Koopakte gemeentebossen F N P Wymbritseradeel is nog steeds niet gepasseerd tegen naamsverandering Wymbritseradeel gunt aan Gaastmeer zijn Dorpshuis Voorstel over Friestalige plaatsnamen in toekomst Bal Begroting provincie sluitend met kleine post onvoorzien Hl Uitvaartverzorging voor Sneek en Omstreken iBBI H KADERTRAINING IN GAASTERLAND De Boer's RAAD GAASTERLAND TEGEN „IN OVERLEG" Pagina 11 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 september 1976 4,/' I wS'-w MBS -r- hadden ze zich een hele diskussie kunnen besparen. voor die vak- 'l Gedacht wordt ook over de kwestie van de Friestalige plaats- en gemeentenamen. De -em eze opgaven IDS BERGSMA (FNP) - allegearre gek? - DAG en NACHT Tel. 05150-6114 "igegaan zal worden in hoeverre de verschuiving in doelstelling invloed heeft op het beleid van de provin cie. Daartoe is de betrokken afdeling van Uit het overzicht van de beleidsvoornemens met de hoogste graad van belangrijkheid (die volgend jaar uitgevoerd zullen worden) blijkt dat men een bedrag van een ton wil voteren voor het opstellen van de ontwerp regeling tot de gemeentelijke herindeling, de daarbij behorende toelichting en de grensbeschrijvingen. Uit de reserve van de Wet Uitkeringen Wegen zal een bedrag van 8.700,- worden aangewend voor het plaat sen van twee bushalten in de weg Sloten- Spannenburg. Meegedeeld wordt dat de Fryske Akademy van plan is een nieuw handwoordenboek in twee delen samen te stellen uit het mate riaal dat in de loop der jaren is verzameld voor het Groot Fries Woordenboek. G.s. zal daartoe een subsidie voorstellen. De werkgroep die zich bezig houdt met het gebruik van het Fries in bestuur en recht spraak, heeft al enkele voorstellen gedaan. Van belang wordt geacht dat er voor de toepassing van de „memmetaei” een grote re verscheidenheid van bruikbare woorden en uitdrukkingen komt. Het verenigslokaal te Gaastmeer dat ver bouwd wordt tot dorpshuis (Foto Studio Ger Dijs). Wederom bestaat er onzekerheid over het bedrag dat van het rijk zal worden ontvan gen. Men verwacht dat de reële inkomens stijging van de provincie lager zal zijn dan in 1976. Voorbands heeft men gerekend met een groeipercentage van drie procent. kunnen problemen gaan optreden omdat de kapitaalmarkt weer lijkt te verkroppen. De vaststelling van de gemeenterekeningen on dervindt in vele gemeenten nog vertraging. Medio 1976 waren van 19 gemeenten de rekeningen over 1973 ontvangen, van slechts 4 kwamen over 1974 de bescheiden binnen. Friesland telt momenteel 10 zogeheten arti kel 12 gemeenten. FRIES In de ontwikkeling van bejaardenzorg naar een welzijnsbeleid voor ouderen zal de provincie een stimulerende en koördine- rende rol kunnen vervullen. Dit koppelt g.s. aan de uitspraak dat het open bejaar- denwerk in eerste instantie een gemeente lijke zaak is. Nageg; hoeverre de verschui’ invloed heeft op het beleid van de provin- ----- •- -rj-i—-- de griffie versterkt. er nog niet is. Zoals bekend wil men het huidige verenigingslokaal bij de gerefor meerde kerk daartoe verbouwen, maar daarmee is nog geen begin gemaakt. En ■nrrinr hoeft _££fl_eksploitatieberekeftinp daarmee is nog geen begin gemaakt En verder hoeft een eksploitatieberekening niet overlegd te worden wanneer het kar wei in ACW verband geklaard wordt. Wanneer een en ander zich nou via de dorpshuisregeling zou afspelen.... Kortom: de hele diskussie was een storm in een glas water, en de heer Bergsma besloot dan ook deemoedig met: „Wy gunne de Gaestmar echt wol vn doarpshüs hjer”. Het hoofdgeknik der andere raadsleden bevestigde dat. Hij deelde verder mee dat gedeputeerde staten hun goedkeuring hadden onthouden aan het