Woudsend gaf mening over rekreatie KOLLEGE WIL G.S. ALS MENING GEVEN I Werkgroep bouwt liefst in de Lemmerwegwijk Na ’t Rakkenplan moet het maar afgelopen zijn I Wal zal het schip wel keren inzake overdekt zwembad IJLST ^ekerMkoerier 1 Sal I r- Officieel Orgaan en van I r de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL o I J r.4 si I f; HM 1 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-hul» In GA ASTER LAND, SLOTEN e.o u en de Welzijnswerkers gaan in ’t weekend helpen Het hoge woord staat nu op papier: burgemeester en wethou ders van Sneek zijn vóór het samenvoegen van Sneek, Wymbrit seradeel en IJlst tot één gemeente. Dat staat met zoveel (meer) woorden in een advies, dat de gemeenteraad komende dinsdag zal behandelen. Aan het slot van dat vijf velletjes beslaande voorstel wordt de vroedschap geadviseerd om gedeputeerde staten te vragen „te willen bevorderen dat het voorstel van wet tot herindeling van de gemeenten in Friesland bij de staten generaal wordt ingediend”. H«t Sne.L.r Ni«iwd>M is gKombtaxnl. oitgm >«i NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD V- I UW H wW i I Vervolg op pagina 11 t. SM Voordat de enquete werd samengesteld, Er is ook nog geïnformeerd naar wat de heeft Heldoom een aantal gesprekken ge- bewoners vinden van de aanwijzing tot goede dag Vervolg op pagina 11 Vervolg op pagina 9 - blijven vervullen, dan wel dat ze zullen worden ingesnoerd in een steeds sterke re centralisatie. DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 74 Het kollege meent, dat de herindelings- voorstellen van gedeputeerde staten passen in de inzichten zoals die zich met betrek king tot de bestuurlijke reorganisatie heb ben ontwikkeld. Als de voortekenen niet bedriegen kan de kwestie van de uitbreiding van de overdekte zwemakkommodatie in Sneek nog wei eens uitdraaien op een potje touwtrekken. De voorkeur van de werkgroep botst namelijk met de „voorlopige konklusie” van het kollege van burgemeester en wethouders. Op grond van financiële overwegingen ziet het kollege namelijk als de meest aanvaardbare oplossing de bestaande akkommodatie van het Burgemeester L. Rasterhoffbad uit te breiden met een overdekt bad van vijftien bij vijf-en-twintig meter. De werkgroep wil liever - en wat grootser - bouwen in de Lemmerwegwijk. De Hooppark acht men een nogal gevaarlij ke bezigheid. Aan de andere kant zou een overdekt zwembad-sec in de Lemmerweg wijk niet voldoende zijn. Er zou meteen ook een onoverdekt bad bij moeten komen, óf een overdekt bad met teleskoopdak, dat men in de zomermaanden „in een handom draai” zou kunnen transformeren in een openluchtbad. De drukte op het water in Woudsend is altijd bijzonder groot, niet alleen nu, maar ook enkele jaren geleden toen de oude brug nog draaide. Overigens blijkt uit de enquete dat men in Woudsend, althans een kategorie, niet al te gelukkig is met „de Bult”. (Foto Studio Ger Dijs). SNEEKER NIEUWSBLA Een kleine meerderheid van de Woudsenders vindt het Rakkenplan goed, maar deze kategorie is niet veel groter dan die van hen die het storend achten. Er zit nog geen twee procent tussen. Dat blijkt uit de resultaten van een enquete die door een stagiaire van de Welzijnsstichting „Sudergo”, Sicko Heldoorn, is ingesteld. Hij deed dit als praktijkopdracht voor ziin studie aan de Schooi voor Hoger Econo misch en Administratief Onderwijs te Groningen. De opzet was meer te weten te komen over hoe de bevolking denkt over de watersportrekreatie en de ontwikkelin gen daarin. Voor Woudsend is gekozen omdat het een niet al te kleine plaats is, die niet helemaal door