnema, D. Adela, F. Andnnga. 1000 m vrije slag: W. Zijlstra, T. Zijlstra, T. VAllinga, A. Wynja, N. Graafsma, J. Andringa, J. Diekstra, J. Flapper, M. de Jong, C. Nagelhout, E. Oud, V. Flapper, R. Sluyter, D. v. d. Zweep, H. Kingma, S. Dijkstra, P. v. d. Vliet, C. ter Denge, R. Foekema. M. de Ree. M. Rijpma, J. Brattinga, Y. Vennanning, H. Veenstra, A. ten Burg, A. Reintjes. 1000 m vrije slag: J. v. d. Werf, K. Poiesz, R. Adema, M. Andringa, H. Miedema, E. Westhof, M. Dijkstra, A. Aukes, A. Drost, L. Altenburg, M. Postma, M. Akkerman, J. v. d. Vliet, L. Miedema, A. Hylkema, R. v. d. Wal, L. Sterk. 1000 m schoolslag: H. Bónes, P. Zwaga, V. Leppink, M. v. d. Linden, L. &osma. 1000 m borstcrawl: A. Brattinga. 1000 m gekleed: Inge Larmené. 2000 m vrije slag: H. Brouwer, J. Andringa, J. Witte veen, S. Bruinsma, B. de Jong, J. Draisma, J. Woudstra, P. Hettinga, J. Brouwer, K. de Jong, M. Bootsma, S. Rinia, D. Koopmans, M. Mooy, H. Draisma, H. v. d. Pol, J. Kodoatie, R. Aduanow, P. Bootsma, J. Bootsma, E. Bootsma, S. Zijlstra, D. Hylkema, N. Wolthuizen, C. Poeisz, W. Graafsma. 2000 m schoolslag: E. Arema, T. oekema, M. Wierdsma, C. ter Denge, J. Kodoatie, M. Poiesz, L Poiesz, M. Wierdsma, J. v. Aalzum, H. d. Pol, D. Hylkema, J. Brouwer, M. Bootsma, Gerard Sluyter, J. de Jong, B. Brouwer. 2000 m borstcrawl: C. D—zn I J RZKao I aar K4 Qnviotv Innn gplflpfidt W, Zwemvaardigheid IH: Tineke" Poiesz, Lidia Poiesz, Voltman, W. de Jong, I. Brenninkmeyer, H. Visser, Lenie Altenburg, Christ Corbier. Femy Bakhuizen. De lange, hete zomer komt ook de duiven De uitslag van Den Bosch 150 km) ten onndo n.x’von «iln nl warmfo-rfinron” ]Ui<jt; H. Jillings 1,8, 11; gebl. V. <1. Befg 2, 22, 32, 55, 59, 60, 69; P. Zijlstra 3, 10, 14, 15, 25, 26, 44, 46, 48, 65, 68; F. v.d. Werf 4, 33, 72; P. Mantel 5, 16, 27, 28, 29, 39, 56, IjJegje 6, 63, 66; A. Lichthart 7, 9, 58, 73; N. Silvius 12, 13, 53, 70, 76; J. maar toen de duiven in Den Bosch (al weer Zeilstra 17, 61; F. Drijfhout 18, 23; E. I I a x vw «zx a V vx zx «aanvat nviwn gcivat nciuun, nas Jr vauua i i, o. mv vuvi het nog stralend weer. Regelmatig hadden 75; Jac. Haak 24, 57, 67; H. Buitenpost 30, J teen 51, 52; D. Silvius 31, 35, 37, 42,47, 49, 54; n.o.-wind deze zomer, wat tot gevolg heeft K. de Haan 34, 38; J. Jetten 36, 40, 41; W. dat er in het algemeen geen hoge snelheden Adema 43; T. W. de Vries 50; P. v.d. werden bereikt. Meulen 77; Jan v.d. Werf 78. speler als Zijlstra - hoewel is gebleken nog prima mee kan - te vervangen. Vooral J A t x -ax** A A J - den. Ook ik kan me niet de gehele zaterdag slechts sporadisch gesignaleerd. vrij maken Zijlstra: „Kijk je naar de top van onze club dan doen we erg leuk mee. Zo is Sjoeke lossing vinden. Zijlstra stelt daarbij dat een Douma dit jaar Eries kampioene in het z- zzizz vccrltc-;- hed k"™;- v.crdcn dames-enkel geworden en won Humphrey door degenen die niet optimaal beschik- Loolofs de titel bij de heren. Maar wat baar zijn te vervangen door nieuwe spelers, daarachter zit, is individueel echt minder. Zoiets stuit echter op verschillende