Discobus gaat maandag los Mercury, beSXr! w I Orgelkonkours in Harlingen Snekers maken indruk op de Highland Games Harlingen I LANDELIJKE DEMONSTRATIE VAN SLOOTREINIGERS ROORDAHUIZVM Y VOLKSKREÖIETBANK INSPRAAK INZAKE PLAN DÜINTERPEN - «naren lzn- (Hans Man 24 sneek* VI al HERFSTRIT SNEKER POLITIE TROK RUIM 150 ENTHOUSIASTEN BB de veilige weg GAASTERLAND SHOW een persoonlijke pening van Se o' mencunr to i - 'V<- H kantoor: snaak Pagina 9 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 september 1976 i waarbij 84 o I7 .Galigastraat 1 Sneek Tel. (05150) 2357 VSt wekelijks onderhoud van de |IW| Ook de beste buiten- z «4*^ boordmotor vraagt om jaarlijks onderhoud. U verlengt daarmee de levensduur. Bel nu de erkende Mercury Dealer, die haalt Uw motor ook graag even op. Goede vaart in 1977. Tijdens dit kampioenschap wordt naast het rijden van een parcours de trekker onder worpen aan een technische keuring waarbij het zwaartepunt zal komen te liggen op het dagelijks or I trekker, terwijl men tevens de geluids- produktie luxe is mag blijken uit de resultaten van de wedstrijden van 1975 De slotdag van de Visserijdagen in Harlingen stond dit maal in het teken van de Highland Games’, traditionele Schotse krachtsporten die daar al sinds eeuwen worden beoefend: touwtrekken, hamerwerpen, kogelslingeren, kogelstoten, paalwer- pen en gewichtwerpen. De wedstrijdleiding was in handen van Schotse scheidsrech ters en juryleden, een wel zeer deskundig gezelschap dus. De reportage van het geheel werd op de van hem bekende manier verzorgd door Theo Koomen. De touwtrekvereniging „De Waterpoort” uit Sneek deed mee aan drie onderdelen, nl. hamerwerpen, gewichtwerpen en touwtrekken. De prestaties die de Snekers bij deze onderdelen verrichtten maakte grote indmk op de Schotse scheidsrechters. Op twee onderdelen, het hamerwerpen en het gewichtwerpen, was Cor Oudendag niet ver van het Schotse rekord Hoewel de provinciale overheid uit uitle nen van muziek en grammofoonplaten door de openbare bibliotheken niet stimu leert en de voortzetting van de provinciale financiële bijdrage aan de voormalige Het gemeentebestuur heeft een inspraak procedure ontwikkeld voor de verdere uit werking van het plan „Duinterpen” welke inhoud dat de bevolking in de gelegenheid wordt gesteld om over deze ontwikkeling aktief mee te denken en te praten. De septemberuitgave van het gemeentelijk voorlichtingsorgaan, welke op 30 septem ber zal verschijnen bevat uitgebreide infor matie over de ontwerpplannen en de in spraakprocedure. In deze krant zullen een aantal vragen opgenomen zijn waardoor de lezers al eerder aan het gemeentebestuur kunnen duidelijk maken welke kant men rijdag 15 oktober kan men-'van half De discobus heeft haltes in Akkrum, Bergum, Bolsward, Buitenpost, Dok- kum, Franeker, Grouw, Hardegarijp, Harlingen, Heerenveen, Joure, Kollum, Lemmer, St. Annaparochie, Sneek, Stiens, Surhuisterveen en Workum. In Sneek staat hij zaterdags van 9.30-12.30 uur op het Martiniplein. De uitlening van grammofoonplaten door openbare bibliotheken is in Friesland overi gens niet nieuw. In 1968 werd door de Centrale Bibliotheekdienst voor Friesland een samenwerking aangegaan met de pro vinciale bibliotheekcentrales in Groningen en Drenthe in de Noordelijke Fonotheek- dienst. In dat verband werden een aantal bibliotheken voorzien van kleine wisselen de grammofoonplatenkollekties. Het be langrijkste was echter het z.g. postleenver- keer, het op aanvraag leveren van elke gewenste grammofoonplaat aan individue le klanten. Hoewel in 1975 al 570 discothekeekleden via dit wat beperkte systeem rond 18.000 platen leenden werd vorig jaar van verdere samenwerking in noordelijk verband afge zien. De opdracht van de openbare biblio theek van Leeuwarden aan de Centrale Bibliotheekdienst om de direktie van die bibliotheek over te nemen, maakte de organisatie van een Friese discotheekvoor- ziening mogelijk. Vanuit de