Met funktioneel leeftijdsontslag Spanning bij de benoeming van ,Amicitia’ funktionaris Adjudant Hoekstra valt het afscheid van de groep licht IJLST Raad IJLST bespreekt ook gemeentelijke herindeling 1 r I en van SNEKÊ8HKQERIER Vijf stimuleringsscholen in Sneek krijgen ekstra steun de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan HH aer ter ie ;a- an :k- ,1 in ns en m. AUTO GESTOLEN en de Bijna tweederde van de raadsleden van Sneek vindt het een goede zaak, dat er verder wordt gewerkt en gesleuteld aan de totstandkoming van een wet tot gemeentelijke herindeling. Die operatie zou dan onder meer inhouden, dat uit Sneek, Wymbrit seradeel en IJlst één nieuwe gemeente ontstaat. Acht raads leden zagen zo’n verkavelingsfusie om soms verschillende redenen niet zo zitten - wilden het maar liever op het oude houden. Ze refereerden zich als het ware aan de tekst van het spandoek aan de gevel van het „andere” gemeentehuis in de Marktstraat: „Bliuw óf fan hwat goed is, doch neat hwat noed is”. Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Vil 100soUidume.Griener p=.wid SNEEKER NIEUWSBLAD Sneker raad ziet wel wat in in jer is- Gistermiddag werd door de wijkvereniging Noorderhoek een rolschaatswedstrijd i.a. ire ■V I en Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o ele int ur, lag Uit het onderzoek is gebleken dat de stam men en het verdere opgaande hout van voldoende kwaliteit zijn om af te zien van rooien. Daarom gaat men nu alle zijtakken tot ongeveer een meter vanaf de stam wegzagen. De kop van de populieren wordt weggenomen tot op ongeveer dertien meter hoogte. Ter geruststelling deelt het kollege mee de bomen over enkele jaren weer even majestueus zullen bloeien als weleer. De heer Meems werd de gelegenheid gebo den uiteen te zetten op welke wijze hij werkzaam is. Hij benadrukte dat de school- begeleiders het verkennende werk op de scholen verrichten, nadat bij de dienst probleemleerlingen door de scholen zijn gemeld. In gezamenlijk overleg wordt daar na beslist wat er verder gedaan moet wor den. Is een psychologisch onderzoek ge wenst, dan wordt dit verricht als de ouders toestemming hebben gegeven. Soms kan het kind daarna in de school verder worden geholpen; soms wordt samen met de ouders een andere, meer aangepaste vorm van onderwijs gezocht. MR. B. VAN HA ERSMA BUM A - één zinnetje te veel- Vorige week werd in Sneek een grijze Vauxhall, gekentekend 21-80-JJ, gesto len, die geparkeerd stond in de Bloem- straat. De auto is eigendom van Johan Koopman. herindeling van gemeenten (vervolg op pagina 9) Op voorstel van de afdeling Franeker zal met ingang van het seizoen ’77-’78 de Provinciale Friese Dam Bond twee hoofd klassen, vier eerste-klassen en acht tweede klassen op de been brengen. Weliswaar is daarmee aan de landelijk voorgestelde, zo geheten pyramide opbouw vastgehouden, maar is het door het provinciale bestuur geopperde idee (één hoofdklasse, twee eerste-klassen, vier tweede-klassen) niet overgenomen. Besloten is dat elke klasse zeven tientallen moet bevatten. Een en ander houdt in dat er straks negentien hoofdklasse-clubs moeten degraderen Hoe die regeling eruit komt te zien, zal tüt.t. worden bekend gemaakt. (vervolg zie pagina 27) Slechts negen punten sieren de agenda die de raad IJlst volgende week dinsdag krijgt te behandelen. Afgezien van de zaken die „standaard” op de lijst staan, resteren slechts drie aangelegenheden waarover de zeven vertegenwoordigers van de Ulsters hun mening kunnen zeggen. Naast het op dezelfde