bezwa- We komen nu bijvoorbeeld wel uit met acht ren. Allereerst blijken de SBC I-spelers na kompetitieteams, dan zijn er twee meer dan een aantal jaren dusdanig goed op elkaar vorig jaar, maar daarmee zijn we niet in de ingespeeld, dat, al zou het zelfs een betere breedte sterker geworden”. Aldus Wibo Zijl- speler betreffen, het algehele niveau onge- stra, die het wel een verheugende zaak vindt twijfeld zou dalen, wanneer er „inge- dat er voor het komende seizoen twee jeugd- grepen’ zou worden. teams in kompetitieverband uit zullen ko- ?e ^ollekte voor de kankerbestrijding “eeft in Sneek ƒ17.201,81 opgebracht. Een mooi bedrag dat vergaard kon worden dank zij de gulheid van het Sneker publiek en de aktiviteiten van de kollektanten. 58. 73; N. Postma 19, 45, 71, 74; S. de Boer 20,21,=62, rubriek. Als voorbeeld uit de Problemist 10,12/14, 17, 26, 35, 41; wit: 23/25, 29/31, tie. Diegene die zulks al „weet” behoeft dit 33,42,44 en 48. in de partij niet meer uit te pluizen en In deze stand 10 om 10 wint wit door 37 en hierna 250 d.w.z. schijf 25 gt Omreden ook 24-20 (dus 240) DIPLOMAZWEMMEN A: T. Flapper, A. Aukes, Y. Flapper, Ria Bouma, Rika Bouma, C. Nagelhout, M. de Jong, J. Flapper, R. Aduanow. B: M. Postma, M. v.d. Linden, Y. Brattinga, G. Gielink, P. Wolthuizen, E. Oud. Zwemvaardigheid I: J. v.d. Vliet, M. Andringa, L. Sterk, M. Akkerman, A. uraisma, S. Rinia, Jappie Andringa, Jetty Andringa. Zwemvaardigheid II: D. v. d. Zweep, J. v. Aalzum, I. Lannené, A. Hylkema, H. Brouwer, L. Foekema, M. Wierdsma, C. ter Denge, J. Kodoatie, M. v. d. Pol, D. Hylkema, J. Brouwer, M. Bootsma, Gerard stuyter, 1. ae jong, b. Brouwer, zuwr n> Kroon, D. Bruinsma, G. de Jong, J. v. d. Vliet, L. Sterk. Corbier, M. Smietz, G. de Jong. 2000 >7I Vrtlfmtan W rip Inna I RrpnninVmp Femy Bakhuizen. Allereerst nog iets over de verkorte notatie, (41). Wit blijft op de 1—45 lijn, maar mag als aanvulling op onze verhandeling vorige niet naar 29 (zwart/47 en nu wel 29!! en rubriek. Als voorbeeld uit de Problemist zwart staat verloren a. indien zwart andere een probleem van K. v. Limpt. Zwart: 7, 9, zetten doet is het enkel uitstel van excecu- in de partij niet meer uit te pluizen speelt dus doelbewuster. ;aat naar 20. Uit de praktijk kregen wij laatst een partij- te spelen is. stand onder de ogen van vroegere groot meesters, t.w. M. Raichenbach-M. Fabre. Kan men niet met enkel 20 volstaan. Zwart Het betreft de stand: zwart: 4, 8/10,13,18, moet meerslag nemen en wit slaat naar 40, 22, 26/28; wit: 29, 30, 36, 38/41, 46, 48 en alleen 40 is bij de korte notatie voldoende, 49. Wit aan zet gaat hier door een fraaie maar niet omdat een slag verplicht is kombinatie winnen. 393, 32, 42, 44!, 33, 31, helemaal niets noteren. Dit met het oog, 5. Dat is toch wel bijzonder mooi. dat aan de kontrole voor iedere damredak- teur te lastig wordt. Dus alle zetten wit, ook 1 In deze rubriek starten wij met de reeds een slag noteren. Dit probleem gaat dan verder met 42, 39 dat is mooi, 2, 5 damna- turel. ■K,?-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 3