Principe-besluit van het CAF-bestuur: FVB-BIJLAGE TER FINANCIERING 1ELANNENPLAN We gaan weer over tot de orde van de dag IJLST Stichting vraagt garantie voor lening van 18 miljoen O 31 en .-rMf Manhijs Westra in Gaastmeer overleden VERNIELZUCHTIGE JONGELUI GEPAKT F I n v 11F MAANDAG13 SEPTEMBER 1976 131*1* JAARGANG No. 73 Dit Had verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o De heer Btatab 1eo.de deh verhad ê"e “S Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de - f rechts) en kusten zijn echtgenote. (Foto Studio Ge (vervolg op pagina 5) hi onmiddellijk. Dat hij slaagde in wat hij SNEEKER NIEUWSBLAD De nieuwe mengvoederfabriek van de CAF zal, mede afhankelijk van de onderhande- lingen met de gemeentelijke instanties, in principe gevestigd worden in Sneek. Er wordt overleg gevoerd voor de aankoop van 25.000 m2 bouwterrein, gelegen aan de nieuwe insteekhaven aan de Houkesloot. De nieuwe fabriek zal in 1979 in bedrijf komen naast de mengvoederfabriek te Leeuwarden. Met de bouw wordt volgend jaar begonnen. Het besluit een nieuwe mengvoederfabriek te vestigen in Sneek, werd vrijdagmorgen genomen tijdens de eerste vergadering van Zaterdag is oj meer overleden leven heeft hij veel was hij één van de oprichters van Dorpsbelang (samen met toen de organisatie eenmaal goed op poten stond, tract Westra terug. Veie jaren was hij voorzitter van het korps in Gaastmeer. Zijn bemoeienissen met de korpsen strekte zien over de gehele gemeente uit. Als voorzitter als voorzitter'van de wordt aan een twaalftal bulkwagens die voor de afvoer gaan zorgen. In Sneek wil men het bulktransport tot 100.000 ton konsentreren. Daartoe zal een deel van de produktie van Leeuwarden naar Sneek gaan. De fabrieken in Franeker en Oldeberkoop zullen als Sneek klaar is, worden gesloten. De totale omzet van mengvoer binnen de CAF en de FLC bedroeg 280.000 ton. De kosten van de nieuwbouw worden be groot op tien miljoen. De vestiging zal van bepaalde kanten waarschijnlijk wel weer standen ondervinden. Er moeten namelijk een aantal silo’s worden gebouwd, die, net ais de fabriek zelf, een hoogte krijgen tussen de veertig en de vijftig meter. Dit zal een ingrijpende verandering in het silhouet van Sneek aan de kant van het Snekermeer betekenen. De mogelijkheid bestaat dat er nog een mengvoederfabriek op dit nieuwe industrieterrein zal worden gevestigd. Naar de geruchten gaan betreft het hier de verplaatsing van Wouda’s Meelfabriek, die momenteel nog aan de Koopmansgracht, aan de rand van het centrum, is gevestigd. In deze krant treft u de beloofde bijlage over de FVB-klubs aan. In vier pagina’s staat de schijnwerper gericht op onder meer Hommerts, NOK, Bakhuizen en andere ploegen die zo spoedig hopen door te stoten naar de KNVB. Ook in het komende sei zoen hoopt het Sneeker Nieuwsblad aan dacht aan hun prestaties te besteden. Mis schien een reden te meer om een abonne ment te nemen. Even een telefoontje naar 05150-4233 of 5169 en men heeft de rnaan- dageditie, vol met aktueel nieuws en versla gen van sportgebeurtenissen, in de bus. De Sneker politie heeft de afgelopen nacht een paar jongelui in de leeftijd van zestien tot zeventien jaar aangehouden, die „voor de aardigheid” ruiten ingooiden van reisbu- ro Zeyl en Zn. aan de Oude Koemarkt en van Jan Olij aan het Zuidend. De knapen verkeerden min of meer onder invloed van alkohol. Naar verluidt gaat het om een vestiging die in het begin aan 12 mensen werk zal gaan bieden. De CAF koos voor Sneek omdat de aanvoer over het water meer voordelen biedt dan Drachten, dat als alternatief op het lijstje stond. Vanuit Sneek zal een groot deel van het bulk- vervoer gaan plaatsvinden. Gedacht slaagde de heer Feenstra erin een kwijnend bedrijf weer nieuwe kansen te geven. Een beloning voor zijn vele