avond bij buurgemeente Wymbritseradeel aan de orde komende voorstel tot samenvoeging van IJlst en Wymbritseradeel komen nog het voorstel tot vaststelling van een instruktie ambtenaren bouw- en woningtoezicht, het beschikbaar stellen van een krediet voor het kandelaberen van de populieren langs de Stadsiaan en een voorstel tot wijziging van de begrotingen 1974 van het woningbedrijf en de algemene dienst. verklaard en dit advies is naar de kroon gestuurd. De toelichting op het voorstel (zie ook onze editie van 20 september) is ana loog aan dat van Wymbritseradeel. Slechts één zin, waarin het gaat om een raadskommissie, is verwijderd omdat die niet van toepassing is op IJlst. De letterlijke tekst van het te nemen besluit luidt voor IJlst als volgt: „Onder voorbehoud, dat de gemeenteraad van Wymbritseradeel een overeenkomstig besluit neemt, aan H. M. de Koningin te verzoeken om een voorstel van wet te doen, waarbij de gemeenten Wymbritsera deel en IJlst worden opgeheven en waarbij één nieuwe gemeente wordt gevormd, be staande uit het huidige beide gemeenten - behoui De heer en mevrouw Hoekstra kijken be wonderend naar de werkbank die de vertrek kende groepskommandant van Wymbritse^ radeel van burgemeester H. W. F. Mumsen en zijn kollega B. W. Cazemier kreeg aan geboden. (Foto Studio Ger Dijs) Dit bureau zal tot taak krijgen toezicht uit te oefenen op de gemeentelijke bouw- en woningzaken. Verder krijgt men de zorg over alle gebouwde en ongebouwde eigen dommen van de gemeente en alles wat daarmee anneks is, terwijl ook bijstand moet worden verleend aan de uitvoering van alle wettelijke voorschriften onver schillig door welke overheidsinstanties ze worden uitgevaardigd. grondgebied ten bate van de stadsuitbrei- vergroten van de gemeente”. Burgemeester B. van Haersma Buma achtte ook dat restant overbodig. Aanvaarding van het voorstel van b en w zou immers inhou den, dat Sneek van oordeel is, dat dat wél zijn nut kan hebben. De Boer trok daarop ook het laatste punt terug, maar kwam Vijf scholen (drie lagere en twee kleuter scholen) in Sneek komen in aanmerking voor ekstra begeleiding. Dit werd meege deeld in de vergadering van de stuurgroep onderwijsbegeleiding van de onderwijsbege leidingsdienst Sneek-Wymbritseradeel. Voor de zogeheten stimuleringsscholen in Friesland zijn een drietal begeleiders be noemd. De vicevoorzitter van de stuur groep, de heer J. Visser, kon in deze vergadering een nieuwe bestuurslid (na mens het bestuur Protestants Christelijk Onderwijs in Sneek) welkom heten, name lijk de heer M. de Jong. Verder was voor het eerst aanwezig de heer D. Meems, verbonden als psycholoog aan de schoolbe geleidingsdienst voor onder andere Sneek en Wymbritseradeel. Uit de ingekomen stukken bleek dat men graag wil dat de stuurgroep haar plannen tijdig bekend maakt, zodat de achterban kan reageren, voordat een en ander tot i uitvoer wordt gebracht. De werkzaam heden ten aanzien van het werkplan 1976- 1977 werden nader toegelicht. Tot begin februari zijn er iedere week drie bijeen komsten gepland. Gedurende deze periode komt ieder schoolteam tenminste drie keer in groepsverband bijeen. Over het gebruik van marge-uren voor de bijeenkomsten kan iedere groep afzonderlijk een beslis sing nemen. DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 76 georganiseerd voor de jeugd. Het gebeuren vond onder grote belangstelling plaats op het parkeerterrein van de C. Kan-hal. Prijswinnaars: meisjes 6-7 jaar: Elske Ringersma; meisjes 8-9 jaan Ineke Baalmans; meisjes 