raadsbesluit waarbij aan het gara gebedrijf Dolle in Balk een aantal vierkan te meters grond was verkocht. G.s. kon zich wel verenigen met de prijs die het kollege had gedacht, maar niet met het bedrag dat de raad, op voorstel van de heer L. Zijlstra (CDA), wilde vragen. Het verschil bedroeg ongeveer een zeven gulden per vierkante meter. De heer G. D. Ketelaar meende zeker te weten dat het dorpshuis afgelopen zomer al had gedraaid, en had een eksploitatiebe rekening verwacht. Ook de heer Ketelaar zat fout. In de eerste plaats kon het dorps huis nog niet hebben gedraaid, omdat het werkgroep is van mening dat het wenselijk is, waar mogelijk, tot eentalige en dan Friestalige plaatsnamen te komen. Eerst moet er echter een onderzoek plaatsvinden naar de praktische bezwaren die aan een ver-friesing kleven. Er zal een modellen- boek voor Friestalige akten ten behoeve van notarissen worden ontworpen, terwijl een sub-werkgroep voorstellen is aan het komponeren tot wijziging van de Wet op het Fries in het rechtsverkeer. „En as it er dan net is, hwer moat it dan weikomme?”. Burgemeester Cazemier: „Dat is hun zaak. Meestal gaat die zaak pas spelen, wanneer de zaak in de gemeen te van de grond gaat.” Het bleek dat Bergsma bang was dat de gemeente de subsidie kwijt was wanneer de stichting niet bij machte bleek zelf voldoende gelden uit partikulier initia tief bijeen te brengen. Maar dat was helemaal niet het geval, die subsidie kan men ten allen tijde terug krijgen wan neer de zaak in het honderd loopt. Samenlevingsopbouw wordt primair een zaak van het zogenaamde grondvlak ge vonden. De door de bevolking zelf gewen ste welzijnssituatie moet de doelstelling zijn. Het door de overheid te voeren beleid dient daarop gericht te zijn, aldus g.s. Subsidieverzoeken op dit terrein worden getoetst aan de provinciale subsidienota en slechts in een beperkt aantal gevallen ge honoreerd. Positief staat men in Leeuwar den tegenover verzoeken om bijdragen voor sporttechnisch kader en voor sport- medische bureaus. De< belangrijkste inkomensbron van de provincie is de uitkering uit het Provincie fonds. Met enkele aanvullende uitkeringen komt met op 93 procent van het inkomen waarop men geen invloed heeft. In de aanbiedingsbrief, die de leden van Provinciale Staten gelijktijdig ontvangen met de begroting, althans het konsept daarvan, want het Friese parlement zal' de definitieve versie nog moeten vaststellen, vergelijken g.s. een aantal beleidsvoornemens die zij vorig jaar uitspraken met de huidige stand van zaken. Verder worden een aantal nieuwe punten genoemd. Ten aanzien van de reorganisatie van het binnenlands bestuur wordt onder meer opgemerkt dat de overhevelingen van ta ken van gemeenten naar provincies nieuwe stijl te rigoureus is. De gemeente zou zoveel mogelijk de uitvoerende en verzor gende taken moeten worden gelaten, met uitzondering van die welke in het zuiver technische vlak liggen. De provincies zou den moeten worden belast met de plannen de en coördinerende kant van de zaak. HERINDELING Uiteraard komt de herindeling sprake. De gang van zaken hoe die volgens de procedure behoort te lopen, wordt door g.s. weer geschetst. De gemeenteraden is gevraagd om kommentaar. Provinciale sta ten zal daarna een uitspraak kunnen doen over het onderhavige (eventueel gewijzig de) voorstel aan de hand waarvan de Kroon om een principe-beslissing zal wor den gevraagd. Naar de mening van het kollege hebben de gemeenten na afschaffing van de centrale financiering op redelijke wijze in hun finan cieringsbehoeften kunnen voorzien. Toch er in die stichting zat. Wat de samenstelling van de stichting betreft: Alle geledingen