bibliotheek van Leeuwarden die in het provinciale net van openbare bibliotheken een centrumfunktie ver vult, is met behulp van de interbiblio- thekaire ekspeditiedienst een voorzie ning opgebouwd die in één jaar tijd een duidelijk toename van de belangstelling van de uitleendiscotheek te zien geeft. Het onderdeel touwtrekken was, zoals ver wacht werd, geen probleem voor de Sne- ker ploegen. Alle drie ploegen versloegen in de voorronden hun tegenstanders, kwa men in de fmalepool en moesten dus tegen elkaar trekken. Het resultaat was te voor spellen: de nummers 1, 2 en 3 werden resp. Sneek 1, Sneek 2 en Sneek 3. Bij het gewichtwerpen was het de bedoeling een gewicht van 25 kg. over een tussen twee palen gespannen touw te gooien; een aan loop nemen was verboden, men moest onder het touw gaan staan. Er waren veel deelnemers voor dit onderdeel, maar na het passeren van de 3.25 meter hadden de Sneekers alle konkurrentie achter zich ge laten. Klaas de Vries ging door tot 3.65 meter, Harry Oudendag haalde 3.75 meter en onder de verbaasde en bewonderende blikken van de Schotten en uitbundig kommentaar van Theo Koomen slaagde Cor Oudendag erin om het gewicht over 3.85 meter te gooien. Het hamerwerpen leverde hetzelfde schouwspel op. Een massieve stalen bal aan een steel van 1.28 meter moest vanaf een vaste plaats weggeworpen worden. Na al lang de andere deelnemers achter zich gelaten te hebben, bleven er drie Snekers over. Appie Oudendag kwam tot het resul taat van 18.65 meter. Jan Donderholt haal de 18.70 meter en Cor Oudendag gooide de hamer 18.85 meter ver. De Schotse scheidsrechters konden eerst maar moeilijk geloven dat de Snekers nog nooit op de individuele sporten hadden getraind; had den ze ook deelgenomen aan de andere - van je geteste trekkers boven de toelaatbare 90dB(A) kwamen. Deze geluidsmeting zal echter geen in vloed hebben op de uitslag van de wedstrijd die bepaald zal worden naar aanleiding van de resultaten van het verreden parcours, de technische keu ring en een aantal vragen betreffende veiligheid in de landbouw. De wed strijden waaraan een honderdtal men sen zullen deelnemen, duren van 11.00 uur ’s morgens tot 5.00 uur ’s middags. :..a De prestaties van deze deelnemers zullen het Hinsz-orgel in de beoordeeld worden door een uiterst des- kundige jury. Deze bestaat uit Albert de >reta- Klerk, Louis Toebosch en Bert Matter. Albert de Klerk is organist aan de Joseph- kerk te Haarlem, als opvolger van een al even groot en bekend organist/komponist: Hendrik Andriessen. Voorts is hij, samen met Piet Kee, stadsorganist van de Grote- of Bavokerk te Haarlem en is hoofdleraar orgel aan het Amsterdams conservatorium. Louis Toebosch is voormalig direkteur van het Brabants conservatorium. Hij studeer de in Maastricht, Utrecht en Luik, waarna hij in 1940 werd benoemd als organist van de Sacramentskerk te Breda en docent aan de muziekschool van diezelfde plaats. Vele prijzen op het gebied van kompositie en improvisatie vielen hem ten deel, terwijl hij tevens grote bekendheid geniet als komponist van vele koor-, orgel-, kamer- en orkestmuziek. onderdelen, dan hadden ze zonder twijfel dezelfde prestaties geleverd. De hoofd scheidsrechter, Gerald Harrey, gaf de Sne- ker ploeg en in het bijzonder Cor Ouden dag dan ook de raad zich ook op de Schotse sporten te gaan trainen en nodigde hen uit om zo spoedig mogelijk in Schot land aan de vrije wedstrijden deel te ne men. Noordelijke Fonotheekdienst aan de eigen provinciale dienst nog geenszins zeker is, vinden de openbare bibliotheken dat hun taak niet ophoudt met het boek. Gesteund door ontwikkelingen elders, door uitspraken van de minister-president bij de installatie van de Bibliotheekraad en door de formuleringen van de Bibliotheek wet beginnen de Friese openbare biblio theken. zij het nog schoorvoetend, met het aanbod van audio-visuele middelen in hun mediapakket. De discobus is een beperkte voorziening die in de