Wymbritseradeel en IJlst willen procedure starten Receptie groeide van klein naar groot Voorstel één nieuwe gemeente 28 september in gemeenteraden i Blauwhuister EHBO vierde jubileum met eenongeluk’ snekebXKQSK® Kolleges van Wymbritseradeel en IJlst schrijven brief aan Sneker raadsleden en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van IJLST Aalffi SflSllSli MAANDAG 20 SEPTEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 75 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o VANDALEN RICHT RAVAGE AAN IN SIPKENSMAVO KSS mgaaiBai en de Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel en IJlst zijn van mening, dat b. en w. van Sneek in hun nota aan de raad over de gemeentelijke herindeling - waarin het Sneker kollege zich aansluit bij het plan van de gedeputeerde staten om van Sneek, Wymbritseradeel en IJlst één gemeente te maken - het stand punt van de meest betrokken gemeenten zonder meer hebben genegeerd. Met name omdat het „gezamenlijke standpunt” van zeven gemeenten in de zuidwesthoek helemaal niet ter sprake is gebracht. Omdat men de zaak voor Wymbritseradeel en IJlst en zijn ingezetenen van levensbelang vindt, is dat „gezamenlijke standpunt” nu ook rechtstreeks toegezonden aan de leden van de gemeente raad van Sneek, die komende dinsdag de nota van b. en w. zullen behandelen. karakteristieke Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD «Mg 9 I ■IL 7^X1 SNEEKER NIEUWSBLAD -■ SNEEK NEGEERT ONS STANDPUNT (vervolg zie pagina vijf) EHBO- >g- Blauwhuister allemaal nóg sneller en nóg beter gekund, 1 in kafé De Wolf over eens, dat aan de Lotus-slachtoffers ruim voldoende eerste hulp was verleend. Dat het met het over- ging'lag hem aan het feit, dat er voor deze oefening slechts één ambulance beschik baar was. Als ekskuus voor enige onvolko menheden mocht t- enkele Blauwhuister EHBÖ-ers - die hun Pas midden vorige week kre_gende kolleges den, van 1“ van-Sneek onder ogen. Omdat de „geza- Uit alle hoeken en gaten kwamen echter snel mensen opdagen, die de situatie wél serieus namen. Dat waren de EHBO-ers van Blauwhuis, die van hot naar her ren den om te kijken waar zich de ergste slachtoffers bevonden. Die werden het eerst verzorgd. Andere hulptroepers kregen opdracht brankards te halen, de dokter, de politie en de ambulance te waarschuwen. Daarna kregen de slachtoffers een deskun dige EHBO behandeling en werden ze in volgorde van urgentie afgevoerd. In een uur was de zaak bekeken en dat was precies de tijd, die men had uitgetrokken voor deze demonstratie in het kader van het 25-jarig bestaan van de EHBO-vereniging in Blauw huis. Twee broers uit Sneek hebben in de nacht van zaterdag op zondag op een verschrikke lijke manier huisgehouden in de Sipkens- mavo aan de Wilhelminastraat in Sneek. Flesjes frisdrank werden kapotgeslagen, al lerlei toestanden werden vernield en vier brandblussers spoot het vandalenduo leeg tegen muren, plafonds en op de vloeren. Voorlopig is de school vandaag en morgen gesloten omdat schoonmaakbedrijven zeker twee dagen nodig hebben orde op zaken te stellen. diploma’s behaalden in een heel wat rusti ger sfeer - voor het eerst te maken kregen met hun eerste .werkelijke grote verkeers ongeval met veel slachtoffers’. Tevoren was namelijk angstvallig geheim gehouden waarméé de hulpverleners te maken zou den krijgen. GROTE RECEPTIE De „kleine receptie”, die men voor de pland liep in ieder geval wel meer nand dan de demonstratie in de mi< Dit alles geeft naar de mening van de kolleges een situatie weer, die het rechtsge voel het meest bevredigt. kolleges, dat de voorstellen van teerde staten om Sneek, Ijlst en seradeel samen te voegen niet uitgevoerd moeten worden. „De genoemde <2.2 meenten zijn uiteraard veel op elkaar gewezen en moeten zeker de nodige be- 'Jdens de in het afgelopen weekend gehou den Nederlandse kampioenschappen mid getgolf op Papendal en Loenen heeft Piet “Hiinsma van de MGC Revi zijn titel niet ^eten te prolongeren. Hij eindigde na aan hankelijk nog goede vooruitzichten op de n<el te hebben gehad op een toch uit stekende derde plaats. Ook het le team van Revi hield zich voortreffelijk en wist ten slotte beslag te leggen op een derde plaats na kampioen Bilthoven en op slechts drie Punten (909 tegen 912) achter Arnhem. Meer over de prestaties van Revi zie elders in dit nummer. Ten lange leste is de laatste fase van de restauratie van de molen „de Rat” in IJlst toch gestart. Lange tijd heeft men er op moeten wachten. Verschillende malen is