de rekreatie overvleugeld wordt. Sneek vóór samengaan met Wymbritseradeel en IJlst.... Deze tekening stelt één van de alternatieven voor van een overdekt zwembad in Sneek. Het is een vijftig-meterbad met teleskoop dak, dat volgens net gros van de leden van de werkgroep in aanmerking komt om met zonneweide en overdekte kleedakkommoda- tie te worden gebouwd in de Lemmerweg wijk. De investeringskosten komen echter op bijna zes miljoen gulden en bij achterwege blijven van ACW-subsidie zou de gemeente dat komen te staan op meer dan een miljoen gulden aan jaarlijkse eksploitatiekosten. Voorlopig acht het kollege van b en w dat niet haalbaar en geeft de voorkeur aan het aanbouwen van een 25-meter overdekt bad bij het bestaande instruktiebad van het Ras terhoffbad in het De Hooppark. De bolvor mige daksegmenten kunnen bij het afgebeel- de rekrabad ’s-zomers worden wegge- schoven; drie naar rechts en drie naar links. De a.v. Horror zal in 1978, wanneer de tweede Sneker Marathon georganiseerd zal worden, aan de KNAU het verzoek richten hieraan het predikaat Neder lands Kampioenschap te verlenen. Dat de atletiekbond daar inderdaad op in zal gaan, mag bepaald niet onmogelijk geacht worden. Tenslotte liep de orga nisatie van de vorige week in Sneek en omstreken gehouden marathon op rol letjes, en dat kan niet van alle mara thons in den lande gezegd worden. De steun van Sneker zakenlieden en Sneek- Promotion was hieraan mede debet. De bewoners van de „noordelijke wijken” in Sneek zouden dan altijd nog gebruik kunnen blijven maken van het instruktie- badje van het Rasterhoffbad. Dat geldt dan eigenlijk alleen - zoals nu - voorname lijk voor zweminstruktie voor de jeugd omdat het slechts beperkt is voor rekreatief zwemmen door ouderen. In het doorwrochte stuk laten b. en w. de lange voorgeschiedenis nog even de revu passeren. Daarbij wordt gewezen op de veelal oeverloze diskussies over een nieuwe bestuurlijke indeling, die nu lijkt ingebed door het konsept-ontwerp van wet reorga nisatie binnenlands bestuur waarin geko zen is voor drie elkaar aanvullende inte grale bestuurslagen. Het kollege wijst er in dat verband op, dat de regering een systematische en ingrijpen de gemeentelijke herindeling ziet als een noodzakelijk onderdeel van het bestuurlij ke reorganisatieproces. Ook in kringen van de Vereniging van Nederlandse gemeenten - de kampioen bij uitstek van de zelf standigheid van de gemeenten - wordt dit standpunt algemeen aanvaard. In een nota heeft de VNG een jaar geleden reeds gesteld, dat een van de speciale Friese aspekten is, dat, willen de gemeenten hun taak goed kunnen vervullen, gemeentelijke herindeling onontkoombaar is. De centrale vraag is of de gemeenten in de toekomst in ons staatsbestel een zelfstandige rol zullen Die „meest aanvaardbare oplossing” van b. en w. zal toch nog altijd een investering vergen van 2,8 miljoen gulden. Het verkrij gen van ACW-subsidie acht het kollege „twijfelachtig”. Mocht die onverhoopt uit blijven tdan zijn dejaarltjks terugkerende eksploitatiekosten 474.000,-. Wordt er wel een ACW-bijdrage verleend dan komt men bij plan 15 x 25 in het De Hooppark op eksploitatiekosten van 214.000 per jaar. In een gedegen rapport waarin de werk groep een zee van inventarisatie, alterna tieven en besommingen heeft neergelegd, spreekt een grote meerderheid zijn voor keur uit voor een: „als je wat doet, doe het dan meteen goed”. Dat „goed” bestaat dan voor het gros van de werkgroep-leden uit de bouw van een zwembad in het Lemmerwegkwartier. Daarvoor worden vooral sociale motieven aangevoerd. Met name het