grotere plaatsen de weg zou moeten effenen voor permanente discotheekafdelingen in de grotere open bare bibliotheken. Voor de voorziening van de kleinere centra past de bus ook op langere termijn in het provinciale sprei- dingsplan. NEUZEN In de discobus kunnen ongeveer 2.500 grammofoonplaten en kan uit een centraal depot steeds worden aangevuld. In de kollektie zijn, alle genres vertegenwoor digd, het klassieke repertoire, jazz, pop, beat en soul, volksmuziek, opera, gewijde muziek, talenkursussen en Kinderplaten. De platen zijn vrij toegankelijk opgesteld, zodat men al neuzend zijn keuze kan doen. Niet aanwezige titels kunnen op verzoek altijd uit de centrale worden opgevraagd, waartoe o.m. een mobilofoonverbinding is aangebracht. Hoewel daarvan weinig te merken zal zijn in de aanwezige kollektie, bestaat in de discobus ook de mogelijkheid om bladmuziek aan te vragen uit de mu ziekafdeling van de openbare bibliotheek in Leeuwarden. Het konkours begint ’s middags om 3 uur. jonnen wordt met het optreden van de drie kandidaten, waarna de jury zich voor beraad zal terugtrekken in de konsistorie- kamer. Zij zullen dit beraad voeren in overleg met notaris Eppinga, welke de enige is die bekend is met de volgorde der deelnemers. op wil. Op vrijdag 15 oktober kan men- van half acht tot tien uur ’s avonds in het informa tiecentrum komen kijken hoe de gemeente zich de zaak in hoofdlijnen voorstelt. Er zijn dan mensen aanwezig die alvast vra gen hierover kunnen beantwoorden. Ook op zaterdag 16 oktober is het informatie centrum hiervoor van twee tot vier uur ’s middags geopend. Op 18 oktober volgt een hearing terwijl het mogelijk is om op een tweetal avonden daarna, 25 oktober en 1 november in gespreksgroepen de stof nog wat verder uit te diepen als daar behoefte aan bestaat. De uiteindelijke resultaten zullen na be kendmaking worden opgenomen in een „richtlijnennota” die als basis voor de verdere uitwerking van de plannen gaat gelden. Na een inleidend woord en een dankspeech, uitgesproken door de voorzitter van de SPSV, adjudant D. J. Brouwer, ging de hoofd- inspekteur-korpschef, de heer S. H. Bos, over tot de prijsuitreiking. UITSLAGEN: A-klasse: 1. R. van Dijk en echtgenote (K. M. Overijssel) 123 strafpunten; 2. P. van der West en F. Veltink (K. M. Overijssel) 129; 3. W. Priem en J. L. Egeter (Gem. Pol. Epe) 141. B-klasse: 1. Epema-Kamp (Gem. Pol. Groningen) 60; Hijlkema- Bakker (Gem. Pol. Sneek) 243. C-klasse: 1. E. Prins en echtgenote (K. M. Noord) 419; 2. M. Pronk en G. Kellner (Gem. Pol. Den Helder) 420; 3. J. R. Haitsma en echtgeno te (K. M. Noord) 465. Motoren: 1. A. Ebeling (Rijkspol. Assen), 2. J. Kwak en J. de Jong (Gem Pol. Den Helder) 503. Op woensdag 15 september zal op het bedrijf van de heer J. Bouma Overijssel- straatweg 5, te Roordahuizen een landelij ke demonstratie worden gehouden van slootreinigers. De demonstratie omvat al lerlei typen machines die alle gelijktijdig aan het werk te zien zullen zijn. De 27 deelnemende machines die geschikt zijn voor het jaarlijks onderhoud van perceel- en tochtsloten lopen in prijs uiteen van 3000,-tot 150.000,-. Eeen en ander word georganiseerd door de consulentschappen voor de Rundveehou derij en Akkerbouw in Noord west- en Zuid-oost Friesland en de vereni ging voor bedrijfsvoorlichting „Idaardera- deel”. Tevens worden door het consulent- schap in Noord-west Friesland op zaterdag 18 september voor de 24ste keer de trekker behendigheidswedstrijden om het kam pioenschap van Friesland georganiseerd te. Franeker. Onder zeer gunstige omstandigheden werd maandag vanuit Sneek een oriëntatierit voor politiemensen georganiseerd. Deze „Herfstrit 1976” trok bijzonder veel belang stelling, het deelnemersveld telde zo’n 150 equipes vanuit het hele land. De organisa tie berustte bij de Sneeker Politie Sport Vereniging, terwijl verantwoordelijk voor het uitzetten was MAC „J. C. Visser”. De heren Schrichte en Korfmaker