het krediet dat er voor uitgetrokken is, de raad gepasseerd. Men is nu gestart met het verbeteren van de „zijbeuken”, zoals rechts op de foto van Studio Ger Dijs te zien is. Dat de ruiten ook aan vernieuwing toe zijn, kan men konstateren onder de omloop van de molen. „De Rat” zal waarschijnlijk ook een rol spelen bij de beoordeling van de bouw van de'sportzaal in IJlst. De raad ging onlangs akkoord met een plan dat gesteund werd door een meerderheid in het kollege van burgemeester en wethou ders. Het is de vraag of de instanties in Leeuwarden ja zullen zeggen tegen dit plan omdat de molen daarbij visueel in de knel raakt. Geruchten als zou de PPD dit plan al positief hebben beoordeeld, worden door burgemeester H. W. F. Mumsen, de enige in het kollege die tegen het sportzaal-voorstel in de aangenomen vorm is, naar het rijk der fabelen verwezen. De gemeenteraden van Wymbritseradeel en IJlst zullen op dinsdag 28 september in speciale raadsvergaderingen moeten beslissen of ze akkoord gaan met kollegiale voorstellen om „een procedure op gang te brengen tot de totstandkoming van een wetsvoorstel waarbij de beide gemeenten worden opgeheven en één nieuwe gemeente wordt gevormd met IJlst als bestuurscentrum”. Aangezien ook de raadsleden van beide gemeenten in het jongste verleden over deze materie geen blad voor de mond genomen hebben, is het vrijwel zeker, dat de voorstellen van de kolleges worden aangenomen. Voor wie niet beter wist zou het tafereel een angstaanjagende blik hebben opgele verd. In een afschuwelijke werkelijldieid paste echter één ding niet. Tientallen kij kers stonden er lachend bij en de kreunen de man met „verbrijzeld onderbeen” moest af en toe toch wel even lachen. Vooral toen hij te horen kreeg dat hij z’n karbidlamp maar had moeten aansteken Door de gemeentepolitie zijn intussen reeds de broers B. en P.T. uit Sneek aangehouden. Ze hebben toegegeven in het schoolgebouw te hebben Huisgehou den, vermoedelijk uit gramschap omdat ze geen geld of dmgen van waarde konden vinden. B.T. is 23jaar en P.T. 15 jaar. De oudste van de Ts heeft ook bekend, dat hij een aantal weken geleden op ongeveer dezelfde manier te keer is gegaan in het magazijn van boekhandel Van der Meulen op in industrieterrein aan de Oppenhuizer- weg. standpunt”, dat onlangs al in de gemeente raden van Wymbritseradeel, IJlst, Wi__ kum, Sloten, Gaasterland, Doniawerstal en Hindeloopen is aangenomen, maakten IJlst en Wymbritseradeel er g van, dat een eventuele eigen inbreng van IJlst en Wymbritseradeel zou kunnen be staan uit pogingen om beide gemeenten samen te voegen met IJlst als bestuurscen trum. Het grotere overleg van de zeven gemeenten m zuidwest Friesland leidde wel tot een standpunt inzake de afwijzing van de provinciale voorstellen, maar ande re gemeenten dan Wymbritseradeel en IJlst waren niet in de gelegenheid, of niet bereid, betere eigen oplossingen onder ogen te zien. PERSBERICHT Medio juli reeds gaven de kolleges van Wymbritseradeel en Ijlst een persbericht uit over het plan om de gemeenteraden een voorstel voor te leggen om samen te gaan. Dat om onzekerheid bij de inwoners te voorkomen. Ook in verband met de op gang gekomen aktiviteiten van de verenigingen voor dorpsbelangen achtten de kolleges van IJlst en Wymbritseradeel het nuttig hun voornemen alvast aan de openbare prijs te geven. In het voorstel aan de raden zeggen de r„n J— j-i gedepu- Wymbrit- tgevoerd drie ge- aan- - - --o-- stuurlijke relaties onderhouden, maar een algemeen samengaan is een heel andere zaak”, aldus de kolleges. Het gebied van de drie valt in grote trekken uiteen in een landelijk deel en een stedelijk gedeelte. Onder het landelijk ge deelte verstaan de kolleges de dorpen van Wymbritseradeel rondom Sneek en IJlst (in grootte variërend van 25 tot 1550 inwo ners, in totaal 11150). IJlst heeft 2400 inwoners en behoort vanouds tot de beken de elf Friese steden, is groter dan enig dorp in Wymbritseradeel, maar kan daarmee wel vergeleken worden. Het stadje ligt zelfs centraal ten opzichte van de dorpen in Wymbritseradeel. VERSCHILLEN Met het stedelijk gedeelte van de drie wordt natuurlijk Sneek bedoeld, een stad met 27850 inwoners, die vergeleken met de leefgemeenschappen van IJlst en Wymbrit seradeel opvalt door haar veel grotere inwoneraantal. De karakteristieke verschil len in bestuur vloeien uit dit onderscheid voort. Sneek is in de zuidwesthoek onge twijfeld van veel betekenis en dankt aan haar ligging voorts haar groei en cen