kwaliteiten •kreeg de heer Feenstra, naast alle kadeaus voor boot- en huis-ontspanmng, van de heer J. P. G. Mensen uit Sneek. Deze kwam het vererend getuigschrift van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel enhet bestuurs- departement Sneek aanbieden Namens het personeel feliciteerde Sj. Visser de direkteur. In zijn rijm schilderde hij de „baas”als de man met de vinger in de pap, die van alle markten thuis is. De heer A. Tiemersma haalde nog enkele karakter trekken naar voren. Het staflid wees op de wilskracht, de koopmanseigenschappen, de bescheidenheid en de diplomatieke wijze waarop de Feenstra leiding geeft, niet alleen met het hoofd maar ook met het hart. Mevrouw Feenstra werd door hem in de hulde betrokken. op net nu is toen aoor interne verscnui- re|ativeerde de heer Feenstra vingen de plaats in Heeg vacant kwam, |ofuitlaringen in zijn dankwoord vrijwel Stond mun vnnr „n keus: de %d mjk 8Dat Wj Js| de in wat hij en meest aangewezen man was de heer Feen- "J J 6 A. Feenstra herdacht veertig j aar in zuivel de top wilden, dankte hij niet alleen aan zichzelf maar ook aan zijn goede suppor ters, waarmee hij zijn echtgenote en zijn kinderen bedoelde. „Ik heb een heleboel goede mensen ontmoet. Dan is het niet zo moeilijk en kun je veel bereiken”. Hij legde uit dat hij niet stug is, „maar ik kijk de kat uit de boom”. Speciale dankwoorden sprak hij tot het personeel van Heeg en Osinga- huizen die drie jaar geleden met een vreem de eend werden opgescheept. Doelend op maar iemand plaats je met zo gauw de werkgelegenheidsproblemen van enkele over, vooral niet als hij 23 jaar in een maanden geleden, sprak hij de wat crypti- uGua’aklv woont en werkt. Deson- sche woorden: „tegenwind is niet zo erg, danks benaderde men de man uit Ooster- met laveren kom je er ook, alleen het duurt gen tussen de Harste (de oude Bolswar- derweg tussen Ysbrechtum en Sneek) en de Franekervaart een zogeheten psycho-geriatrisch verpleegtehuis bou wen. Het ligt in de bedoeling te zijner tijd te komen tot uitbreiding met een vleugel voor somatisch zieken van 105 bedden, zulks ter vervanging van het Gereformeerd Verpleeghuis aan de Wijde Noorderhome. GASWACHT De Gaswacht heeft haar tarieven voor de in onderhoud zijnde gemeentegeisers met 10 procent verhoogd. Dit is het resultaat van een aantal besprekingen tussen het bestuur van de 'Coöperatieve Vereniging Gaswacht Zuid-West Friesland en het ge meentebestuur. De stijging staat gelijk aan het percentage waarmee de loonkosten omhoog zijn gegaan. Per geiser per ander half jaar (de looptijd van een kontrakt) zal nu 19,80 betaald moeten worden. Uit cijfers die geproduceerd zijn door de centrale boekhouding is gebleken dat sinds het optreden van de gaswacht de loonkos ten bij de klachtendienst zijn bespaard. Sinds de uitbesteding van het onderhoud is per 1 juli 1974 een besparing van 34 procent verkregen. Hieruit kan de voor zichtige konklusie worden getrokken, al- „HUWELIJK” In de toespraak van de heer J. Hulshof, direkteur van de Nestlé-vestiging.in Ven- ray speelde Oosterlittens eveneensde hooid- rol. Maar ook aan de KNM-groep haalde hij nog wat herinneringen op. Zo moest, vertelde hij, direkteur Nauta weten wat je kwam doen voor je naar de andere mensen toe mocht, ondanks dat er al een soort huwe lijk was. Hij prees het vermogen van de heer Feenstra van niets iets maken. Vele malen was dat in de praktijk gebleken. Hij beschikt over een groot improvisatiever mogen, is optimistisch en heeft een enorm doorzettingsvemogen. Door de ontwikke- ’het ziet er naar uit dat de stichting „de lelannen”, waarin samenwerken het Gere formeerd Verpleeghuis te Sneek en de Stichting Nieuw Toutenburg te Noordber- gum, de lening van 18 miljoen gulden wel kan gaan afsluiten bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. Eén