DE „AFFAIRE” kinderzitjes en -gordels Finkenburgh-Sneek zit met n Provinciale nota over milieuzorg Wyldemerk in Den Haag Gaastra: nog meer oppositie WYMBRITSERADEEL en IJLST sjLEKE^KQEm tegen het plan Wyldemerk schadeclaim van ’n miljoen .yw en 'g geslaagd II MAANDAG 27 SEPTEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 77 Dtt blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Auto schepte bromfietser Onder onverwachte grote belangstelling heeft de Talma-state in Heeg zaterdag zijn open dag gehouden. Het gebouw, een wooncentrum voor oudere mensen, werd door jong en oud van onder tot boven bekeken en viel blijkens de reakties van de plusminus 300 bezoekers in goede smaak, hetgeen het bestuur tot voldoening stemde. Ook kon men zich verheugen in enig resultaat voor wat betreft het „strikken” van toekomstige bewoners. De opzet echter van deze open dag was voornamelijk het wegnemen van de drempelvrees die er ten aanzien van j dergelijke centra bestaat, een bedoeling die gezien het grote I aantal bezoekers volledig geslaagd mag worden genoemd. Op de foto een kijkje in het interieur van de Talma-state. Hti SiMtkOT Hitiiwsblad is «en gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de s' 1, Men vond, dat het i c. t !S. r: n 5 geiten: kampioen Aieiaa Wommels, reserve Trijntje (Vervolg zie pagina drie) - nieuw overleg nodig DUMPPRIJZEN De gordel, die de Rimo leverde waren voor i kinderen van zes tot twaalf jaar. Verder werden er opblaasbare zitjes geleverd voor kinderen van een half jaar tot een jaar. Boos werd Rimo toen Finkenburgh een jaar geleden zelf zitjes en gordels op de markt bracht onder de merknaam Vida tegen dumpprijzen, volgens Rimo B.V. Na een klacht van Rimo mocht Finkenburgh de spullen niet beneden de 21.50 verkopen. Eerste aanzet voor ’n integraal beleid SNEEKER NIEUWSBLAD In de nota wordt in de eerste plaats een overzicht gegeven van het bestaande over heidsbeleid op verschillende niveaus (rijk, gemeenten, waterschappen, provincie) op het terrein van de milieuzorg. Het aksent ligt daarbij op het provinciaal beleid, dat De 19-jarige Sneker bromfietser Jan P. werd zaterdagmorgen met een zwaar ge kneusd rechterdijbeen opgenomen in het Sint Antonius Ziekenhuis nadat hij om half twaalf op de Lemmerweg door een auto was geschept. De bestuurder van de auto was de 35-jarige C.K. uit Monster, die de weg was opgereden nadat hij bij garage Zijlstra had getankt. Burgemeester Van Heemstra voerde een aantal argumenten pro-Wyldemerk aan. Gaasteriand ontbreekt een slecht- weer-akkommodatieen die zou hierin te vinden zijn. Het zou ook een kwaliteitsverbe tering van de kampings betekenen. Wegen, bossen en natuurgebieden zouden minder last van publiek hebben als de Wyldemerk gerealiseerd zou worden. Ten aanzien van het advies dat aan de Raad van State was uitgebracht, merkte hij op dat de betreffende ambtenaar op een volkomen verkeerd mo ment zijn licht in de gemeente was komen opsteken. Aan de politieschool te Lochum is E. H. van der Wal uit Sneek geslaagd voor het examen agent. Friese geitenkeuring werd een groot sukses Vegêlinsoord, reserve-kampioen Jantje X van J. Nauta te Menaldum. Toggenburger lammeren: kampioen Annie III van S. Dijkstra te Gersloot, reserve Kitty IV van R. Smit te Franeker. Eén-jarige geiten wit: kampioen Jantje VI van W. Nauta te Wijnaldum en reserve Anneke XVI van maar. Eén-jarige Toggenbur- c.._. rioen Jantje VI van J. Krootsma te Bomwird, reserve Janneke VIII van M. Lodderman te Sint Nicolaasga. Twee- en oudere geiten: kampioenjAleida van~P. Faber te Al zou de gemeente Gaasteriand alsnog de rijks-„zegen” over het bestemmingsplan „Wyldemerk” krijgen, dan nog zal men om