hadden het parkours uitgezet. Er zaten blijkbaar vele valstrikken in de route van ongeveer 120 kilometer. Vele deelnemers raakten ondanks hun be kwaamheid in de netten verstrikt. Maar er waren ook equipes die het hoofd koel hielden en daardoor weinig strafpunten opliepen. In de ONS-kantine op het Zui- dersportpark wachten hun prijzen die be schikbaar waren gesteld door de Sneker middenstand. A Van 4 tot 175 pk. Komende maandag gaat de discobus van de Centrale Bibliotheekdienst van start, die volgens een vast dienstrooster stad en land afreist. Daarmee hebben de zo langzamerhand overal in de provincie bekende bibliobussen een verlengstuk gekregen, in een rijdende uitleendiscotheek. Voorlopig verzorgt de discobus wekelijks op 18 plaatsen een uitleendienst, in duur variërend van één tot drie uur. De openbare bibliotheken in Friesland zijn met deze voorziening - na Rotterdam en de provincie Zeeland de derde in Nederland - weer een stapje dichter tot de verwezenlijking van hun doelstelling gekomen. In het kader van de viering rondom het 200-jarig bestaan van b~‘ u:- Grote- of Nederlands Hervormde kerk te Harlingen zal zaterdag een „orgelinterpi tiekonkours” worden gehouden waaraan deelnemen drie kandidaten, respektievelijk afkomstig van de stedelijke muziekpedagogi- sche akademie te Leeuwarden, het Gronings conservatorium en het Stedelijk conservato rium te Zwolle. Van de muziekpedagogische akademie is afkomstig Johan G. Koers. Hij werd geboren op 3 maart 1953 en woont in Oranjewoud. Hij studeert hoofdvak orgel bij Piet Post en hoopt in de zomer van 1977 zijn eindeksamen te behalen. In de sektor „ver plichte werken” voert hij uit het praeludium en fuga in c van J. S. Bach (Petersband II no 7) en het middendeel uit de 5e triosonate van Bach. Als keuzewerk staat op het pro gramma een eigen kompositie en wel Trip- tique over Gregoriaanse gezangen” bestaan de uit: Dies Irae, Kyrie eleison en Te Deum. Van het Gronings conservatorium is af- Bert Matter studeerde bij Piet v.d. Kerkhof komstig.Theo Jellema. Hij werd geboren te Rotterdam en bij Cor Kee te Amsterdam, op 19 mei 1955 te Leeuwarden. Hij begon Hij was in 1967 één der deelnemers aan het zijn orgelstudie bij Jan Veninga te Leeu- internationaal orgelimprovisatiekonkours warden maar vervolgde zijn vakstudie bij te Haarlem. Hij is organist aan de St. Wim v. Beek in Groningen. Ook hij hoopt Walburgiskerk te Zutphen en hoofdleraar in de zomer van 1977 zijn eindeksamen te orgel aan het Arnhems konservatorium. behalen, naast zijn werk als docent aan de muziekscholen te Leeuwarden en Drach- ten. Door hem zal worden uitgevoerd het Beg, praeludium en fuga in b (Petersband II no -*-!- 10) en het middendeel uit de 3e triosonate van J. S. Bach. Als keuzewerk speelt hij „Toccata in d” op. 59 no 5 van Max Reger. De derde kandidaat is afkomstig uit Wijhe. Het is Pieter Haverkamp, welke werd geboren op 29 maart 1951 te Wijhe en begon in 1970 zijn orgelstudie aan het stedelijk conservatorium te Zwolle. Hij studeerde af in de afgelo pen zomer voor orgel-c bij Jaap Dragt. Hij is sinds 1970 organist aan de Neder lands Hervormde kerk te Heino en sinds 1975 docent in de afdeling orgel aan de gemeentelijke muziekschool te Kampen. Door hem zullen worden uit gevoerd een praeludium en fuga in es (BWV 552) en het middendeel uit de 6e De voorzitter der jury maakt hierna de triosonate van J. S. Bach. Als keuzewerk winnaar bekend, gevolgd door de prijsuit- speelt hij „Magnificat Primi Toni” van reiking door de burgemeester van Harlin- Dietrich Buxtehude. De beschikbare gen dfs jq. I. de Haan. Deze prijs bestaat speeltijd voor elke kandidaat bedraagt ujt een cheque van 500,- vergezeld van plm. 25 minuten. een oorkonde, alsmede een geschenk, de de gemeente w"elke laatste tevens gastheer gedurende twee dagen van hun verblijf deelnemers. Vrijdag 10 september zul- 'i wor- „D’r is seker weer wat te doen op ut Grootsan”, zei maandagavond een