van het dorp zijn vertegenwoordigd. Dat is ook een voor- Wymbritseradeel gunt Gaastmeer zijn dorpshuis. De raad heeft dinsdagavond besloten voor de verwezenlijking daarvan een eenmalige subsidie toe te kennen van ƒ25.000,- (totale kosten geraamd op ƒ281350,-), daarnaast heeft zij toegezegd garant te staan voor een geldlening van 35.000,-. Dat alles is overigens niet zonder meer aangenomen. Er waren eerst nogal wat misverstanden op te lossen. Er bestond namelijk verwarring over het feit waar de overige te betalen som vandaan moest komen. Sommige raadsleden verkeerden in de veronderstelling dat een en ander via de dorpshuizenregeling geregeld moest worden, het werk wordt echter in ACW verband uitgevoerd. Wanneer de raadsleden beter hun huiswerk hadden gemaakt, Het ziet er naar uit dat over niet al te lange tijd de koopakte voor de overdracht van de gemeentebossen door de Stichting Beheer Landbouwgronden zal passeren. Dit deelde burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra dinsdagavond de Gaaster- landse raad mee in antwoord op vragen van de heer D. Hielkema (Gemeentebelan gen). Deze had zijn verbazing uitgesproken over het feit dat vorig jaar het besluit tot verkoop bijzonder snel moest worden genomen, terwijl de afwikkeling van de zaak lang op zich laat wachten. Hij zag daar een duidelijke tegenstrijdigheid in. Volgens de burgemeester waren er enkele strubbelingen geweest. In de konseptakte zouden bijvoorbeeld bepalingen staan die het gemeentebestuur en de SBL niet waren overeengekomen. Zodra één en ander geregeld is, zal berekend worden hoe groot het verschil is tussen de kosten en de opbrengst van het bos in 1976 en men zal trachten dit bedrag te claimen bij de SBL. Ook in 1976 zal de begroting van de provincie Friesland sluitend zijn. De post onvoorzien is evenwel kleiner geworden. Men heeft een bedrag van rond drie miljoen kunnen bereiken uit het aftrekken van de uitgaven van de inkomsten, maar in werkelijkheid bedraagt dit maar 243395,- tegen vorig jaar 600.000,-. Dit is mede een gevolg van het feit dat het grootste gedeelte van de drie miljoen al als reeds bestemd kan worden beschouwd. Onder meer is een stelpost voor nieuwe subsidies opgevoerd, terwijl verder een veiligstelling van toekomstige lasten huisvesting gesubsidieerde instellingen uit de onvoorzien-pot dienen te worden betaald. Deze post is gekreëerd omdat men wel aan ziet komen dat er volgend jaar geld voor op tafel moet komen. Ook is een reserve grootscheepsvaarwaters ingevoerd om te voorko men dat er een tegenvaller zou ontstaan door een achterblijven van de rijksbijdrage voor deze sektor. De inkomsten en uitgaven laten een totaal zien van ruim 153 miljoen gulden. NIET AKKOORD Besloten werd om niet akkooord te gaan met de wijziging van het reglement van het Woonwagenschap Friesland. Zoals bekend had het kollege bezwaar tegen het feit dat het schap „in overleg” met gemeenten iets kon doen maar geen toestemming nodig had. B. en w. hadden liever gezien dat werd gesteld „in overeenstemming” met het gemeentebestuur. De heer G. Overdiep (PvdA) wilde nog verder gaan. Naar zijn mening moest de formulering zijn „na verkregen goedkeuring”. De raad steunde hem niet in die me ning. Wel stond men achter het voorstel van burgemeester en wethouders. Na- ledereen die ouder is dan 17 jaar en over de nodige ervaring en vooropleiding be schikt kan worden toegelaten tot de kursus die ondermeer handelt over leidinggeven, gezondheidsleer en methodiek. Degenen die reeds in het bezit zijn van het A.B.O. diploma krijgen vrijstelling ken waarin zij eksamen hebben gedaan. De kursus zal worden gegeven in en op het nieuwe