pendelen voor de schoolkin deren tussen de Lemmerwegwijken en het VERZET IN FRIESLAND Waarschijnlijk zal vrijwel ieder - zo menen b. en w. van Sneek - de eerste vraag bevestigend beantwoorden, want, zeker in Friesland bestaat vanouds verzet tegen cen traliserende tendenzen. Maar wie deze me ning is toegedaan zal daarvan ook de konsekwenties moeten aanvaarden. Cen tralisatie kan alleen dan effektief worden tegengegaan wanneer tegenover de centrale regering krachtige tegenspelers staan. Be- stuurskrachtige gemeenten zijn noodzakelijk terwille van het behoud van beslissingsmacht op het laagste nivo. Zo op het oog zou je niet zeggen dat een zeeverkenner iets met een handbalster te maken zou krijgen, maar ja, het kan nu eenmaal raar lopen in de wereld. SHC’s „goaltjesdievegge” Tineke ter Haar en Tibragverkenner Jaques Bootsma zijn elkaar op een goede dag blijkbaar tóch tegen het lijf gelopen, een ontmoeting met gevolgen, want gis termiddag resulteerde dat op het Sneker stadhuis in een huwelijksvoltrekking. Beider mede-clubgenoten waren daarbij aanwezig. Evenals Studio Ger Dijs. beschermd dorpsgezicht. De grote meerder heid vond het fijn; een flinke kategorie had geen mening, vermoedelijk een gevolg van onwetendheid ten aanzien van de gevolgen van deze aanwijzing. Bijna veertig procent meent dat de gemeente onvoldoende voor lichting heeft gegeven ten aanzien van de gevolgen. De inspraak werd ais onvoldoen de ervaren. Over het al of niet goed zijn van het plan tot rehabilitatie heeft 39,9 procent geen mening, 33,2 procent vulde in met ja. 42 procent wil eventueel wel in een opge knapte woning wonen. l gesprekken g< voerd met mensen die in de Woudsender samenleving een funktie hebben. Aan de hand van de gesprekken heeft hij kunnen bepalen welke vragen wel en welke niet in de enquete moesten worden opgenomen. Begin juni zijn de vragen rondgestuurd; een week later hebben acht vrijwilligers van dorpsbelang de lijsten weer opgehaald. Toen bleek dat van de 239 uitgezette lijsten er 193 waren ingevuld, wat neerkomt op een respons van bijna 66 procent. Bij de ondervraagden, om deze term maar te gebruiken, bleek de nieuw bouw bijna even sterk vertegenwoor digd te zijn als de oude kern. De grootste groep is werkzaam in de dienstverlenende sektor. Wanneer de cijfers representatief zijn, dan kan men stellen dat de meerderheid van de Woudsender beroepsbevolking werk in eigen dorp heeft. De rekreatie biedt niet de grootste werkge legenheid. Bijna veertig procent heeft op gegeven geen inkomsten uit deze bron te hebben. Vijf procent minder zegt gedeelte lijk haar bestaan te vinden m deze tak, terwijl slechts 1,6 procent volledig door de rekreatie in haar onderhoud wordt voor zien. Men meent in grote meerderheid dat de rekreatie ten goede komt aan de werk gelegenheid in net algemeen. Heldoom constateert dat voor een aantal mensen die invloed erg onduidelijk is. Een aantal welzijnswerkers in Sneek heeft besloten om tijdens de weekends spreeku ren te gaan houden. Op die manier wil men degenen die in een of andere vorm hulp zoeken of iemand nodig hebben om tegen aan te praten, in de gelegenheid stellen op bepaalde uren ergens terecht te kunnen. Het komend weekend zal er mee worden gestart. Daarvoor heeft men de beschikking gekregen over een kamer van het Open Bejaarden Werk, Kruizebroeder- straat 36, tel. 4162. Vrijdagsavonds van negen tot tien, zaterdags van twee tot drie s middags en van negen tot tien ’s avonds en zondagsmiddags van twee tot drie is er iemand aanwezig. UISL f M 1 ï-<-; 91

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1