de tafel moeten gaan zitten om te overwegen wat er nu wel of niet moet gaan gebeuren. Deze mening, die enige tijd geleden al in de raad Gaasteriand naar voren kwam, klonk ook door tijdens de hoorzitting die de raad van State vorige week donderdag besteedde aan de affaire Wyldemerk die een viertal jaren geleden de gemoederen in Gaasteriand zo in opschudding bracht. Het gemeentebestuur van Gaasteriand staat nog wel achter de doelstellingen van 1972, verklaarde burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra. PvdA-er C. Gaastra meldde er zeker van te zijn dat er onder de inwoners nog meer oppositie zou ontstaan dan toen als een en ander zou worden uitgevoerd. Vanmorgen om ongeveer tien uur vertrok vanaf de Pampuskade de „Prins Willem Alexander” met aan boord een 60 tal patiënten en 45 personeelsleden van het Gereformeerd Verpleeghuis om een reis door Nederland te gaan maken. Zaterdag al was men begonnen met de inrichting van het schip en vanmorgen konden, met hulp van de BB en het Rode Kruis, de patiënten naar het schip gebracht worden. Nadat ondermeer Kampen, Rotterdam, Volendam en Amsterdam aangedaan zul len zijn verwacht men vrijdag tegen de avond weer in Sneek terug te keren. (Foto Studio Ger Dijs) t^en^<lefi(^^wntelijto^bstfchti^g Finkenburgh, de heer F. Wiersma, vraagt men een onderzoek inzake wat juridisch genoemd wordt: knevelarij en bedrog. Een groot aantal voor- en tegenstanders kreeg van voorzitter L. Brouwer en de leden mr. J. Burger en mr. W. Scholten de gelegenheid hun visie op de zaak te geven. Het Fryske Gea stelde dat het plan niet in Gaasteriand past. Geen groots sport-, vomtings- en rekreatie-objekt in de onge repte natuur, geen grote aantallen bunga lows en stakaravans; een toiletgebouw en een vuilnisbak is voldoende. RUIMTE NIET MISBRUIKEN Namens de provincie Friesland lichtte jonkheer mr. H. Ortt de beweegredenen toe, die g.s. hadden gebracht tot het ont houden van de goedkeuring. De Wylde- merk is een leuk geheel, geschikt voor dagrekreatie met wat tenten in een bosje, maar daar moest het maar mee afgelopen zijn. Geen grote aantallen mensen. De ruimte moet niet verkeerd gebruikt wor den, zo vond g.s. Hij vond de aantijging als zou de pro vincie naar een afwijzing toe hebben geredeneerd onzin. De Wyldemerk is een bestemmingsplan geweest waar met meer dan normale aandacht naar geke ken is. Wel was van het begin af duide lijk dat het plan te groots was opgezet. Ook de provincie is van mening dat er met de gemeente zal moeten worden gepraat over een nieuwe bestemming van het gebied. Gedeputeerde staten van Friesland hebben een nota gepubliceerd over de milieu zorg waarin is getracht het provinciale beleid voor de komende jaren uit te stippelen. De nota is een gevolg van de beslissing van provinciale staten osn te komen tot een meer geïntegreerd beleid van de provincie. Om niet alles in een keer te hoeven aanvatten is gestart met een tweetal proeftuinen voor de integrale planning, namelijk milieuzorg en kuituur. De nota milieuzorg is het eerste resultaat van deze aanpak. De nota beoogt een perspektief te geven voor milieuzorg, nader uitgewerkt in een doelstellingen- en aktiviteitenschema. De nota is toegezona-a „an de Friese gemeenten, Rijkswaterstaat, de Inspekties van de Volksgezondheid en milieuhygiëne, de Provinciale Direktie voor de Landinrichting, Staatsbosbeheer, de Commissie van Advies en bijstand voor het zuiveringsbeheer, de Friese Milieuraad, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, het Landbouwschap, de Friese Water- schapsbond en de boezemwaterschappen, met het verzoek om kommentaar te willen leveren vóór 16 oktober. Tevens zal de gelegenheid worden