10-11 jaar: Foekje de Haan; jongens 6-7 jaan Sido Boterhoek; jongens 8-9 jaar: Hendrik Kok; jongens 10-11 jaan André Schoenbergen; jongens 12 jaar: Cor Baarda. (foto: Studio Ger Dijs). Een werkbank, dat was het kado dat burgemeester H. W. F. Mumsen mede namens zijn kollega B. W. Cazemier dinsdagmiddag aanbood aan adjudant J(ouke) Hoekstra. De laatste nam afscheid van zijn groep Wymbritseradeel, maar niet alleen dat. Ook de dienst Rijkspolitie verliet hij. Met funktioneel leeftijdsontslag ging hij, zoals dat in termen der rijkspolitie heet. Net als iedere Nederlander zal hij evenwel op 65 jarige leeftijd worden gepensioneerd. De vijf ekstra pensioenjaren werden hem door alle sprekers van harte gegund. Niet in het minst door zijn opvolger, G. W. Nijland uit Joure. Op vragen over de indeling van de groepen voor de genoemde bijeenkom sten werd meegedeeld dat rekening is gehouden met scholen welke reeds een vorm van samenwerking kennen. Op verzoek van het B.O.-onderwijs zijn deze teams gewoon ingedeeld. De groe pen kunnen steeds zelf bepalen wat er, naar aanleiding van een „thema”- bijeenkomst op de scholen wordt gerea liseerd. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat de scholen die nu de kursus „wereldverkenning” volgen, het jaar daarop-de bijeenkomsten „leermoeilijk heden kunnen meemaken. ‘i Eén van de tegenstanders van het voorstel Toch wilde Progressief Sneek graag een van b en w om gedeputeerde staten te laten uitspraak van de raad over het overblijven- weten, dat het wetsvoorstel tot herindeling de punt waarin de raad van Sneek zou bij de staten generaal wordt ingediend (de moeten uitspreken, dat „Sneek van mening heer W. de Boer van Progressief Sneek) is dat er - behoudens enige uitbreiding van wilde in een motie de zaak zonder veel grondgebied ten bate van de stadsuitbrei- omhaal afschuiven naar een „onafhankelij- ding - geen dwingende noodzaak is tot het ke partij”, dat wil zeggen: de wetgever. Dat J vond het gros van de raad het intrappen van een open deur omdat bij aanneming van het voorstel van het kollege de zaak immers aan ministers en parlement wordt overgelaten. Twee andere punten van de motie van De Boer werden eveneens aan gevochten en tenslotte ingetrokken. IJlst worden opgeheven en waarbij gemeente wordt gevormd, be- net huidige grondgebied van oidens grenscorrec ties - en waarvan de stad Ulst het bestuurs centrum zal zijn” INSTRUCTIE Vooruitlopend op het definitief uit elkaar gaan van de gemeenten die gezamenlijk een bureau voor bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken in stand hielden, be sloot IJlst tot de op richting van een eigen bureau van gemeentewerken. Dit zal wor den bemand door een direkteur, een tech nisch ambtenaar en een parttime admini stratieve kracht. Op 19 september vierde de heer Hoekstra zijn 60ste verjaardag, memoreerde de kom- mandant van het rayon Friesland, kolonel D. J. Monsma. Dat betekende dat voor de heer Hoekstra op 1 oktober het funktioneel leeftijdsontslag zal volgen. De veertig jaar in aktieve dienst, zou de heer Hoekstra niet meer mee maken. In 1935 kwam hij wel bij het eerste legioen infanterie, maar hij miste enkele dienstjaren voor de Rijkspolitie om dat hij pas in 1937 bij de Marechaussee kwam. Toch zal hij de gratifikatie vanwege 40 dienstjaren niet mislopen, omdat dat valt in de jaren voor zijn pensionering. LOOPBAAN In eerste i in Veenhuizen en 1 w In 1943 werd het politiewezen georgani seerd en kwam hij bij de staatspolitie net als standplaats Rijs. In 1946 