van de belang rijkste obstakels, waarop de onderhande- lingen zouden kunnen stuklopen, lijkt wel uit de weg genomen te zijn. De bank had namelijk als voorwaarde gesteld dat de gemeente Sneek zich garant wilde verkla ren voor de juiste betaling van rente en aflossing. In een voorstel aan de raad stellen burge meester en wethouders van Sneek voor hier goedkeuring aan te hechten. Men juicht de komst van de lelannen toe. Een voor heel Zuidwest Friesland belangrijke verpleeginrichting, wordt gesteld. „Gelet op de omstandigheid dat de eksploitatie- lasten van de verpleeginrichting gedekt kunnen worden uit de verpleegpnjzen, die voor vergoeding krachtens de Algemene Wet bijzondere ziektekosten in aanmer king komen, achten wij het voor de ge meente aan de garantie verbonden risico uiterst gering”. Zoals reeds eerder in deze krant gemeld is, wil de lelannen op een terrein gele- Velen feliciteerden de heer Feenstra (tweede van rechts) en kusten zijn echtgenote. (Foto Studio Ger Dijs). Schijnbaar moeiteloos bracht de Engelsman Keith Darlow zaterdag het door de a.v. Horror prima georganiseerde marathon-evenement op zijn naam. Uitermate jit vertelde hij na afloop vooral gedurende de eerste vijftien kilometer van het in totaal ruim 42 kilometer lange trajekt een afwachtende houding te hebben aangenomen om goed de krachten van zijn beide mede-koplopers Peter Kooi en Joop Keizer te kunnen peilen. Halverwege de race trok Darlow een gespierde tussensprint en dat bleek voor de beide Nederlanders duidelijk teveel. „Ze dwongen me de kop over te nemen, zo zei de sympathieke Engelsman, en toen besloot ik dat dan maar meteen goed te doen Dat Darlow zo gemakkelijk van hen vandaan kon lopen weet Kooi aan een plotselinge steek in zijn borstkas, waar hij, naar hij zei, nogal hinder van ondervond. Keizer was na afloop over zijn verrichting niet tevreden. De Avenhorner, die persoonlijk lid is van de KNA U, had het parkoers erg zwaar gevonden. Direkt na de binnenkomst vond de prijsuitreiking plaats, verricht door de beide burgemeester B. van Haersma Buma (Sneek) en B. W. Cazemier (Wymbritseradeel)en dat allemaal onder de muzikale klanken van drum- en showfanfare Advendo. Op de door Studio Ger Dijs genomen foto: v.ln.r. Kooi, Darlow, daaracnter halj zicht baar Keizer en Bruinsma, Schapelhouwman en Mayor. (Vooreen uitgebreid verslag zie elders in deze krant). Nieuwe fabriek van mengvoer in Sneek het college van kommissarissen en het hoofdbestuur van de CAF in de nieuwe samenstelling. Hierin is sinds 1 september ook de Franeker Landbouw Coöperatie vertegenwoordigd. Zoals bekend, leidden de nieuwbouwplannen van zowel de CAF als de FLC tot een fusie tussen beide aankoopcoöperaties. KAPACITEIT De nieuwe fabriek van de CAF krijgt een perskapaciteit van 100.000 ton mengvoe ders per jaar. De maal-menglijn kan echter 50 ton per uur verwerken, zodat voorzien is in een eventuele uitbreiding van de pro- duktiekapaciteit tot 250.000 ton per jaar. Bij het ontwerp en de bouw van de fabriek wordt geadviseerd door het Ingenieurs- en Bouwbureau van Cebeco-Handelsraad. dus b. en w. dat de in 1974 aangenomen besparing van 40 procent haalbaar zal zijn. De raad moet zijn fiat nog geven aan de overeenkomst. Het deel van het terrein tussen de wijk Tinga en de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat nog niet beplant is, zal onder handen worden genomen. De raad zal kunnen be slissen over het beschikbaar stellen van een bedrag van ruim 70.000 gulden waarvoor Donker BV te Ysbrechtum de rest van het plan zal uitvoeren. De Milieuraad heeft zich na rijp beraad akkoord verklaard met de plannen. Er zullen diverse plantvakken en gazons worden aangelegd, enkele sloten gegraven en paden van roadtape. Drainage blijft achterwege. je moet