geboden om op een door gedeputeerde staten te houden hoorzitting dit kommentaar nader toe te lichten. geplaatst wordt tegen de achtergrond van de hoofddoelstelling van het totale be stuursbeleid van de provincie: het streven naar een zo groot mogelijk welzijn van de inwoners van Friesland. (Vervolg zie pagina drie) In de Frieslandhal in Leeuwarden was het dan zaterdag zover: 526 geiten, bokken en lammeren en honderd Friese schapen presenteerden zich op de provinciale geitenkeuring van de Friese bond van geitenhouders. Deze „finale” van de diverse regionale keuringen waarvan de beste dieren naar Leeuwarden mochten - trok veel publiek. Zelfs koliege’s uit Duitsland waren voor dit gebeuren naar de Friese hoofdstad gekomen. De organisatoren konden spreken van een „groot sukses De vele dieren waren ondergebracht in de dezelfde eigei kategoriën lammeren, geiten en bokken gors. kampic „wit” en Toggenburgers. Verder waren er J nog kollektiegroepen. Uit elke rubriek werd een kampioen en een reserve kam- jarige pioen aangewezen. In de diverse groepen v™ viel die eer te beurt aan: lammeren wit: kampioen Ciska van mevrouw Adema te i Leeu warden ligt een aanklacht over „bedrog” Finkenburgh de kalkulaties hebben ver- :waliteit van de gespen werd gehekeld. <ort daarna maakte de BV Rimo te Sneek :en geding aanhanj jverheidsorgaan TN< vervaardigd werd bij Finkenburgh - wél de produkten door het TNÖ. zou--- gekregen. Volgens was de noodzakelijkheid van een TNO- --- j vef tocht zonder dat men van de kopers ook van ..wegtransportmiddelen” van het TNO Iet TNO testte destijds de kinderautozitjes De algemeen prokuratiehouder jevSjk‘voor de^^Hig^ei^i^d^V^RA- brieven het bestuur van de Stichting Fin- bij de ^keningen^ Vo^ zou litzending Koning Klant werd daarvan in kenburgh nu a 1 1 A a cm rscvrl or- heer Wiersma een tegen het semi- Finkenburgh grondstoffen van inferieure ...w -I-, .«..d, d„. l-l kwaliteit hebben gebruikt. En dat zou Rimoprodukt - dat dus voor een groot deel Rimo zijn komen te staan op afkeuring van het goedkeuringskenmerk zou moeten webben gekregen. Volgens Rimo- Rotterdam waren er voor er sprake kan goedkeuring al 250.000 kinderzitjes maar één klacht had gehoord. De direkteur I :jj_1'TXT/”) [te Delftf ingenieur P. D. van der Koogh, meende dat men niet mag stellen dat net TNO het Rimobedrijf in Sneek dwars heeft gezeten. De zitjes zijn gewoon be proefd en daama hebben we het Sneker bedrijf gezegd waar men zich aan moet houden Van de kant van het gemeentebestuur, noch van de kant van de direktie van Finkenburgh is kommentaar op de zaak geleverd. Men doet dat liever niet zo lang de zaak bij de rechter ligt. De gemeenteraad heeft zich op 7 september van dit jaar wel een tijdlang met de zaak beziggehouden. Dat gebeurde ech ter achter gesloten deuren. r van Rimo Bij de arrondissementsrechtbank in o_ '1 en bevond ze ondeugdelijk en BV, de heer C. P. Cuperus, schijnt^ in ■vaarlijk voor de veiligheid. In de VARA- L- wins. ..kunnen maken, nei M meaeaeiing geaaan. voorai uc 1^, ,Jcorrapte streber”. Zon- Na de affaire met Finkenburgh zette Rimo der medeweten van Rimo zou men bij in Rotterdam zelf een produktieafdeling voor de zitjes en gordels op touw. En Finkenburgh ging toen ook door met- de Vida’s. Reba Gmbh eist ongeveer vier ton van Finkenburgh. Rimo becijfert de gele den schade op zo’n half miljoen. De Duitse handelsagent Gockel meent, dat hij onge veer vijftigduizend gulden aan provisie heeft gemist en wil dat bedrag via een gerechtelijke uitspraak van de stichting Finkenburgh terug ontvangen. rgh grondstotten van mier hebben gebruikt. En dat en F H. L. SIXMA s

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1