sportkompleks te Balk. G. OVERDIEP (PVDA) - goedkeuring - En verder gebeurde er weinig in de raadsvergadering. Een bespreking van de nota „Werken^ werd van de agenda afgevoerd, en de rest van de punten werd meestal zonder meer aangeno men. De heer D. Nauta (FNP) verzocht nog de menselijke kant te bekijken van het verzoek van de heer F. Hoekstra te Loënga die een bouwvergunning had gevraagd voor 2 hokken bij zijn woning. Die aanvraag werd gedaan nadat was gekonstateerd dat de heer Hoekstra die daar had neergezet (of daar mee bezig was), zonder dat daar toestemming voor was. Over de bouwaanyraag is afwij zend beslist, omdat het bestemmings plan bouw niet toelaat, bovendien was men van mening dat de min of meer losse bouwsels in esthetisch opzicht niet aanvaardbaar zijn. De heer Hoekstra wendde zich daarop in beroep tot de raad met het verzoek de bouwvergunning alsnog te verstrekken „wat zou neerkomen op het handhaven van het klandestien gebouwde hok en het afbouwen van het al gedeeltelijk klandes tien opgerichte bouwsel”, aldus b en w die adviseren afwijzend te beslissen. „Kinne wy dy man nou net in bytsje tomjit- te komme”, vroeg de heer D. Nauta. „len hokje stean litte, hwer’t hy dan hwat be planting omhinne sette moat”. De heer Sj. Visser wees op de mogelijkheid van overleg. Burgemeester B. W. Cazemier vertelde dat de heer Hoekstra zelf de fase van overleg had overgeslagen en een hard standpunt had ingenomen door meteen maar bij de raad in beroep te gaan. Desalniettemin „zijn wij altijd bereid tot overleg”, aldus de burgemeester. De gehele FNP-fraktie van de raad van Wymbritseradeel heeft dinsdagavond tegen het voorstel van b en w gestemd, betreffende het verzoek van het dagelijks bestuur van het werkvoorzieningsschap Zuid-Friesland te Heerenveen tot wijziging van de naam „werkvoorzieningsschap”. De aanleiding tot dat verzoek was het feit dat de meeste w.s.w. werknemers over het algemeen deze benaming ais onaangenaam ervaren. FNP-er Ids Bergsma: „Ik haw my der oan ergere. Ik ken net sjen dat dat wurd denigrerend is”. Megedeeld werd verder dat de aktiviteiten I toestemming in het kader van de voorbereiding van een beschermd dorpsgezicht voor Balk al in een vergevorderd stadium zijn. Er zal nog wel wat studie nodig zijn in verband met de bevoegdheden die anders komen te liggen. Onderhandelingen zijn daarvoor nodig. „We moeten er rekening mee hou den dat alle belangen zo goed mogelijk gediend moeten worden”, aldus de voorzit- ter die verder vertelde dat ook de plannen I klank krigen. Dat hat nea de bidoeling voor Wyckel in een ver stadium zijn. I gek!”. De heer M. ten Cate viel hem bij: Mogelijk kan het tracé voor de rondweg! „Administratief Centrum is oer in pear jier om het dorp in de nabije toekomst vast-1 wer ynburgere, en dan moatte wy de gesteld worden. I namme wer foroatje”. Zijn fraktiegenoten west, maer dat is gongen. Ik leau dat wy even yn’e skuon fan dizze minsken sten gean moatte.” De heer Bergsma bleek niet te overtuigen: ,,’t Is wurkforsjenning, en werom sille wy der nou in oare namme oan jaen. Nije wike fynt er wer in oar hwatoars üt, wy komme de leste tiid allegear fremde wurden tsjin. Binne wy nou mei inoar R. Heeringa, D. Nauta en J. D. Kuipers sloten zich bij hem aan. Ondanks die vijf tegenstemmers werd het voorstel toch met een ruime meerderheid aangenomen. drukkelijk werd gesteld dat men de deur voor de woonwagenbewoners niet dicht houdt. Een woonwagenkamp zou in de toekomst best eens mogelijk zijn. Bij monde van de heer M. de Boer (Gem. Belangen) werd aangedrongen op meer toezicht op het illegaal kampe ren door de woonwagenbezitters. „It jowt hwat in frjemde