trumpositie. Zij is naar hedendaagse be grippen een typische stadsgemeente, die ook in haar bestuur een ruime plaats zal moeten toekennen aan haar centrumfunk- tie en aan de belangen die daarmee ver band houden. Reeds bij het opstellen van ’n „gezamenlijk Op grond hiervan menen de kolleges van J Wymbritseradeel en IJlst, dat, indien de 1st, Wor- gelegenheid bestaat om plattelandsgemeen ten rondom een dergelijke stadsgemeente t te vormen van voldoende omvang, daaraan geen geheim verre de voorkeur moet worden gegeven. Een van de Lotus-slachtoffers na de aanrij- “f”# °P ritusdyk in het centrum van Blauwhuis. De beide heren, die later op de dag een zilveren medaille zouden krijgen, ^iet men ook op deze foto van Studio Ger Eijs: rechts de voorzitter van de jubilerende EHBO-vereniging, de heer J. IJ. Galema, dff de leiding had bij de demonstratie. Naast de heer Galema kijkt dokter W. J. Hoogwa ter uit Nijland of de aangereden fietser wel op de juiste wijze eerste hulp is verleend. Het heette dat zaterdagmiddag op de Vitusdyk in Blauwhuis auto’s uit de richtingen Westhem en Wolsum met elkaar botsten, „toevallig” voor het wijkgebouw van de kruisvereniging. Eén van de wagens reed daarbij in op een groepje fietsers, de andere zwiepte een bejaard echtpaar tegen de straatstenen. Alom gewonden, op straat, in het plantsoen en in de auto’s. Uit een auto moest zelfs een slachtoffer worden losgezaagd Bloed, hulpgeroep en het kreunen van gewonden 2en er ondanks dat in de Sneker nota IJlst en Wymbritseradeel de nota- niet op werd ingegaan, werd na overleg 2 met de burgemeester van Sneek besloten menlijke nota” al begin augustus aan het de leden van de raad van Sneek de nota gemeentebestuur van Sneek was verzon- van de zeven alsnog toe te sturen. zaterdagavond in kafé De Wolf had ge pland liep in ieder geval wel meer uit de hand dan de demonstratie in de middagu ren. Bij de planning was elf uur als slui tingstijd aangehouden, maar de toe stromende belangstellenden en het fikse aantal sprekers trok zich van dat tijd schema niets aan. Hoogtepunten vormden twee dingen. De huldigigng van dokter W. J. Hoogwater uit Nijland en de voorzitter van de EHBO, de heer J. IJ. Galema uit Blauwhuis en een in het geheim opgestelde „revue” waarin de hele geschiedenis van de EHBO van het dorp was neergelegd. Dokter Hoogwater is vanaf de oprichting leider geweest bij het opleiden van de EHBO-ers. Hij deed dat al die tijd pro deo en daarvoor werd hem de zilveren C. C. Tilanus-draagpenning toegekend. Die on derscheiding kwam voor de dokter als een grote verrassing. Oók voor de heer Galema, die vanaf de oprichting bestuurslid (nu voor zitter) was van de EHBO-vereniging in Blauwhuis. Volgens deskundigen had het natuurlijk Hoofdbestuurslid H. Zwart uit Leeuwar- den stelde verder namens de Koninklijke maar men was het er in een nabespreking Vereniging voor EHBO een vaantje be- r.. a„ schikbaar. Die onderscheiding mogen al leen de verenigingen voeren, die de eerste t vijf en twintigjaar van hun bestaan hebben brengen van de slachtoffers niet sneller volgemaakt, m de lange rij van sprekers lag hem aan het feit, dat er voor deze was onder meer de burgemeester van ■Wymbritseradeel, de heer B. W. Cazemier, die veel waardering had voor het werk van verder^ gelden, dat deze nuttige Zi vereniging. GOEDE MOTIEVEN 'eges van Wymbritseradeel en IJlst achtten de samenvoeging van hun gemeente op goede motieven te verdedigen. Zo is IJlst geografisch gezien centraal gelegen en n fungeren als ge- past qua omvang en betekenis goed bij de haar ingezetenen, die dorpsgemeenschap van Wymbritseradeel. Kortom de homogeniteit van het gebied volksvertegenwoordiging aanwijzen. In het levert geen problemen op. meentebestuur in de gelegenheid de belan- Wymbritseradeel heeft geen eigen be- gen van haar ingezetenen te behartigen, stuurscentrum en hoewel de feitelijke bete kenis daarvan wel eens wordt overdreven (in ongunstige zin), moet er naar het in zicht van de kolleges stellig de voorkeur (vervolg zie pagina drie) Een dergelijkë plattelandsgemeente ver- schaft men dan immers een eigen juridi- De kolleges van Wymbritseradeel en IJlst sche basis, dus een eigen bestuur en niet te vergeten een eigen budget met een zelf standige belangenbehartigigng. Het be stuur daarvan kan fungeren als sprekspartner voor 1 w via rechtstreekse verkiezingen de lokale kontrakt met nabuurgemeenten is het ge- gen van haar ingezetenen te behartigen. 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1