kwam hij als groepskommandant waarna I w van Wymbritseradeel volgde (1968). Zoals bekend hebben de kolleges van b. en De populieren langs de Stadslaan zullen een w. van beide gemeenten overeenstemming operatie ondergaan. Daarvoor worden even- bereikt over het samenvoegen van wel geen chirurgen bij de patiënt geroepen. Wymbritseradeel en IJlst. De raden moe ten hieraan nog hun goedkeuring hechten karwei zal geklaard worden door het eer het naar de kroon kan gaan. Gepoogd Werkvoorzieningsschap Waghenbrugghe uit wordt een overheersende positie van Sneek Sneek, dat f 5.000,- begroot heeft. Hierop is te voorkomen. Een werkgroep van gedepu- een qq procent subsidie van toepassing. De teerde staten heeft zich voor het fuseren bomen worden onder handen genomen om- van Sneek met IJlst en Wymbritseradeel fat fa kruinen erg zijn uitgegroeid. Daar door %evaar ontstaan voor pet verkeer en voor de percelen langs de Stadslaan. Burgemeester Mumsen, die als gastheer optrad in het Mienskipshüs, wees ook op de problemen die optraden door de onder bezetting. Vooral in een gebied waar de rekreatie zo’n grote vlucht heeft genomen, wat in het seizoen veel ekstra werk ople vert. Het gevolg was dat bepaalde taken geen of onvoldoende aandacht kregen. Ook de vernieuwing van het groepsbureau was een naar zijn mening noodzakelijke maatregel. De heer Hoekstra heeft in de afgelopen acht ten Wymbritseradeel uitstekend behartigd. „Dat alles is nu voor bij”, aldus de heer Mumsen. „De tijd heeft politieman op de 770 inwoners niet dat adjudant Hoekstra niet op zijn lauweren zullen 1659 politiemannen afvïoeien zijn vrije tijd een werkbank aan. (hierbij is 1976 meegerekend). En daar- voor moeten opvolgers klaarstaan. Een andere hobby kreeg de aandacht van opperwachtmeester G. Keurs, plaatsver vangend groepskommandant. Namens het personeel bood hij een visuitrusting aan. Hij noemde de afscheidsdag een donkere dag voor de groep waar men het moeilijk mee heeft. In zijn in scheepstermen vervat te toespraak beschreef hij de heer Hoekstra als een schipper die met een minimale bemanning het schip veilig langs de klip- (vervolg op pagina 9) In zijn loopbaan heeft de heer Hoekstra met vele problemen te kampen gehad. Een onderbezet korps, een te kleine en ondoelmatige behuizing, hij had onge- jaar als groepskommandant van de gemeen- twijfeld gehoopt de verbetering ervan ‘en Wymbritseradeel en IJlst de belangen mee te maken. Met betrekking tot de uitstekend behartigd.. „Dat allesjs onderbezetting merkte de distriktskom- T - mandant op dat het streefgetal van één wel vleugels maar geen teugels Hij voorzag politieman op de 770 inwoners niet dat adjudant Hoekstra niet op zijn lauweren gehaald wordt. In de komende vier jaar zou gaan rusten en bood hem ter vulling van En daar- moeten opvolgers klaar staan. In dit verband wees hij op de school in Harlingen die nog niet de volle kapaciteit instantie werd de heer Hoekstra kan benutten. Pas volgend jaar zullen 350 later in Sloten geplaatst nieuwe mensen m op eiding zijn, die even- aet politiewezen georgani- we' nog niet geschikt zijn voor aktieve hij bij de staatspolitie met dienst omdat zij nog stege moeten lopen. F i.„fu:: „i„ Meer mensen aantrekken is bovendien niet wachtmeester by" de rijkspolitie groep mogelijk omdat ^men^ vrij strenge ^eisen Wymbritseradeel. Via het postkomman- aanlegt. dantschap te Tzum werd hij in 1967 maar 8 aangenomen. I van Baarderadeel, benoeming tot groepskommandant FF F ;F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1