Raad unaniem achter samenvoeging Langdurig debat in Gaasterland verwacht Bestemmingsplan Buiten gebied hoofdpunt agenda Biritenfeest bij opening van Cultureel Centrum Wymbritseradeel is voor W-IJ en is tegen W-IJ-S IJLST „Kerk” Jutrijp-Hommerts Roerende eensgezindheid J I .r5 SNEJOT>(KQERIER E- de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van id de COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD SJWBM Si l f I C -w Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o en de Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, S ft. CDA-woordvoerder F. Attema uit Oudega (W) in de gemeente raad van Wymbritseradeel: „We zeggen hartgrondig nee tegen W-IJ-S en willen verder gaan met W-IJ”. Daarmee vertolkte hij de roerende eensgezindheid in de Wymbritseradeelse vroed schap, die dertig handen op één buik legde met de uitspraak: er zal een wet moeten komen, die één gemeente maakt van IJlst en Wymbritseradeel, met „het stedeke” als centrum van het bestuur. j w- «■IB - - a A SNEEKER NIEUWSBLAD IJLST LUIDT BEGIN nber VAN HET EINDE IN ikke iber (Foto Studio Ger Dijs). rs ion- ge- ids- Veel woorden over het eigenlijke voorstel stel gevat was. on- on- ch vervolg op pagina 29 voor -«Ay r- :s ;rant uur, sdag DONDERDAG 30 SEPTEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 78 (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). A. TIEMERSMA (CDA) - wol koart op my ta - son- g tiber e.m. hele Woensdag 13 oktober zal er een rol- schaatswedstrijd op het podium worden gehouden. Gevaar van in water rijden is er niet bij, want men beveiligt het circuit met een hek en strobalen. Voor de vrijdag heeft men een kraampjes markt gedacht, waaraan zakenlieden uit heel Sneek kunnen deelnemen. Een bloemen- en fruitmarkt staat voor de zaterdag op het programma. vervolg op pagina 29 Vorige week is door het Jouster slopersbedrijf Van der Wal een begin gemaakt met het amoveren - een duur woord voor met-de-grond-gelijk-maken - van het totaal vervallen kerkgebouw in Jutrijp-Hommerts. Twee maanden geleden kocht de gemeente Wymbritseradeel voor 35.000 gulden het stuk grond van de Nederlands Hervormde Gemeente, nadat eerst vanuit het dorp allerlei pogingen waren ondernomen om het gebouw voor ondergang te behoeden en het op de een of andere manier nog rendabel te maken. Ondermeer werd de idee geopperd er een zwembad in aan te leggen. De knoop werd tenslotte doorgehakt; besloten werd tot verkoop aan de gemeente. Toch blijft een en ander voor verschillende inwoners van het tweelingdorp een moeilijk te verteren punt. Waarom, zo vraagt men zich af, kon een dergelijk gebouw niet bewaard blijven. Inmiddels heeft de gemeente het stuk grond bestemd voor een woningbouw. Het ligt in de bedoeling daar een stuk of vijf huizen neer te zetten. GENERALISEREND Volgens een rapport van de vereniging van Nederlandse gemeenten is schaaldifferen- tiatie nodig. Schaalvergroting hoeft dat niet persé in te houden. Het argument dat Sneek ligt op een knooppunt van wegen, dus centraler dan Ijlst, vond hij onzin. De laatste jaren was in IJlst het tegendeel wel bewezen. Overdreven en generaliserend kenmerkte hij dit laatste argument. Verder kunnen stad en platteland wel harmonisch naast elkaar bestaan. Hij vond het zelfs een vervolg op pagina 29 Zn dit nummer is als bijlage opgenomen „Uit de Marktstraat" Mocht u deze „plantsoenier” alleen van gezicht kennen: hij heet Foikert Hiddinga; uit het Zuidend in Sneek. Die naam draagt hij morgen precies 64 jaar. Donderdag is ook de dag, dat hij een halve eeuw in dienst is bij de dienst Plantsoenen van de gemeente Sneek. Vijftig jaar is een uitzonder lijk lang dienstverband-bij-één-baas en daarom wordt Hiddinga morgen middag om Vijf uur gehuldigd in de Sneker Sporthal aan de Almastraat. Foto Studio Ger Dijs maakte deze foto toen Foikert Hiddinga bezig was op het voetbalveld aan het Kaatsland. Zoals bekend ontstond over dit bestem mingsplan in Gaasterland nogal wat beroe ring. De boeren voelden zich benadeeld In het kader van de opening van het Cultureel Centrum Amicitia zal ook de winkeliersvereniging van Leeuwenburg, Schaapmarktpiein en Peperstraat een aantal aktiviteiten ontplooien. Men zag een hiaat in de feestelijkheden. Binnen het centrum waren wel het een en ander gepland, maar buiten niet. Daar besloot men iets aan te gaan doen. SHOW Besloten werd voor de opening van Amici tia een muzikale show te organiseren met daarnaast een ballonwedstrijd en het los laten van een groot aantal postduiven. Voor de dinsdag denkt men