yndruk dat wen- I Het werkvoorzieningsschap besloot in weinbiwenners self in stikje groun ütsyk-1 principe de naam te wijzigen in „Adminis- je wylst kampeerders samar fuortstjurd I tratief Centrum Zuid-Friesland”. Dat wurde”. houdt evenwel een wijziging van de ge meenschappelijke regeling derhalve --- van de gemeenschappelijke regeling in, en derhalve toestemming van de Wymbritseradeelster vroedschap. Vol gens het kollege daarvan bestond er geen bezwaar te voldoen aan het verzoek, vol gens de FNP duidelijk wel. Wethouder K. Sybrandy verwees de FNP- ers naar de aanleiding van het verzoek. „Nou moatte wy net tinke dat dat bistjür maer hwat ütfynt. It wurdt hat in negatieve id< Ook bij de sportvereniging Gaasterland heerst een enorm tekort aan gediplomeerd sporttechnisch kader, zodat men dan ook verheugd is dat wij eindelijk in samenwer king met dé Nederlandse Sportfederatie en de sportraad voor Friesland eind augustus a.s„ bij voldoende deelname, een kursus rekreatiesportleider(ster)te kunnen organi seren. ;on: „Is dy 10.000 r* 1-t r I “en komme moat, der al. En hwa sitte der de rekreatie. Met betrekking tot het eigenlik yn dy Stichting' tot ontspanning van inwoners en gasten van Gaastmeer en gevraagd I omstreken”. (De stichting die pogingen in ide woon- I het werk stelt om een dorpshuis van de - 1 I grond te krijgen). De heer Bergsma had kan worden nagegaan welke schepen kun- I ontdekt dat niemand in het dorp wist wie nen blijven liggen en welke schepen een J andere ligplaats zullen moeten krijgen. Er zal een intensieve kontrole op de laftd- schapsverordening moeten plaatsvinden. I waarde om subsidie losgepeuterd te knj- Werkgroepen zijn bezig uitvoering te geven I gen”, aldus de burgemeester. „Der sitte dy aan de aanbevelingen die in de nota open- I gasten dan seker ek wer by”, merkte de luchtrekreatie zijn gedaan. Zo wordt een I heer Bergsma enigszins sikkeneurig op. onderzoek ingesteld naar de ekonomische I Dat was inderdaad het geval. „Mar dy betekenis van de openluchtrekreatie in Frie- I 10.000 is der noch net”. Dat is de verant- sland. De werkgroep rijwielpaden streeft I woordelijkheid van het bestuur van de ernaar in 1977 gereed te komen met een I stichting, antwoordde de burgemeester. rijwielpadenplan. Een nieuwe indelings kaart, waarin de gewijzigde inzichten ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling in het Friese watersportgebied zijn verwerkt, wordt vervaardigd. Verder wordt meegedeeld dat het provinciaal bestuur van Overijssel aan een ingenieursbureau opdracht heeft gegeven tot het instellen van een haalbaar heidsonderzoek voor een alternatieve vaar route tussen het Overijssels en het Friese merengebied. Een tariefsverhoging voor de elektriciteits- gebruikers zal onontkoombaar zijn. Anders zou er een tekort van 5,6 miljoen op de begroting van het P.E.B. ontstaan. Over de stijging van de tarieven is nog geen beslis sing genomen; de verwachting is echter wel dat de prijzen minder sterk omhoog gaan dan in de laatste drie jaren het geval was. Wat betreft de netverzwaring voor de land bouw wordt meegedeeld dat de blokken Koufurderrige, Blauwhuis, Osingahuizen en Sijbrandaburen gereed zijn. De legesta- rieven van de provincie (paspoorten en ^rijbewijzen) zullen volgend jaar niet stij gen. ook ter d< REKREATIE I De FNP-er Bergsma begon: In de aanbiedingsbrief wordt ook aandacht I goune dy’t troch partikulier initiatief bin- besteed aan de natuur- en landschapszorg en aan eerste wordt meegedeeld dat aanlille ge meentebesturen een opgave is van de in hun gemeente ligg< schepen. Aan de hand van de welke schepen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 9