duidelijk Sneker dame tot de heer die haar stevig in de arm had. Ze had goed gezien: er was weer wat te „rédden In het kader van Sneek Open Week had de winkeliersvereniging Grootzand, altijd inventief wanneer het om leuke dingen voor de mensen gaat, een wedstrijd skilopen voor paren op touw gezet. Inzet: draagbare radio’s en taarten. Vooral de radio’s bleken deelnemers te trekken, want toen omgeroepen werd dat het winnende paar die in zijn bezit kreeg, waren er in no time genoeg deelnemers. De lopers op ski’s moesten een bochtigparkours afleggen, en het bleek dat veel duo’s hun onderlinge samenwerking hadden overschat. Wanneer ze er dan eenmaal achter waren dat het zaak was tegelijk het linker- dan wel het rechterbeen' te verzetten, was het meestal wel te laat om de inmiddels door valpartijen opgelopen achterstand weg te werken. Dat maakte het alleen maar gemakkelijker voor <le man bij de finish, en leuker voor de toeschouwers. Deze laatsten waren overigens niet te beroerd om, wanneer een paar duidelijk in de puree was geraakt, te helpen door geskandeerd „links-rechts” te roepen. De draagbare radio’s werden gewonnen door Igolt Ubbens en Ethelca Ubbens. De tweede-prijs taarten waren voor Ingrid Piersma en Jannie Bijl en Jolanda Reen en A nja Smit wonnen de derde-prijs taarten. (Foto Studio Ger Dijs). Tijdens dit juryberaad zal een instru mentaal ensemble van de stedelijke muziekpedagogische akademie uit Leeuwarden enige dansen uit de ren- naissance ten gehore brengen. Dit ensemble bestaat uit Douwe Veen- stra, cornet, Anne v.d. Sluis, cornet, Piet Lautenbach, trombone, Bauke Burghgraaf, trombone en Auke de Boer, trombone. De voorzitter der jury ÏVOlg reiking door de burgemeester van Harlin- uit een cheque van 500,- vergezeld een winnaar aangeboden door Harlingen, welke laatste was gedurende twee dagen van hun verblijf der w len deze deelnemers op het stadhuis den ontvangen door de burgemeester van Harlingen. Daarna zal er gelegenheid zijn in te spelen op het orgel van de Grote kerk. Overnachten geschiedt bij leden der orga niserende kommissie en ook zaterdagmor gen is er gelegenheid in te spelen. Inmiddels is de voorverkoop van kaarten gestart. Deze kaarten a 3,50 (scholieren, cjp en 65 2,50) zijn verkrijgbaar bij de VVV-kantoren van Harlingen, Bolsward, Workum, Sneek, Lemmer, Heerenveen, Drachten, Dokkum, Leeuwarden en Frane ker en vanaf 2 uur ’s middags aan de kerk. De belangstelling voor dit konkours lijkt groot. Het mag dan ook een bijzondere gebeurtenis worden genoemd in Harlingen, een gebeurtenis welke nog interessanter wordt door de medewerking van de eerder genoemde juryleden, welke na de prijsui treiking alle drie een improvisatie zullen uitvoeren op kort tevoren overhandigde thema's. Op deze wijze heeft het 200 jaar oude Hinzorgel alsnog bet laatste woo In oktober, de 21ste, de 22ste en de 23ste wordt in Balk weer de Gaasterlandshow gehouden, een grote landelijke tentoon stelling van sierduiven, hoenders, konijnen en kavia’s. De tentoonstelling is in de nieuwe sporthal De Trime, en dat betekent voor de organisatoren een grote opluchting. Tot vorig jaar vond het gebeuren namelijk plaats in De Treemter, en daar was men zo langzamerhand toch echt wel uitgegroeid. Een andere nieuwigheid op de Gaaster landshow is de aanwezigheid van kavia’s. De Gaasterland-show wordt dit jaar voor de negende maal gehouden. Er is een vracht aan prijzen, in elke rubriek. Op het vraagprogramma staan prijzen voor sier duiven (inklusief de kollekties, de krap pers, de kleurduiven, de struktuurduiven. de meeuwduiven, de tuimelaars, de schoonheidspostduiven en de kipduiven), grote hoenders, dwerghoenders, konijnen en kavia’s. Voor de kavia’s heeft de organic satie een apart prijzenprogramma samen, gesteld, dit omdat deze diertjes voor het eerst in Balk op de tentoonstelling verse hij. nen. kl. kerkstraat 3, tel. 2625.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 7