aan een behen- digheidswedstrijd voor kinderen van tien tot De kleine-fijne nuance kwam daarbij van de vijfmansfraktie van Progressief Wymbritseradeel/FNP, die een hoofdelij ke stemming niet nodig vond - mede vanwege de demonstratie van grote eens gezindheid - maar wel „aantekening” vroeg van haar inzicht, dat er in het voorstel van burgemester en wethouders beter gesproken had kunnen worden van „samenvoegen” inplaats van „opheffen en het vormen van één nieuwe gemeente”. Van „opheffen” schrikt men, aldus de heer D. Nauta. Van tevoren was al lang bekend, dat Wymbritseradeel niets voelt voor een kombinatie van Sneek, Wymbritseradeel en IJlst. Wél voor een samensmelting van IJlst en Wymbritseradeel. Daarmee zou dan meteen aan een aantal - niet alle - voorwaarden zijn voldaan, die gedeputeer de staten als uitgangspunt hebben gekozen voor de voorstellen aan de Kroon voor herindeling van de Friese gemeenten. Met die algemene wetenschap was het logisch, dat er enige konstematie viel te bespeuren toen de heer D. Nauta uit Heeg (van PW/FNP) aan het begin van de verga dering vroeg „het punt van de agenda te vervolg op pagina 29 I D. NAUTA (PW/FNP) - niet „opheffen” - Nog voor de beslissing in Wymbritseradeel viel, offerde IJlst zich dinsdag op in de strijd tegen de opgelegde anneksatie door Sneek. Zonder hoofdelijke stemming, unaniem dus, stelden de vijf raadsleden en twee wethouders zich achter het voorstel van de kolleges van Wymbritseradeel en IJlst om te komen tot een samenvoeging van beide gemeenten waarbij IJlst als bestuurlijk centrum moet gaan fungeren. Onmiddellijk nadat de hamer viel, spoedde sekretarieambtenaar E. Hekman zich naar de telefoon om zijn kollega in Sneek de uitslag door te spelen. Met de mededeling dat „Wymbrit” zo ver nog niet was keerde hij terug, iets waarvan burgemeester Mumsen na afloop van de vergadering gewag maakte. De plannen werden enthousiast ontvangen, veertien jaar. (De maksimumleeftijd Niet alleen bij de potentiële deelnemers de ballonwedstrijd is twaalf jaar). maar ook bij de gemeente. Als groot voor deel kwam daarbij dat het podium boven de Wip, waarop de bouwketen hebben gestaan, nog aanwezig is en gebruikt mag worden. door de voorschriften die naar hun idee uitgebreid en breedvoerig in op alles wat een beperking in hun bedrijfsvoering in- met dit plan anneks is. hielden. Achteraf valt dat best mee, aldus b. en w. In een stuk van 27 kantjes gaan zij De raadsleden van Gaasterland hebben een «dreech” karwei voor de boeg. Volgende week dinsdag zullen zij een beslissing moe ten nemen over het „partieel bestemmings plan Buitengebied” en de bezwaarschriften die hiertegen zijn ingediend. In totaal zijn er, we meldden het reeds, 120 protestformu- lieren ingediend; 93 waren afkomstig van agrariërs (eigenaren zowel als pachters), 19 van aanverwante bedrijfstakken (inklusief een dertiental van werknemers van een bedrijf), 6 van (semi-) overheidsinstellingen, één van een vereniging van dorpsbelang (Harich/Ruigahuizen) en één van de FrJske Milieuried. De vraagstukken die in de bezwaar schriften aan de orde komen hebben voornamelijk betrekking op de wet op de Ruimtelijke Ordening, de bestemmingen -agrarisch gebied B” en „Natuurgebied B”, de bestemming „agrarisch gebied A”, het stelsel van nadere eisen, het aanlegvergun- ningenstelsel, de financiële aspekten en het overleg. Alle bezwaarschriften hier behandelen zou te ver voeren. In een volgende editie zullen wij dieper op deze zaak in gaan. B. en w. stellen voor de meeste van de bezwaarschriften ongegrond te verklaren; een aantal werd gedeeltelijk gegrond verklaard opdat kleine schoon heidsfoutjes gekorrigeerd kunnen wor den. Veel woorden over het eigenlijke voorstel grote bezwaren te hebben tegen de te zijn er niet gesproken. Wel was er de nodige algemene bewoordingen waarin het voor- kritiek aan het adres van het gemeentebes- stel gevat was. tuur van Sneek. Burgemeester H. W. F. Mumsen opende daarbij de „aanval”. Hij OVERDREVEN EN schilderde de beweegredenen, die hadden geleid tot het sturen van de brief naar de Sneker raad hij dankte de voorzitter van de Sneker vroedschap voor de medewerking in dezen). Men was hiertoe gekomen omdat de Sne ker raad niet tijdig kon beschikken over het voorstel waarin de motivatie van IJlst en Wymbritseradeel neergelegd. De pun ten die Sneek had aangeraden om akkoord te gaan met het standpunt van gedeputeer de staten wees hij van de hand. Hij zei gezonde situatie. 'WA of

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1