niet alles serieus nemen. Er loopt nu geen betere vent rond dan ik, maar mijn vrouw en ik gaaan weer over tot de orde van de dag’’. Met deze woorden relativeerde vrijdagmiddag in het dorpshuis „Oan ’t Far” de heer A. Feenstra uit Heeg de vele lofprijzingen die er aan zijn adres waren uitgesproken. Veertigjaarwas de heer Feens ra in dienst van Nestlé Nederland, de laatste jaren als direkteur van de vestiging in Heeg/Osingahuizen. Om hem met dat jubileum te feliciteren, waren velen naar Hommerts getogen, waar naast een bijeenkomst voor genodigden een open receptie werd gehouden waar onder meer het kollege van burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel acte de presence gaf. Verder werd de familie Feenstra nog een diner aangeboden. De heer Feenstra startte zijn karrière in de stra, maar iemand plaats je niett zogauw zuivel in 1936 in Bolsward waar hij kaas- over, vooral niet als hij 23 jaar m een makerbediende werd. Na zijn militaire bepaalde plaats woont en werkt. Deson- dienstplicht werd hij „veerbootkapitein”, danks benaderde - - ----- zoals één der spreken dat uitdrukte, tussen littens en deze ging akkoord. Men heeft er even langer Bolsward, Sneek en Purmerend. Na een nooit spilt van gehadI dat men.dezebel an- - assistent-direkteurschap werd hij in 1950 grijke schakel in de Nestle-keten aan hem benoemd tot direkteur van de vestiging in toevertrouwde. Oosterlittens. Na 23 jaar werd hij overge plaatst naar Heeg/Osingahuizen. STUGGE WERKER „Een man die stug overkomt, maar niet in de verkeerde betekenis van het woord”, zo karakteriseerde de hoofddirekteur van Nestlé Nederland, de heer A. Eigenhuis, de heer Feenstra. Hij is een stugge doorzetter, een voorbeeld voor de jongeren. Iemand die niet zeurt over dat het vroeger allemaal hjk beter was, maar iemand die weet met de tijd mee te gaan. „Het is u gelukt de kennis over te dragen en met een vanzelfspreken de autoriteit uw mensen te motiveren”. over het feit dat de heer Feenstra naast «*rin een kwiinend zijn drukke werkkring nog zoveel „baantjes” op sociaal-maatschappelijk terrein heeft gehad en nog heeft. Hij noemde als voorbeelden net sekreta- riaat van de ouderkommissie der O.L.S. te Baard (1954-1968), vier jaar ouder ling en ze» jaar president-kerkvoogd te Oosterlittens, tien jaar lang sekretaris van een „niet nader te noemen politieke partij in Baarderadeel” c.. L--- lidmaatschap van de Stichting Wo ningbouw in een aantal gemeenten. Adjunkt-direkteur van het hoofdkantoor in Amsterdam, de heer Th. J. van Heel be lichtte een heel andere zijde van de per soonlijkheid van de heer Feenstra. In het bijzonder haalde hij daarbij aan het op werken van de vestiging in Oosterlittens, die tot opheffing gedoemd leek te zijn. Met een enorm doorzettingsvermogen was de produktie daar gebracht op het peil waar op het nu is. Toen door interne verschui- stond men voor een moeilijke keus: de >p 75-jarige leeftijd in Gaast ien Mattnijs Westra. In zijn voor de gemeenschap van dit dorp betekend. Zo de inmiddels ook al overleden J. Zeilstra); .reanisatie eenmaal goea oi ia Westra terug. Vele jaren bemoeienissen met de korpsen strekte zich over de gehele gemeente uit. Als voorzitter van de federatie van muziekkorpsen in Wymbritseradeel en als voorzitter van de sektie muziek in de Kulturele Raad. Gerui me tijd heeft hij de hervormde gemeente gediend als kerkvoogd. Later kon men hem nog aktief bezig zien met het verven van het fraaie gebouwtje. Bekendheid kreeg de heer Westra ook als stichter van de busonderneming die de dienst tussen Gaastmeer en Sneek onderhield. Woens dag zal hij worden begraven. Om twee uur wordt een rouwdienst gehouden in de Nederlands Hervormde Kerk, waarbij ook het korps van Gaastmeer zal spelen. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1